305

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. augusta 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 22. júla 1997, na základe článku 21.

Do anglického znenia dohody, ktoré je pri jej výklade rozhodujúce, možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

DOHODA

o leteckej doprave medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael

Vláda Slovenskej republiky a vláda Štátu Izrael (ďalej len „zmluvné strany“), účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

uvedomujúc si dôležitosť leteckej dopravy ako spôsobu vytvárania a udržiavania priateľstva, pochopenia a spolupráce medzi národmi oboch štátov,

želajúc si podporiť rozvoj leteckej dopravy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael, jej rozšírenie na úplný rámec medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti a

želajúc si uzavrieť dohodu o poskytovaní leteckých dopravných služieb medzi územiami svojich štátov a o usmernení činnosti v oblasti civilného letectva,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely výkladu a vykonávania tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944, ktorý zahŕňa akýkoľvek dodatok schválený podľa článku 90 tohto Dohovoru, akúkoľvek zmenu v dodatkoch alebo v Dohovore podľa článku 90 a 94, ak tieto dodatky a zmeny nadobudli platnosť po ratifikácii oboma zmluvnými stranami,

b) pojem „vládny orgán civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, odbor civilného letectva, v prípade Štátu Izrael ministra dopravy alebo v oboch prípadoch ľubovoľnú osobu alebo orgán splnomocnený plniť funkcie, ktoré vykonávajú uvedené orgány,

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorú určila zmluvná strana na vykonávanie dohodnutých služieb uvedených v prílohe tejto dohody v súlade s článkom 3 tejto dohody,

d) pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“, „zastavenie z dôvodov, ktoré nie sú spojené s dopravou“ majú význam určený v článkoch 2 a 96 Dohovoru,

e) pojem „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohy a dodatky,

f) pojem „príloha“ znamená prílohu k tejto dohode v súlade s ustanoveniami odseku 2 článku 17 tejto dohody,

g) pojem „určené trasy“ znamená trasy určené v prílohe k tejto dohode alebo trasy, ktoré budú určené neskôr,

h) pojem „dohodnuté služby“ znamená medzinárodné letecké služby vykonávané lietadlom na účely prepravy cestujúcich, nákladu alebo pošty, ktoré sa môžu poskytovať na určených trasách v súlade s ustanoveniami tejto dohody,

i) pojem „tarifa“ znamená ceny, ktoré treba zaplatiť za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu, podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto ceny vrátane cien a podmienok za sprostredkovateľské a iné doplnkové služby, okrem podmienok a úhrad za prevoz pošty,

j) pojem „kapacita“ vo vzťahu k „dohodnutým službám“ znamená kapacitu lietadla, ktorá sa využíva pri týchto službách, vynásobenú hustotou prepravy s využitím daného lietadla za dané obdobie na trase alebo na úseku trasy.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v dohode s cieľom vytvoriť a zabezpečiť pravidelné letecké dopravné služby na trasách určených v prílohe tejto dohody.

2. Ak nie je v dohode alebo v prílohe určené inak, letecké spoločnosti určené zmluvnými stranami majú tieto práva:

a) prelietať bez pristátia ponad územím druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na určenom území z dôvodov, ktoré nie sú spojené s dopravou,

c) pri poskytovaní dohodnutých služieb na určených trasách nakladať a vykladať na území štátu druhej zmluvnej strany v bodoch určených v prílohe tejto dohody cestujúcich, batožinu, náklad a poštu určené pre územie alebo pochádzajúce z územia štátu druhej zmluvnej strany.

3. Žiadne ustanovenie tohto článku neumožní určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zo zmluvných strán na území štátu druhej zmluvnej strany poskytovať privilégiá pri nakladaní cestujúcich, nákladu alebo pošty prepravovaných za úhradu alebo prenájom a určených pre iné miesto na území štátu danej zmluvnej strany.

4. Letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán, ktoré neboli určené v súlade s článkom 3 tejto dohody, majú práva uvedené v odseku 2 písmenách a) a b) tohto článku, ak sa preukážu vopred vydaným povolením od vládneho orgánu civilného letectva štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Určenie prepravcov a prevádzkového povolenia

1. Každá zmluvná strana má právo písomne vymenovať druhej zmluvnej strane jednu leteckú spoločnosť na poskytovanie dohodnutých služieb na určených trasách medzi územiami svojich štátov.

