Oznámenie č. 301/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave

Čiastka 123/1997
Platnosť od 18.11.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu na základe článku 7 ods. 1.

301

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. októbra 1997 bola v Brne podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu na základe článku 7 ods. 1.

DOHODA

medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy a spojov Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vychádzajúc z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v doprave a spojoch z 23. novembra 1992,

usilujúc sa o to, aby preprava tovaru vykonávaná cestnou dopravou prešla v čo najväčšej miere na kombinovanú dopravu,

podporujúc vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj medzinárodnej kombinovanej dopravy a

usilujúc sa o vzájomnú spoluprácu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú kombinovanú dopravu tovaru v nákladových jednotkách kombinovanej dopravy, ktorá sa uskutočňuje železničnou dopravou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou, a na zvoz a rozvoz cestnou dopravou dopravnými prostriedkami registrovanými príslušnými orgánmi Slovenskej republiky a Českej republiky medzi týmito štátmi alebo tranzitom cez územia obidvoch štátov alebo jedného z nich.

Článok 2

Na účely tejto dohody sa rozumie:

a) „nákladovou jednotkou kombinovanej dopravy“ kontajner dlhý najmenej 6 m, výmenná nadstavba, cestný náves a cestné vozidlo alebo cestná súprava v prípade, že sa použije iný druh dopravy,

b) „kombinovanou dopravou“ preprava tovaru v tej istej nákladovej jednotke kombinovanej dopravy s využitím niekoľkých druhov dopravy, pričom sa prekladá iba nákladová jednotka kombinovanej dopravy, nie však sám tovar,

c) „nesprevádzanou kombinovanou dopravou“ preprava nákladových jednotiek kombinovanej dopravy rôznymi druhmi dopravy bez posádky cestného vozidla,

d) „sprevádzanou kombinovanou dopravou“ preprava cestných vozidiel iným druhom dopravy (železničnou, vnútrozemskou vodnou) s posádkou cestného vozidla,

e) „terminálom kombinovanej dopravy (prekladiskom)“ miesto prekládky nákladových jednotiek kombinovanej dopravy,

f) „zvozom a rozvozom“ premiestňovanie nákladových jednotiek kombinovanej dopravy po ceste z miesta ich nakládky do terminálu kombinovanej dopravy alebo z terminálu kombinovanej dopravy.

Článok 3

1. Zmluvné strany sa zaväzujú obojstranne dohodnutými formami využívať dopravné kapacity a prihraničné terminály na rozvoj kombinovanej dopravy a zvyšovanie objemu prepráv v ich rámci.

2. Zvoz a rozvoz nákladových jednotiek kombinovanej dopravy po území štátu jednej zmluvnej strany vykonáva dopravca, ktorý je na to oprávnený podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu tej zmluvnej strany, na ktorého území sa nachádza miesto nakládky alebo vykládky.

3. Obidve zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode vydávať osobitné povolenie pre cestné vozidlá, ktoré budú vykonávať zvoz a rozvoz nákladových jednotiek kombinovanej dopravy do terminálu kombinovanej dopravy štátu druhej zmluvnej strany alebo z terminálu kombinovanej dopravy štátu druhej zmluvnej strany.

4. Osobitné povolenie obsahuje predovšetkým názov dopravcu a jeho adresu, štátnu poznávaciu značku vozidla alebo vozidiel, počet jázd, trvanie platnosti a východiskový alebo cieľový terminál kombinovanej dopravy.

5. Počas zvozu a rozvozu na základe osobitného povolenia podľa odseku 3 musí byť prevádzkovateľ vozidla zhodný s dopravcom, ktorému bolo vydané osobitné povolenie.

6. Ak niektorý dopravca, ktorému bolo vydané osobitné povolenie, poruší ustanovenia tejto dohody, osobitné povolenie mu bude odobraté, prípadne mu nebude vydané ďalšie osobitné povolenie, a to v čase, keď ho príslušné orgány vylúčia z danej činnosti.

Článok 4

Zmluvné strany

a) poskytnú pomoc prevádzkovateľom železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy na rozvoj predovšetkým nesprevádzanej kombinovanej dopravy a jej infraštruktúry, v odôvodnených prípadoch aj sprevádzanej kombinovanej dopravy,

b) sa zaväzujú stimulovať dopravcov uskutočňujúcich prepravu po železnici a vnútrozemskej vodnej ceste, aby v spolupráci so spoločnosťami kombinovanej dopravy vypracovali konkurencieschopné návrhy na kombinovanú dopravu s osobitným dôrazom na kvalitu prepravy, skrátenie času prepravy, dodržanie zmluvných termínov a na ekonomicky odôvodniteľné tarify,

c) sa zaväzujú usilovať o to, aby zvoz a rozvoz nákladových jednotiek kombinovanej dopravy, ktorý sa týka dvojstrannej medzinárodnej kombinovanej dopravy, bol oslobodený od zákazu cestnej premávky v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja,

d) budú vytvárať vhodné podmienky, aby sa colné vybavovanie nákladových jednotiek kombinovanej dopravy mohlo vykonávať v termináloch kombinovanej dopravy,

e) budú presadzovať, aby sa u železničných správ obidvoch štátov vzájomne zaviedlo odovzdávanie železničných vozňov používaných v kombinovanej doprave na základe dôvery.

Článok 5

1. Zmluvné strany budú vytvárať vhodné podmienky pre spoločné projekty kombinovanej dopravy.

2. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o opatreniach, ktoré napomôžu zvýšiť kvalitu a úroveň služieb kombinovanej dopravy, aj o nových linkách kombinovanej dopravy.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť pred tretími stranami všetky navzájom vymenené údaje a informácie okrem údajov oficiálnej štatistiky a výkazov.

Článok 6

1. Zmluvné strany vytvoria Zmiešanú komisiu zloženú z dvoch častí: každá časť bude mať vedúceho a dvoch členov. Mená vedúcich obidvoch častí Zmiešanej komisie si zmluvné strany oznámia do 30 dní po nadobudnutí platnosti dohody.

2. Zmiešaná komisia bude zasadať najmenej raz ročne striedavo na území štátov zmluvných strán. Jej zasadanie zvolá vedúci hostiteľskej časti, ktorý ju bude aj viesť. O zložení Zmiešanej komisie sa budú zmluvné strany navzájom informovať najmenej 30 dní pred dohodnutým termínom zasadnutia.

3. Úlohou Zmiešanej komisie bude predovšetkým vyhodnocovať vykonávanie tejto dohody, navrhovať zmluvným stranám opatrenia na skvalitnenie kombinovanej dopravy a navzájom si poskytovať potrebné informácie.

4. Závery prijíma Zmiešaná komisia so súhlasom obidvoch jej častí.

Článok 7

1. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a nadobúda platnosť dňom podpisu.

2. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny musia byť vykonané písomnou formou.

Dané v Brne 23. októbra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Slovenskej republiky

Ján Jasovský v. r.

Za Ministerstvo dopravy a spojov

Českej republiky

Martin Říman v. r.