Oznámenie č. 297/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 121/1997
Platnosť od 07.11.1997

297

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 10. septembra 1997 do 21. októbra 1997 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 9. júna 1997 medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997–2000 uzavretá 2. septembra 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretá 11. septembra 1997 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Zväzom autobusovej dopravy.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 20. marca 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretej 31. januára 1996 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 1 zo dňa 4. septembra 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1996 uzavretej 26. februára 1996 medzi Úniou zamestnávateľských zväzov-Zväzom kartografie

a

Slovenským odborovým zväzom verejnej správy.