315

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. apríla 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po doručení odpovednej nóty o tomto schválení, t. j. 22. októbra 1997, na základe článku 19 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách

Vláda Slovenskej republiky
a
vláda Maďarskej republiky

(ďalej len „zmluvné strany“) v presvedčení o nutnosti spolupráce medzi obidvoma štátmi a s cieľom uľahčiť poskytovanie dobrovoľnej vzájomnej pomoci pri katastrofách

dohodli sa takto:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa rozumie pojmom

a) „katastrofa“ – prírodná pohroma alebo situácia zapríčinená nepredvídateľnými technologickými alebo inými udalosťami, pri ktorej v dôsledku jej mimoriadneho rozsahu už boli ohrozené životy, zdravie a majetok alebo takéto ohrozenie bezprostredne hrozí;

b) „zmluvná strana žiadajúca o pomoc“ – zmluvná strana, ktorej orgány žiadajú o pomoc;

c) „zmluvná strana poskytujúca pomoc“ – zmluvná strana, ktorej orgány vyhoveli žiadosti druhej zmluvnej strany a poskytuje pomoc;

d) „záchrana a poskytnutie pomoci“ – činnosť záchranných skupín alebo záchrancov, ktorej cieľom je odstrániť priame a nepriame následky katastrof;

e) „záchranné skupiny alebo záchrancovia“ – skupiny odborníkov alebo osoby štátu zmluvnej strany určené na poskytnutie pomoci a zabezpečené nevyhnutnou výbavou;

f) „výbava“ – materiál, technické vybavenie, dopravné prostriedky a výstroj určené na účely nasadenia a predmety osobnej potreby členov záchranných skupín alebo záchrancov;

g) „zásielky pomoci“ – prostriedky a predmety určené na bezplatné poskytnutie postihnutému obyvateľstvu na území štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc s cieľom znížiť následky katastrof alebo odvrátiť ich hrozbu.

Článok 2

Poskytovanie pomoci

(1) Pomoc sa poskytuje na základe žiadosti.

(2) Orgánmi príslušnými žiadať o pomoc sú

za Slovenskú republiku
minister vnútra Slovenskej republiky a

za Maďarskú republiku
minister vnútra Maďarskej republiky.

(3) Zmluvná strana na území štátu, ktorú postihla katastrofa, môže v prípade potreby požiadať druhú zmluvnú stranu o pomoc, o vyslanie záchranných skupín alebo záchrancov s výbavou a zásielkami pomoci.

(4) Žiadosť o pomoc musí obsahovať informácie uvedené v článku 6 odsek 1 tejto dohody, ďalej spôsob a rozsah požadovanej pomoci, možnosti sprostredkovania, ako aj informácie vzťahujúce sa na kontaktné osoby a organizácie. Žiadosť o pomoc možno priebežne spresniť a doplniť.

(5) Žiadosť podľa odseku 1 podáva zmluvná strana ústne alebo písomne v úradnom jazyku štátov zmluvných strán alebo v anglickom jazyku. Žiadosti podané ústne sa musia dodatočne písomne potvrdiť.

(6) Poskytnutie pomoci sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi štátov zmluvných strán okrem prípadov uvedených v článku 8.

Článok 3

Rozsah spolupráce

(1) Vzájomná pomoc a spolupráca sa vzťahujú na

a) spoločné organizovanie a uskutočňovanie preventívnych opatrení a prípravu plánov spolupráce,

b) vzájomné informovanie sa o katastrofách, ktoré hrozia alebo už nastali,

c) poskytnutie pomoci pri katastrofách,

d) výcvik odborníkov civilnej ochrany, požiarnikov a iných špecialistov,

e) výmenu vedeckých a technických informácií, ako aj na spoločné výskumné programy, vývoj a výrobu týkajúce sa predmetu tejto dohody,

f) organizovanie a uskutočňovanie spoločných ochranných a záchranných cvičení.

(2) Spolupráca a výmena informácií sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi štátov zmluvných strán. Vedúci delegácií v Stálej spoločnej komisii zriadenej podľa článku 14 si vymenia informácie týkajúce sa právnych predpisov upravujúcich poskytovanie humanitárnej pomoci.

