Oznámenie č. 311/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 127/1997
Platnosť od 26.11.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. januára 1998. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

Pôvodný predpis

26.11.1997