Oznámenie č. 277/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky

Čiastka 116/1997
Platnosť od 23.10.1997 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 9. februára 1995, na základe článku 11.

277

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. februára 1994 bola v Pekingu podpísaná Dohoda o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót, t. j. 9. februára 1995, na základe článku 11.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť podľa článku 10 Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky, podpísaná v Pekingu 28. septembra 1990 (oznámenie č. 409/1991 Zb.).

DOHODA

o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v záujme prehĺbenia priateľskej spolupráce medzi oboma štátmi a v záujme rozvoja dvojstranných obchodno-ekonomických vzťahov na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti

dohodli sa takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany budú podľa svojich záujmov a možností a v súlade so svojimi zákonmi a právnymi predpismi vytvárať priaznivé podmienky na podporu stabilného rozvoja obojstranných obchodno-ekonomických vzťahov.

Článok 2

Obe zmluvné strany si poskytnú doložku najvyšších výhod v oblasti colných poplatkov a zdanení súvisiacich s vývozom a dovozom tovarov a v oblasti vybavovania colných správnych formalít.

Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na

a) výhody už poskytnuté alebo ktoré budú poskytnuté v budúcnosti jednou zo zmluvných strán susedným krajinám s cieľom zjednodušiť pohraničný styk,

b) výhody, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne účastníckej krajine patriacej do colnej únie a pásma voľného obchodu.

Článok 3

Obe zmluvné strany budú podľa tejto dohody a platných zákonov a predpisov svojich krajín podporovať a chrániť investície investorov jednej strany na území druhej strany.

Článok 4

Obe zmluvné strany budú vo svojich krajinách podporovať rôzne formy obchodno-ekonomickej spolupráce medzi všetkými subjektmi oprávnenými na zahranično-obchodnú činnosť a vytvárať na to priaznivé podmienky.

Článok 5

Všetky obchodné aktivity medzi oboma zmluvnými stranami sa budú uskutočňovať na základe obchodných kontraktov uzavretých podľa ustanovenia tejto dohody, zákonov a právnych predpisov platných v oboch krajinách, v súlade s medzinárodnými obchodnými zvyklosťami a s prihliadnutím na ceny na medzinárodných trhoch medzi subjektmi oprávnenými na zahranično-obchodnú činnosť podľa zákonov a zákonných noriem oboch štátov.

Plnú zodpovednosť za záväzky a spory vyplývajúce z obchodno-ekonomických aktivít subjektov oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť ponesú tieto subjekty sami.

Článok 6

Všetky obchodné platby medzi subjektmi oprávnenými na zahranično-obchodnú činnosť sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene, a to vždy v súlade s devízovými predpismi oboch zmluvných strán.

Toto ustanovenie nevylučuje možnosť, aby bartrové, paralelné, kompenzačné a ďalšie formy obchodnej spolupráce vykonávali subjekty oprávnené na zahranično-obchodnú činnosť v súlade so zákonmi a predpismi v každej z oboch krajín.

Článok 7

V záujme podpory rozvoja obchodných a ekonomických vzťahov medzi oboma štátmi si budú obe zmluvné strany vzájomne poskytovať pomoc pri organizovaní veľtrhov a výstav, ekonomických a technických sympózií na území druhej zmluvnej strany a budú podporovať vzájomné návštevy obchodno-ekonomických delegácií a skupín.

Článok 8

Obe zmluvné strany budú subjektom oprávneným na zahranično-obchodnú činnosť umožňovať zakladanie stálych zastúpení a vytváranie potrebných podmienok na ich obvyklú činnosť platnými právnymi predpismi v každej z oboch zmluvných strán.

Článok 9

Zmluvné strany súhlasia s vytvorením Zmiešanej komisie pre obchodnú a ekonomickú spoluprácu (ďalej len „Komisie“) zloženú zo zástupcov oboch vlád.

Predsedovia Komisie budú na úrovni riaditeľov odborov príslušných orgánov zaoberajúcich sa vonkajšími ekonomickými vzťahmi a zahranično-obchodnou činnosťou.

Úlohou Komisie bude najmä:

a) podporovať vzájomné poznávanie sa v oblasti obchodu a ekonomiky,

b) kontrolovať plnenie ustanovení tejto dohody,

c) riešiť problémy, ktoré by mohli vzniknúť pri hospodárskych a obchodných činnostiach medzi oboma štátmi,

d) zabezpečovať výmenu informácií týkajúcich sa právnych predpisov oboch štátov z oblasti ekonomiky a obchodu,

e) predkladať vláde každého štátu návrhy na podporu rozvoja obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami.

Komisia sa bude stretávať podľa potreby oboch zmluvných strán spravidla raz do roka striedavo v hlavných mestách, v Pekingu a v Bratislave.

Článok 10

Nadobudnutím platnosti tejto dohody stráca platnosť Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky z 28. septembra 1990.

Článok 11

Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene diplomatických nót o jej schválení podľa vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán.

Táto dohoda sa uzatvára na päť rokov. Platnosť tejto dohody sa bude automaticky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred skončením jej platnosti.

Túto dohodu môžu zmluvné strany po vzájomnej dohode meniť a dopĺňať.

Po zrušení tejto dohody sa budú jej ustanovenia naďalej aplikovať na všetky zmluvy, ktoré boli podpísané v čase platnosti tejto dohody.

Článok 12

Dané v Pekingu 21. februára 1994 v oboch origináloch, jeden v slovenskom jazyku a jeden v čínskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Ducký v. r.

Za vládu

Čínskej ľudovej republiky:

Shi Guang Sheng v. r.