250

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 19. júna 1997,

ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 14 ods. 2, § 24 ods. 4, § 25 ods. 2, § 48 ods. 6, § 49 ods. 6, § 50 ods. 4 a § 51 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) pravidlá prevádzkovania dráhy,

b) spôsob vypracovania, obsah a zverejňovanie cestovného poriadku,

c) pravidlá prevádzkovania dopravy na dráhe,

d) kategorizáciu nehôd a spôsob ich ohlasovania,

e) technické podmienky schválenia typu dráhového vozidla, vymedzenie podstatných zmien typu schváleného dráhového vozidla a podmienky schválenia týchto zmien; rozsah, spôsob a podmienky overovania a schvaľovania technickej spôsobilosti dráhového vozidla na prevádzku,

f) ktoré dráhové vozidlá podliehajú technicko-bezpečnostnej skúške; ktoré dráhové vozidlá v prevádzke podliehajú pravidelným technickým kontrolám; rozsah, spôsob a podmienky vykonávania kontroly technického stavu dráhového vozidla a spôsob vydávania technického preukazu dráhového vozidla.

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ PREVÁDZKOVANIA DRÁHY

§ 2

Obsah prevádzkovania dráhy

(1) Pravidlami prevádzkovania dráhy je ustanovenie spôsobu a podmienok zabezpečenia dráhy, obsluhy dráhy a organizovania dopravy na dráhe.

(2) Podrobnejšie podmienky zabezpečenia dráhy, obsluhy dráhy a organizovania dopravy na dráhe upravujú jednotné technologické postupy a prevádzkové predpisy prevádzkovateľa dráhy.

(3) Činnosti podľa odseku 1 vrátane riadenia dopravy na dráhe môžu vykonávať len spôsobilé osoby určené prevádzkovateľom dráhy.

(4) Na zabezpečenie prevádzkyschopnosti dráhy sa musí dráha pravidelne kontrolovať a udržiavať. Organizovať udržiavanie dráhy, zabezpečovať a kontrolovať určené technické parametre súčastí dráhy môžu len spôsobilé osoby.

(5) Osobou spôsobilou vykonávať činnosti pri prevádzkovaní dráhy je osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je podľa osobitných predpisov1) a podľa prevádzkových predpisov prevádzkovateľa dráhy odborne, zmyslovo a zdravotne spôsobilá.

PRVÁ HLAVA

CELOŠTÁTNA DRÁHA A REGIONÁLNA DRÁHA

Prvý diel

Zabezpečenie dráhy

§ 3

Spôsob zabezpečenia dráhy

Zabezpečením dráhy sa rozumie určenie spôsobu a podmienok označovania zariadení dráhy, návestenia, viditeľnosti návestných znakov návestidiel a určenie zábrzdných vzdialeností.

§ 4

Označovanie zariadení dráhy

(1) Koľaje, výhybky, koľajové križovatky, zariadenia na bočnú ochranu vlakovej cesty a posunovej cesty a návestidlá musia byť označené. V jednej dopravni sa nesmie opakovať rovnaké abecedno-číslicové označenie týchto zariadení.

(2) Označenie zariadenia časti dráhy príslušnej k dopravni sa uvádza v schematickom pláne, ktorý sa ukladá u osoby, ktorá riadi dopravu na dráhe.

(3) Označenie zariadenia dráhy musí byť jednotné vo všetkých dopravniach dráhy, pre ktorú bolo vydané úradné povolenie na jej prevádzkovanie.

(4) Zoznamy dopravní a označenia súčastí dráhy rozhodujúce pre jej bezpečné prevádzkovanie, údaje o prechodnosti dráhových vozidiel, údaje o najvyššej dovolenej dĺžke vlaku a o sklonových pomeroch rozhodujúcich pre bezpečné brzdenie vlaku sa uvádzajú pre každý traťový úsek v tabuľkách traťových pomerov.

(5) Dopravňa je miesto na dráhe určené na riadenie dopravy.

(6) Vlaková cesta je úsek koľaje v dopravni s koľajovým rozvetvením určený na daný chod vlaku.

(7) Tabuľky traťových pomerov sú pomôcka, ktorú tvorí popis a označenie častí dráhy (traťové úseky) a technicko-prevádzkové údaje rozhodujúce pre bezpečné prevádzkovanie dopravy na dráhe.

Návestná sústava

§ 5

(1) Návestnú sústavu tvorí jednotný systém vizuálnych návestí v určenom vyhotovení, tvare a farbe a zvukových návestí počuteľných v určenom trvaní zvuku. Návestná sústava musí umožniť ľahké, rýchle a jednoznačné vyjadrenie a vnímanie návestí a zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie dopravy na dráhe. Návesti sa vyjadrujú určenými návestnými znakmi a zvukmi. Základné návesti návestnej sústavy sú uvedené v prílohe č. 6 prvej časti.

(2) Návesti sa dávajú návestnou pomôckou (napr. návestnou zástavkou, lampášom), prípadne rukou (ručnými viditeľnými návesťami) alebo zvukom (zvukovými návesťami), alebo prostredníctvom návestných znakov mechanických tvarových alebo svetelných návestidiel (viditeľnými návesťami), alebo sa môžu nahradiť príkazom.

(3) Návesti dávané vlakovému personálu hlavnými návestidlami musia byť najmenej na zábrzdnú vzdialenosť a v traťových úsekoch medzi dopravňami najviac na dvojnásobok zábrzdnej vzdialenosti predzvestené návesťami predchádzajúcich hlavných návestidiel alebo návesťami samostatných predzvestí.

(4) Pred samostatnými svetelnými a mechanickými predzvesťami hlavných návestidiel v traťových úsekoch sa umiestňujú vzdialenostné upozorňovadlá. Pred svetelnými a mechanickými hlavnými návestidlami na šírej trati sa vzdialenostné upozorňovadlá umiestňujú podľa miestnych podmienok na zabezpečenie určenej viditeľnosti návestidiel.

(5) Pri svetelných hlavných návestidlách platí zásada návestenia rýchlosti pre obvod výhybiek priľahlý k príslušnému hlavnému návestidlu. Staničná koľaj v priľahlom obvode výhybiek sa môže prechádzať najvyššou rýchlosťou, ktorá vyplýva z návestného znaku príslušného hlavného návestidla, najviac však traťovou rýchlosťou.

(6) Stožiarové hlavné návestidlá, predzvesti a trpasličie hlavné návestidlá platné iba pre vlak a stožiarové návestidlá pre posun sa musia pre ľahkú orientáciu rozlišovať farebným návestným označením jednotného vyhotovenia.

(7) Návestné znaky mechanických návestidiel a prevádzkovateľom dráhy určených výhybkových návestidiel, ak nie sú vyrobené z materiálu odrážajúceho svetlo, sa za zníženej viditeľnosti dávajú svetelnou návesťou (nočný znak). Ručné návesti sa musia za zníženej viditeľnosti dávať svetelnou návesťou alebo sa návestná tabuľa ručnej návesti musí osvetliť (nočný znak).

(8) Zmeny stavebno-technických parametrov stavieb dráh a stavieb na dráhe, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe, musia byť návestené návesťami uvedenými v prílohe č. 6 prvej časti.

