Oznámenie č. 264/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene príloh I a II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

Čiastka 111/1997
Platnosť od 08.10.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 5 Rozhodnutie č. 2/97 nadobudlo účinnosť 1. októbra 1997.

264

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. júla 1997 bolo v Reykjavíku prijaté Rozhodnutie č. 2/97 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene príloh I a II Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (oznámenie č. 187/1996 Z. z.).

V súlade s článkom 5 Rozhodnutie č. 2/97 nadobudlo účinnosť 1. októbra 1997.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.