Oznámenie č. 304/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 123/1997
Platnosť od 18.11.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 20. novembra 1997. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

304

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 10. novembra 1997 č. R-11/1997, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa určuje maximálna cena motorovej nafty MN triedy F (Diesel).

Výmer nadobúda záväznosť 20. novembra 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.