Článok 4

Odborná príprava a ďalšie vzdelávanie

Zmluvné strany uskutočňujú systematickú vzájomnú spoluprácu v odbornej príprave a v ďalšom vzdelávaní príslušníkov záchranných skupín alebo záchrancov, udržiavajú priame vzájomné vzťahy medzi inštitúciami odbornej prípravy a vzdelávania, napomáhajú výmenu inštruktorov, prednášateľov a špecialistov, spolupracujú pri financovaní odbornej prípravy a výcviku, napomáhajú vzájomnú výmenu učebnej látky a materiálnych prostriedkov na základe reciprocity, ako aj skúseností týkajúcich sa ochrany a záchrany.

Článok 5

Spolupráca humanitárnych organizácií

Zmluvné strany napomáhajú spoluprácu medzi humanitárnymi organizáciami pri ochrane proti katastrofám a vytvárajú pre ňu vhodné podmienky.

Článok 6

Oznamovanie nebezpečenstva

(1) Zmluvné strany si budú navzájom poskytovať informácie o možnosti vzniku alebo o vzniku katastrof, ktoré môžu znamenať ohrozenie pre druhú zmluvnú stranu. Informácia musí obsahovať miesto a čas vzniku nebezpečenstva, jeho charakteristiku, rozsah, následky a vykonané opatrenia. Zmluvné strany si odovzdajú informácie o záchranných silách a prostriedkoch, ktoré možno poskytnúť druhej zmluvnej strane, a o možnostiach a spôsoboch pomoci.

(2) Informácie podáva zmluvná strana ústne alebo písomne, v úradnom jazyku štátov zmluvných strán alebo v angličtine. Informácie podané ústne sa musia dodatočne písomne potvrdiť.

(3) Na poskytovanie a prevzatie informácií uvedených v odseku 1 sú oprávnené

na území Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a

na území Maďarskej republiky
Ministerstvo vnútra Maďarskej republiky.

Článok 7

Prechod štátnej hranice

(1) Záchranné skupiny alebo záchrancovia prekračujú štátnu hranicu v súlade s ustanoveniami Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o režime a spolupráci na spoločnej štátnej hranici.

(2) V prípade potreby prechodu štátnej hranice mimo hraničného priechodu treba túto skutočnosť vopred oznámiť príslušným hraničným a colným orgánom.

(3) Členovia záchranných skupín alebo záchrancovia, ktorí prechádzajú štátnu hranicu, musia byť uvedení na zozname podpísanom vedúcim príslušnej záchrannej skupiny. Jej vedúci sa musí preukázať preukazom totožnosti a príslušným splnomocnením.

(4) Členovia záchranných skupín alebo záchrancovia sú oprávnení na území štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc nosiť uniformu, ak to patrí k ich obvyklému výstroju.

(5) Úľavy týkajúce sa prechodu štátnej hranice sa vzťahujú aj na osoby, ktoré majú byť evakuované.

(6) Na členov záchranných skupín alebo záchrancov sa počas ich pobytu na území štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc vzťahujú právne predpisy štátu tejto zmluvnej strany.

Článok 8

Dovoz a vývoz výbavy a zásielok pomoci

(1) Zmluvné strany uľahčia dovoz a vývoz výbavy a zásielok pomoci. Vedúci záchrannej skupiny alebo záchrancovia pri prechode štátnej hranice predložia colným orgánom oboch štátov zmluvných strán osobitné zoznamy výbavy a zásielok pomoci v dvoch výtlačkoch. Ak sa v osobitne naliehavých prípadoch štátna hranica prechádza mimo hraničných priechodov, musí sa tento zoznam odovzdať neodkladne príslušnému colnému orgánu.

(2) Záchranné skupiny alebo záchrancovia môžu dovážať a vyvážať len výbavu a zásielky pomoci.

(3) Na prepravu výbavy a zásielok pomoci pri vykonávaní tejto dohody neplatia zákazy a obmedzenia dovozu a vývozu tovaru. Zásielky pomoci možno do štátu druhej zmluvnej strany dovážať bez cla. Ak sa výbava spotrebuje na určený cieľ, je oslobodená od cla, daní a iných finančných poplatkov. Výbava, ktorá sa nespotrebuje, sa vyvezie späť. Ak je výbava ponechaná ako zásielka pomoci, je potrebné uviesť jej druh, množstvo a miesto príslušnému orgánu štátu zmluvnej strany, ktorý o tom informuje colný orgán.

