Vyhláška č. 273/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia

Čiastka 114/1997
Platnosť od 17.10.1997 do31.12.2002
Účinnosť od 01.11.1997 do31.12.2002
Zrušený 652/2002 Z. z.

273

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 18. septembra 1997

o vykonaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Odbornú prípravu absolvuje žiadateľ o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia alebo ním poverený zodpovedný zástupca, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v § 3 ods. 3 písm. a) a b) zákona1) (ďalej len „žiadateľ“), vo vzdelávacom zariadení s akreditáciou2) (ďalej len „akreditované pracovisko“).

(2) Do odbornej prípravy zaradí akreditované pracovisko žiadateľa na základe jeho prihlášky.

(3) Odbornú prípravu ukončí žiadateľ záverečnou skúškou.

§ 2

Odborná príprava pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy v celkovom rozsahu najmenej 80 vyučovacích hodín, ktorej obsah a rozsah je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

§ 3

(1) Záverečná skúška sa skladá z

a) písomnej skúšky,

b) ústnej skúšky.

(2) Žiadateľ vykoná záverečnú skúšku pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“), ktorá má najmenej päť členov a ktorej predsedom je zamestnanec Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky; komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

§ 4

(1) Termín záverečnej skúšky určuje komisia podľa študijného plánu.

(2) Výsledok záverečnej skúšky sa hodnotí stupňami

a) prospel,

b) neprospel.

(3) Komisia po vykonaní záverečnej skúšky oboznámi žiadateľa s jej výsledkom a vyhotoví zápisnicu.

(4) Žiadateľ, ktorý na skúške neprospel, môže skúšku jedenkrát opakovať v termíne, ktorý určí komisia.

(5) Ak sa žiadateľ z ospravedlniteľného dôvodu nemohol na záverečnej skúške alebo na opakovanej skúške zúčastniť, komisia určí náhradný termín konania skúšky.

§ 5

(1) Žiadateľovi, ktorý prospel pri vykonaní záverečnej skúšky, vydá akreditované pracovisko osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej prípravy.

(2) Osvedčenie podľa odseku 1 obsahuje najmä tieto údaje:

a) osobné údaje žiadateľa,

b) označenie činnosti, na ktorú žiadateľ úspešne ukončil odbornú prípravu,

c) dátum jeho vydania,

d) označenie akreditovaného pracoviska a odtlačok jeho pečiatky,

e) podpis predsedu komisie a riaditeľa akreditovaného pracoviska.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1997.


Peter Baco v. r.


Príloha k vyhláške č. 273/1997 Z. z.

Obsah a rozsah odbornej prípravy prevádzkovateľov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia

Teoretická príprava prevádzkovateľov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia trvá najmenej 64 vyučovacích hodín a praktická príprava najmenej 16 hodín.