(9) Pri prevádzkovaní dráhy sa okrem základných návestí podľa odseku 1 používajú aj ďalšie návesti obsiahnuté v návestných predpisoch prevádzkovateľa dráhy, ktoré táto vyhláška neupravuje. Zmenu doteraz používaných návestí a zavedenie nových návestí možno vykonať na návrh prevádzkovateľa dráhy po schválení príslušným dráhovým správnym úradom. Vyhotovenie, význam a použitie návestí musia byť na dráhe, pre ktorú bolo vydané povolenie na prevádzkovanie, jednotné a nesmú sa dať zameniť s návesťami podľa tejto vyhlášky.

(10) Znížená viditeľnosť je viditeľnosť, pri ktorej nie sú najmenej na vzdialenosť 100 metrov zreteľne viditeľné predmety a osoby (v čase od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, silného dažďa a v uzavretých neosvetlených priestoroch).

(11) Hlavné návestidlo je technické zariadenie, ktoré svojimi návestnými znakmi dovoľuje alebo zakazuje chod dráhového vozidla za návestidlo a vlaku zároveň nariaďuje najvyššiu rýchlosť chodu.

(12) Obvod výhybiek priľahlých k hlavnému návestidlu je úsek koľají s výhybkami od hlavného návestidla až za poslednú prechádzanú výhybku pred ďalším hlavným návestidlom v obvode dopravne s koľajovým rozvetvením, najďalej však po úroveň vchodového návestidla tejto dopravne platného pre opačný smer chodu vlaku.

§ 6

(1) V návestnej sústave sa používa pri návestení červená, žltá, zelená, modrá a biela farba svetiel návestných svietidiel, svetlo odrážajúcich, neoslňujúcich návestných plôch (znakov určeného tvaru) alebo návestných náterov, ako aj návestné nátery (označenia) sivej, oranžovej a čiernej farby. Mechanické návestidlá návestia tvarom a polohou svojich návestných ramien a terčov. Na rozlíšenie významu návestí sa môže použiť prerušované svetlo. Farebné vyhotovenie (kolorimetrické súradnice) návestných svetiel je uvedené v prílohe č. 6 tretej časti.

(2) Na návestidle môžu svietiť súčasne najviac tri návestné svetlá; len jedno z nich môže byť prerušované. Ak svietia súčasne tri svetlá, jedno musí byť biele. Tieto návestné svetlá môžu byť doplnené svetelnými symbolmi označujúcimi jednotlivé stupne rýchlosti, indikátormi určujúcimi číslo traťovej koľaje a smer chodu, označením spádoviskového návestidla, prípadne ďalšími symbolmi, ktoré sa nesmú dať zameniť s návestnými svetlami.

(3) Ak svieti na návestidle jedno svetlo alebo návestná plocha odrážajúca svetlo hnacieho vozidla, základný význam návestných farieb je tento:

a) červená – návesť „Stoj“,

b) žltá – návesť „Výstraha“,

c) zelená – návesť „Voľno“,

d) modrá – návesť „Posun zakázaný“,

e) biela – návesť „Posun dovolený“.

(4) Za návesť závažnejšieho charakteru alebo za zakazujúcu návesť sa považuje zhasnuté návestidlo, ktoré nie je označené ako neplatné, alebo pochybný či nezreteľný návestný znak, ak pokyn prevádzkovateľa dráhy neurčuje inak.

§ 7

Dohľadnosť návestných znakov návestidiel a návestí

(1) Návestné znaky hlavných návestidiel a predzvestí musia mať dohľadnosť pre pozorovateľa zo stanovišťa vodiča stojaceho vedúceho dráhového vozidla najmenej na vzdialenosť 100 metrov a z vedúceho dráhového vozidla vlaku pohybujúceho sa najvyššou dovolenou rýchlosťou, ktoré nemá v činnosti vlakový zabezpečovač s kontrolou rýchlosti, najmenej na vzdialenosť, ktorú vlak prejde počas 12 sekúnd. Dohľadnosť návestných znakov týchto návestidiel pre dráhové vozidlo vlaku pohybujúceho sa najvyššou dovolenou rýchlosťou možno znížiť až na vzdialenosť, ktorú prejde počas siedmich sekúnd v týchto prípadoch:

a) ak sú pred takýmto návestidlom umiestnené vzdialenostné upozorňovadlá,

b) pri odchodovom návestidle alebo pri cestovom návestidle na konci koľaje v dopravni,

c) pri návestidle, pred ktorým je na vzdialenosť kratšiu ako zábrzdná vzdialenosť umiestnené iné hlavné návestidlo vo funkcii opakovacej predzvesti alebo samostatná opakovacia predzvesť,

d) ak je technickými prostriedkami zabezpečené zastavenie vlaku pri prekročení určenej rýchlosti.

(2) Viditeľnosť návestných znakov z idúceho vedúceho dráhového vozidla môže byť vo vzdialenosti podľa odseku 1 medzi dráhovým vozidlom a návestidlom prerušená pohyblivými či pevnými prekážkami za podmienky, že sa tým nezhoršia možnosti bezpečného zastavenia dráhového vozidla pred týmto návestidlom.

(3) Viditeľnosť návestných znakov návestidiel a návestí pre posun musí byť najmenej na vzdialenosť 100 metrov, ak viditeľnosti nebráni iné dráhové vozidlo, najmenej však na vzdialenosť 50 metrov. Viditeľnosť vzdialenostných upozorňovadiel a ostatných návestidiel so stálym nepremenným návestným znakom musí byť najmenej na vzdialenosť 50 metrov.

(4) Ručné návesti sa musia dávať vedúcemu dráhovému vozidlu dovtedy, pokým osoba, ktorá riadi hnacie dráhové vozidlo, nepotvrdí príjem návesti, nekoná v súlade s ich významom alebo dráhové vozidlo neprejde okolo stanovišťa, z ktorého sa návesť dáva. Ak je posun riadený ručnými návesťami dávanými osobou, ktorá posun sprevádza, musia sa tieto návesti dávať počas celého posunu.

(5) Dráhové vozidlo je dopravný prostriedok určený na prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie činností súvisiacich s výstavbou a údržbou dráhy alebo s prevádzkovaním dráhy, vedený pri svojom pohybe po dráhe.

(6) Hnacie dráhové vozidlo je dráhové vozidlo schopné vyvíjať ťažnú a brzdiacu silu na pohyb a brzdenie vlastné či aj iných dráhových vozidiel, prípadne určené aj na prepravu osôb a vecí.

(7) Vedúce dráhové vozidlo je hnacie dráhové vozidlo alebo riadiaci vozeň, z ktorého sa ovláda chod vlaku alebo dráhového vozidla.

(8) Riadiaci vozeň je dráhové vozidlo bez vlastného pohonu, z ktorého možno riadiť a ovládať hnacie vozidlo a chod vlaku. Na ovládacom stanovišti riadiaceho vozňa musia byť základné ovládacie, brzdiace, kontrolné, ochranné a zabezpečovacie prvky potrebné na bezpečný a spoľahlivý chod vlaku alebo dráhového vozidla.

