Zákon č. 251/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

Čiastka 107/1997
Platnosť od 29.09.1997 do31.12.2004
Účinnosť od 01.10.1997 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.

251

ZÁKON

z 1. júla 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/l995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/l996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Na základe zdravotného poistenia sa poskytujú zdravotné výkony, liečivá obsiahnuté v lieku a zdravotnícke pomôcky, ktoré sú indikované zo zdravotných dôvodov, zodpovedajú súčasnému stupňu rozvoja medicínskych a biomedicínskych vied a pri danej indikácii dosahujú efektívny účinok, dodržiavajúc zásady účelnej terapie, osobitne farmakoterapie. Zdravotné výkony poskytované na základe zdravotného poistenia sú uvedené v Zozname zdravotných výkonov (ďalej len „zoznam výkonov“), ktorý tvorí prílohu č. 1. Liečivá poskytované na základe zdravotného poistenia sú uvedené v Zozname liečiv, ktorý tvorí prílohu č. 2. Zdravotnícke pomôcky poskytované na základe zdravotného poistenia sú uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok, ktorý tvorí prílohu č. 3.

(3) Poisťovňa uhrádza zmluvným zdravotníckym zariadeniam náklady na zdravotnú starostlivosť poskytovanú poistencom podľa zoznamu výkonov, Zoznamu liečiv a Zoznamu zdravotníckych pomôcok. Cenu liečiv, cenu zdravotníckych pomôcok a cenu bodu zdravotných výkonov určujú cenové predpisy.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“.

2. V § 4 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

3. V § 7 ods. 5 sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.

4. V § 7 ods. 7 sa slová „mladším ako 15 rokov“ nahrádzajú slovami „do skončenia povinnej školskej dochádzky“ a slová „na žiadosť“ nahrádzajú slovami „so súhlasom“.

5. § 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Ak poistenec bezdôvodne nenastúpil na kúpeľnú starostlivosť, svojvoľne ju prerušil alebo bol predčasne prepustený pre hrubé porušenie pokynov lekára kúpeľnej liečebne, je povinný uhradiť poisťovni vynaložené náklady alebo ich pomernú časť.“.

6. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Poskytovanie liekov

(1) Poistencom sa na základe zdravotného poistenia poskytujú liečivá obsiahnuté v lieku v rozsahu denných definovaných dávok. Denná definovaná dávka je množstvo liečiva, ktorým sa pri danej indikácii dosahuje efektívny účinok liečby. Denná definovaná dávka a spôsob jej poskytovania sú uvedené v Zozname liečiv.

(2) Žiadosť o zaradenie liečiva do Zoznamu liečiv predkladá žiadateľ ministerstvu. Pri podaní žiadosti uhradí 5 000 Sk. Táto úhrada je príjmom Štátneho fondu zdravia.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:

8) § 3 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 193/1992 Zb. o Štátnom fonde zdravia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 242/1994 Z. z.“.

7. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Poskytovanie zdravotníckych pomôcok

(1) Zdravotnícke pomôcky sa poistencom na základe zdravotného poistenia poskytujú v rozsahu a spôsobom uvedeným v Zozname zdravotníckych pomôcok.

(2) Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do Zoznamu zdravotníckych pomôcok predkladá žiadateľ ministerstvu. Pri podaní žiadosti uhradí l 000 Sk. Táto úhrada je príjmom Štátneho fondu zdravia.8)“.

8. V § 9 vrátane nadpisu sa slovo „liečivo“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „liek“ v príslušnom tvare.

9. V § 9 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a v detských domovoch“.

10. V § 9 ods. 4 v prvej vete sa vypúšťajú slová „poisťovne, ktorú si poistenec vybral“.

11. § 10 znie:

㤠10

(1) Ak lekáreň nemá uzavretú zmluvu s poisťovňou, na ktorej lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze sú predpísané lieky alebo zdravotnícke pomôcky, lekáreň je povinná ich poistencovi vydať. Poisťovňa, ktorú si poistenec vybral, je povinná uhradiť lekárni cenu takto vydaných liekov alebo zdravotníckych pomôcok najneskôr do 30 dní od doručenia faktúry.

(2) Za vydanie lieku alebo zdravotníckej pomôcky predpísanej na lekárskom predpise lekárenskou pohotovostnou službou vyberá lekáreň poplatok 10 Sk. Poplatok je príjmom lekárne. Poplatok sa nevyberá pri výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok na lekársky predpis alebo na lekársky poukaz vydaný lekárom lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby.

