Oznámenie č. 261/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe

Čiastka 110/1997
Platnosť od 04.10.1997
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 9. novembra 1992 na základe článku XXII ods. 2, pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. januára 1993.

261

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. novembra 1990 bola v Paríži podpísaná Zmluva o konvenčných ozbrojených silách v Európe.

So zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená u vlády Holandského kráľovstva, depozitára zmluvy, 5. augusta 1991.

Práva a záväzky po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike vyplývajúce zo zmluvy boli rozdelené Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o princípoch a spôsoboch plnenia Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Záverečného aktu rokovania o početných stavoch osôb v konvenčných ozbrojených silách v Európe podpísanou v Prahe 12. januára 1993 (oznámenie č. 267/1993 Z. z.). Strany Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe vzali na vedomie uzavretie uvedenej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 12. januára 1993 na Mimoriadnej konferencii signatárov zmluvy vo Viedni 5. februára 1993.

Zmluva nadobudla platnosť 9. novembra 1992 na základe článku XXII ods. 2, pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 1. januára 1993.

Do textu zmluvy možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.