Vyhláška č. 300/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva

Čiastka 123/1997
Platnosť od 18.11.1997 do30.06.2007
Účinnosť od 01.01.1998 do30.06.2007
Zrušený 258/2007 Z. z.

300

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 5. novembra 1997

o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1993 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vyhláška upravuje technické podmienky na zabezpečenie požiarnej ochrany pri skladovaní

a) uvädnutého krmu, sena, slamy a iných steblovitých alebo stonkových suchých rastlín v sklade sena, v povalovom priestore alebo v samostatne stojacom sklade,

b) dreva v otvorenom sklade dreva,

c) tuhého paliva v sklade tuhého paliva.

§ 2

(1) Senom sa rozumie usušená pokosená zelená časť travín alebo ďatelinovín, alebo ich zmesí s vlhkosťou najviac 16 %.

(2) Skladom sena sa rozumie stavba alebo jej časť určená na skladovanie sena alebo dosúšanie uvädnutého krmu; za sklad sena sa považuje aj stoh.

(3) Uvädnutým krmom sa rozumie pokosená zelená časť travín s vlhkosťou od 16 % do 30 % alebo pokosená zelená časť ďatelinovín, alebo ich zmesí s vlhkosťou od 16 % do 35 %.

(4) Sklad sena s plochou väčšou ako 25 m2 a s náhodným požiarnym zaťažením väčším ako 30 kg.m-2 musí tvoriť samostatný požiarny úsek.

(5) Šírka skladovania v sklade sena bez dosušovacieho zariadenia nesmie byť väčšia ako 12 m.

§ 3

(1) Halovým skladom sena sa rozumie sklad sena, ktorého horizontálne rozmery prevažujú nad vertikálnymi rozmermi.

(2) V požiarnom úseku halového skladu sena možno skladovať najviac 8 000 m3 sena.

(3) Požiarne deliace stavebné konštrukcie halového skladu sena musia byť vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D 1.1)

(4) Účelová komunikácia, po ktorej motorové vozidlo vchádza do halového skladu sena a vychádza z neho, musí byť do vzdialenosti najmenej 10 m od miesta vjazdu do halového skladu sena a od miesta výjazdu z neho vyhotovená vodorovne s podlahou skladu alebo s klesaním v smere jazdy motorového vozidla.

(5) Ak je súčasťou halového skladu sena miestnosť rozvodne elektrického prúdu, táto je samostatným požiarnym úsekom oddeleným od ostatných priestorov skladu požiarne deliacou konštrukciou, ktorá má požiarnu odolnosť najmenej 90 minút.

§ 4

(1) V povalovom priestore možno skladovať najviac 3 000 m3 sena.

(2) Povalový priestor nad maštaľami možno využiť na skladovanie sena len v stavbe s najviac dvoma úžitkovými podlažiami, ktorý má požiarne deliace a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu alebo jeho časti z konštrukčných prvkov druhu D 1.1)

(3) Súčasťou požiarneho úseku povalového priestoru nad maštaľami môže byť manipulačný priestor umiestnený aj na úrovni prvého nadzemného podlažia stavby.

(4) Z požiarneho úseku skladu sena v povalovom priestore musí viesť najmenej jedna úniková cesta a jedna náhradná úniková možnosť. Z požiarneho úseku skladu sena v povalovom priestore s plochou najviac 100 m2 môže viesť jedna úniková cesta alebo jedna náhradná úniková možnosť.

(5) Náhradná úniková možnosť z požiarneho úseku skladu sena v povalovom priestore môže viesť manipulačným priestorom umiestneným na úrovni prvého nadzemného podlažia.

(6) Úniková cesta a náhradná úniková možnosť z požiarneho úseku skladu sena v povalovom priestore musia byť umiestnené na kratších protiľahlých stranách skladu.

§ 5

(1) Samostatne stojacim skladom sa rozumie stavba postavená mimo poľnohospodárskeho závodu alebo strediska, ktorá je umiestnená na mieste, kde je sťažený prístup alebo kde sa predpokladá zásah jednotky požiarnej ochrany neskôr ako za 30 minút od ohlásenia požiaru.