§ 8

Zábrzdná vzdialenosť

(1) Zábrzdná vzdialenosť je dráha, na ktorej musí vlak bezpečne zastaviť z najvyššej rýchlosti, akou smie v určenom úseku trate ísť. Zábrzdné vzdialenosti sú

a) najmenej 400 metrov pre traťové úseky s rýchlosťou 60 km.h-1 a nižšou,

b) najmenej 700 metrov pre traťové úseky s rýchlosťou vyššou ako 60 km.h-1 do rýchlosti 100 km.h-1 vrátane,

c) najmenej 1 000 metrov pre traťové úseky s rýchlosťou vyššou ako 100 km.h-1 do rýchlosti 120 km.h-1 vrátane,

d) najmenej 1 500 metrov pre traťové úseky s rýchlosťou vyššou ako 120 km.h-1 do rýchlosti 160 km.h-1 vrátane.

(2) Zábrzdné vzdialenosti musia byť určené v tabuľkách traťových pomerov.

(3) Na traťových úsekoch so zábrzdnou vzdialenosťou najmenej 1 000 metrov môžu ísť vlaky rýchlosťou 121–140 km.h-1 za podmienky, že návesť „Výstraha“ alebo návesti nariaďujúce očakávať zníženie rýchlosti sa budú prenášať na vedúce hnacie dráhové vozidlo najmenej 1 000 m pred návestidlom s týmito návesťami. Vlak okolo hlavného návestidla s návesťou „Výstraha“ alebo návesťou nariaďujúcou očakávať zníženie rýchlosti smie ísť rýchlosťou zodpovedajúcou návesti na tomto návestidle, najviac však rýchlosťou 120 km.h-1. Takto možno užívať len trate so zariadeniami vybudovanými pred účinnosťou tejto vyhlášky.

(4) Trať je vymedzená časť dráhy určená na pohyb vlaku a dráhových vozidiel, spravidla rozdelená na traťové úseky medzi dopravňami s koľajovým rozvetvením a na koľaje v týchto dopravniach.

(5) Vlak je zostavená a spojená skupina dráhových vozidiel dopravovaná aspoň jedným hnacím dráhovým vozidlom alebo samostatné hnacie dráhové vozidlo, či traťový stroj s vlastným pohonom označený predpísanými návesťami, sprevádzaný vlakovým personálom, ktorý ide podľa cestovného poriadku alebo podľa pokynu osoby, ktorá riadi dopravu na dráhe.

§ 9

Vlakový zabezpečovač

(1) Trate, na ktorých chodia vlaky rýchlosťou vyššou ako 120 km.h-1, musia byť vybavené traťovou časťou vlakového zabezpečovača.

(2) Traťová časť vlakového zabezpečovača je súčasťou dopravnej cesty dráhy a mobilná časť vlakového zabezpečovača je súčasťou hnacieho dráhového vozidla alebo riadiaceho vozňa, na ktorom je umiestnená. Traťová časť a mobilná časť vlakového zabezpečovača musia pri chode rýchlosťou vyššou ako 120 km.h-1 zabezpečovať spoľahlivý prenos návestí z dráhy na hnacie dráhové vozidlo.

(3) Mobilná časť vlakového zabezpečovača musí zabezpečovať zastavenie vlaku, ak osoba, ktorá vedie hnacie vozidlo, nereaguje včas na povel zariadenia vyžadujúceho reakciu, a zabezpečuje registráciu príjmu návesti, ktorá zakazuje chod, a registráciu bdelosti vodiča v čase príjmu návesti.

(4) Novobudované zariadenia vlakového zabezpečovača musia zabezpečovať kontrolu rýchlosti vlaku.

Druhý diel

Obsluha dráhy

§ 10

Spôsob obsluhy dráhy

Obsluha dráhy sa vykonáva prostredníctvom dopravní a stanovíšť, obsluhou výhybiek, zabezpečovacieho zariadenia a telekomunikačného zariadenia určeným spôsobom.

§ 11

Dopravne a stanovištia

(1) Na obsluhu dráhy sú určené dopravne, ktoré slúžia na riadenie chodu dráhových vozidiel na dráhe; dopravne s koľajovým rozvetvením sú železničné stanice, výhybne a odbočky; dopravne bez koľajového rozvetvenia sú hlásnice, hradlá a oddielové návestidlá s automatickou činnosťou.

(2) Na obsluhu dráhy sa môžu zriadiť aj stanovištia, ktoré slúžia na obsluhu miesta odbočenia z trate na vlečku alebo na nákladisko, na obsluhu priecestného zabezpečovacieho zariadenia alebo na obsluhu koľajovej splete, alebo koľajovej križovatky.

(3) Každá dopravňa alebo stanovište musí mať názov alebo abecedno-číslicové označenie.

(4) Každá dopravňa s koľajovým rozvetvením musí mať spracované technologické postupy činnosti pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe podľa údajov o technickom vybavení dopravne a o spôsobe jej využitia.

§ 12

Obsluha výhybiek, zabezpečovacieho zariadenia a telekomunikačného zariadenia

(1) Výhybky nie je dovolené prestavovať pod pohybujúcimi sa vozidlami s výnimkou výhybiek, ktoré sú určené na prestavenie vozidlami, a v prípade potreby odvrátenia nebezpečenstva.

(2) Núdzovú obsluhu možno vykonávať len v čase trvania dôvodu jej vzniku. Núdzová obsluha zabezpečovacieho zariadenia sa musí nepretržite vecne a časovo registrovať do času jej vyhodnotenia. Ak spôsob registrácie núdzovej obsluhy nezabezpečuje všetky uvedené údaje technicky, musí sa doplniť aj písomnou evidenciou neregistrovaných údajov.

Tretí diel

Organizovanie dopravy na dráhe

§ 13

Spôsob organizovania dopravy na dráhe

Organizovaním dopravy na dráhe sa rozumie určenie spôsobu a podmienok riadenia dopravy na dráhe, zjednodušeného riadenia dopravy na dráhe, sledovania dráhových vozidiel, sledovania dopravnej priepustnosti dráhy a operatívneho riadenia dopravy na dráhe.

§ 14

Riadenie dopravy na dráhe

(1) Pri riadení dopravy na dráhe sa dráhové vozidlo pohybuje ako

a) vlak,

b) posun v obvode dopravne s koľajovým rozvetvením,

c) posun medzi dopravňami

d) alebo ako dráhové vozidlo idúce na vylúčenej koľaji.

(2) Riadenie dopravy na dráhe sa pri vlakoch organizuje podľa platného cestovného poriadku.

(3) Chody vlakov na trati medzi obsadenými dopravňami s koľajovým rozvetvením sa riadia

a) v priestorových oddieloch,

b) podľa vzájomnej vzdialenosti,

1. ak je zabezpečené nepretržité automatické hlásenie polohy a celistvosti vlaku a automatické riadenie chodu vlaku,

2. ak vlak ide podľa podmienok chodu podľa rozhľadu.