(4) Zmluvná strana žiadajúca o pomoc umožní dekontamináciu výbavy záchranných skupín alebo záchrancov. Ak dekontamináciu nemožno vykonať, výbava sa ponechá na území štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc.

(5) Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na lieky s obsahom omamných látok a psychotropných substancií. Táto preprava tovaru sa nepovažuje za dovoz a vývoz tovaru podľa medzinárodných dohôd o omamných látkach a psychotropných substanciách. Lieky, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné substancie, sa môžu prevážať iba v množstve nevyhnutnom pre naliehavú zdravotnícku potrebu a smie ich použiť iba kvalifikovaný zdravotnícky personál v súlade s právnymi predpismi štátu zmluvnej strany, ktorému záchranná skupina alebo záchrancovia patria.

(6) Akýkoľvek dovoz strelných zbraní a munície na územie štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc okrem priemyselných trhavín je zakázaný.

Článok 9

Preprava záchranných skupín a použitie leteckých prostriedkov

(1) Preprava záchranných skupín alebo záchrancov, ich výbavy a zásielok pomoci sa môže uskutočniť cestnou, železničnou, leteckou alebo vodnou dopravou.

(2) Každá zmluvná strana povolí, aby letecké prostriedky, ktoré sú nasadené z územia štátu druhej zmluvnej strany, prelietali nad územím jej štátu, pristávali a odlietali z označených plôch bez nutnosti použiť letisko s colnou a pasovou kontrolou a mimo povolených letiskových plôch.

(3) Použitie leteckých prostriedkov je potrebné bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu a orgánu pre riadenie letovej prevádzky strany žiadajúcej o pomoc s uvedením údajov o druhu, type a označení leteckého prostriedku, o posádke, náklade, čase odletu, predpokladanej trase a o mieste pristátia.

(4) Lety sa musia uskutočňovať v súlade s leteckými predpismi ustanovenými štátom každej zmluvnej strany, upravujúcimi využívanie leteckých prostriedkov a navigácie počas letov nad jeho územím.

(5) Ustanovenia článku 7 sa vzťahujú aj na posádky a prepravované záchranné skupiny alebo záchrancov.

(6) Ustanovenia článku 8 sa vzťahujú aj na letecké prostriedky a ostatnú prepravovanú výbavu a zásielky pomoci.

Článok 10

Riadenie a koordinácia

(1) Príslušnými orgánmi oprávnenými na riadenie a koordináciu prác vykonávaných v rámci realizácie ustanovení tejto dohody sú

v Slovenskej republike
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a

v Maďarskej republike
Ministerstvo vnútra Maďarskej republiky.

(2) Všetky práce vykonávané na území štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc riadi príslušný orgán štátu tejto zmluvnej strany.

(3) Príkazy záchranným skupinám alebo záchrancom štátu zmluvnej strany poskytujúcej pomoc sa musia adresovať výlučne vedúcim týchto skupín, ktorí nariadia spôsob ich realizácie.

(4) Orgány štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc poskytujú záchranným skupinám alebo záchrancom ochranu a organizujú potrebnú súčinnosť. Napomáhajú bezpečné vykonávanie prác záchranných skupín alebo záchrancov a v prípade potreby zabezpečia ich zásobovanie a bezplatnú lekársku starostlivosť.

(5) Zmluvné strany si diplomatickou cestou neodkladne oznámia zmeny týkajúce sa príslušných orgánov uvedených v odseku 1.

Článok 11

Telekomunikačné a rádiové spojenie

Zmluvné strany vykonajú spoločné opatrenia potrebné na zabezpečenie telekomunikačného a rádiového spojenia pri poskytovaní pomoci.

Článok 12

Výdavky spojené s poskytovaním pomoci

(1) Zmluvná strana poskytujúca pomoc nemôže požadovať uhradenie výdavkov spojených s poskytovaním pomoci. To sa vzťahuje aj na tie výdavky, ktoré vznikli použitím, poškodením alebo stratou materiálov.

(2) V prípade uhradenia výdavkov spojených s poskytovaním pomoci v plnej výške alebo čiastočne sa nemôže použiť odsek 1. V tomto prípade sa výdavky uhradia zmluvnej strane poskytujúcej pomoc.

