27

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. augusta 1994 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť dňom druhej notifikácie, t. j. 14. marca 1996, na základe článku 12.

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Preambula

Slovenská republika a Poľská republika (ďalej len „zmluvné strany“)

želajúc si upevňovať hospodársku spoluprácu na dosiahnutie vzájomnej výhodnosti pre obidva štáty,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky pre investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany,

uvedomujúc si potrebu podporovať a ochraňovať zahraničné investície s cieľom napomáhať hospodársku prosperitu obidvoch zmluvných strán,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody majú uvedené pojmy tento význam:

1. Investor – z pohľadu každej zmluvnej strany

a) fyzická osoba, ktorá má štátnu príslušnosť zmluvnej strany,

b) právnická osoba vrátane spoločnosti, združenia, obchodného spolku a inej organizácie, ktorá je zriadená alebo inak organizovaná podľa právneho poriadku tejto zmluvnej strany a ktorá má svoje sídlo spolu s ekonomickými aktivitami na území štátu tejto zmluvnej strany.

2. Investícia – akékoľvek majetkové hodnoty investované investorom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany, uskutočnené v súlade s právnym poriadkom druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne:

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj ostatné vecné práva, ako sú hypotéky, záložné práva, záruky, právo obmedzenia vlastníckeho práva z dôvodu verejného záujmu,

b) podiely, akcie a obligácie spoločností alebo akékoľvek iné formy účasti na spoločnostiach,

c) peňažné pohľadávky alebo akékoľvek iné nároky, ktoré majú ekonomickú hodnotu,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva, autorské práva, priemyselné majetkové práva, patenty, úžitkové modely, priemyselné vzory alebo modely, obchodné alebo služobné známky, obchodné mená, známky pôvodu, know-how a goodwill,

e) práva udelené verejnými inštitúciami na uskutočňovanie ekonomickej aktivity vrátane koncesií, napríklad na vyhľadávanie, ťažbu alebo na využívanie prírodných zdrojov.

3. Akákoľvek zmena formy investície, ktorú pripúšťa právny poriadok zmluvnej strany, na území ktorej sa investícia uskutočnila, nemá vplyv na jej charakter ako investície.

4. Výnosy – sumy plynúce z investície zahŕňajúce najmä, ale nie výlučne: zisky, úroky, prírastky kapitálu, dividendy, autorské honoráre, poplatky alebo iné bežné príjmy.

5. Územie znamená,

a) ak ide o Slovenskú republiku:

územie Slovenskej republiky, nad ktorým Slovenská republika vykonáva v súlade s medzinárodným právom suverénne práva,

b) ak ide o Poľskú republiku:

územie Poľskej republiky, ako aj tie prímorské oblasti vrátane morského dna a podmorských oblastí priľahlých k vonkajšej hranici výsostných vôd uvedených teritórií, nad ktorými Poľská republika vykonáva v súlade s medzinárodným právom suverénne práva s cieľom ťažiť a využívať prírodné zdroje v týchto oblastiach.

Článok 2

Podpora a umožnenie investícií

1. Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať investície investorov štátu druhej zmluvnej strany a bude také investície umožňovať v súlade s jej právnym poriadkom.

2. Ak zmluvná strana umožní investíciu na svojom území, bude vydávať, v súlade so svojím právnym poriadkom, potrebné povolenia vzťahujúce sa na takéto investície a na vykonávanie licenčných zmlúv a zmlúv o technickej, obchodnej alebo o administratívnej pomoci. Každá zmluvná strana vydá, kedykoľvek to bude potrebné, nevyhnutné oprávnenie týkajúce sa aktivít konzultantov a iných kvalifikovaných osôb cudzej národnosti.

Článok 3

Ochrana a zaobchádzanie s investíciami

1. Každá zmluvná strana bude na svojom území ochraňovať investície investorov štátu druhej zmluvnej strany uskutočňované v súlade s jeho právnym poriadkom a nebude vytvárať neodôvodnenými alebo diskriminačnými opatreniami prekážky v riadení, udržiavaní, využívaní, používaní, rozširovaní, predaji investícií a ak k tomu príde, aj v likvidácii takýchto investícií.

2. Každá zmluvná strana zaručí na svojom území riadne a spravodlivé zaobchádzanie s investíciami investorov štátu druhej zmluvnej strany. Toto zaobchádzanie nebude menej priaznivé, než aké poskytuje každá zmluvná strana investíciám svojich vlastných investorov na svojom území alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu, ak je toto zaobchádzanie priaznivejšie.

3. Doložka najvyšších výhod sa nebude vzťahovať na výhody, ktoré každá zmluvná strana poskytuje investorom tretieho štátu s prihliadnutím na jej členstvo alebo na pridruženie k zóne voľného obchodu, colnej únii, spoločnému trhu alebo k organizácii vzájomnej hospodárskej spolupráce, alebo k existujúcej alebo k budúcej dohode o zamedzení dvojitého zdanenia, alebo k dohodám o iných fiškálnych záležitostiach.

Článok 4

Vyvlastnenie a náhrada

1. Žiadna zo zmluvných strán neuskutoční priamo ani nepriamo vyvlastnenie, znárodnenie alebo iné opatrenie, ktoré má podobný alebo rovnaký účinok voči investíciám patriacim investorom štátu druhej zmluvnej strany, s výnimkou vyvlastnenia vo verejnom záujme na nediskriminačnom základe a na základe zákona a ustanovení o primeranej a účinnej náhrade. Takáto náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície určenej podľa stavu tesne pred vyvlastnením alebo, ak sa rozhodnutie o vyvlastnení stalo verejne známym, bude zahŕňať úroky od dátumu vyvlastnenia a bude voľne prevoditeľná.

Náhrada sa vyrovná vo voľne zameniteľnej mene a vyplatí sa bez zbytočného meškania osobe, ktorej prináleží, bez ohľadu na jej bydlisko alebo na jej miesto pobytu, ak sa obidve zmluvné strany nedohodnú inak. Prevod sa uskutoční bez zbytočného meškania, ak sa uskutoční v takom čase, aký sa obvykle vyžaduje pre kompletizáciu transferových formalít. Toto obdobie sa začína dňom, keď bola predložená príslušná žiadosť, a nepresiahne tri mesiace.

2. Investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí utrpia škody na svojich investíciách na území štátu druhej zmluvnej strany následkom vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, vzbury, povstania alebo nepokojov, poskytne táto zmluvná strana náhradu vzhľadom na reštitúciu, odškodnenie nie menej priaznivú, než akú poskytne investorom hociktorého tretieho štátu. Výsledné platby budú prevoditeľné, kedykoľvek sa naskytne možnosť, vo voľne zameniteľnej mene bez zbytočného meškania.

Článok 5

Prevod

1. Každá zmluvná strana, na území ktorej investori štátu druhej zmluvnej strany investíciu uskutočnili, umožní voľný prevod platieb vzťahujúcich sa na tieto investície vo voľne zameniteľných menách, najmä:

a) kapitálu a dodatočných súm nevyhnutných na udržiavanie a rozšírenie investície,

b) výnosov, ziskov, úrokov, dividend a iných bežných príjmov,

c) peňažných prostriedkov na pravidelné splátky pôžičiek dohodnutých a dokumentovaných, ktoré sa priamo vzťahujú na dané investície,

d) autorských honorárov a iných poplatkov,

e) výnosov z úplnej alebo z čiastočnej likvidácie investície,

f) náhrad vykonaných podľa článku 4,

g) príjmov príslušníkov štátu jednej zmluvnej strany, ktorí majú možnosť pracovať v súvislosti s investíciou na území štátu druhej zmluvnej strany.

2. Prevody vo voľne zameniteľných menách sa uskutočnia bez zbytočného meškania v trhovom kurze pre obchodné transakcie v čase prevodu v súlade s postupmi zavedenými zmluvnou stranou, na území ktorej sa investícia uskutočnila.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť v súvislosti s prevodmi podľa odsekov 1 a 2 zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytujú pri prevodoch vyplývajúcich z investícií investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok 6

Postúpenie práv

1. Ak zmluvná strana alebo ňou poverená inštitúcia poskytne platbu ktorémukoľvek zo svojich investorov na základe záruky alebo poistenia zmluvne dohodnutých v súvislosti s investíciou, druhá zmluvná strana uzná oprávnenosť postúpenia akéhokoľvek práva alebo nároku investora v prospech zmluvnej strany alebo ňou poverenej inštitúcie.

Zmluvná strana alebo ňou poverená inštitúcia, ktorej sú postúpené práva investora, bude oprávnená uplatňovať práva v rozsahu práv investora a bude preberať záväzky investora vzťahujúce sa na takto poistenú investíciu.

2. V prípade postúpenia práv podľa odseku 1 si investor nebude uplatňovať nárok, pokiaľ nebude poverený zmluvnou stranou alebo ňou poverenou inštitúciou, tak urobiť.

Článok 7

Spory medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Spory medzi jednou zo zmluvných strán a investorom štátu druhej zmluvnej strany oznámi investor hostiteľskej zmluvnej strane písomne vrátane podrobnej informácie. Ak je to možné, obidve strany vyvinú úsilie, aby sa sporné otázky riešili priateľským dohovorom.

2. Ak spor nemožno vyriešiť spôsobom podľa odseku 1 do šiestich mesiacov odo dňa podania písomného oznámenia, spor sa postúpi podľa rozhodnutia investora

– rozhodcovskému súdu v súlade s pravidlami postupu rozhodcovského inštitútu Štokholmskej obchodnej komory,

– rozhodcovskému súdu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži,

– Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo,

– Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií (ICSID) zriadenému „Dohovorom o riešení sporov týkajúcich sa investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov“ v prípade, že sa obidve zmluvné strany stali signatármi tohto dohovoru.

3. Rozhodcovské rozhodnutie bude založené na

– ustanoveniach tejto dohody,

– právnom poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa investícia uskutočnila, vrátane pravidiel vzťahujúcich sa na kolízne ustanovenia právneho poriadku,

– pravidlách a všeobecne akceptovateľných princípoch medzinárodného práva.

4. Rozhodcovské rozhodnutie bude pre strany v spore konečné a záväzné. Každá zmluvná strana sa zaväzuje vykonať rozhodnutie v súlade s vlastným právnym poriadkom.

5. Zmluvná strana, ktorá je stranou v spore, nebude v žiadnom prípade počas riešenia sporu presadzovať ako obranu imunitu alebo skutočnosť, že investor dostal náhradu na základe poistnej zmluvy na celé alebo na čiastočné poškodenie alebo stratu.

Článok 8

Spory medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a použitia ustanovení tejto dohody sa budú riešiť diplomatickou cestou.

2. Ak zmluvné strany nebudú môcť dosiahnuť dohodu do šiestich mesiacov od začiatku riešenia vzájomného sporu, spor sa na základe žiadosti ktorejkoľvek strany odovzdá rozhodcovskému súdu zloženému z troch členov.

Každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu a títo dvaja rozhodcovia vymenujú predsedu, ktorý musí byť občanom tretieho štátu udržujúceho s obidvoma zmluvnými stranami diplomatické vzťahy.

3. Ak niektorá zo zmluvných strán nevymenuje svojho rozhodcu a neurobí tak ani na výzvu druhej zmluvnej strany do dvoch mesiacov, rozhodca bude vymenovaný na základe žiadosti druhej zmluvnej strany predsedom Medzinárodného súdneho dvora.

4. Ak rozhodcovia nedosiahnu dohodu pri výbere predsedu do dvoch mesiacov po ich vymenovaní, tento bude vymenovaný na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany predsedom Medzinárodného súdneho dvora.

5. Ak predseda Medzinárodného súdneho dvora nemôže vykonať vymenovanie podľa odsekov 3 a 4 alebo ak je občanom jednej zo zmluvných strán, vymenovanie vykoná podpredseda, a ak ani tento nemôže vykonať vymenovanie alebo je občanom jednej zo zmluvných strán, vymenovanie vykoná najstarší sudca Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani jednej zo zmluvných strán.

6. V súlade s ďalšími ustanoveniami dohodnutými obidvoma zmluvnými stranami rozhodcovský súd určí vlastné pravidlá rokovania. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov.

7. Rozhodnutie rozhodcovského súdu je konečné a záväzné pre každú zmluvnú stranu.

8. Každá zmluvná strana bude znášať náklady za svojho rozhodcu a náklady svojej účasti v rozhodcovskom konaní. Náklady predsedu a ostatné náklady uhradia rovnakým dielom obidve zmluvné strany. Rozhodcovský súd však môže rozhodnúť, že väčšiu časť nákladov bude znášať jedna zmluvná strana a toto rozhodnutie bude záväzné pre obidve zmluvné strany.

Článok 9

Použitie iných dohôd a osobitných predpisov

1. V prípade, že niektorú otázku rieši súčasne táto aj iná medzinárodná dohoda, v ktorej sú obidve zmluvné strany stranami, nič v tejto dohode nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo jej investor, ktorý vlastní investície na území štátu druhej zmluvnej strany, využili predpis, ktorý je pre nich priaznivejší.

2. Ak zaobchádzanie, ktoré poskytuje jedna zmluvná strana investorovi štátu druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom alebo s inými osobitnými zmluvnými ustanoveniami, je priaznivejšie ako udelené touto dohodou, použije sa toto priaznivejšie zaobchádzanie.

Článok 10

Konzultácie a výmena informácií

Na základe žiadosti jednej zmluvnej strany bude druhá zmluvná strana neodkladne súhlasiť s konzultáciami o výklade alebo o použití ustanovení tejto dohody. Na základe žiadosti ktorejkoľvek zo zmluvných strán si zmluvné strany vymenia informácie o zákonoch, pravidlách, rozhodnutiach, administratívnych opatreniach alebo o postupoch alebo o politických rozhodnutiach druhej zmluvnej strany, ktoré môžu mať vplyv na investície podľa tejto dohody.

Článok 11

Rozsah uplatňovania

1. Táto dohoda sa bude vzťahovať aj na investície na území štátu zmluvnej strany, ktoré v súlade s jeho právnym poriadkom uskutočnili investori štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti tejto dohody. Dohoda sa však nebude vzťahovať na spory, ktoré vznikli pred nadobudnutím jej platnosti.

2. Táto dohoda sa nebude vzťahovať na investície uskutočnené na základe medzivládnych dohôd v rámci bývalej Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, pokiaľ takéto investície nie sú transformované v súlade so zákonmi o zahraničných investíciách zmluvných strán.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom druhej notifikácie, keď jedna zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, že boli splnené vnútorné právne požiadavky na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Článok 13

Trvanie a skončenie

1. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie desiatich rokov a zostane v platnosti rovnaké obdobie, pokiaľ rok pred skončením jej trvania, základného alebo následného, jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody. Oznámenie o skončení platnosti dohody sa stane účinným rok po jeho prijatí druhou zmluvnou stranou.

2. Ustanovenia tejto dohody týkajúce sa investícií uskutočnených pred nadobudnutím účinnosti oznámenia o skončení platnosti tejto dohody zostanú účinné na obdobie desiatich rokov od dátumu skončenia platnosti tejto dohody.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

Dané vo Varšave 8. augusta 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúci anglický text.

Za Slovenskú republiku:

Eduard Kukan v. r.

Za Poľskú republiku:

Stanislav Szymaňski v. r.