2. Po prijatí takéhoto oznámenia druhá zmluvná strana bez meškania vydá určenej leteckej spoločnosti príslušné prevádzkové povolenie v súlade s ustanoveniami odsekov 3 a 4 tohto článku.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, aby preukázala svoju spôsobilosť na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zákona a pravidiel, ktoré uvedené orgány v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle požadujú pri zabezpečovaní služieb v medzinárodnej leteckej preprave.

4. Každá zmluvná strana má právo odmietnuť vydanie prevádzkového povolenia udeľovaného podľa odseku 2 tohto článku, alebo žiadať od určenej leteckej spoločnosti splnenie podmienok, ktoré považuje za nevyhnutné na využívanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody vždy vtedy, ak zmluvná strana nemá dôkaz, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola danej leteckej spoločnosti sú prevedené na druhú zmluvnú stranu, ktorá vymenovala určenú leteckú spoločnosť, alebo na jej štátnych príslušníkov.

5. Po získaní prevádzkového povolenia určená letecká spoločnosť môže kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby pod podmienkou, že tarify určené v súlade s ustanoveniami článku 6 tejto dohody platia pre tieto služby a letové poriadky boli schválené v súlade s článkom 12 tejto dohody.

Článok 4

Zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv

1. Každá zmluvná strana má právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv podľa článku 2 tejto dohody daných určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany alebo uložiť také podmienky, aké považuje za nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv, ak

a) nie je presvedčená o tom, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola sú prevedené na určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany alebo na jeho štátnych príslušníkov,

b) určená letecká spoločnosť nedodržiava alebo porušuje zákony a iné právne predpisy štátu zmluvnej strany poskytujúcej tieto práva,

c) určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Ak okamžité zrušenie, pozastavenie práv alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku nie sú nevyhnutné na zabránenie ďalšieho porušovania zákonov a iných právnych predpisov, takéto právo sa uplatní až po konzultácii s druhou zmluvnou stranou.

Článok 5

Oslobodenie od cla a daní

1. Na základe reciprocity každá zmluvná strana oslobodí určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany čo v najväčšej miere v rámci svojich vnútroštátnych zákonov od dovozných obmedzení, cla, spotrebnej dane, inšpekčných poplatkov a ďalších národných ciel a poplatkov za zásoby, náhradné dielce vrátane motorov, obvyklého palubného vybavenia, rezerv a potravín (vrátane tabaku, alkoholických a nealkoholických nápojov a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim v obmedzených množstvách počas letu) a ďalších položiek, ktoré budú použité výlučne v súvislosti s činnosťou a službami lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu zmluvnej strany poskytujúcej dohodnuté služby, ako aj za etikety, letecké účty, ľubovoľné tlačené materiály, ktoré sú označené značkou spoločnosti, a zvyčajný propagačný materiál poskytovaný bezplatne určenou leteckou spoločnosťou.

2. Oslobodenie zaručené týmto článkom platí pri položkách uvedených v odseku 1 tohto článku, a to

a) privezených z územia štátu jednej zmluvnej strany pre leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany alebo v jej mene,

b) ponechaných na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany po prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo pri odlete z neho,

c) naložených na palubu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany s úmyslom použiť ich pri poskytovaní dohodnutých služieb

bez ohľadu na to, či sa takéto položky úplne alebo čiastočne použijú alebo konzumujú na území štátu zmluvnej strany poskytujúcej oslobodenie, za predpokladu, že tieto položky neboli odcudzené na území štátu danej zmluvnej strany. Materiály, ktoré sú uvedené v písmenách a), b) a c), môžu colné orgány prehliadnuť a skontrolovať.

3. Obvyklé palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby bežne sa nachádzajúce na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany môžu byť vyložené na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov daného štátu. V takom prípade sa môžu na určitý čas uskladniť pod dohľadom uvedených orgánov, kým nebudú opäť vyvezené alebo sa s nimi inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

4. Oslobodenie uvedené v odseku 1 tohto článku sa môže poskytnúť, ak sa letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany dohodla s inou leteckou spoločnosťou, ktorá takisto využíva podobné oslobodenie zo strany druhej zmluvnej strany, o prenájme alebo prevode na území štátu druhej zmluvnej strany tých položiek, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku.