(2) Pre samostatne stojaci sklad sa neurčujú požiadavky na stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku a požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií; ak sa určuje potreba požiarnej vody, počíta sa s potrebou 10 l.s-1.

§ 6

Ustanovenia § 2 až 5 sa vzťahujú aj na skladovacie priestory určené na skladovanie slamy a iných steblovitých alebo stonkových suchých rastlín.

§ 7

(1) Uskladňovaním sa rozumie pracovný postup, pri ktorom sa uvädnutý krm, seno, slama a iné steblovité alebo stonkové suché rastliny ukladajú do skladovacieho priestoru.

(2) Uvädnutý krm možno uskladňovať len v skladoch sena vybavených dosušovacím zariadením, pričom sa dosušovacím zariadením rozumie súbor stavebných a strojových častí na dosúšanie uvädnutého krmu núteným prefukovaním vzduchu, ktoré sa skladá z ventilátora, vzduchovodu a dosúšacej plochy; dosušovacie zariadenie môže byť doplnené zariadením na úpravu privádzaného vonkajšieho vzduchu a automatickým ovládaním.

(3) V povalovom priestore sa môže uvädnutý krm, slama a iné steblovité alebo stonkové suché rastliny uskladňovať, ak ich vlhkosť je najviac 25 %; pri uskladňovaní vzduchovými dopravníkmi nesmie táto hmota prechádzať cez obežné koleso vzduchového dopravníka a koncovka potrubia sa musí na účel rovnomerného rozloženia hmoty v skladovacom priestore ručne alebo automaticky natáčať.

(4) V sklade sena sa uvädnutý krm uskladňuje po vrstvách. Dovolená výška vrstvy je uvedená v prílohe č. 1.

(5) Na predchádzajúcu vrstvu uvädnutého krmu sa môže ďalšia vrstva uvädnutého krmu uložiť len vtedy, ak vlhkosť travín v predchádzajúcej vrstve je najviac 20 % alebo ak vlhkosť ďatelinovín v predchádzajúcej vrstve je menej ako 25 %.

(6) Seno sa môže uskladňovať aj v sklade sena bez dosušovacieho zariadenia.

§ 8

(1) Stoh môže mať objem najviac 4 000 m3. Ako jeden stoh sa posudzuje aj skupina stohov, ktorých vzájomná vzdialenosť je menšia ako určená bezpečnostná vzdialenosť na umiestnenie stohov a ktorých celkový objem je najviac 4 000 m3.

(2) Bezpečnostná vzdialenosť na umiestnenie stohu je uvedená v prílohe č. 2.

§ 9

(1) Dosúšaním uvädnutého krmu sa rozumie pracovný postup, pri ktorom sa z uvädnutého krmu odstraňuje časť vody núteným prefukovaním vonkajším alebo upraveným vzduchom.

(2) Uvädnutý krm a iné steblovité alebo stonkové rastliny sa musia dosúšať tak, aby nenastalo ich samovznietenie. Ak sa teplota uvädnutého krmu pri dosúšaní zvýši nad 30 oC alebo ak sa teplota uvädnutého krmu pri dosúšaní zvýši o 7 oC nad najvyššiu dennú teplotu, musia sa zapnúť ventilátory.

§ 10

(1) Pri zohriatí uvädnutého krmu alebo sena v niektorej zo sekcií na teplotu vyššiu ako 65 oC ventilátory v sekcii treba vypnúť a prehriaty uvädnutý krm alebo seno vyskladniť.

(2) Pri zvýšení teploty uvädnutého krmu alebo sena nad 90 oC sa vyskladňovanie uvädnutého krmu alebo sena musí vykonať za asistencie jednotky požiarnej ochrany.

§ 11

(1) Pri dosúšaní uvädnutého krmu alebo sena sa teplota meria rovnomerne v celom dosúšanom objeme uskladneného uvädnutého krmu alebo sena najmenej na šiestich miestach v jednej sekcii; na účely merania teplôt sa za sekciu považuje najviac 2 000 m3 uvädnutého krmu alebo sena.

(2) V prvom mesiaci v priebehu uskladňovania a po uskladnení sa meria teplota uskladneného uvädnutého krmu alebo sena raz za 24 hodín. Ďalšie dva mesiace sa meria teplota uskladneného uvädnutého krmu alebo sena raz za sedem dní. Pri meraní musia byť ventilátory vypnuté.

