Oznámenie č. 279/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 22. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 117/1997
Platnosť od 25.10.1997
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. novembra 1997.

279

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I/A výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami, v znení neskorších úprav

výmer zo 16. októbra 1997 č. Z-13/1997, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 22. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996.

Výmerom sa určujú maximálne ceny nových dovážaných výrobkov.

Výmer nadobúda záväznosť 1. novembra 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.