(4) Rozkazy na riadenie dopravy na dráhe musia byť stručné a zrozumiteľné a nesmú ohrozovať bezpečnosť dopravy na dráhe. Pri vydávaní rozkazov na riadenie dopravy prostredníctvom oznamovacieho zariadenia musí byť jasné, kto rozkaz vydáva a kto ho prijíma.

(5) O priebehu riadenia dopravy na dráhe v každej dopravni obsadenej osobou, ktorá riadi alebo sa podieľa na riadení dopravy na dráhe, sa vedie písomný záznam, ktorý sa musí uchovávať najmenej 1 rok, alebo záznam vykonaný technickým zariadením na iných médiách, ktorý sa musí uchovávať najmenej 12 hodín. Na zázname urobenom technickým zariadením musí byť registrovaný dátum a čas zaznamenávaných informácií.

(6) Chodom podľa rozhľadu je chod vlaku bez závislosti od traťového zabezpečovacieho zariadenia a bez telefonického dorozumenia, riadený len rozhľadom vodiča vedúceho dráhového vozidla tak, aby dráhové vozidlo bezpečne zastavilo pred iným vozidlom a podľa možnosti pred inou prekážkou.

(7) Posun je každý úmyselne a organizovane vykonávaný pohyb dráhového vozidla okrem chodu vlaku.

§ 15

Vlaková cesta

(1) Vchod vlaku do dopravne s koľajovým rozvetvením, prechod vlaku dopravňou a odchod vlaku z dopravne sa môžu dovoliť bez zavedenia ďalších opatrení, ak sú splnené tieto podmienky:

a) vlaková cesta pre daný chod vlaku nesmie byť obsadená inými dráhovými vozidlami,

b) zariadenie, ktoré chráni vlakovú cestu proti chodu dráhových vozidiel z koľají, ktoré nie sú určené pre chody vlakov, prechádzané výhybky a odvratné výhybky musia byť v správnej polohe pre danú vlakovú cestu a nesmú sa dať prestaviť, kým vlak príslušnú časť vlakovej cesty neuvoľní, s výnimkou samovratných výhybiek prechádzaných po hrote jazykov,

c) nesmie byť povolený chod iného dráhového vozidla, ktorý by sa s danou vlakovou cestou stýkal alebo ju krížil.

(2) Vchod vlaku do dopravne a odchod vlaku z dopravne s koľajovým rozvetvením sa môžu bez zavedenia ďalších opatrení dovoliť len vtedy, keď je vlaková cesta správne postavená a voľná podľa podmienok odseku 1. Pre prechádzajúci vlak je zakázané postaviť vlakovú cestu pre vchod nezníženou rýchlosťou a zároveň pre odchod vyžadujúci zníženie rýchlosti, ktoré nie je návestené.

(3) Vchod na obsadenú koľaj možno uskutočniť len v odôvodnených prípadoch. Vlakový personál musí byť o vchode na koľaj obsadenú koľajovými vozidlami vyrozumený a chod vlaku sa od posledného hlavného návestidla pred miestom obsadenia koľaje riadi podmienkami chodu podľa rozhľadu.

(4) Vlaková cesta musí byť chránená proti chodu dráhových vozidiel z koľají, ktoré nie sú určené pre chod vlakov odvratnými výhybkami, iným technickým zariadením alebo aspoň zriaďovacím návestidlom.

(5) Vlak nesmie odísť z dopravne bez návesti dovoľujúcej odchod alebo bez súhlasu osoby, ktorá riadi dopravu na dráhe, alebo bez iného povolenia prevádzkovateľa dráhy. Vlaková cesta pre odchod vlaku v obvode dopravne s koľajovým rozvetvením musí byť správne postavená a voľná podľa podmienok odseku 1. Odchody vlakov sa musia riadiť tak, aby sa dodržalo poradie dôležitosti jednotlivých vlakov. Vlak na prepravu cestujúcich môže odísť z dopravne alebo zo zastávky len vtedy, ak nie je ohrozená bezpečnosť nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich a bezpečnosť chodu vlakov.

(6) Ak je chod vlakov organizovaný v priestorových oddieloch, je bez zavedenia ďalších opatrení dovolený len do voľného priestorového oddielu. Chod vlaku do priestorového oddielu, ktorý nie je voľný, možno dovoliť len v nevyhnutných prípadoch, ak možno spoľahlivo vylúčiť chod dráhových vozidiel proti sebe, a za podmienky chodu podľa rozhľadu v prípade, že ide buď o nemožné dorozumenie so susednou dopravňou, a to len vo vopred určenom smere chodu, alebo v prípade poruchy zabezpečovacieho zariadenia, ale aj to iba z dopravne neobsadzovanej osobou, ktorá riadi dopravu na dráhe.

(7) Chody následných vlakov na jednosmerne prechádzaných traťových koľajach sa zabezpečujú dorozumievaním medzi osobami, ktoré riadia dopravu na dráhe prostredníctvom oznamovacieho zariadenia alebo činnosťou traťového zabezpečovacieho zariadenia, ak je ním traťová koľaj vybavená. Chod vlakov opačným smerom a chod každého následného vlaku na obojsmerne prechádzaných traťových koľajach sa zabezpečujú okrem toho súhlasom na odchod vlaku, a to dorozumievaním prostredníctvom oznamovacieho zariadenia alebo činnosťou zabezpečovacieho zariadenia.

(8) Zmeny v podmienkach na chod vlaku, ak nie sú určeným spôsobom jednoznačne návestené príslušnými návestidlami alebo ručnými návesťami, mimoriadnosti pri prevádzkovaní dráhy alebo pri prevádzkovaní dopravy na dráhe, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a pravidelnosť chodu vlaku a s tým súvisiace pokyny, sa musia oznámiť vlakovému personálu písomne alebo prostredníctvom technického zariadenia s preukázateľným záznamom komunikácie obidvoch strán uchovanom na záznamovom zariadení najmenej 12 hodín.

(9) Činnosti pri zabezpečení vchodu vlaku, odchodu a prechodu vlaku a spôsob zabezpečenia chodu vlaku po každej koľaji dvojkoľajných a viackoľajných tratí sa riadia technologickými postupmi určenými prevádzkovateľom dráhy.

(10) Vlakový personál je obsadenie vlaku osobami určenými na sprevádzanie vlaku; ak ho tvoria viaceré osoby, musí byť určená osoba, ktorá ostatné osoby riadi.

§ 16

Riadenie posunu

(1) Každý posun môže riadiť len jedna osoba.

(2) Súhlas na posun na dopravných koľajach musí dať vždy osoba, ktorá riadi chod vlaku na týchto koľajach.

(3) Pri posune dráhových vozidiel ťahaním sa nesmie prekročiť rýchlosť 40 km.h-1 a pri posune dráhových vozidiel tlačením rýchlosť 30 km.h-1. Pri nabiehaní na stojace dráhové vozidlá nesmie byť prekročená rýchlosť 5,5 km.h-1, a to v úseku 20 metrov pred stojacim dráhovým vozidlom.

(4) Pri posune dráhových vozidiel tlačením musí sa na čelnom dráhovom vozidle alebo najďalej na druhom vozidle viesť určená osoba (ak je na to dráhové vozidlo prispôsobené) alebo pred dráhovými vozidlami musí určená osoba ísť tak, aby nebola ohrozená jej bezpečnosť a aby mohla prezrieť koľaj pred dráhovými vozidlami a dávať potrebné návesti. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na posun na spádovisku alebo na výťažnej koľaji.