(3) Lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok je povinná prijaté lekárske predpisy a lekárske poukazy spracovať na magnetickom nosiči spôsobom určeným ministerstvom.“.

12. V § 12 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov pri haváriách a hromadných úrazoch.“.

13. § 18 znie:

㤠18

(1) Odborná ambulantná starostlivosť je starostlivosť presahujúca rámec základnej ambulantnej starostlivosti; poskytujú ju odborní lekári-špecialisti a iní vysokoškolsky vzdelaní zdravotnícki pracovníci.

(2) Odborná ambulantná starostlivosť sa poskytuje poistencovi na základe odporúčania praktického lekára; ak to vyžaduje zdravotný stav poistenca, aj na základe odporúčania iného odborného lekára-špecialistu. Ak ide o poistenca umiestneného v ústave sociálnej starostlivosti alebo v detskom domove, odborná ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

(3) Bez odporúčania praktického lekára sa odborná ambulantná starostlivosť poskytuje

a) poistencovi, ktorému sa poskytuje dispenzárna starostlivosť,

b) v odbore psychiatria, ako aj v odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,

c) v akútnych prípadoch, ak je poskytnutie zdravotnej starostlivosti neodkladné alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, rýchlou zdravotnou pomocou, lekárskou službou prvej pomoci alebo ústavnou lekárskou pohotovostnou službou a klinickým psychológom, ak ide o akútne duševné krízy.

(4) Odborná ambulantná starostlivosť sa môže poskytnúť aj v byte chorého.“.

14. V § 19 ods. 1 sa za slová „praktický lekár“ vkladajú slová „alebo ošetrujúci lekár“.

15. V § 19 odsek 2 znie:

(2) Odborný lekár alebo iný zdravotnícky pracovník (§ 15 ods. 1) informuje praktického lekára o zistených skutočnostiach, o priebehu a skončení liečenia, o skutočnostiach dôležitých na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu a o epidemiologicky závažných skutočnostiach; ak ide o poistenca umiestneného v ústave sociálnej starostlivosti a v detskom domove, informuje ich ošetrujúceho lekára.“.

16. § 20 vrátane nadpisu znie:

㤠20

Závodná preventívna zdravotná starostlivosť

(1) Závodnú preventívnu zdravotnú starostlivosť17) poskytuje zamestnancom praktický lekár.

(2) V rámci závodnej preventívnej zdravotnej starostlivosti sa posudzuje zdravotná spôsobilosť na prácu a poskytuje prvá pomoc. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu zahŕňa

a) vstupné prehliadky, periodické prehliadky a výstupné prehliadky zamestnancov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti,

b) vstupné prehliadky, periodické prehliadky, výstupné prehliadky a následné prehliadky zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a práce ohrozujúce zdravie,

c) vstupné prehliadky, periodické prehliadky a výstupné prehliadky zamestnancov, ktorých činnosť môže ohroziť zdravie ostatných zamestnancov alebo iných osôb,

d) vstupné prehliadky, periodické prehliadky a výstupné prehliadky zamestnancov, u ktorých to vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť,

e) dispenzárnu starostlivosť o osoby s chorobami z povolania a inými poškodeniami zdravia z práce a osoby, u ktorých vplyvy pracovných rizík pôsobia aj po skončení expozície rizika,

f) prehliadky mladistvých zamestnancov pred vstupom do pracovného pomeru a pred prevedením na inú prácu na čas dlhší ako jeden mesiac.

(3) Zamestnancom vykonávajúcim epidemiologicky závažné činnosti, rizikové práce a práce ohrozujúce zdravie a zamestnancom, ktorých činnosť môže ohroziť zdravie ostatných zamestnancov alebo iných osôb, a zamestnancom, u ktorých to vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť, sa vykonávajú aj mimoriadne prehliadky podľa osobitného zákona.18)

(4) Zamestnanec je povinný podrobiť sa posudzovaniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3.

(5) Náklady preventívnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 v IV. časti uhrádza poisťovňa. Náklady periodických prehliadok a následných prehliadok osôb uvedených v odseku 2 uhrádza zamestnávateľ.

