266

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 2. júna 1997

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ ) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „sekcia“), ktorými sú

a) Inštitút pre verejnú správu Bratislava,

b) IVES, Organizácia pre informatiku verejnej správy Košice,

c) Slovenský národný archív.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú povinní vykonať správcovia uvedení v § 1 opatrenia, ak predmetom prevodu sú

a) predmety výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne, scanery a pod.) v nadobúdacej cene vyššej ako 50 000 Sk,

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) iné hnuteľné veci štátu, ktorých nadobúdacia cena je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Zostatková hodnota vecí uvedených v odseku 1 sa určí znaleckým posudkom.

(3) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 opatrenia sú oprávnení vykonávať prevod správy hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak ich nadobúdateľom sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas sekcie, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia vykonávajú prevod správy hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas sekcie, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas sekcie, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia vykonávajú prevod vlastníctva vecí uvedených v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 6

Zámena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

(1) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas sekcie, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia dávajú výmenou veci uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.

(2) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas sekcie, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iné subjekty ako správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas sekcie, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú majetok štátu do nájmu

a) na neurčitý čas,

b) na čas dlhší ako päť rokov.

(2) Súhlas sekcie podľa odseku 1 je potrebný aj vtedy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu na čas v súhrne dlhší ako päť rokov.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu správcami uvedenými v § 1 opatrenia sa vyžaduje súhlas sekcie, ak vypožičiavateľmi sú iné subjekty ako správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.


§ 9

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Gustáv Krajči v. r.