Článok 6

Tarify

1. Tarify účtované určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany za dopravu na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo z neho sa stanovia na primeranej úrovni, berúc do úvahy všetky činitele vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk a tarify ostatných leteckých spoločností. Zmluvné strany budú považovať za neprijateľné tarify, ktoré sú bezohľadné alebo diskriminačné, neprimerane vysoké alebo reštriktívne v dôsledku zneužitia dominantného postavenia alebo umelo nízke v dôsledku priamych alebo nepriamych vládnych dotácií a podpôr.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku musia byť dohodnuté medzi určenými leteckými spoločnosťami štátov oboch zmluvných strán po konzultáciách s inými leteckými spoločnosťami poskytujúcimi služby na celej trase alebo jej časti a takáto dohoda sa musí dosiahnuť, ak to bude možné, podľa postupov Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) alebo podobného vhodného mechanizmu medzinárodného systému určovania sadzieb.

3. Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva oboch zmluvných strán aspoň 45 dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. Na základe vzájomnej dohody uvedených orgánov možno túto lehotu v osobitných prípadoch skrátiť.

4. Schválenie má byť udelené v najkratšom čase. Ak žiaden z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril svoj nesúhlas do 30 dní od dátumu predloženia, v súlade s odsekom 3 tohto článku sa tieto tarify považujú za schválené. Ak sa lehota na predloženie podľa odseku 3 tohto článku skrátila, vládne orgány civilného letectva štátov zmluvných strán sa môžu dohodnúť, že lehota, v ktorej je potrebné vyjadriť nesúhlas, môže byť skrátená na menej ako 30 dní.

5. Ak nie je možná dohoda o tarifách podľa ustanovení odseku 2 tohto článku alebo ak v lehote podľa odseku 4 tohto článku jeden vládny orgán civilného letectva oznámi druhému vládnemu orgánu civilného letectva svoj nesúhlas s tarifami dohodnutými podľa ustanovení odseku 2 tohto článku, vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa budú po konzultáciách s orgánmi civilného letectva akéhokoľvek štátu, ktorého rady môžu považovať za užitočné, snažiť dosiahnuť určenie taríf vzájomnou dohodou.

6. Ak sa vládne orgány civilného letectva nemôžu dohodnúť na niektorej z predložených taríf v súlade s ustanoveniami odseku 3 tohto článku alebo na určení niektorej tarify podľa odseku 5 tohto článku, potom sa to bude na základe ustanovení článku 18 tejto dohody riešiť ako spor.

7. Tarify, ktoré sú stanovené v súlade s ustanoveniami tohto článku, budú platiť dovtedy, kým nebudú stanovené nové tarify. Ani v takom prípade však tarify nebudú platiť dlhšie ako 12 mesiacov odo dňa uplynutia ich platnosti.

Článok 7

Reprezentácia

1. Každá zmluvná strana zaručí na základe reciprocity druhej zmluvnej strane právo zriaďovať si na území jej štátu také kancelárie a obchodný, administratívny a technický personál, aký je potrebný v súvislosti s poskytovaním dohodnutých služieb. Títo zamestnanci sa budú vyberať podľa potreby z občanov štátu jednej alebo oboch zmluvných strán.

2. Požiadavky na tento personál sa môžu podľa uváženia určenej leteckej spoločnosti splniť z vlastných zdrojov alebo s využitím služieb iných organizácií, spoločností alebo leteckej spoločnosti oprávnenej poskytovať služby na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Predstavitelia a zamestnanci podliehajú zákonom a iným právnym predpisom platným na území štátu druhej zmluvnej strany. V súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi bude každá zo zmluvných strán na základe reciprocity a s minimálnym zdržiavaním poskytovať pracovné povolenia, pracovné víza a ďalšie potrebné dokumenty pre predstaviteľov a zamestnancov uvedených v odseku 1 tohto článku.

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že zastúpeniu určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany poskytne vhodnú kanceláriu a priestory potrebné na jej prevádzku, aby bez zdržiavania umožnila prevádzku príslušných liniek zmluvnej strany.

Článok 8

Používanie zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré sa týkajú príletov alebo odletov lietadiel z územia jej štátu a sú viazané na pravidlá medzinárodnej navigácie alebo sa týkajú prevádzky týchto lietadiel na jej území, budú sa uplatňovať aj pri lietadlách určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany počas príletu, odletu, alebo kým sa budú nachádzať nad uvedeným územím.

2. Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany bude počas príletu alebo odletu a kým sa nachádza nad územím štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať zákony a iné právne predpisy štátu tejto zmluvnej strany týkajúce sa príletov, zastávok, tranzitu a odletov cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a pošty z územia jej štátu vrátane predpisov pre vstup, colné vybavenie, prisťahovalectvo a emigráciu, pasy, clo, valuty a hygienické opatrenia.

