Oznámenie č. 311/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 127/1997
Platnosť od 26.11.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. januára 1998. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

311

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 18. novembra 1997 č. R-12/1997, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa určuje minimálna (garantovaná) cena jatočných ošípaných a jatočných býkov pre štátny intervenčný nákup a pevná (garantovaná) cena surového kravského mlieka.

Výmer nadobúda záväznosť 1. januára 1998.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.