Oznámenie č. 325/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl

Čiastka 131/1997
Platnosť od 05.12.1997
Redakčná poznámka

Dodatkový protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 18. októbra 1996 na základe článku 2 ods. 4.

325

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 1995 bol v Bruseli otvorený na podpis Dodatkový protokol k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.

V mene Slovenskej republiky bol dodatkový protokol podpísaný 11. augusta 1995 v Bruseli.

S dodatkovým protokolom vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 185 z 8. septembra 1995 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 19. augusta 1996. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára zmluvy 18. septembra 1996.

Dodatkový protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 18. októbra 1996 na základe článku 2 ods. 4.

Slovenský preklad dodatkového protokolu sa vyhlasuje súčasne.

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl

Štáty, ktoré sú stranami tohto Dodatkového protokolu k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl (ďalej len „zmluva“),

zvažujúc, že trest smrti sa podľa vnútroštátneho právneho poriadku niektorých strán zmluvy nevykonáva,

dohodli sa takto:

Článok 1

Ak je vnútroštátny právny poriadok v súlade s ustanoveniami zmluvy, každý štát, ktorý je stranou tohto protokolu, nevykoná trest smrti na žiadnom príslušníkovi ozbrojených síl a civilných zložiek a od nich závislých osôb z ktoréhokoľvek iného štátu, ktorý je stranou tohto protokolu.

Článok 2

1. Tento protokol bude otvorený na podpis pre každého signatára zmluvy.

2. Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo o schválení budú uložené u vlády Spojených štátov amerických, ktorá všetkým signatárskym štátom každé takého uloženie notifikuje.

3. Tento protokol nadobudne platnosť 30 dní odo dňa uloženia listiny o ratifikácii, prijatí alebo o schválení tromi signatárskymi štátmi, z ktorých najmenej jeden je stranou NATO SOFA a jeden z nich je štát, ktorý prijal pozvanie do Partnerstva za mier a podpísal Rámcový dokument Partnerstva za mier.

4. Tento protokol nadobúda platnosť vo vzťahu ku každému ďalšiemu signatárskemu štátu dňom uloženia listiny o ratifikácii, prijatí alebo o schválení u vlády Spojených štátov amerických.

Dané v Bruseli 19. júna 1995 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve vlády Spojených štátov amerických. Vláda Spojených štátov amerických zašle jeho overené kópie všetkým signatárskym štátom.

Anglické znenie textu