(3) V sklade sena s objemom 7 000 m3 a väčším sa teplota uskladneného uvädnutého krmu alebo sena meria elektronickým automatickým zariadením s meracími sondami, ktoré musia byť najmenej 4 m dlhé. V ostatných halových skladoch, povalových priestoroch a v stohoch sa teplota uskladneného uvädnutého krmu alebo sena môže merať ručnými hĺbkovými teplomermi, ktoré musia byť najmenej 3 m dlhé.

(4) Teplota sa meria najmä na tých miestach, kde pri rannom zapnutí ventilátorov vychádza z uskladneného uvädnutého krmu alebo sena para alebo kde cítiť zápach prehriateho uskladneného uvädnutého krmu alebo sena.

§ 12

(1) Údaje o dosúšaní uvädnutého krmu a o skladovaní sena sa zaznamenávajú v skladovom denníku.2)

(2) Skladový denník obsahuje

a) dátumy uskladňovania, druh a vlhkosť uvädnutého krmu alebo sena, miesto uloženia a deň a miesto preskladnenia,

b) preukázateľné záznamy teploty a miesta merania; preukázateľným záznamom teploty sa rozumie zápis výsledkov merania teploty jednotlivými teplomermi alebo údaj zaznamenaný automatickým zariadením,

c) čas činnosti ventilátorov,

d) meno a podpis osoby, ktorá meranie vykonala.

(3) V skladoch sena so zariadením na automatické elektronické meranie a zaznamenávanie teploty možno výsledky merania teploty nahradiť záznamom tohto zariadenia.

(4) Skladový denník treba uchovávať jeden rok po skončení merania teploty.

§ 13

Ustanovenia § 9 až 12 sa nevzťahujú na skladovanie sena v samostatne stojacich skladoch alebo v stohoch do objemu 100 m3.

§ 14

(1) V skladoch sena, slamy a iných steblovitých alebo stonkových suchých rastlín a do vzdialenosti 12 m od týchto skladov je zakázané akýmkoľvek spôsobom zaobchádzať s otvoreným ohňom a fajčiť alebo vykonávať činnosti, ktoré môžu spôsobiť požiar. Pri vstupoch do skladov musia byť viditeľne umiestnené bezpečnostné značky s nápisom ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM, ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM a ZÁKAZ VJAZDU MOTOROVÝCH VOZIDIEL BEZ LAPAČOV ISKIER.

(2) Uvädnutý krm, seno, slama a iné steblovité alebo stonkové suché rastliny sa nesmú dostať do styku s výfukovým potrubím motorových vozidiel a manipulačných prostriedkov používaných pri uskladňovaní a vyskladňovaní. Výfukové potrubie týchto prostriedkov musí byť vybavené účinným lapačom iskier.

(3) Priestory určené na prejazd motorových vozidiel sa musia udržiavať v čistote.

(4) V skladoch sena, slamy a iných steblovitých alebo stonkových suchých rastlín je zakázané skladovať súčasne aj iné horľavé látky.

§ 15

(1) Tuhým palivom sa rozumie lignit, čierne uhlie, hnedé uhlie, antracit, koks a brikety.

(2) Sklady tuhého paliva sa členia na

a) voľné

1. skladiská, úložiská, odľahčovacie sklady, manipulačné sklady a podobne,

2. mechanizované sklady, ktoré slúžia na uskladnenie veľkého množstva paliva na energetické účely a sú vybavené zariadením umožňujúcim zhutňovanie paliva; zhutňovaním paliva sa rozumie úprava tuhého paliva valcovaním po vrstvách,

b) kryté (napríklad prístrešky na uskladnenie tuhých palív),

c) uzavreté

1. skladovacie haly,

2. uhoľne,

3. zásobníky s mechanickým vyhrnovaním paliva,

4. silá s gravitačným vyprázdňovaním.

(3) Pri každom voľnom sklade tuhého paliva musí byť vhodná plocha so spevneným povrchom určená na rozhrnovanie zapareného uhlia a na jeho vychladenie.

