28

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť po tridsiatich dňoch od výmeny diplomatických nót, t. j. 13. apríla 1996, na základe článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny
o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené prianím rozvíjať a prehlbovať hospodársku spoluprácu medzi oboma štátmi v záujme podpory a vytvorenia podmienok na investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany,

uznávajúc, že podpora a vzájomná ochrana investícií v súlade s touto dohodou podnecujú podnikateľské iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody majú uvedené pojmy tento význam:

1. investície – všetky druhy finančných, hmotných prostriedkov a iných majetkových a intelektuálnych hodnôt, ktoré vkladajú investori štátu jednej zmluvnej strany do rôznych objektov činností na území štátu druhej zmluvnej strany s cieľom vytvoriť zisk alebo dosiahnuť sociálny efekt; investície na území Slovenskej republiky schválené vládou alebo ňou splnomocnenými orgánmi v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky; investície na území Ukrajiny, ktoré sa uskutočňujú v súlade s jej právnym poriadkom; pojem zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj ostatné vecné práva: hypotéky, záložné práva, záruky a podobné práva,

b) akcie, vklady do spoločností, obligácie a zmluvy právnických osôb alebo majetkový podiel týchto právnických osôb,

c) peňažné pohľadávky a nároky za akúkoľvek činnosť majúcu hospodársku hodnotu, súvisiacu s investíciami,

d) voľne zameniteľnú menu a menu platnú v krajine, v ktorej sa investície budú realizovať,

e) práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práva z obchodných známok, patentov, priemyselných vzorov, technických postupov, know-how, obchodných tajomstiev, obchodných mien a goodwillu, ktoré sú spojené s investíciou,

f) práva vyplývajúce zo zákona alebo zo zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami, licencie alebo povolenia vydané podľa zákona vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo využitie prírodných zdrojov.

Akákoľvek zmena formy, v ktorej sú hodnoty investované, nemá vplyv na ich hodnotenie ako investície, ak uvedená zmena je v súlade s pôvodnou dohodou;

2. investor – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená investovať na území štátu druhej zmluvnej strany,

a) fyzická osoba – osoba, ktorá má štátne občianstvo štátu niektorej zmluvnej strany v súlade s jeho právnym poriadkom,

b) právnická osoba – osoba zaregistrovaná, zriadená a uznaná za právnickú osobu v súlade s právnym poriadkom štátu príslušnej zmluvnej strany,

c) ľubovoľné iné spoločenstvo osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu, ale sa pokladá za spoločnosť podľa právneho poriadku zmluvnej strany;

3. výnosy – sumy a iné majetkové hodnoty plynúce z investícií, najmä, ale nie výlučne zisky, úroky, dividendy, licenčné a iné poplatky;

4. územie – územie suverenity každej zmluvnej strany a vo vzťahu k Ukrajine aj more a podmorské oblasti, nad ktorými Ukrajina vykonáva v súlade s medzinárodným právom suverénne práva alebo súdnu právomoc.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov štátu druhej zmluvnej strany, aby investovali na jej území, a bude tieto investície umožňovať, a to v súlade so svojím právnym poriadkom.

2. Investície investorov štátu každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a plnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov štátu druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než poskytuje investíciám alebo výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám, alebo výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu. Táto zásada národného zaobchádzania nebude na ujmu osobitných podmienok, ktoré v súlade so svojím právnym poriadkom zmluvná strana používa pre zahraničných investorov.

2. Každá zmluvná strana poskytne na svojom území právnickým osobám a fyzickým osobám štátu druhej zmluvnej strany, ak ide o ich činnosť súvisiacu s ich investíciou, zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu aj v tom prípade, ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú najvyššie výhody.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vysvetľovať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, aké môže jedna zmluvná strana poskytovať podľa

a) colnej únie alebo zóny voľného obchodu, alebo menovej únie a iných foriem regionálnej spolupráce, ktorých každá zmluvná strana je alebo môže byť členom,

b) dohody o zabránení dvojitému zdaneniu alebo inej medzinárodnej dohody týkajúcej sa celkom alebo čiastočne zdanenia, a to v súlade s právnym poriadkom zdanenia platným v štátoch každej zmluvnej strany.

4. Zmluvné strany si vyhradzujú právo určovať objekty a sféry činnosti so špecifickými podmienkami na investovanie alebo úplne vylučujú účasť zahraničného investora, pričom každá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane.

Článok 4

Náhrada strát

1. Ak investície investorov štátu niektorej zmluvnej strany utrpia škodu následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, povstania, vzbury alebo iných podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, táto zmluvná strana im poskytne zaobchádzanie, ak ide o reštitúciu, náhradu škody alebo iné vyrovnanie, nie menej priaznivé, než poskytuje táto zmluvná strana investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.