Článok 9

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, počas ich platnosti uznáva za platné aj druhá zmluvná strana, ak podmienky, za ktorých boli tieto osvedčenia vydané alebo vyhlásené za platné, zodpovedajú minimálnym normám, ktoré sa môžu požadovať v súlade s Dohovorom, alebo ich presahujú.

2. Každá zmluvná strana si v prípade preletu nad územím svojho štátu vyhradzuje právo odmietnuť uznať platnosť osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré udelila občanom jej štátu druhá zmluvná strana.

Článok 10

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. Zmluvné strany si opätovne potvrdzujú svoje vzájomné záväzky pri zaistení bezpečnosti civilného letectva proti nezákonným činom. Zmluvné strany budú postupovať najmä v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, a Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, podpísaného v Montreale 24. februára 1988.

2. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú pri zabránení nezákonnému zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti týchto lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk a zariadení pre leteckú navigáciu a akýmkoľvek iným útokom proti bezpečnosti civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) a zaradila ako dodatok k Dohovoru do tej miery, do akej sú tieto opatrenia pre zmluvné strany prijateľné. Budú vyžadovať, aby prevádzkovatelia lietadla v ich registri alebo prevádzkovatelia lietadla, ktorí majú svoju hlavnú obchodnú činnosť alebo stále sídlo na území ich štátu, a prevádzkovatelia letiska na území ich štátu konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

4. Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že druhá zmluvná strana môže vyžadovať od prevádzkovateľov lietadiel dodržiavanie opatrení leteckej bezpečnosti uvedených v odseku 3 tohto článku a požadovaných druhou zmluvnou stranou pri prílete na územie štátu tejto druhej zmluvnej strany, pri odlete z neho alebo počas pobytu na ňom. Každá zmluvná strana zaručuje, že na území jej štátu sa budú efektívne využívať primerané opatrenia pri ochrane lietadla a pri prehliadke cestujúcich, posádky, prevážaných predmetov, batožiny, nákladu a leteckých zásob pred nastupovaním a nakladaním a počas nastupovania a nakladania. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety akejkoľvek požiadavke druhej zmluvnej strany na mimoriadne bezpečnostné opatrenia v prípade konkrétnej hrozby.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iný nezákonný postup proti bezpečnosti lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo zariadení pre leteckú navigáciu, zmluvné strany si budú vzájomne pomáhať prostredníctvom komunikačných prostriedkov a iných vhodných opatrení určených na rýchle a bezpečné ukončenie takého prípadu alebo na odstránenie hrozby.

6. Ak zmluvná strana má dôvodné podozrenie, že druhá zmluvná strana nedodržala ustanovenia o bezpečnosti letectva uvedené v tomto článku, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať o urýchlené konzultácie s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Prevod príjmov

Na základe princípu reciprocity

1. určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany má právo voľne predávať služby leteckej dopravy na území štátu druhej zmluvnej strany za miestnu menu alebo akúkoľvek voľne zameniteľnú menu, a to buď priamo, alebo prostredníctvom zástupcov, ktorí dostanú zodpovedajúce oprávnenia od príslušných orgánov štátu druhej zmluvnej strany;

2. určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán majú právo voľne previesť na voľne zameniteľnú menu prebytok príjmov nad výdavkami a previesť ich z územia predaja na územie svojho štátu. Tento prevod zahŕňa príjmy z predaja priamo alebo prostredníctvom zástupcov služieb leteckej dopravy a pomocných doplnkových služieb, pričom poplatky budú stanovené v súlade s ustanoveniami platnej platobnej dohody medzi dvoma štátmi, ak existuje takáto dohoda, a v súlade s aplikovateľnými devízovými predpismi;

3. určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán dostanú povolenie na taký prevod v lehote do 30 dní od podania žiadosti. Postup pri tomto prevode musí byť v súlade s devízovými predpismi štátu, v ktorom sa príjmy získali;

4. určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán môžu uskutočniť prevod hneď po prijatí povolenia. Ak v dôsledku technických dôvodov nemožno taký prevod uskutočniť okamžite, letecké spoločnosti štátov zmluvných strán dostanú priority, ktoré sú podobné prioritám týkajúcim sa importu zo štátu tejto druhej zmluvnej strany;

5. každá zmluvná strana zaručuje určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany oslobodenie od všetkých daní a poplatkov zo zisku alebo z príjmov za poskytovanie leteckých dopravných služieb.

