Opatrenie č. 310/1997 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/1997 Z. z.

Čiastka 127/1997
Platnosť od 26.11.1997 do31.12.2001

310

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 17. novembra 1997,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/1997 Z. z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/1997 Z. z., sa dopĺňa takto:

Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 5 sa dopĺňajú v rozsahu uvedenom v prílohe tohto opatrenia.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha opatrenia Štatistického úradu

Slovenskej republiky č. 310/1997 Z. z.

ÚPRAVY

prílohy č. 5 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z. v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/1997 Z. z.

1. V Prehľade zisťovaní sa za bod 165 na konci pripája bod 166 vrátane nadpisu, ktoré znejú:

„MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

166. V (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch.“.

2. V Charakteristikách zisťovaní sa za bod 165 na konci pripája bod 166, ktorý znie:

„166. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania:

Účelom zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: výkaz.

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu detských domovov, detí a ich štruktúry podľa rôznych ukazovateľov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Detské domovy, krajské úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou:

Detský domov do 31. 1. a krajské úrady do 15. 2. nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.“.