271

OPATRENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 30. septembra 1997

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ministerstvom, Slovenskú inšpekciu životného prostredia a Štátny fond životného prostredia Slovenskej republiky.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú:

a) elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia než 50 000 Sk.

(2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia do správy iných správcov než uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia než uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľných vecí štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú vlastníctvo k hnuteľným veciam štátu uvedeným v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy, ktorou sa výmenou dávajú hnuteľné veci štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď jedným z účastníkov zmluvy sú správcovia uvedení v § 1 opatrenia, ktorí prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú majetok štátu do nájmu

a) na neurčitý čas,

b) na dlhší čas ako päť rokov.

(2) Súhlas ministerstva podľa odseku 1 je potrebný vtedy, keď správcovia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dlhší čas ako päť rokov.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b) až d) zákona.

(2) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do výpožičky nehnuteľné veci štátu iným osobám, než sú uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 9

Na zmluvy uzavreté pred záväznosťou tohto opatrenia sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 10

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Jozef Zlocha v. r.