Oznámenie č. 270/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957

Čiastka 112/1997
Platnosť od 10.10.1997
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. júla 1997 na základe článku XV ods. 2. Ministerstvo spravodlivosti SR vydalo vyhlásenie o vzájomnosti medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou na použitie článku XIII Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o doplnen...

270

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. augusta 1996 bola v Tatranskej Javorine podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 459 z 23. októbra 1996 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 12. decembra 1996. Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila vo Varšave 18. apríla 1997.

Zmluva nadobudla platnosť 1. júla 1997 na základe článku XV ods. 2.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o doplnení a uľahčení vykonávania Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957

Slovenská republika a Poľská republika (ďalej len „zmluvné strany“)

v záujme doplnenia ustanovení Európskeho dohovoru o vydávaní uzavretého v Paríži 13. decembra 1957 (ďalej len „Dohovor“) a

v snahe uľahčiť vykonávanie v ňom obsiahnutých zásad vo vzájomných vzťahoch

rozhodli sa uzavrieť túto zmluvu a dohodli sa takto:

Článok I

(k článku 2 Dohovoru)

Ak sa povolí vydanie podľa článku 2 odseku 1 Dohovoru, povolí sa vydanie aj pre iné činy, ktorých potrestanie patrí v oboch zmluvných stranách do právomoci súdu.

Článok II

(k článku 5 Dohovoru)

(1) Vydanie pre trestné činy fiskálne sa povolí len vtedy, ak čin, pre ktorý sa vydanie žiada, zodpovedá trestnému činu rovnakej povahy podľa práva dožiadanej zmluvnej strany.

(2) Fiskálne trestné činy sú aj trestné činy monopolné a trestné činy spočívajúce v porušení predpisov týkajúcich sa hospodárenia s tovarom alebo zahraničného obchodu.

(3) Vydanie nemožno odmietnuť iba z dôvodu, že právo dožiadanej zmluvnej strany nepozná rovnaké poplatky alebo dane alebo neupravuje takým istým spôsobom poplatky, dane, clá a devízové povinnosti ako právo dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok III

(k článkom 7 a 8 Dohovoru)

(1) Dožiadaná zmluvná strana povolí vydanie osoby pre trestný čin, ktorý podľa jej práva patrí do právomoci jej súdov, ak sa domnieva, že prejednanie trestného činu dožadujúcou zmluvnou stranou je v záujme zistenia pravdy, uloženia spravodlivého trestu alebo poskytuje lepšie možnosti na resocializáciu páchateľa.

(2) Odsek 1 sa primerane použije pri rozhodovaní o súhlase na ďalšie vydanie do tretieho štátu (článok 15 Dohovoru).

Článok IV

(k článku 9 Dohovoru)

(1) Vydanie sa nepovolí ani vtedy, ak trestný čin, pre ktorý sa vydanie žiada, bol spáchaný v treťom štáte – zmluvnej strane Dohovoru – a v tomto štáte bol pre tento trestný čin v konaní proti osobe, ktorej vydanie sa žiada, vynesený právoplatný rozsudok.

(2) Dožiadaná zmluvná strana neodmietne vydanie osoby, ak jej justičné orgány nezačali proti nej trestné stíhanie len pre nedostatok právomoci alebo len z tohto dôvodu už začaté trestné stíhanie zastavili.

Článok V

(1) Vydanie sa nepovolí pre trestný čin, na ktorý bola v dožiadanej zmluvnej strane vyhlásená amnestia, ak by tento trestný čin mohol byť stíhaný na základe trestnoprávnych noriem tejto zmluvnej strany.

(2) Nedostatok súhlasu poškodeného, ktorý by podľa práva dožiadanej zmluvnej strany bol potrebný na začatie trestného stíhania a na pokračovanie v ňom, nie je prekážkou vydania.

Článok VI

(k článku 12 Dohovoru)

(1) Vo veciach upravených touto zmluvou sa písomný styk uskutočňuje medzi Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky alebo Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Poľskej republiky. Diplomatická cesta sa tým nevylučuje.

(2) V prípadoch odkladu a prerušenia výkonu trestu alebo podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody sa k žiadosti o vydanie alebo prevoz pripoja aj listiny, ktoré preukazujú, že trest sa má vykonať.

Článok VII

(k článku 14 Dohovoru)

Prepustenie z väzby, podmienečné odsúdenie alebo podmienečné prepustenie z výkonu trestu vydanej osoby bez nariadenia obmedzenia slobody jej pohybu znamená jej úplné prepustenie na slobodu na účely použitia článku 14 ods. 1 písm. b) Dohovoru.

Článok VIII

(k článku 15 Dohovoru)

K žiadosti o súhlas s ďalším vydaním inej zmluvnej strane Dohovoru alebo tretiemu štátu treba pripojiť doklady uvedené v článku 12 odseku 2 Dohovoru, ktoré boli zaslané zmluvnej strane žiadajúcej o súhlas. Súhlas udelí, ak by pre trestný čin, pre ktorý bolo o vydanie požiadané, bolo vydanie dožiadanou zmluvnou stranou inej zmluvnej strany Dohovoru alebo tretiemu štátu prípustné.