(5) Pri posune dráhových vozidiel tlačením cez priecestie, ktoré nie je vybavené priecestným zabezpečovacím zariadením alebo ktorého priecestné zabezpečovacie zariadenie má poruchu alebo nie je v činnosti, musí chod dráhového vozidla cez priecestie zabezpečovať určená osoba.

(6) Medzi krajnou výhybkou a vchodovým návestidlom sa musí označiť návestidlom miesto, za ktoré je bez ďalších opatrení posunovať zakázané.

(7) Na spáde väčšom ako 2,5 promile a vo vzdialenosti do 50 metrov pred týmto spádom nie je dovolené posunovať dráhovými vozidlami bez ich pripojenia na hnacie dráhové vozidlo. V staniciach, kde sa radia vlaky, je tento posun povolený len na koľaje, kde nebezpečnému pohybu dráhového vozidla zabraňuje iné dostatočne zabezpečené dráhové vozidlo alebo na tento účel skonštruované zariadenie.

(8) Pri posune na spáde väčšom ako 15 promile sa musia posunované dráhové vozidlá vždy priebežne brzdiť, ak je hmotnosť ťahaných dráhových vozidiel väčšia ako dvojnásobok hmotnosti hnacieho dráhového vozidla.

(9) Nie je dovolené odrážať alebo spúšťať dráhové vozidlá obsadené cestujúcimi a dráhové vozidlá, ktoré sú označené zákazom odrážania alebo spúšťania. Ak sa preskúšaním ručnej brzdy overí, že dráhové vozidlá spoľahlivo zastaví ručná brzda, je dovolené odrážať alebo spúšťať dráhové vozidlá obsadené osobami, ak nejde o cestujúcich.

(10) Odstavené dráhové vozidlá sa musia vždy zabezpečiť proti samovoľnému pohybu. Vozidlá odstavené na voľnej koľaji so sklonom väčším ako 2,5 promile sa musia zabezpečiť proti ujdeniu ešte pred odvesením od hnacieho vozidla. Zabezpečenie vozidiel proti ujdeniu sa vykonáva ručnou brzdou, zarážkou alebo kovovou podložkou.

(11) Činnosti pri vykonávaní posunu, najmä na zabezpečenie odstavených dráhových vozidiel, na posun za označník, cez námedzník, posun na viacerých miestach v stanici súčasne, zákaz odrážania a spúšťania dráhových vozidiel, posun na elektrifikovaných traťových úsekoch, posun na spáde väčšom ako 15 promile, posun na obsluhu nákladísk, posun na vlečke, posun vzhľadom na chody vlakov, zastavenie posunu a podobne sa riadia technologickými postupmi určenými prevádzkovateľom dráhy.

§ 17

Posun mezi dopravňami

(1) Rýchlosť dráhového vozidla, ktoré ide ako posun medzi dopravňami, musí byť taká, aby dráhové vozidlo splnilo podmienky chodu podľa rozhľadu.

(2) Traťový stroj môže ísť medzi dopravňami ako vlak alebo ako posun medzi dopravňami.

(3) V dopravniach s koľajovým rozvetvením môže traťový stroj, ktorý ide ako posun medzi dopravňami, bez ďalších opatrení vchádzať aj na koľaj obsadenú stojacimi dráhovými vozidlami.

(4) Posun medzi dopravňami sa vždy riadi písomným pokynom vydaným osobou, ktorá riadi dopravu na dráhe. Posun medzi dopravňami sa posunujúcemu traťovému stroju umožňuje spravidla do traťového úseku neobsadeného dráhovými vozidlami. Posun medzi dopravňami za vlakom je dovolený, ak nie je určené inak. Vodič dráhového vozidla, ktoré ide ako posun medzi dopravňami, musí byť o chode za vlakom preukázateľne oboznámený. Nie je dovolené privesovať k vlaku traťový stroj, ktorý ide ako posun medzi dopravňami, počas ich chodu na trati.

(5) Posun medzi dopravňami za vlakom nie je dovolený

a) na traťových úsekoch pri zníženej viditeľnosti,

b) v traťových úsekoch medzi dopravňami, kde sú neprehľadné tunely, ak má posun ísť až za tunel; tieto úseky sa uvedú v tabuľkách traťových pomerov,

c) ak vezie výbušninu.

(6) Za traťovým strojom, ktorý ide ako posun medzi dopravňami, sa môže vypraviť vlak až potom, keď traťový stroj uvoľní celý traťový úsek medzi dopravňami s koľajovým rozvetvením. Ak traťový stroj neuvoľní traťový úsek medzi dopravňami s koľajovým rozvetvením v čase určenom pre jeho chod, môže sa vlak vypraviť do tohto úseku za podmienok chodu podľa rozhľadových pomerov, ale len v smere chodu za posunujúcim vozidlom najskôr po 15 minútach od určeného času. Po uplynutí tohto času sa traťový stroj idúci ako posun medzi dopravňami nesmie pohybovať proti určenému smeru chodu.

(7) Traťový stroj je dráhové vozidlo skonštruované na údržbu, opravu a rekonštrukciu dráhy alebo na kontrolu stavu dráhy, alebo na odstraňovanie následkov nehôd a mimoriadnych udalostí (ak je traťový stroj vybavený vlastným pohonom, ide o traťový stroj s vlastným pohonom).

§ 18

Chody dráhových vozidiel na vylúčenej koľaji

(1) Na vylúčenú koľaj môžu ísť len dráhové vozidlá určené na

a) vykonávanie alebo na zabezpečovanie prác pri údržbe, oprave alebo pri obnove stavieb dráhy,

b) zistenie schodnosti koľaje,

c) odstránenie prekážky spôsobujúcej neschodnosť koľaje.

(2) Rýchlosť dráhového vozidla na vylúčenej koľaji musí byť upravená tak, aby vozidlo splnilo podmienky chodu podľa rozhľadu. Pri chode v slede môže ísť prvý pracovný vlak alebo traťový stroj rýchlosťou najviac 40 km.h-1, tlačený vlak najviac rýchlosťou 30 km.h-1, ďalšie pracovné vlaky a traťové stroje v slede rýchlosťou najviac 15 km.h-1, ak rozkaz o výluke neurčí rýchlosť nižšiu.

(3) Ak idú pracovné vlaky na pracovné miesto na vylúčenej koľaji zo susedných staníc proti sebe, môžu ísť posledných 100 metrov pred miestom zastavenia rýchlosťou najviac 10 km.h-1. Personál, ktorý sprevádza vlak, musí byť vyrozumený o mieste zastavenia a musí zabezpečiť zastavenie dráhových vozidiel najmenej na vzdialenosť 200 m od seba.

(4) Určená osoba musí stanoviť miesto zastavenia dráhových vozidiel na pracovnom mieste na vylúčenej koľaji. Miesto zastavenia určí kilometrickou polohou a vodiča hnacieho dráhového vozidla o tomto mieste zastavenia musí preukázateľne oboznámiť.

