Oznámenie č. 256/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nového výrobku v zdravotníctve – 21. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z–1/1996

Čiastka 108/1997
Platnosť od 30.09.1997
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. októbra 1997.

256

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I/A výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami, v znení neskorších úprav

výmer zo 17. septembra 1997 č. Z-12/1997, ktorým sa určujú maximálne ceny nového výrobku v zdravotníctve – 21. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996.

Výmerom sa určujú maximálne ceny nového dovážaného výrobku.

Výmer nadobúda záväznosť 1. októbra 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 11/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.