262

OPATRENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. júla 1997

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktorými sú na účely tohto opatrenia štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ministerstvom.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú povinní vykonať správcovia uvedení v § 1 opatrenia, ak predmetom prevodu sú

a) elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena na základe znaleckého posudku je vyššia než 50 000 Sk.

(2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 opatrenia.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prevádzajú vlastníctvo

a) elektronických nosičov dát (počítačov a tlačiarní),

b) telefaxov,

c) kopírovacích strojov,

d) motorových vozidiel,

e) hnuteľných vecí, ktorých zostatková cena na základe znaleckého posudku je vyššia než 50 000 Sk.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva len vtedy, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia výmenou dávajú

a) elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) hnuteľné veci, ktorých zostatková cena na základe znaleckého posudku je vyššia než 50 000 Sk.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú majetok štátu do nájmu

a) na neurčitý čas s výpovednou lehotou dlhšou ako tri mesiace,

b) na čas dlhší ako päť rokov.

(2) Súhlas ministerstva podľa odseku 1 je potrebný aj vtedy, keď správcovia v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dlhší čas ako päť rokov.

(3) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia majetku štátu uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do nájmu poľnohospodársku pôdu a ostatné nehnuteľnosti (stavby) s ňou súvisiace, ak tieto sú v ich správe (školské organizácie, výskumné ústavy).

(4) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na zmluvy (dohody a pod.), ktorými správcovia uvedení v § 1 opatrenia schvaľujú (povoľujú) nájomcom investičné zásahy (rekonštrukcie, nadstavby, prístavby a pod.) na prenajatom majetku štátu, ak nájomcami sú neštátne právnické osoby, prípadne fyzické osoby.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľom sú správcovia uvedení v § 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným osobám, ako sú uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 9

Iné spôsoby nakladania s majetkom štátu (k § 14 ods. 3 zákona)

Neupotrebiteľné veci alebo stavby štátu môže správca zlikvidovať na základe písomného rozhodnutia štatutárneho orgánu, ak ich nemôže využiť ako materiál alebo ako náhradné diely. Štatutárny orgán môže rozhodnúť o likvidácii neupotrebiteľných vecí alebo stavieb, ktorých zostatková cena na základe znaleckého posudku nepresiahne 150 000 Sk. Na likvidáciu vecí alebo stavieb, ktorých zostatková cena v čase likvidácie presahuje túto stanovenú hodnotu, je potrebný súhlas zriaďovateľa.


§ 10

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Peter Baco v. r.