§ 19

Zjednodušené riadenie dopravy na dráhe

(1) Na traťových úsekoch dráhy, kde je doprava na dráhe organizovaná tak, že v určených úsekoch sa pohybuje len jeden vlak alebo posunujúce dráhové vozidlo, prípadne vlakový personál má vopred určené dopravne, kde sa vlaky križujú alebo predchádzajú, možno použiť zjednodušené riadenie dopravy na dráhe.

(2) Pri zjednodušenom riadení dopravy na dráhe určené dopravne nie sú trvalo obsadené osobami, ktoré riadia dopravu na dráhe. Chod vlaku je v týchto prípadoch riadený z jedného miesta a vlakový personál sa v určených dopravniach dorozumieva s osobou, ktorá riadi dopravu na dráhe. Pri križovaní alebo predchádzaní vlaku musí byť určené, ktorý vlak pôjde do dopravne ako prvý, ak nie sú použité samovratné výhybky prestavené pred chodom vlaku vždy na voľnú koľaj.

(3) Na traťovom úseku musí byť zabezpečené dorozumievanie vlakového personálu s osobou, ktorá riadi dopravu na dráhe, vhodným telekomunikačným zariadením z určených dopravní, prípadne aj z vlaku.

(4) Vlak nesmie z určenej dopravne odísť bez súhlasu osoby, ktorá riadi dopravu na dráhe, alebo bez iného povolenia prevádzkovateľa dráhy.

§ 20

Sledovanie dráhového vozidla prevádzkovateľom dráhy

(1) Pri riadení dopravy na dráhe sa musí zabezpečiť sledovanie chodu dráhového vozidla počas chodu na dráhe osobami, ktoré riadia dopravu na dráhe alebo sa na riadení podieľajú.

(2) Ak osoby, ktoré sledujú chod dráhového vozidla, zistia chybu, ktorá ohrozuje bezpečnosť prevádzkovania dráhy alebo dopravy na dráhe, bez omeškania musia vykonať opatrenie na odvrátenie tohto nebezpečenstva a prevádzkovateľa dopravy na dráhe (ďalej len „dopravca“) o tejto skutočnosti informovať.

Štvrtý diel

Regulácia pri organizovaní dopravy na dráhe

§ 21

Sledovanie dopravnej priepustnosti

Pri organizovaní dopravy na dráhe musí prevádzkovateľ dráhy sledovať, aby sa dopravná priepustnosť optimálne využila. V prípade, že požiadavky dopravcu prekračujú dopravnú priepustnosť trate alebo určeného traťového úseku, prevádzkovateľ dráhy musí uprednostniť požiadavky tak, že zásadne majú prednosť

a) vlaky osobnej prepravy pred nákladnými vlakmi,

b) vlaky medzinárodnej železničnej siete pred vnútroštátnymi vlakmi,

c) vlaky vedené denne pred sezónnymi vlakmi, diaľkové vlaky pred regionálnymi vlakmi, pravidelné vlaky pred vlakmi podľa potreby,

d) vlaky s vyššou rýchlosťou pred vlakmi s nižšou rýchlosťou,

e) pri vlakoch nákladnej dopravy tie, ktoré prepravujú označenú prepravu v záujme štátu, živé zvieratá, rýchlo skaziteľný tovar, nebezpečný tovar, export, import, tranzit, zásielky so zaručenou dĺžkou času prepravy, ucelené vlaky a zásielky hromadných substrátov.

§ 22

Časová kolízia požiadaviek dopravcov

(1) Ak sa pri spracovaní cestovného poriadku uplatňujú požiadavky viacerých dopravcov na rovnakú časovú polohu vlaku na rovnakom traťovom úseku (časová kolízia), uprednostňuje sa požiadavka v tomto poradí dôležitosti:

a) dohodnutá trasa na medzinárodnej konferencii cestovných poriadkov,

b) väčší rozsah dopravy na dráhe čo do počtu vlakov alebo zabezpečenia dopravnej obsluhy vo väčšom rozsahu,

c) dĺžka času, v ktorom dopravca žiada dopravu vykonávať,

d) väčší rozsah prepravnej kapacity vlaku a ponúkaných služieb,

e) nadväznosť cestovných poriadkov jednotlivých dopravcov aj na iný druh dopravy.

(2) Ak to umožnia technické podmienky dotknutých traťových úsekov, prevádzkovateľ dráhy môže ponúknuť dopravcom, ktorí uplatňujú kolízne požiadavky, vedenie vlaku tvoreného dráhovými vozidlami viacerých dopravcov v rovnakej časovej trase.

(3) Podľa poradia dôležitosti určeného v odseku 1 prevádzkovateľ dráhy rieši časové kolízie v požiadavkách dopravcov na nepravidelnú dopravu na dráhe za podmienky, že požiadavky neprekračujú dopravnú priepustnosť žiadneho z požadovaných traťových úsekov a v požadovanej časovej trase nebude vedený pravidelný vlak.

§ 23

Operatívne riadenie dopravy na dráhe

(1) Pri riadení dopravy na dráhe sa postupuje podľa cestovného poriadku. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom dráhy a dopravcom o prevádzkovaní dopravy na dráhe je dohodnutý cestovný poriadok.

(2) Operatívne riadenie dopravy na dráhe uplatňuje prevádzkovateľ dráhy pri mimoriadnostiach v doprave na dráhe (meškanie, výluka koľaje, odklon vlaku pre neschodnosť traťového úseku pri zavedení mimoriadnych vlakov), pritom zabezpečí, aby mali prednosť vlaky podľa tohto poradia:

a) súrne pomocné vlaky,

b) mimoriadne vlaky vo všeobecnom záujme (označené prepravy v záujme štátu),

c) medzinárodné vlaky Eurocity a Intercity, medzinárodné expresné vlaky a rýchliky vrátane chodov hnacích dráhových vozidiel pre tieto vlaky,

d) medzinárodné osobné vlaky, vnútroštátne vlaky Eurocity a Intercity, expresné vlaky, rýchliky a medzinárodné expresné nákladné vlaky,

e) vnútroštátne zrýchlené vlaky a osobné vlaky,

f) nákladné vlaky v poradí

1. vnútroštátne expresné vlaky,

2. medzinárodné ostatné vlaky,

3. rýchle nákladné vlaky,

4. zrýchlené nákladné vlaky,

5. priebežné nákladné vlaky,

6. vyrovnávkové nákladné vlaky,

7. manipulačné nákladné vlaky,

8. prestavovacie vlaky a vlečkové vlaky,

9. rušňové vlaky, služobné vlaky a pracovné vlaky.

(3) Pri vlakoch rovnakého poradia rozhoduje o prednosti vyššia hodnota meškania alebo vyššia technická rýchlosť vlaku. Pri nákladných vlakoch majú prednosť aj vlaky prepravujúce rýchlo skaziteľný tovar a živé zvieratá a vlaky so zaručenou dĺžkou času prepravy.