Článok 12

Kapacita

1. Obe určené letecké spoločnosti musia mať spravodlivú a rovnakú možnosť v poskytovaní dohodnutých služieb uvedených v prílohe tejto dohody.

2. Pri poskytovaní dohodnutých služieb určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán berú do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany tak, aby neprimerane neovplyvnili ich služby, ktoré druhá uvedená spoločnosť poskytuje na rovnakej celej trase alebo na jej časti, alebo na iných trasách jej siete.

3. Kapacita poskytovaná v rámci dohodnutých služieb určenými leteckými spoločnosťami musí byť v úzkom vzťahu s odhadovanými požiadavkami na leteckú dopravu cestujúcou verejnosťou oboch zmluvných strán. Táto kapacita sa má v princípe deliť rovnakým pomerom medzi určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, ak sa nedohodnú inak.

4. Frekvencie a letové plány na poskytovanie dohodnutých služieb sa vytvoria na základe vzájomnej dohody mezi oboma určenými leteckými spoločnosťami a predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva ešte pred začiatkom poskytovania uvedených dohodnutých služieb, a to aspoň 30 dní pred nadobudnutím ich platnosti. Ak nemožno dosiahnuť dohodu medzi určenými leteckými spoločnosťami, záležitosť sa predloží vládnym orgánom civilného letectva oboch zmluvných strán.

5. V prípade potreby sa bude dodatočné zvýšenie kapacity koordinovať medzi určenými leteckými spoločnosťami štátov oboch zmluvných strán skôr, ako sa predloží na schválenie príslušným vládnym orgánom civilného letectva.

6. Pred začatím poskytovania dohodnutých služieb obe určené letecké spoločnosti uzavrú obchodnú dohodu. Tá sa predloží na schválenie príslušným vládnym orgánom civilného letectva.

Článok 13

Obchodná činnosť

1. Každá zmluvná strana môže uložiť alebo povoliť uloženie oprávnených a primeraných poplatkov za používanie letísk a iných letiskových zariadení za podmienky, že tieto poplatky nebudú vyššie ako poplatky, ktoré platí jej vlastná letecká spoločnosť poskytujúca služby medzi územiami štátov zmluvných strán, alebo vyššie ako tie, ktoré platia iné letecké spoločnosti poskytujúce podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

2. Každá zmluvná strana umožní konzultácie medzi kompetentnými finančnými organizáciami a určenými leteckými spoločnosťami používajúcimi služby a zariadenia a tam, kde je to vhodné, prostredníctvom organizácií reprezentujúcich letecké spoločnosti. Dostatočnú pozornosť treba venovať všetkým návrhom na zmeny v užívateľských poplatkoch od užívateľov umožňujúcim vyjadriť ich názory pred uskutočnením zmien.

3. Žiadna zo zmluvných strán nebude preferovať svoje vlastné ani iné letecké spoločnosti pred leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany poskytujúcou podobné letecké služby pri uplatňovaní colných, imigračných, karanténnych a ďalších opatrení pri používaní letísk, leteckých trás, služieb leteckej dopravy a pridružených zariadení, ktoré má pod vlastnou kontrolou.

Článok 14

Výmena informácií o prevádzke a štatistike

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany poskytujú na žiadosť vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany také štatistické údaje, aké sú odôvodniteľne vyžadované na účely určenia poskytovanej kapacity určenej leteckej spoločnosti, objemu vykonaných dohodnutých služieb, ako aj údaje o štartovacích a cieľových bodoch vykonávanej dopravy.

Článok 15

Priamy tranzit

Cestujúci v priamom tranzite cez územie štátu zmluvnej strany, ktorí neopúšťajú priestor letiska vyhradený na taký účel, podliehajú zjednodušenej kontrole. Batožina a náklad v priamom tranzite budú oslobodené od colných a iných poplatkov.

Článok 16

Konzultácie

1. V duchu úzkej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán v pravidelnom a častom kontakte s cieľom zabezpečiť vykonávanie a dodržiavanie ustanovení tejto dohody.

2. Konzultácie sa začnú v lehote 60 dní po prijatí žiadosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 17

Zmeny

1. Ak jedna zo zmluvných strán pokladá za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie. Konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva sa môžu uskutočniť písomne alebo rokovaním a začnú sa do 60 dní od prijatia žiadosti. Odsúhlasená zmena nadobudne platnosť po výmene písomných oznámení diplomatickou cestou.