2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany spočívajúce v

a) konfiškácii ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany,

b) zničení ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami, ani nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

bude poskytnutá spravodlivá a primeraná náhrada za škodu utrpenú počas zaberania majetku alebo v dôsledku zničenia majetku. Výsledné platby budú bez omeškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Náhrada za vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam majúcim podobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná iba na základe zákona a bude ho sprevádzať ustanovenie o zaplatení okamžitej, primeranej a účinnej náhrady.

2. Vyvlastnenie sa vykoná na nediskriminačnom základe.

3. Náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením, alebo než sa budúce vyvlastnenie stalo verejne známym podľa podmienok uvedených v bode 1, a bude sa realizovať v súlade s princípmi objektívneho hodnotenia zaužívaného v medzinárodnom styku. Náhrada sa vypláca vo voľne zameniteľnej mene podľa oficiálneho kurzu platného v deň vyvlastnenia. Suma sa poukáže bez neopodstatneného omeškania a bude sa okamžite realizovať s výnimkou obdobia potrebného na výkon formalít spojených s jej prevodom. Náhrada bude zahŕňať úroky od dátumu vyvlastnenia investícií až do dňa splatnosti v súlade s percentovou úrokovou sadzbou, ktorú určí národná banka zmluvnej strany.

4. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na zabezpečenie náhrady investorom v prípade, ak zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s platným právnym poriadkom na jej vlastnom území a v ktorej investori štátu druhej zmluvnej strany vlastnia podiely.

5. Dotknutý investor má právo požiadať kompetentné orgány štátu zmluvnej strany vykonávajúcej vyvlastnenie o preskúmanie svojho prípadu.

6. Investor má nárok na vyplatenie náhrady podľa rozhodnutia kompetentných orgánov štátu zmluvnej strany, ktoré realizujú vyvlastnenie, alebo na základe rozhodnutia Medzinárodného rozhodcovského súdu v súlade s článkom 8 tejto dohody.

Článok 6

Prevody platieb a výnosov spojených s investíciami

1. Každá zmluvná strana zaručí prevod platieb spojených s investíciami a výnosmi v súlade s právnym poriadkom svojej krajiny za podmienok nie menej priaznivých ako pre investorov ktorejkoľvek tretej krajiny. Také platby zahŕňajú najmä, ale nie výlučne

a) čistý zisk, úroky, dividendy, platby za technickú výpomoc a služby, percentný zisk a iné peňažné príjmy získané v dôsledku investícií po zaplatení daní v súlade s platným právnym poriadkom,

b) prostriedky patriace investorovi v dôsledku úplnej alebo čiastočnej likvidácie investícií,

c) sumy na splatenie pôžičiek uznaných ako investície,

d) výplaty a iné príjmy občanov krajiny investora za prácu odvedenú na území krajiny, v ktorej boli investície vykonané,

e) kapitál a dodatočné sumy na udržanie alebo zväčšenie investície.

2. Pre bežné transakcie uvedené v bode 1 tejto dohody devízovým kurzom prevodu je oficiálny kurz platný v štáte každej zmluvnej strany v čase prevodu, ak sa nerozhodne inak.

3. Výmenné kurzy sa budú určovať v súlade so záznamom kurzov na príslušných burzách na území štátu každej zmluvnej strany. Bankové platby majú byť spravodlivé pre obe strany.

Článok 7

Postúpenie práv

Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou splnomocnený kompetentný orgán poskytne platbu svojmu investorovi z dôvodov záruky na investíciu na území štátu druhej zmluvnej strany, nadobúda táto zmluvná strana alebo jej kompetentný orgán na základe postúpenia práv príslušné práva bývalého investora, ktoré sú zakotvené v tejto dohode.

Článok 8

Riešenie sporov týkajúcich sa investícií medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciou na území štátu druhej zmluvnej strany, sa týkajú

a) záväzkov, ktoré môže mať jedna zmluvná strana voči investorovi štátu druhej zmluvnej strany v súvislosti s investíciou tohto investora,

b) porušovania akýchkoľvek práv alebo nárokov stanovených touto dohodou alebo práv a nárokov, ktoré vyplývajú z danej dohody v súvislosti s investíciami tohto investora.

Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou, sa podľa možnosti riešia vzájomnými konzultáciami a rokovaniami.

