Oznámenie č. 254/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Čiastka 108/1997
Platnosť od 30.09.1997 do31.12.2002
Zrušený 734/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 380/1999 Z. z. a nadobudli záväznosť 1. januára 2000. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 432/2000 Z. z. a...

254

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

opatrenie z 21. augusta 1997 č. 2730/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Podľa tohto opatrenia postupujú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré boli založené podľa zákona č. 213/1997 Z. z.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.