(3) Výdavky spojené s poskytovaním pomoci, ktorú poskytujú fyzické osoby alebo právnické osoby a ktorú sprostredkovala zmluvná strana poskytujúca pomoc na žiadosť druhej zmluvnej strany, uhradí zmluvná strana žiadajúca o pomoc.

(4) Osoby evakuované z územia štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc na územie štátu zmluvnej strany poskytujúcej pomoc dostanú až do svojho návratu potrebné zaopatrenie. Zmluvná strana žiadajúca o pomoc uhradí zmluvnej strane poskytujúcej pomoc výdavky spojené s týmto zaopatrením a s návratom evakuovaných osôb.

Článok 13

Náhrada škody

(1) Zmluvné strany sa zriekajú všetkých nárokov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane v prípade vzniku škody na majetku, ak ju osoba zúčastňujúca sa na záchrannej akcii nespôsobila úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou pri poskytovaní pomoci v súvislosti s vykonávaním prác podľa tejto dohody.

(2) Zmluvné strany sa zriekajú všetkých nárokov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane v prípade zranenia, poškodenia zdravia alebo smrti člena záchrannej skupiny alebo záchrancu, ak k zraneniu, poškodeniu zdravia alebo smrti došlo v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody okrem prípadu, ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

(3) Podľa ustanovení odsekov 1 a 2 sa postupuje od času prekročenia štátnej hranice štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc do času opustenia územia štátu zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc.

(4) Ak bola pri plnení úloh na území štátu zmluvnej strany záchrannými skupinami alebo záchrancami spôsobená škoda tretej osobe, za škodu zodpovedá strana žiadajúca o pomoc tak, akoby túto škodu spôsobili členovia jej vlastných záchranných skupín alebo záchrancovia.

Článok 14

Stála spoločná komisia

(1) Zmluvné strany zriadia na vykonanie dohody Stálu spoločnú komisiu, ktorá je zložená zo slovenskej delegácie a maďarskej delegácie. Počet členov jednotlivých delegácií je rovnaký, najmenej však po tri osoby. Vymenovanie predsedov si zmluvné strany oznamujú diplomatickou cestou.

(2) Úlohou Stálej spoločnej komisie je

a) organizácia činností súvisiacich s vykonávaním tejto dohody a riešenie konkrétnych organizačných a technických problémov, ktoré z nej vyplývajú,

b) určenie pravidiel vzájomnej komunikácie a spôsobu oznamovania hrozby vzniku alebo vzniku katastrofy,

c) vypracovanie rokovacieho poriadku, ktorého zmeny sa uskutočňujú výmenou nót.

(3) Stála spoločná komisia si v prípade potreby zriadi subkomisiu a na riešenie jednotlivých úloh spolupráce si môže prizývať odborníkov.

(4) Stála spoločná komisia zasadá najmenej raz za rok striedavo na území Slovenskej republiky a území Maďarskej republiky. Častejšie zasadania môže iniciovať ktorákoľvek zmluvná strana.

Článok 15

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany pri práci s osobnými údajmi pri vykonávaní tejto dohody postupujú v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s narkotikami a inej organizovanej trestnej činnosti.

Článok 16

Ochrana informácií

Zmluvné strany zabezpečia ochranu informácií, ktoré získali pri plnení ustanovení tejto dohody spôsobom zodpovedajúcim ich ochrane v štáte, ktorý informácie odovzdáva, ak sa písomne nedohodnú inak.

Článok 17

Riešenie sporov

(1) Spory súvisiace s vykonávaním tejto dohody rieši Stála spoločná komisia.

(2) Ak Stála spoločná komisia spory nevyrieši, budú sa tieto riešiť diplomatickou cestou.

Článok 18

Prechodné ustanovenie

Táto dohoda sa netýka záväzkov vyplývajúcich pre zmluvné strany z dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 19

Záverečné ustanovenia

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po doručení odpovednej nóty o tomto schválení.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí tri mesiace odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(3) Skončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na činnosti a záväzky týkajúce sa jej vykonávania, ktoré v deň skončenia jej platnosti ešte trvajú.

Dané v Bratislave 21. apríla 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Gustáv Krajči v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Gábor Kuncze v. r.