(4) Ložné plochy voľného skladu tuhého paliva musia byť urovnané, vyčistené, zbavené porastov a iných organických materiálov, uvalcované a vyhotovené so sklonom umožňujúcim odtok vody. Ložné plochy nesmú byť vyhotovené zo železitej škvary, ílu, tehlovej drte alebo z iných materiálov, ktoré urýchľujú proces samovznietenia.

(5) Medzi hromadami tuhého paliva vo voľnom sklade tuhého paliva musí byť voľná plocha široká najmenej 3,5 m umožňujúca voľný prejazd motorových vozidiel.

(6) Tuhé palivo v krytých a uzavretých skladoch tuhého paliva musí byť uskladnené tak, aby nad ním zostal voľný priestor vysoký najmenej 2 m a bolo zabezpečené vetranie; to neplatí pri skladovaní tuhého paliva v sklade, ktorého plocha je menšia ako 50 m2. V priestore krytého a uzavretého skladu tuhého paliva nesmú byť umiestnené zdroje tepla, rozvody plynu, pary ani teplej a studenej vody a materiály, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu.

(7) Hromady tuhého paliva vo voľnom sklade tuhého paliva musia byť umiestnené vo vzdialenosti najmenej 3 m od zdroja tepla (napríklad parovodov, dymovodov). Skládka žeravého popola musí byť vzdialená od hromady tuhého paliva najmenej 10 m.

§ 16

(1) V mechanizovanom sklade tuhého paliva treba obmedziť prístup vzduchu do hromád tuhého paliva ich zhutnením a utesnením povrchu.

(2) Do hromady tuhého paliva je zakázané ukladať vetracie rúrky a priechody.

(3) Brikety sa musia skladovať oddelene na suchom vyčistenom povrchu v krytých a uzavretých skladoch tuhého paliva. Brikety určené na manipuláciu možno skladovať na voľnom priestranstve najdlhšie sedem dní. Pred ďalším skladovaním musia byť z brikiet odstránené briketové úlomky.

(4) Briketové úlomky je zakázané skladovať s výnimkou ich manipulačného skladovania kratšieho ako sedem dní.

§ 17

(1) Na nezhutnenej hromade tuhého paliva sa môže skladovať len tuhé palivo rovnakého druhu.

(2) Voľne sypané hromady tuhého paliva sú určené na skladovanie menších zásob triedeného paliva jedného druhu.

(3) Pri vytváraní hromady tuhého paliva voľným sypaním treba zabrániť oddeľovaniu hrubých frakcií od jemných. Po nasypaní hromady treba urovnať boky a obmedziť prenikanie vzduchu do hromady.

(4) V skladoch hnedého uhlia môže mať hromada lichobežníkového prierezu šírku hornej základne najviac 4 m.

(5) Spôsob určovania výšky hromady tuhého paliva a dovolená výška voľne sypanej hromady tuhého paliva sú uvedené v prílohe č. 3.

(6) Pre antracit a koks výška voľne sypanej hromady nie je obmedzená.

(7) V mechanizovanom sklade môže byť výška hromady tuhého paliva najviac 30 m a šírka hornej základne hromady tuhého paliva lichobežníkového prierezu najviac 150 m.

§ 18

(1) V novonasypanej hromade tuhého paliva sa teplota meria teplomerom v hĺbke 1,5 m až 4 m od povrchu vo vzdialenosti najviac 10 m od seba alebo termovíziou.

(2) V novonasypanej hromade tuhého paliva sa teplota tuhého paliva musí merať najmenej raz za deň. Ak však teplota tuhého paliva v priebehu prvého týždňa po jeho uskladnení nepresiahne 35 oC, možno lehotu na meranie teploty predĺžiť na raz za tri dni. Po uplynutí troch týždňov od uskladnenia tuhého paliva možno lehoty na meranie teploty predĺžiť na raz za týždeň. Pre reaktívne a nereaktívne uhlie možno po prvom týždni uskladnenia intervaly merania teploty predĺžiť, najdlhší interval je však raz za mesiac. Na účely merania teplôt sa za hromadu tuhého paliva považuje viac ako 10 000 kg tuhého paliva.