P. č. Tematický okruh Počet hodín
1. Technologický postup výroby ovocných destilátov v liehovarníckom závode na &nbsp
&nbsp pestovateľské pálenie ovocia, podstata kvasného procesu, príprava kvasov, choroby &nbsp
&nbsp a chyby kvasenia, suroviny, meranie liehu a roztokov, prepočet stupňovitosti 24 hodín
&nbsp a) chemické zloženie ovocia a ovocných štiav z hľadiska možného spracovania na &nbsp
&nbsp &nbsp destiláty v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia, posúdenie &nbsp
&nbsp &nbsp vhodnosti suroviny na prípravu ovocných destilátov, vplyv úpravy ovocia pred &nbsp
&nbsp &nbsp kvasením na kvalitu destilátu 2 hodiny
&nbsp b) biologické procesy prebiehajúce počas liehového kvasenia, úloha kvasiniek, &nbsp
&nbsp &nbsp baktérií, octového, mliečneho a maslového kvasenia, úloha plesní 2 hodiny
&nbsp c) biologické procesy prebiehajúce počas kvasenia, vplyv teploty, prístupu vzduchu &nbsp
&nbsp &nbsp a kyslosti kvasu na priebeh procesu, hlavné a vedľajšie produkty kvasenia, &nbsp
&nbsp &nbsp maximálny výťažok liehu a liehovín, vznik metanolu a aldehydov ako nežiadu- &nbsp
&nbsp &nbsp cich zložiek, vznik esterov ako zložky arómy destilátov, vplyv skladovania desti- &nbsp
&nbsp &nbsp látu na obsah žiaducich a nežiaducich zložiek, prídavok kvasníc ako technolo- &nbsp
&nbsp &nbsp gická operácia - vplyv na rýchlosť procesu a na kvalitu destilátu 4 hodiny
&nbsp d) kontrola a riadenie procesu liehového kvasenia - zmyslové hodnotenie, chemické &nbsp
&nbsp &nbsp analýzy, stanovenie rozpustnej sušiny refraktometricky na princípe merania &nbsp
&nbsp &nbsp hustoty hustomerom, sacharometrom, muštomerom a Mohrovými váhami, sta- &nbsp
&nbsp &nbsp novenie celkovej kyslosti 2 hodiny
&nbsp e) destilácia, princíp jednoduchej destilácie, základné pojmy, jednoduchá destilá- &nbsp
&nbsp &nbsp cia, opakovaná jednoduchá destilácia, vzťah medzi teplotou pár a obsahom &nbsp
&nbsp &nbsp etanolu, strojové zariadenie 4 hodiny
&nbsp f) destilácia kvaseného ovocia v praxi, prvá destilácia, druhá destilácia, strojové &nbsp
&nbsp &nbsp zariadenie, riadenie procesu a jeho kontrola, nepretržitá destilácia 4 hodiny
&nbsp g) rektifikácia, cieľ rektifikácie a princípu procesu, rektifikačná kolóna, funkcia &nbsp
&nbsp &nbsp stáží, reflux, zvýšenie účinnosti delenia zložiek destilátu pri jednoduchších &nbsp
&nbsp &nbsp zariadeniach bez rektifikačnej kolóny 4 hodiny
&nbsp h) dosahované výťažky liehu a destilátov z jednotlivých druhov ovocia v praxi, &nbsp
&nbsp &nbsp spotreba surovín, vody a energie, množstvo a zloženie vznikajúcich odpadov, &nbsp
&nbsp &nbsp výpalky a lutrová voda ako odpad; spôsoby likvidácie a obmedzenia ich využitia; &nbsp
&nbsp &nbsp hodnotenie výpalkov a odpadových vôd pomocou kritérií BSK a CHSK 2 hodiny
2. Technologické zriadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia 4 hodiny
&nbsp a) destilačné a rektifikačné zariadenia &nbsp
&nbsp b) chladiace zariadenia &nbsp
3. Lokalizácia výstavby liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia 4 hodiny
4. Hygienické zásady zriaďovania liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie &nbsp
&nbsp ovocia 4 hodiny
&nbsp a) hygiena a sanitácia, zdravotné zabezpečenie pitnej vody, kanalizácia a odkana- &nbsp
&nbsp lizovanie kvapalných a tuhých odpadov a odpadových vôd, hygienické požia- &nbsp
&nbsp davky na cudzorodé látky v požívatinách &nbsp
&nbsp b) ochrana životného prostredia, právne predpisy o vodách, odpadoch, ochrane &nbsp
&nbsp &nbsp ovzdušia &nbsp
5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 4 hodiny
&nbsp a) právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci &nbsp
&nbsp b) právne predpisy upravujúce požiadavky na objekty liehovarníckych závodov na &nbsp
&nbsp &nbsp pestovateľské pálenie ovocia &nbsp
&nbsp c) požiadavky na technické zariadenia z hľadiska bezpečnosti práce &nbsp
&nbsp d) elektrické zariadenia v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovo- &nbsp
&nbsp &nbsp cia &nbsp
6. Právne predpisy upravujúce prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestova- &nbsp
&nbsp teľské pálenie ovocia 8 hodín
&nbsp a) povoľovanie prevádzkovania závodu &nbsp
&nbsp b) vyhodnocovanie výrobného obdobia v závode &nbsp
&nbsp c) potravinový zákon a potravinový kódex &nbsp
7. Právne predpisy upravujúce oblasť zdaňovania liehu 8 hodín
8. Vedenie liehovarníckej dokumentácie 4 hodiny
9. Kontrola výroby a obehu liehu 4 hodiny
10. Praktická príprava zameraná najmä na 16 hodín
&nbsp a) praktické ukážky merania liehu a roztokov &nbsp
&nbsp b) použitie liehovarníckych tabuliek a prepočty &nbsp
&nbsp c) liehovarnícke meradlá - zabezpečenie technologického zariadenia proti nedovo- &nbsp
&nbsp &nbsp lenej manipulácii &nbsp

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) § 85 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti.