Vyhláška č. 268/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o rozsahu, druhu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia

Čiastka 112/1997
Platnosť od 10.10.1997 do31.05.2000
Účinnosť od 01.01.1999 do31.05.2000
Zrušený 144/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 3 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1999

268

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 2. septembra 1997

o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o rozsahu, druhu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vyhláška upravuje požiadavky na

a) kvalitu tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených, a to hnedého uhlia, čierneho uhlia, brikiet a koksu, ktoré sú určené na spaľovanie v domácich kúreniskách a v ostatných stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív s menovitým tepelným výkonom do 0,2 MW (ďalej len „tuhé palivá“),

b) kvalitu kvapalných ropných palív, ktoré sú určené na spaľovanie v domácich kúreniskách a v ostatných stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív s menovitým tepelným výkonom do 5 MW vrátane,

c) kvalitu palív, a to automobilových benzínov a motorovej nafty, ktoré sú určené na pohon piestových spaľovacích motorov mobilných zdrojov znečisťovania,1)

d) vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív poskytujú orgánu ochrany ovzdušia.

§ 2

Táto vyhláška sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,2) ktoré vyrábajú, dovážajú, predávajú a dodávajú palivá na domáci trh a pre vlastnú spotrebu určené na

a) spaľovanie v stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív,

b) pohon piestových spaľovacích motorov mobilných zdrojov znečisťovania.

§ 3

(1) Tuhé palivá nesmú mať obsah síry v pôvodnom palive vztiahnutý na výhrevnosť paliva (ďalej len „merná sírnatosť“) vyšší v

a) hnedom uhlí ako 1,1 g.MJ-1,

b) čiernom uhlí ako 0,78 g.MJ-1,

c) briketách ako 0,6 g.MJ-1,

d) kokse ako 0,35 g.MJ-1.

(2) Kvapalné ropné palivá nesmú mať obsah síry v palive vyšší ako 1 % hmotnosti.

(3) Palivá na pohon piestových spaľovacích motorov mobilných zdrojov znečisťovania nesmú mať vyšší obsah

a) olova v benzíne ako 0,005 g.l-1,

b) benzénu v benzíne ako 3 % objemu,

c) síry v motorovej nafte ako 0,05 % hmotnosti.

(4) Kvalita palív podľa odsekov 1 a 2 sa preukazuje protokolom o skúške, ktorú vykoná akreditované laboratórium.3)

(5) Kvalita palív podľa odseku 3 sa preukazuje certifikátom podľa osobitného predpisu.4)

§ 4

(1) Palivá, ktoré sú určené na pohon piestových spaľovacích motorov mobilných zdrojov znečisťovania, možno vyrábať, predávať a dovážať, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu palív podľa § 3 ods. 3.

(2) Tuhé palivá a kvapalné ropné palivá uvedené v § 1 písm. a) a b) možno predávať priamo prevádzkovateľom zariadení na spaľovanie palív, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu palív podľa § 3 ods. 1 a 2.

§ 5

(1) Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív, ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív, zisťujú a vedú údaje o výhrevnosti, o obsahu vody, popola a síry, údaje o mernej sírnatosti všetkých druhov vyrobených, dovezených a predaných tuhých palív a údaje o obsahu síry v kvapalných palivách a na požiadanie ich poskytujú orgánu ochrany ovzdušia.5)

(2) Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív, ktoré sú určené na pohon mobilných zdrojov, vedú evidenciu o množstve a kvalite predaných palív a na požiadanie ju predkladajú orgánu ochrany ovzdušia.

(3) Predajcovia tuhých palív a kvapalných ropných palív, ktorí predávajú palivá priamo prevádzkovateľom zariadení na spaľovanie palív,

a) vedú evidenciu o množstve a kvalite predaných palív uvedených v § 1 písm. a) a b) a na požiadanie ju poskytujú orgánu ochrany ovzdušia a uchovávajú ju počas troch rokov,

b) predkladajú celkové množstvo a údaje o kvalite predaných palív na základe evidencie podľa písmena a) za kalendárny rok pravidelne do 15. februára nasledujúceho roku okresnému úradu v členení podľa okresov a sídiel jednotlivých predajných miest,

c) na požiadanie osvedčujú kupujúcemu kvalitu palív dokladom podľa § 3 ods. 4.


§ 6

Prechodné ustanovenia

(1) Na motorovú naftu, ktorá bude vyskladnená zo zásob štátnych hmotných rezerv do 31. decembra 1998, sa požiadavky podľa § 3 ods. 3 písm. c) nevzťahujú.

(2) Na motorovú naftu a automobilový benzín, ktorý bol vyrobený, dovezený alebo na ktorého dovoz bola udelená licencia pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa požiadavky na kvalitu palív podľa § 3 ods. 3 nevzťahujú.

(3) Do 31. decembra 2002 merná sírnatosť v hnedom uhlí nesmie byť vyššia ako 1,5 g.MJ-1.

(4) Kvalitu palív podľa § 3 ods. 4 možno preukazovať aj protokolom o skúške, ktorú vykonalo iné ako akreditované laboratórium alebo laboratórium výrobcu palív, ale iba do 31. decembra 1999.

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998 okrem § 3 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Jozef Zlocha v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

2) § 2 Obchodného zákonníka.

3) STN EN 45001 (01 5253) Všeobecné kritériá pre činnosť skúšobných laboratórií.STN EN 45002 (01 5254) Všeobecné kritériá pre posudzovanie skúšobných laboratórií.STN EN 45003 (01 5255) Všeobecné kritériá pre akreditačné orgány laboratórií.

4) § 24a zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 479/1992 Zb.

5) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.