Vyhláška č. 309/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady

Čiastka 126/1997
Platnosť od 22.11.1997 do09.02.2000
Účinnosť od 01.12.1997 do09.02.2000
Zrušený 41/2000 Z. z.

309

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 20. októbra 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a zákona č. 58/1997 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá podliehajúce úhrade za ich užívanie a úprava nálepky preukazujúcej zaplatenie úhrady sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 v písmene A sa slová „200 km“ nahrádzajú slovami „217 km“.

2. V prílohe č. 1 v písmene A sa na konci pripája text, ktorý znie:

„Diaľnica D 1 úsekkrižovatka I/61 Chocholná
križovatka I/57 Nemšová“.

3. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1997.


Ján Jasovský v. r.


Príloha k vyhláške č. 309/1997 Z. z.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 185/1996 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK

Obrázek 01

Obrázek 02

Obrázek 03

Obrázek 04

Obrázek 05