2. Ak do šiestich mesiacov odo dňa podania písomnej žiadosti nebola dosiahnutá vzájomná dohoda strán, môže byť spor na základe žiadosti jednej zo strán predložený na rozhodnutie buď

a) miestne príslušnému súdu zmluvnej strany ktoréhokoľvek stupňa, alebo

b) Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov týkajúcich sa investícií (ICSID) na použitie rozhodcovského konania upraveného Dohovorom o riešení sporov týkajúcich sa investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov, otvoreným na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965, ak sa obe zmluvné strany stanú členmi tohto dohovoru, alebo

c) Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo.

3. Nezávisle od ustanovení bodu 2 tohto článku, ktoré sa týkajú postúpenia sporu na posúdenie rozhodcovskému súdu, investor má právo zvoliť si vhodné procesné pravidlá.

4. Rozhodcovský nález uznajú a vykonajú zmluvné strany v súlade s Dohovorom o uznávaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov v New Yorku roku 1958.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo použitia tejto dohody sa podľa možnosti urovnajú rokovaním medzi zmluvnými stranami diplomatickou cestou.

2. Ak spor nebude možné vyriešiť v lehote šiestich mesiacov od začiatku rokovania, na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany bude predložený rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd sa pre každý jednotlivý prípad ustanoví takto: do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie určí každá zmluvná strana jedného rozhodcu. Títo dvaja rozhodcovia potom zvolia občana tretieho štátu, ktorý bude vymenovaný so súhlasom oboch zmluvných strán za predsedu rozhodcovského súdu. Predseda bude vymenovaný do dvoch mesiacov odo dňa vymenovania ďalších dvoch členov rozhodcovského súdu.

4. Ak sa potrebné vymenovanie nevykoná v lehote uvedenej v odseku 3 tohto článku alebo ak sa nedosiahne iná dohoda, môže každá zmluvná strana požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal potrebné vymenovanie. Ak je predseda občanom štátu niektorej zmluvnej strany alebo ak má akúkoľvek prekážku vo výkone tejto funkcie, o vymenovanie bude požiadaný podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak je podpredseda občanom štátu niektorej zmluvnej strany alebo ak má aj on prekážky vo výkone tejto funkcie, o vymenovanie bude požiadaný najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu žiadnej zmluvnej strany a môže bez prekážok vykonávať zverenú funkciu.

5. Rozhodcovský súd sám ustanoví svoje procesné pravidlá a prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov. Rozhodnutia rozhodcovského súdu sú konečné a záväzné pre obe zmluvné strany. Každá zmluvná strana uhradí len výdavky svojho rozhodcu a svoju účasť v rozhodcovskom konaní; výdavky predsedu a ostatné výdavky budú hradiť zmluvné strany rovnakým dielom. Rozhodcovský súd je oprávnený stanoviť, ktorá zo zmluvných strán bude znášať väčšiu časť výdavkov; jeho rozhodnutie je záväzné pre obe zmluvné strany.

Článok 10

Použitie medzinárodných zmlúv

1. Ak sa niektorá otázka rieši súčasne touto a inou medzinárodnou dohodou, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, nič v tejto dohode nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor vlastniaci investície na území štátu druhej zmluvnej strany nevyužil predpis, ktorý je pre neho priaznivejší.

2. Každá zmluvná strana bude dodržiavať zmluvné záväzky, ktoré jej vznikli voči investorovi štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Uplatnenie dohody

1. Táto dohoda sa týka všetkých investícií vykonaných v súlade s platným poriadkom štátu, na ktorého území sa uvedené investície realizovali.

2. Ustanovenia bodu 1 tohto článku sa týkajú investícií uskutočnených investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti tejto dohody aj po nadobudnutí jej platnosti.

3. Ustanovenia tejto dohody sa môžu zmeniť alebo doplniť na základe dohody medzi zmluvnými stranami.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie

1. Táto dohoda nadobudne platnosť po tridsiatich dňoch, keď jedna zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou splnenie náležitostí požadovaných svojím právnym poriadkom na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda zostane v platnosti počas desiatich rokov a po tomto období dovtedy, kým nebude skončená v súlade s ustanovením uvedeným v bode 3 tohto článku.

3. Platnosť tejto dohody sa automaticky predĺži na ďalších desať rokov, ak ju písomne nevypovie jedna zmluvná strana najneskôr jeden rok pred skončením platnosti alebo kedykoľvek po skončení jej platnosti.

4. Na investície uskutočnené pred prijatím oznámenia o skončení platnosti tejto dohody sa budú vzťahovať ustanovenia článku 1 až 10 tejto dohody ešte počas desiatich rokov od skončenia jej platnosti.

Dané v Bratislave 22. júna 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Rudolf Filkus v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

Michail Reznik v. r.