Zákon č. 285/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997
Účinnosť od 29.10.1997

OBSAH

285

ZÁKON

z 10. októbra 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 380/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. I § 1 odsek 2 znie:

(2) Prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielačov označované ku dňu účinnosti tohto zákona ako vysielací okruh STV 2 sa vyhradzujú Slovenskej televízii ako prevádzkovateľovi zo zákona.“.

2. V čl. I § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Slovenská televízia môže so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky šíriť svoje programy aj prostredníctvom družice s vysielacím dosahom na celé územie Slovenskej republiky.“.

Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 4, 5 a 6.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.