(6) Lekár, ktorý vykonáva závodnú preventívnu zdravotnú starostlivosť, môže poskytovať aj základnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ak s ním poistenec uzavrel dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17) a 18) znejú:

17) § 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.

18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/l994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.

17. V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Lekársku službu prvej pomoci18a) je povinný po- skytovať praktický lekár pre dospelých, praktický lekár pre deti a dorast a stomatológ. Lekársku službu prvej pomoci môže poskytovať aj odborný lekár.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a) znie:

18a) § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.“.

18. § 22 znie:

㤠22

Ústavná starostlivosť je starostlivosť o poistencov v zdravotníckych zariadeniach ustanovených osobitným predpisom.18b) Do ústavnej starostlivosti sa prijímajú poistenci na základe odporúčania praktického lekára alebo ošetrujúceho lekára.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b) znie:

18b) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“.

19. V § 23 ods. 1 písm. b) sa pred slovo „stav“ vkladá slovo „zdravotný“.

20. V § 26 ods. 1 sa slová „mladšieho ako 15 rokov“ nahrádzajú slovami „dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky“.

21. V § 26 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Pobyt sprievodcu v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti sa s výnimkou nákladov na stravu uhrádza zo zdravotného poistenia v zmluvne dohodnutej sume, najviac však vo výške určenej cenovým predpisom.5)

(4) Sprievodca je povinný dodržiavať písomné pokyny zdravotníckych pracovníkov. V prípade ich nedodržiavania je vedúci zdravotníckeho zariadenia oprávnený skončiť pobyt sprievodcu v zdravotníckom zariadení.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.

22. § 29 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Zdravotnícke zariadenie môže poistenca s psychiatrickým ochorením alebo s onkologickým ochorením prepustiť z ústavnej starostlivosti na priepustku najviac na päť dní počas jedného mesiaca.

(4) Poisťovňa uhrádza zdravotníckemu zariadeniu ústavnej starostlivosti počas prepustenia poistenca na priepustku zmluvne dohodnutú sumu za každý takýto deň, najviac však v polovičnej výške ceny ošetrovacieho dňa.“.

23. V § 31 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Ak príslušný orgán sociálneho zabezpečenia alebo obec neutvoria podmienky na poskytnutie tejto pomoci v lehote do troch dní od doručenia oznámenia, povinnosť ďalšej úhrady ústavnej starostlivosti prechádza zo zdravotného poistenia na príslušný orgán sociálneho zabezpečenia alebo na obec.“.

V doterajšej druhej vete slová „mladšie ako 15 rokov“ sa nahrádzajú slovami „do skončenia povinnej školskej dochádzky“.

24. V § 32 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Do ústavnej starostlivosti v odborných liečebných ústavoch sa prijímajú deti na návrh ošetrujúceho lekára. O dĺžke liečebného pobytu v odborných liečebných ústavoch rozhoduje vedúci lekár odborného liečebného ústavu.

(3) V ozdravovni sa poskytuje zdravotná starostlivosť deťom od troch rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky, ktoré sú zdravotne oslabené vplyvom nepriaznivého životného prostredia alebo ohrozené na zdraví nesprávnou životosprávou, a rekonvalescentom, ktorých zdravotný stav nevyžaduje liečbu v detskej kúpeľnej liečebni alebo v inom detskom odbornom liečebnom ústave. Zdravotné indikácie a dĺžka pobytu v ozdravovni sú uvedené v VI. časti zoznamu výkonov; dlhší pobyt je možný len na návrh ošetrujúceho lekára ozdravovne a so súhlasom revízneho lekára.“.

25. § 33 znie:

㤠33

(1) Na základe zdravotného poistenia sa neposkytujú zdravotné výkony akupunktúry, psychoanalýzy a výkony urobené pri overovaní nových medicínskych poznatkov a metód.

(2) Ak to nie je nevyhnutné na zachovanie zdravia poistenca, na základe zdravotného poistenia sa neposkytujú tieto zdravotné výkony:

a) sterilizácia,

b) umelé oplodnenie,

c) interrupcia.

(3) Zdravotné indikácie, pri ktorých sú zdravotné výkony pri umelom oplodnení nevyhnutné na zachovanie zdravia poistenca, sú uvedené v prílohe č. 1 v VII. časti.

(4) Zdravotné indikácie, pri ktorých sa uhrádzajú interrupcie zo zdravotného poistenia, sú uvedené v osobitnom predpise.21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a) znie:

21a) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.“.

