Opatrenie č. 302/1997 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike

(v znení č. 291/2000 Z. z., 263/2001 Z. z.)

Čiastka 123/1997
Platnosť od 18.11.1997 do31.05.2002
Účinnosť od 01.08.2001

302

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 3. novembra 1997,

ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Predmetom úpravy tohto opatrenia je vyhlásenie Číselníka ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike (ďalej len „číselník“).

(2) Číselník sa vyhlasuje pre potreby štatistických zisťovaní, na automatizované spracovanie údajov, na identifikáciu vnútornej organizačnej štruktúry vymenovaných orgánov a inštitúcií, na identifikáciu administratívnoprávnych dokumentov, sociálnych a ekonomických informácií a úradnej korešpondencie pri rešpektovaní odvetvového členenia výkonu štátnej správy. Je základným číselníkom pre automatizovaný informačný systém miestnej štátnej správy.

§ 2

(1) Číselník tvorí prílohu tohto opatrenia.

(2) Používanie tohto číselníka sú orgány uvedené v § 1 ods. 1 povinné uviesť do súladu s týmto opatrením do 31. decembra 1998.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha k opatreniu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 302/1997 Z. z.

ČÍSELNÍK ÚSTREDNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV, ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A NIEKTORÝCH ĎALŠÍCH VEREJNOPRÁVNYCH INŠTITÚCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ČíselnýÚplný názov
kód
01Kancelária Národnej rady SR
02Kancelária prezidenta SR
03Úrad vlády SR
05Ústavný súd SR
06Najvyšší súd SR
07Generálna prokuratúra SR
08Najvyšší kontrolný úrad SR
09Slovenská informačná služba
10Ministerstvo zahraničných vecí SR
11Ministerstvo obrany SR
12Ministerstvo vnútra SR
13Ministerstvo spravodlivosti SR
15Ministerstvo financií SR
16Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR
18Ministerstvo životného prostredia SR
20Ministerstvo školstva SR
21Ministerstvo zdravotníctva SR
22Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24Ministerstvo kultúry SR
26Ministerstvo hospodárstva SR
27Ministerstvo pôdohospodárstva SR
28Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
29Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
31Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
32Štatistický úrad SR
33Úrad pre verejné obstarávanie
35Úrad pre finančný trh
36Úrad jadrového dozoru SR
37Úrad priemyselného vlastníctva SR
38Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
40Protimonopolný úrad SR
42Správa štátnych hmotných rezerv SR
51Slovenská akadémia vied
52Slovenský rozhlas
53Slovenská televízia
54Tlačová agentúra SR
55Národná banka SR
57Fond národného majetku SR
58Slovenský pozemkový fond
59Matica slovenská
61Krajský úrad v Bratislave
62Krajský úrad v Trnave
63Krajský úrad v Trenčíne
64Krajský úrad v Nitre
65Krajský úrad v Žiline
66Krajský úrad v Banskej Bystrici
67Krajský úrad v Prešove
68Krajský úrad v Košiciach
71Sociálna poisťovňa
72Všeobecná zdravotná poisťovňa
73Spoločná zdravotná poisťovňa
75Národný úrad práce