2. Zmeny prílohy k tejto dohode dohodnú priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán a potvrdia výmenou diplomatických nót.

3. Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor, táto dohoda bude zmenená tak, aby vyhovovala jeho ustanoveniam.

Článok 18

Riešenie sporov

1. Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu tejto dohody alebo plánu trás vyriešia vládne orgány civilného letectva zmluvných strán priamymi rokovaniami. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú, spor sa vyrieši diplomatickou cestou.

2. Ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu v rokovaní, môžu sa dohodnúť na predložení sporu rozhodcovskému orgánu, pozostávajúcemu z troch sudcov. Každá zmluvná strana vymenuje jedného člena a tretieho člena určia dohodou medzi sebou. Každá zmluvná strana vymenuje svojho člena rozhodcovského orgánu do 60 dní odo dňa prijatia diplomatickej nóty oznamujúcej žiadosť druhej zmluvnej strany o riešenie sporu pred rozhodcovským orgánom. Tretí člen bude vymenovaný v lehote ďalších 60 dní. Ak ani jedna zo zmluvných strán nevymenuje sudcu v určenej lehote alebo ak tretieho člena neurčia v danej lehote, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva, aby vymenoval sudcu alebo sudcov. V každom prípade tretí člen súdu musí byť príslušníkom tretieho štátu, bude vykonávať funkciu predsedu rozhodcovského orgánu a určí miesto rozhodcovského konania. Rozhodcovský orgán sa dohodne na vlastných procesných pravidlách.

3. Každé rozhodnutie rozhodcovského orgánu je záväzné pre obe zmluvné strany, ak sa nedohodnú inak pred predložením sporu rozhodcovskému orgánu.

4. Náklady rozhodcovského konania hradia zmluvné strany rovnakým dielom.

5. Ak jedna zo zmluvných strán neprijme rozhodnutie uvedené v odseku 3 tohto článku, druhá zmluvná strana môže obmedziť, zadržať alebo odvolať akékoľvek práva alebo privilégiá zaručené zmluvnej strane alebo určenej leteckej spoločnosti touto dohodou.

Článok 19

Registrácia

Táto dohoda a všetky jej zmeny, ako aj každá výmena diplomatických nót sa budú registrovať v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 20

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.

2. Každá zmluvná strana môže dohodu kedykoľvek písomne vypovedať. O tejto výpovedi bude bezodkladne informovať Medzinárodnú organizáciu civilného letectva. V takom prípade dohoda stráca platnosť 12 mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o vypovedaní druhou zmluvnou stranou, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú na odvolaní tejto výpovede pred uplynutím tohto obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem výpovede, výpoveď sa bude považovať za prijatú 14 dní po jej prijatí v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 21

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom výmeny diplomatických nót, v ktorých si obe zmluvné strany navzájom poskytnú písomné oznámenie, že boli splnené ich príslušné vnútroštátne predpisy na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Ako svedkovia plne na to splnomocnení svojimi vládami podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 22. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci text v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Štátu Izrael:

Ysrael Kessar v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

k Dohode o leteckej doprave medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Štátu Izrael

1. Linky, na ktorých môže poskytovať letecké služby určená letecká spoločnosť Slovenskej republiky:

východiskový bod: Bratislava
medziľahlé body: ktorýkoľvek bod
cieľový bod: Tel Aviv
body za: ktorýkoľvek bod

2. Linky, na ktorých môže poskytovať letecké služby určená letecká spoločnosť Štátu Izrael:

východiskový bod: Tel Aviv
medziľahlé body: ktorýkoľvek bod
cieľový bod: Bratislava
body za: ktorýkoľvek bod

3. Určené letecké spoločnosti zmluvných strán nebudú poskytovať prepravné práva 5. slobody do/z tretích krajín okrem prípadu, ak sa vzájomne dohodnú inak. Také dohody musia schváliť vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán skôr, ako nadobudnú platnosť.

4. Ktorýkoľvek bod alebo všetky medziľahlé body a body za sa môžu podľa uváženia určenej leteckej spoločnosti vynechať pri ktoromkoľvek lete alebo pri všetkých letoch za predpokladu, že služby sa začínajú alebo končia na území štátu tej zmluvnej strany, ktorá určila leteckú spoločnosť.