Článok IX

(k článku 16 Dohovoru)

(1) Ak sa príslušné orgány jednej zmluvnej strany dozvedia, že na jej území sa nachádza osoba, o ktorej vydanie môže žiadať druhá zmluvná strana, vyžiadajú si neodkladne spôsobom upraveným v článku 16 odseku 3 Dohovoru od tejto zmluvnej strany vyjadrenie, či bude žiadať o vydanie tejto osoby. Ak je osoba v predbežnej väzbe, vyrozumie sa o tom druhá zmluvná strana s uvedením času a miesta jej vzatia do väzby.

(2) Lehota podľa článku 16 odseku 4 Dohovoru je dodržaná, ak pred jej uplynutím dožiadaná zmluvná strana dostane telefaxom žiadosť o vydanie s prílohami a tieto doklady jej budú potom bezodkladne doručené v origináli.

Článok X

(k článku 17 Dohovoru)

Súčasne s rozhodnutím podľa článku 17 Dohovoru dožiadaná zmluvná strana rozhodne o prípustnosti ďalšieho vydania; o tomto rozhodnutí informuje všetky zúčastnené štáty.

Článok XI

(k článku 19 Dohovoru)

(1) Článok 19 odsek 1 Dohovoru sa použije aj na ochranné opatrenia.

(2) O dočasné odovzdanie v zmysle článku 19 odseku 2 Dohovoru možno žiadať na účely vykonania naliehavých procesných úkonov. Tieto procesné úkony treba v žiadosti uviesť. Dočasné odovzdanie možno odmietnuť, ak by to spôsobilo značné predĺženie alebo sťaženie trestného stíhania na území dožiadanej zmluvnej strany alebo ak by mohlo spôsobiť neprimerané následky pre osobu, ktorá má byť dočasne odovzdaná. Po vykonaní procesných úkonov dožadujúcou zmluvnou stranou alebo na žiadosť dožiadanej zmluvnej strany bude dočasne odovzdaná osoba bez ohľadu na jej štátne občianstvo vrátená späť.

(3) V prípade dočasného odovzdania je odovzdaná osoba počas pobytu na území dožadujúcej zmluvnej strany držaná vo väzbe. Čas strávený v takejto väzbe sa v dožiadanej zmluvnej strane započíta.

(4) Náklady dočasného odovzdania, ktoré vznikli na území dožiadanej zmluvnej strany, znáša táto strana.

Článok XII

(k článku 20 Dohovoru)

(1) Ak sa povolí vydanie osoby, budú aj bez osobitnej žiadosti, ak je to možné, súčasne s vydávanou osobou odovzdané aj veci označené v článku 20 Dohovoru alebo veci získané ako protihodnota za takéto veci. Tieto veci budú odovzdané aj vtedy, ak už povolené vydanie osoby nemožno vykonať z dôvodu jej úteku alebo úmrtia. Na osobitnú žiadosť takéto veci možno odovzdať, ak by bolo vydanie osoby podľa Dohovoru prípustné, ale nemožno ho vykonať, pretože táto osoba zomrela, ušla alebo nemohla byť zistená.

(2) Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane, ktoré z vecí označených v článku 20 Dohovoru boli zaistené, a či osoba, o ktorej vydanie sa žiada, s bezprostredným vrátením vecí poškodenému súhlasí. Dožadujúca zmluvná strana čo možno najskôr oznámi dožiadanej zmluvnej strane, či upúšťa od odovzdania vecí pod podmienkou, že budú vydané poškodenému alebo jeho splnomocnencovi.

(3) Ak sa dožiadaná zmluvná strana vzdala vrátenia vecí, pri ich odovzdaní neuplatní prostriedky zabezpečenia záväzkov vo vzťahu k týmto veciam na účely úhrady ciel, daní a iných poplatkov tohto druhu okrem prípadov, keď vlastník odovzdaných vecí, ktorý bol trestným činom poškodený, sám príslušný poplatok dlhuje.

Článok XIII

(k článku 23 Dohovoru)

Žiadosť o vydanie a ostatné zasielané písomnosti sa vyhotovia v jazyku dožadujúcej zmluvnej strany. Preklady do jazyka dožiadanej zmluvnej strany sa nevyžadujú.

Článok XIV

(k článku 31 Dohovoru)

Ak jedna zo zmluvných strán Dohovor vypovie, výpoveď nadobudne účinnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou po uplynutí dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia o vypovedaní generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

Článok XV

(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené vo Varšave.

(2) Táto zmluva nadobudne platnosť prvý deň tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny.

(3) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Môže ju vypovedať písomne diplomatickou cestou každá zo zmluvných strán. V takom prípade sa platnosť zmluvy skončí jeden rok odo dňa doručenia oznámenia o vypovedaní. Platnosť zmluvy zanikne aj bez vypovedania dňom, keď sa skončí platnosť Európskeho dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957.

Dané v Tatranskej Javorine 23. augusta 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Jozef Liščák v. r.

Za Poľskú republiku:

Leszek Kubicki v. r.