Vyhláška č. 252/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva

Čiastka 108/1997
Platnosť od 30.09.1997 do14.03.2009
Účinnosť od 01.10.1997 do14.03.2009
Zrušený 85/2009 Z. z.

252

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. augusta 1997

o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Zdravotná spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) sa posudzuje na návrh žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ“) lekárskou prehliadkou.

(2) Zdravotná spôsobilosť na používanie služobnej zbrane1) sa posudzuje podľa osobitného zákona.

§ 2

(1) Lekárska prehliadka je zameraná na posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiadateľa. Rozsah kontraindikácií sa uvádza v prílohe č. 1.

(2) Praktický lekár pre dospelých2) (ďalej len „lekár“) pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii žiadateľa.

(3) Ak má lekár pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa, pošle ho na vyšetrenie k odbornému lekárovi. Výsledky tohto vyšetrenia lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.

(4) Výsledok lekárskej prehliadky uvedie lekár v lekárskom posudku a zaznamená ho do zdravotnej dokumentácie žiadateľa. Vzor posudku sa uvádza v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia alebo kontraindikácia, ktoré znemožňujú držanie alebo nosenie zbraní a streliva, uvedie lekár v lekárskom posudku, že žiadateľ je zdravotne spôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.

(2) Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia alebo kontraindikácia, ktoré znemožňujú držanie alebo nosenie zbraní a streliva, uvedie lekár v lekárskom posudku, že žiadateľ je zdravotne nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.

(3) Lekár vedie osobitnú evidenciu o vydaných lekárskych posudkoch o zdravotnej spôsobilosti, ktorá obsahuje dátum vydania lekárskeho posudku, meno a priezvisko žiadateľa, jeho rodné číslo, evidenčné číslo posudku a výsledok lekárskej prehliadky.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 62/1994 Z. z. o postupe pri posudzovaní telesnej, zdravotnej a špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1997.


Ľubomír Javorský v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 252/1997 Z. z.

KONTRAINDIKÁCIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

1. Zrak
Zníženie zrakovej ostrosti na každom oku osobitne pod 6/12 (s korekciou). Ak ide o jednookosť, zníženie
zrakovej ostrosti na zdravom oku pod 6/6 (s korekciou).
2. Sluch
Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu - pri členenom šepote - menej ako dva metre.
Zníženie sluchovej ostrosti na jednom uchu - pri členenom šepote - na jednom uchu menej ako dva metre, na
druhom uchu menej ako tri metre.
3. Duševné poruchy a poruchy správania
Organické duševné poruchy vrátane symptomatických.
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je
dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca minimálne tri roky.
Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.
Afektívne poruchy.
Mentálna retardácia.
Paranoidná, dissociálna a emočne nestabilná porucha osobnosti a ďalšie poruchy osobnosti uvedené v Medzi-
národnej klasifikácii chorôb pod číslom diagnózy F60 až F69. Neurotické poruchy podmienené stresom
a somatoformné poruchy uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb pod číslom diagnózy F40 až F48.
4. Nervové choroby
Všetky záchvatové ochorenia spojené s poruchami vedomia.
Poruchy rovnováhy.
Epilepsia.
Narkolepsia.
5. Choroby pohybového aparátu
Ťažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, že môže byť prekážkou
držania alebo nosenia zbraní a streliva.
6. Cukrovka
Opakované výskyty kómy: stav, ktorý obmedzuje telesnú a psychickú spôsobilosť na držanie alebo nosenie
zbraní a streliva.
7. Kardiovaskulárne choroby
ICHS - ťažké formy s častým zlyhávaním.
Závažné poruchy srdcového rytmu (bez implantovaného kardiostimulátora).
Ťažké formy angíny pectoris.
Esenciálna hypertenzia III. WHO.
Sekundárna hypertenzia III. WHO.
Stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje držanie alebo
nosenie zbrane a streliva.
8. Psychický stav:
a) intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie,
b) zvýraznená subnormaJita sociálnej inteligencie,
c) analfabetizmus,
d) výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh,
vizuo-motorická koordinácia),
e) nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania,
í) agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti,
g) abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania,
h) impulzivita, explozivita, emotívna labilita,
i) nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne),
j) egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania,
k) zvýraznené pocity insuficiencie (ako dôvod žiadosti o zbrojný preukaz),
l) sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii,
m) nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 252/1997 Z. z.

Vzor 02 - Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 284/1995 Z. z.

2) § 7a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.