DRUHÁ HLAVA

VLEČKA

§ 24

Zabezpečenie dráhy, obsluha dráhy a organizovanie dopravy na dráhe

(1) Na vlečke, ktorá je vybudovaná a po ktorej prechádzajú dráhové vozidlá vyššou rýchlosťou ako 40 km.h-1 a na ktorej je prevádzkovaná len nákladná doprava, platia primerane pravidlá na prevádzkovanie dopravy na celoštátnej dráhe a regionálnej dráhe.

(2) Podmienky zabezpečenia dráhy, obsluhy dráhy a organizovania dopravy na vlečke, na ktorej sa vykonáva len nákladná doprava vozidlami rýchlosťou najviac 40 km.h-1, upravujú jednotné technologické postupy a prevádzkové predpisy prevádzkovateľa dráhy.

(3) Ak sa na vlečke výnimočne vykonáva osobná doprava, platia na časti vlečky, kde sa táto doprava vykonáva, pravidlá na prevádzkovanie celoštátnej dráhy a regionálnej dráhy.

(4) Každá dopravňa, odbočka alebo stanovište na vlečke musí mať názov alebo abecedno-číslicové označenie.

(5) Súčasti vlečky, hlavne koľaje, výhybky, zriaďovacie návestidlá, hlavné návestidlá a predzvesti, musia byť označené číslom alebo písmenom, alebo ich kombináciou. Toto označenie sa nesmie v jednej dopravni opakovať.

(6) Návesti používané na vlečke v časti, kde sa vykonáva prípojová prevádzka, musia byť zhodné s návesťami používanými na dráhe, do ktorej vlečka zaúsťuje, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Pri prevádzkovaní vlečky sa môžu použiť ďalšie návesti, ktoré táto vyhláška neupravuje. Ich vyhotovenie, význam a použitie musia byť jednotné a nesmú sa dať zameniť s návesťami podľa tejto vyhlášky.

(7) Ak návestná sústava používaná na vlečke bola daná do užívania podľa predchádzajúcich predpisov, smie sa používať do času najbližšej modernizácie, ak nie je ohrozená bezpečnosť prevádzkovania vlečky alebo prevádzkovania dopravy na vlečke.

(8) Na riadenie posunu a zabezpečenie vozidiel proti ujdeniu na vlečke platia primerane ustanovenia § 16.

(9) Ak je na vlečke uvádzané do pohybu dráhové vozidlo nekoľajovým vozidlom, posunovacím zariadením alebo ručne, musí sa zabezpečiť, aby dráhové vozidlo neušlo.

(10) Prevádzkovateľ dráhy musí mať uloženú technickú dokumentáciu s údajmi o vlečke, zabezpečovacom zariadení a telekomunikačnom zariadení, popis traťových pomerov, schematický plán koľajiska vlečky s umiestnením a označením súčastí vlečky, popis používanej návestnej sústavy a popis traťových pomerov.

(11) Pri prevádzkovaní vlečky prevádzkovateľ dráhy určí jednotné technologické postupy najmä na

a) organizáciu obsluhy vlečky a riadenia dopravy na dráhe, zabezpečenie chodu dráhových vozidiel, vedenie záznamu o priebehu dopravy na dráhe, zabezpečenie vozidiel proti ujdeniu,

b) používanie návestnej sústavy,

c) zabezpečenie bezpečnosti pri posune na vlečke a pri chode dráhových vozidiel cez kríženia koľají vlečky s pozemnými komunikáciami v uzatvorenom priestore prevádzkarne,

d) používanie zabezpečovacích zariadení a telekomunikačných zariadení, zariadení na rádiový prenos informácií a povelov pri riadení dopravy na dráhe, diaľkového ovládania hnacích dráhových vozidiel a dráhových zariadení.

§ 25

Zjednodušené riadenie dopravy na vlečke

Na vlečke, na ktorej sa vykonáva len nákladná doprava a ktorú môžu prechádzať dráhové vozidlá rýchlosťou najviac 40 km.h-1, možno

a) pohyb dráhových vozidiel uskutočňovať len ako posun,

b) bez ďalších dopravných opatrení na vlečke uvádzať do pohybu súčasne len jedno dráhové vozidlo alebo súpravu dráhových vozidiel; ak je potrebný súčasný pohyb viacerých dráhových vozidiel, musia sa vymedziť v prevádzkovom predpise vlečky obvody ich pohybu a určiť opatrenie na posun vozidiel tak, aby bolo vylúčené ich vzájomné stretnutie.

TRETIA HLAVA

ŠPECIÁLNE DRÁHY

§ 26

Zabezpečenie dráhy a obsluha dráhy

(1) Koľaje, výhybky, zariadenia na bočnú ochranu koľaje a návestidlá musia byť označené číslom, prípadne písmenom alebo ich kombináciou. V jednej stanici sa rovnaké označenie zariadení nesmie opakovať.

(2) Pravidelný chod vlaku na dvojkoľajných traťových úsekoch je pravostranný a jednosmerný. Koľaje traťových úsekov, ktoré sú vybavené zabezpečovacím zariadením umožňujúcim chod vlakov v obidvoch smeroch, možno prechádzať v obidvoch smeroch.

(3) Chod vlaku na prepravu cestujúcich musí byť vždy zabezpečený a mobilná časť zabezpečovacieho zariadenia týchto vlakov musí zaistiť súčinnosť s traťovou časťou zabezpečovacieho zariadenia a kontrolu rýchlosti vlaku.

(4) Traťová časť vlakového zabezpečovača je súčasťou dopravnej cesty špeciálnej dráhy a mobilná časť vlakového zabezpečovača je súčasťou dráhového vozidla, v ktorom je umiestnená. Traťová časť i mobilná časť vlakového zabezpečovača musia zabezpečovať spoľahlivý prenos informácie z dopravnej cesty do mobilnej časti.

(5) Mobilná časť vlakového zabezpečovača musí zabezpečovať zastavenie vlaku, ak vodič dráhového vozidla nereaguje včas na činnosť zariadenia vyžadujúceho jeho reakciu, a musí zabezpečovať kontrolu dodržania návestnej rýchlosti a registráciu príjmu návesti zakazujúcej chod.

(6) Pre špeciálne dráhy, na ktorých chodia vlaky na prepravu cestujúcich s rýchlosťou najviac 60 km.h-1, neplatia odseky 3 až 5.

§ 27

Návestná sústava

(1) Návestná sústava musí umožňovať ľahké, rýchle a jednoznačné vyjadrenie a vnímanie návestí a bezpečné riadenie prevádzky dráhy. Návestnú sústavu tvoria viditeľné návesti v určenom vyhotovení, tvare a farbe a zvukové návesti v určenom vyhotovení.

(2) Pri svetelných návestidlách musí návestná sústava navyše zabezpečovať návestenie rýchlosti chodu vlaku a včasné upozornenie na návesť nariaďujúcu zníženie rýchlosti alebo zastavenie vlaku.

(3) Návestná sústava používa návestné svetlá a návestné nátery červenej, žltej, zelenej, bielej, prípadne modrej farby a návestný náter čiernej farby. Návestné svetlo červenej farby znamená vždy návesť „Stoj“, návestné svetlo zelenej farby znamená návesť dovoľujúcu chod. Pred návestidlom s návesťou „Stoj“ musí dráhové vozidlo vždy zastaviť.