(3) Na účel vizuálneho posúdenia teplotného stavu hromady tuhého paliva treba pravidelne vykonávať inšpekčné pochôdzky v lehotách, ktoré sú zhodné s lehotami na meranie teplôt.

(4) Ak dosiahne menšia zásoba tuhého paliva v hromade teplotu 50 oC, tuhé palivo sa ochladí prehádzaním alebo prenesením na voľné miesto, kde sa rozhrnie do vrstvy vysokej 0,25 m až 0,5 m a nechá sa vychladnúť. Rovnako sa postupuje, ak sa teplota v hromade tuhého paliva zvyšuje o viac ako 3 oC za 24 hodín.

(5) Pri veľkých hromadách tuhého paliva treba ohnisko samovznietenia vyňať a vybraté tuhé palivo ihneď spotrebovať alebo uložiť mimo hromady tuhého paliva.

(6) Za ohnisko samovznietenia sa bez ohľadu na druh tuhého paliva považujú miesta, v ktorých teplota dosiahne 65 oC, miesta, kde sa teplota zvyšuje počas 24 hodín o viac ako 3 oC, alebo miesta, kde sú zrejmé vonkajšie príznaky samovznietenia (napríklad zápach po produktoch tepelného rozkladu, tlenie, nálety na povrchu hromady, iskrenie).

§ 19

(1) Údaje o skladovaných tuhých palivách sa zaznamenávajú v skladovej knihe.

(2) Skladová kniha obsahuje

a) preukázateľné záznamy teploty a miesta merania,

b) výsledky inšpekčných pochôdzok,

c) údaje o stave a manipulácii so skladovanými tuhými palivami,

d) meno a podpis osoby, ktorá meranie vykonala.

(3) Skladová kniha sa musí uchovávať jeden rok po vykonaní posledného zápisu.

§ 20

(1) Za otvorený sklad dreva sa považuje stavba alebo jej časť, alebo priestor určený na skladovanie dreva; za otvorený sklad dreva sa nepovažuje manipulačný sklad.

(2) Otvorený sklad dreva, ktorého plocha je väčšia ako 10 000 m2, sa rozdeľuje hlavnými vnútornými líniami širokými najmenej 10 m na oddelenia; za oddelenie otvoreného skladu dreva sa považuje ohraničená plocha skladu dreva, v ktorej sa drevo skladuje v klietkach alebo v hromadách dreva.

(3) Klietkou sa rozumie časť oddelenia otvoreného skladu dreva určená na skladovanie dreva; jej veľkosť závisí od technológie skladovania.

(4) Oddelenie otvoreného skladu dreva môže mať plochu najviac 10 000 m2.

(5) Oddelenie otvoreného skladu dreva sa rozdeľuje druhotnými líniami širokými najmenej 4 m na skupiny klietok alebo na klietky. Plocha skupiny klietok alebo plocha klietky môže byť najviac 1 000 m2.

(6) Hromadou dreva sa rozumie časť oddelenia otvoreného skladu dreva, v ktorej sa voľne skladujú jednotlivé druhy dreva; jej ložná plocha môže byť najviac 5 000 m2.

(7) Hromady dreva s ložnou plochou menšou ako 2 500 m2 sa oddeľujú navzájom alebo od skupín klietok druhotnými líniami. Medzi hromadami dreva a medzi hromadou dreva a oddelením otvoreného skladu dreva musí byť vytvorená hlavná vnútorná línia.

(8) Ložná plocha otvoreného skladu dreva musí byť vyčistená a zbavená porastov a iných organických materiálov.

(9) V otvorenom sklade dreva musí byť aspoň jedna hlavná vnútorná línia napojená na prístupovú komunikáciu z obidvoch strán.

(10) Rozdeľovacou líniou sa rozumie trvalo voľný priestor medzi oddeleniami otvoreného skladu dreva a klietkami, ktorý vytvára bezpečnostnú odstupovú vzdialenosť a slúži na dopravu dreva, manipuláciu s drevom a na umiestnenie požiarnotechnických zariadení; rozdeľovacími líniami sú hlavné vnútorné línie a druhotné línie. Rozdeľovacie línie otvoreného skladu dreva musia spĺňať požiadavky na prejazd požiarnych vozidiel.

