Oznámenie č. 318/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 129/1997
Platnosť od 02.12.1997
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

318

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 18. novembra 1997 č. 2128/97-III/11 o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Dodatok č. 2 z 11. apríla 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996–1998 uzavretej 4. apríla 1996 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky je záväzný aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejnia v časopise Práca a sociálna politika č. 1/1998.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze CHÉMIA Slovenskej republiky, v Asociácii vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a vo Zväze chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.