Vyhláška č. 306/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 75/1992 Zb. o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho

Čiastka 125/1997
Platnosť od 20.11.1997 do31.10.2002
Účinnosť od 20.11.1997 do31.10.2002
Zrušený 599/2002 Z. z.

OBSAH

306

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 5. novembra 1997,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 75/1992 Zb. o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 2 až 4 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 75/1992 Zb. o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „50 Kčs za hodinu alebo 400 Kčs za jeden pracovný deň“ nahrádzajú slovami „80 Sk za hodinu alebo 640 Sk za jeden pracovný deň“.

2. V § 2 ods. 1 sa slová „základ dane z príjmov obyvateľstva1)“ nahrádzajú slovami „základ dane z príjmov fyzických osôb1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) § 5 ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.“.

3. V § 2 ods. 2 sa slovo „pracovníkov“ nahrádza slovom „zamestnancov“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) Zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 2 odsek 3 znie:

(3) Základ preukazuje prísediaci uvedený v § 1 potvrdením správcu dane o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za posledné zdaňovacie obdobie alebo potvrdením posledného zamestnávateľa o výške základu dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov za posledné zdaňovacie obdobie.“.

6. V § 2 ods. 4 sa slová „vo výške 17 Kčs za hodinu, najviac však 136 Kčs za jeden pracovný deň“ nahrádzajú slovami „vo výške 40 Sk za hodinu, najviac však 320 Sk za jeden pracovný deň“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

3) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 4 sa slová „vo výške 22 Kčs“ nahrádzajú slovami „vo výške 60 Sk“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Liščák v. r.