Zákon č. 284/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997 do31.03.2002
Účinnosť od 29.10.1997 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

284

ZÁKON

z 9. októbra 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Rozhodnutím rektora možno zriadiť pracoviská vysokej školy ako právnické osoby.“.

2. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Štátne vysoké školy, ak sa nečlenia na fakulty, a fakulty, sú oprávnené požadovať od fyzických osôb alebo právnických osôb príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením

a) prijímania uchádzačov na vysokoškolské štúdium (§ 18 ods. 1 až 3) v rozpätí od 200 Sk do 1 000 Sk,

b) konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác pre absolventov magisterského štúdia (§ 21 ods. 2), ktorí sa na ne prihlásia na príslušnej vysokej škole alebo fakulte, v rozpätí od 3 000 Sk do 6 000 Sk,

c) vydania diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku (§ 21 ods. 3), v rozpätí od 200 Sk do 1 500 Sk.“.

3. V § 35a písm. b) sa za slovo „prác“ vkladajú slová „a o príspevku na úhradu nákladov spojených s ich zabezpečením a vydaním diplomov absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku“.

4. V § 35a písm. d) sa za slová „podrobnosti o“ vkladá slovo „finančnom“ a bodka sa nahrádza čiarkou.

5. § 35a sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) podrobnosti o príspevku na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímania uchádzačov na vysokoškolské štúdium.“.

6. V § 43 odsek 2 znie:

(2) Akademické tituly „magister“ (skratka „Mgr.“), „magister umenia“ (skratka „Mgr. art.“), „inžinier“ (skratka „Ing.“), „inžinier architekt“ (skratka „Ing. arch.“), „doktor medicíny“ (skratka „MUDr.“) a „doktor veterinárskej medicíny“ (skratka „MVDr.“) sú oprávnení používať absolventi vysokých škôl, ktorí skončili štúdium podľa skorších predpisov a nebol im priznaný akademický titul. O tom im vysoká škola vydá na ich žiadosť osvedčenie.“.

7. V § 43b ods. 1 sa vypúšťajú slová „pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona“.

8. Za § 44a sa vkladá § 44b, ktorý znie:

㤠44b

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.