§ 21

(1) Medzi jednotlivými klietkami otvoreného skladu dreva sa musí dodržiavať vzdialenosť najmenej 0,5 m.

(2) Ak sa v klietke skladuje drevo impregnované horľavými látkami, musí byť medzi klietkami dodržaná vzdialenosť najmenej 1,5 m.

(3) Pri rovnakých druhoch dreva do dĺžky 1 m možno vedľa seba skladovať tri klietky.

§ 22

(1) V otvorených skladoch dreva je zakázané fajčiť a akýmkoľvek spôsobom zaobchádzať s otvoreným ohňom, ako aj spaľovať nečistoty a odpad vznikajúci pri čistení dreva a podobne.

(2) Otvorený sklad dreva musí byť zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb a viditeľne označený bezpečnostnými značkami s nápisom ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM a ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM. Bezpečnostné značky musia byť umiestnené pred vstupom do otvoreného skladu dreva a podľa potreby aj na vhodných miestach v sklade.

§ 23

Táto vyhláška sa nevzťahuje na skladovanie dreva v manipulačnom sklade, na manipulačnej ploche určenej na uskladnenie dreva v priestore železnice a v prechodnom sklade dreva, ďalej na skladovanie uhoľného prachu na práškové vykurovanie a na skladovanie vyťaženého lignitu, čierneho uhlia a hnedého uhlia v banskom závode a v úpravni uhlia.


§ 24

Zrušuje sa § 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.

§ 25

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Gustáv Krajči v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 300/1997 Z. z.

DOVOLENÁ VÝŠKA VRSTVY PRI USKLADŇOVANÍ UVÄDNUTÉHO KRMU

Uvädnutý krm pri vlhkosti v % Dovolená výška uloženého uvädnutého krmu v predchádzajúcej vrstve
v metroch
traviny ďatelinoviny 0 do 2,5 do 4,5 viac ako 4,5
do 16 do 16 neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
do 25 do 30 2,5 - 2,0 2,0 - 1,5 do 1,5 až do 6,0
do 30 do 35 2,0- 1,5 1,5- 1,0 do 1,0 0,75 ďalej 0,7

Príloha č. 2 k vyhláške č. 300/1997 Z. z.

BEZPEČNOSTNÁ VZDIALENOSŤ NA UMIESTNENIE STOHOV

1. Stohy sa musia umiestniť v bezpečnostnej vzdialenosti najmenej

a) 300 m od objektov, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny, ľahko zápalné látky alebo horľavé kvapaliny,

b) 100 m od ostatných výrobných objektov, skladov, lesa a od krajnej koľaje železničnej trate,

c) 60 m od verejnej komunikácie,

d) 50 m od okrajových budov súvislej zástavby obcí, činnej hranice skládky tuhých domových odpadov a od iného stohu,

e) 30 m od elektrického vedenia vysokého napätia.

2. Stohy do objemu 100 m3 sa musia umiestniť v bezpečnostnej vzdialenosti najmenej

a) 20 m od obytného alebo od hospodárskeho objektu,

b) 10 m od iného stohu.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 300/1997 Z. z.

SPÔSOB URČOVANIA VÝŠKY HROMADY A DOVOLENÁ VÝŠKA VOĽNE SYPANÝCH HROMÁD TUHÝCH PALÍV

1. Výška hromady voľne sypaných hromád tuhých palív sa určuje pri

a) hromade, ktorá má trojuholníkový prierez, výškou trojuholníka,

b) hromade, ktorá má lichobežníkový prierez, vzdialenosťou medzi základňou a hornou základňou hromady.

Obrázok 03-1

a – šírka hornej základne
h – výška hromady

2. Výška voľne sypanej hromady tuhého paliva je najviac

a) 6 m pre čierne uhlie triedené a prané,

b) 4 m pre hnedé uhlie prachové, triedené, netriedené a prané, pre lignit a pre čierne uhlie prachové a ťažné,

c) 3 m pre brikety po vytriedení briketových úlomkov,

d) 1,5 m pre brikety a briketové úlomky.

Poznámky pod čiarou

1) STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty.

2) § 23 ods. 1 písm. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.