Oznámenie č. 32/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Čiastka 13/1997
Platnosť od 12.02.1997 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 444/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 19. decembra 2000.

32

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos z 20. januára 1997 č. 233/1997-030, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Výnos obsahuje v prílohe č. 1 zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a v prílohe č. 2 zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1997.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.