26. § 34 znie:

㤠34

(1) Na základe zdravotného poistenia sa neuhrádzajú zdravotné výkony poskytnuté poistencom, ktoré predchádzajú vystaveniu lekárskeho potvrdenia, ani vydanie tohto potvrdenia o zdravotnom stave pre

a) žiadateľa a držiteľa oprávnenia na vedenie motorového vozidla s výnimkou lekárskych prehliadok ťažko zdravotne postihnutých,

b) potreby orgánov činných v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní alebo v správnom konaní; v správnom konaní s výnimkou ťažko zdravotne postihnutých,

c) žiadateľa vo veciach bytových záležitostí s výnimkou lekárskych prehliadok ťažko zdravotne postihnutých,

d) cesty do cudziny a po návrate z cudziny,

e) liečenie v cudzine, ktoré si poistenec platí sám,

f) zistenie, či poistenec je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.

(2) Na základe zdravotného poistenia sa neuhrádza

a) vykonanie lekárskych prehliadok brancov pri odvode,

b) lekárske vyšetrenie pri nástupe na vojenskú základnú službu,

c) vyšetrenie, prehliadky a ďalšie výkony poskytnuté v osobnom záujme fyzických osôb alebo v záujme právnických osôb, ktoré nemajú liečebný účel,

d) vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní.“.

27. V § 36 odsek 1 znie:

(1) Zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, registrovaný liek s obsahom liečiva, ktoré nie je uvedené v prílohe č. 2, a schválenú zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 3, možno poskytnúť poistencovi len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára.“.

28. V § 36 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

29. V § 36 ods. 4 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.

30. V § 37 odsek 1 znie:

(1) Dočasnú pracovnú neschopnosť poistenca, ktorému sa poskytuje ambulantná starostlivosť, posudzuje a o nej rozhoduje praktický lekár. Pri prijatí poistenca do ústavnej starostlivosti dočasnú pracovnú neschopnosť posudzuje a o nej rozhoduje lekár prijímacieho oddelenia alebo ošetrujúci lekár poverený vedúcim zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti. Lekár, ktorý poskytuje lekársku službu prvej pomoci, môže uznať poistenca za dočasne práceneschopného najviac na tri dni. O trvaní a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti rozhoduje praktický lekár. Ak lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, vydá o tom potvrdenie na štvordielnom tlačive, pričom

a) prvý diel je legitimácia práceneschopného a hlásenie pre Sociálnu poisťovňu o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

b) druhý diel je hlásenie zamestnávateľovi o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti a je podkladom na skončenie poskytovania dávok nemocenského poistenia,

c) tretí diel je hlásenie zamestnávateľovi o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti a je podkladom na ospravedlnenie neprítomnosti v práci a na priznanie dávok nemocenského poistenia,

d) štvrtý diel je hlásenie Sociálnej poisťovni o začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti.“.

31. V § 37 ods. 3 v poslednej vete sa slovo „revízneho“ nahrádza slovom „posudkového“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú slová „najviac však 30 dní spätne“.

32. V § 37 odsek 6 znie:

(6) V prípadoch dočasnej pracovnej neschopnosti rozhodne pre nedodržanie liečebného režimu so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na sociálne zabezpečenie o skončení vyplácania dávok nemocenského poistenia Sociálna poisťovňa, a to po prerokovaní s praktickým lekárom poistenca. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne je preskúmateľné súdmi.24) Ak v takýchto prípadoch rozhodne Sociálna poisťovňa aj o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,24a) skončí ju praktický lekár.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24) a 24a) znejú:

24) § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.

24a) § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.“.

33. V § 37 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Dočasnú pracovnú neschopnosť, ktorá trvá dlhšie ako šesť mesiacov, je praktický lekár povinný prerokovať s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

34. Doterajšia príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou č. 1, doterajšia príloha č. 2 sa nahrádza novými prílohami č. 2 a 3 a doterajšia príloha č. 3 sa nahrádza prílohou č. 4.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra l997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 251/1997 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

Príloha 01

Príloha č. 2 k zákonu č. 251/1997 Z. z.

ZOZNAM LIEČIV

Príloha 02

Príloha č. 3 k zákonu č. 251/1997 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

Príloha 03

Príloha č. 4 k zákonu č. 251/1997 Z. z.

INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

Príloha 04