(4) Na návestidle nesmú svietiť viac ako dve svetlá. Len jedno z nich môže svietiť prerušovane.

(5) Každé zhasnuté návestidlo, ak nie je označené za neplatné, má význam najzávažnejšej návesti tohto návestidla.

§ 28

Organizovanie dopravy

(1) Doprava na dráhe na prepravu cestujúcich sa riadi podľa platného cestovného poriadku.

(2) Chod vlaku na prepravu cestujúcich možno riadiť

a) vlakovým zabezpečovacím zariadením prostredníctvom návestí návestených na stanovišti osoby vedúcej dráhové vozidlo alebo prostredníctvom automatického riadenia vlaku,

b) návesťami hlavných návestidiel,

c) kombináciou režimu riadenia podľa písmen a) a b),

d) dorozumievaním prostredníctvom určeného technického zariadenia v prípade poruchy vlakového zabezpečovacieho zariadenia alebo hlavných návestidiel, ako aj na tratiach s rýchlosťou najviac 60 km.h-1.

(3) Chod služobného vlaku alebo traťového stroja na trať možno začať bez osobitných opatrení za posledným osobným vlakom idúcim v danom smere podľa cestovného poriadku len na základe súhlasu osoby, ktorá riadi dopravu na dráhe v určenom úseku.

(4) Na odstránenie následkov nehody alebo mimoriadnej udalosti pri prevádzkovaní dopravy na dráhe môže ísť služobný vlak na traťový úsek obsadený vlakom osobnej prepravy podľa technologického postupu určeného prevádzkovateľom dráhy.

(5) O priebehu riadenia dopravy na dráhe sa vedie písomný záznam, ktorý sa musí uchovávať najmenej 1 rok, alebo záznam vykonaný technickým zariadením na iných médiách, ktorý sa musí uchovávať najmenej 12 hodín. Na zázname urobenom technickým zariadením musí byť registrovaný dátum a čas zaznamenávaných informácií.

(6) Pri prevádzkovaní dráhy prevádzkovateľ dráhy určí jednotné technologické postupy najmä na

a) riadenie chodu vlaku pri rôznych režimoch zabezpečenia chodu,

b) používanie návestí vrátane ich významu, vyhotovenia, umiestnenia a spôsobu ich použitia,

c) činnosti zabezpečovacieho zariadenia a telekomunikačného zariadenia a vzájomnej súčinnosti jeho jednotlivých častí,

d) riadenie dopravy na dráhe pri mimoriadnych udalostiach.

ŠTVRTÁ HLAVA

ELEKTRIČKOVÁ DRÁHA A TROLEJBUSOVÁ DRÁHA

Prvý diel

Zabezpečenie dráhy a obsluha dráhy

§ 29

Spôsob zabezpečenia a obsluhy dráhy

(1) Jazda vlaku na dvojkoľajných traťových úsekoch je pravostranná a jednosmerná. Na jednokoľajných tratiach je jazda vlaku obojsmerná; v tomto prípade musí byť technicky a organizačne zabezpečené, aby v jednom traťovom úseku medzi výhybňami nešli vlaky proti sebe.

(2) Medzi dvoma za sebou idúcimi vlakmi musí vodič nasledujúceho vlaku udržiavať takú vzdialenosť, aby pri náhlom a nepredvídanom zastavení predchádzajúceho vlaku mohol nasledujúci vlak včas zastaviť prevádzkovým brzdením.

(3) Vzdialenosť medzi spriahadlami vlakov stojacich na zastávke nesmie byť menšia ako jeden meter.

(4) Ak električková dráha nie je vedená po pozemnej komunikácii a prednosť v jazde električkového vlaku nie je upravená návesťami, má na koľajovej križovatke alebo pri súbehu koľají prednosť v jazde vlak idúci sprava. Električkový vlak, ktorý odbočuje vľavo, dáva prednosť protiidúcim električkovým vlakom, ak nie je prednosť v jazde upravená inak (príloha č. 6 druhá časť).

(5) Pred traťovým úsekom električkovej dráhy so spádom 70 promile a väčším a tam, kde je to s prihliadnutím na miestne podmienky nevyhnutné, zriaďujú sa bezpečnostné zastavovacie miesta. Na bezpečnostnom zastavovacom mieste musia zastaviť všetky električkové vlaky na overenie funkcie bŕzd.

(6) Bezpečnostné zastavovacie miesto sa označuje návesťou „Bezpečnostné zastavenie“.

(7) Prevádzkovateľ dráhy musí označiť zastávky a umožniť používanie zastávky dopravcom vrátane umiestnenia cestovných poriadkov určených rozmerov na určenom mieste.

(8) Dočasné prerušenie prevádzky linky na zastávke sa oznamuje oznamom umiestneným na zastávke. V oznámení sa uvedie označenie linky, ktorej prevádzka je prerušená, čas trvania a dôvod prerušenia prevádzky.

(9) Dočasné zrušenie zastávky sa oznamuje oznamom umiestneným na zastávke. Oznámenie musí obsahovať časové údaje o zrušení zastávky a dôvod dočasného zrušenia zastávky.

(10) Trvalé zrušenie zastávky musí prevádzkovateľ dráhy v časovom predstihu oznámiť oznamom a odstrániť označenie zastávky a cestovné poriadky.

§ 30

Návesti, návestidlá, svetelné signály a značky

(1) Návestná sústava musí umožňovať ľahké, rýchle a jednoznačné vyjadrenie a vnímanie návestí a bezpečné riadenie dopravy na dráhe. Návestnú sústavu tvoria viditeľné návesti v určenom vyhotovení, tvare a farbe a zvukové návesti v určenom vyhotovení.

(2) Viditeľné návesti sa dávajú neprenosnými alebo prenosnými návestidlami alebo rukou.

(3) Návestidlá a návesti v dopravnom priestore pozemnej komunikácie nesmú byť v rozpore s predpismi o premávke na pozemných komunikáciách.2) Umiestnenie stálych (trvalých) návestidiel nesmie prekážať ostatným účastníkom premávky na pozemných komunikáciách a uvádzať ich do omylu.

(4) Ak dochádza pri prevádzkovaní dopravy na dráhe k vzájomnému styku električkovej dráhy s trolejbusovou dráhou, musí byť zabezpečená jednotnosť návestí na obidvoch dráhach.

(5) Návesti, návestidlá, svetelné signály a značky a ich význam sú uvedené v prílohe č. 6 druhej časti.

(6) Pri použití návestí podľa odseku 5 návesť „Stoj“ musí byť vyjadrená červenou farbou alebo signálom dvoch bielych bodov vo vodorovnej rovine a návesť „Voľno“ zelenou farbou alebo signálom dvoch bielych bodov v zvislej rovine.

(7) Návesti, ktoré nie sú v súlade s touto vyhláškou, musia byť uvedené do súladu s ňou najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. Prevádzkovateľ dráhy alebo dopravca môže v prevádzkových predpisoch ustanoviť ďalšie návesti, návestidlá, svetelné signály a značky po ich schválení príslušným dráhovým správnym úradom.

(8) Návestidlá musia byť umiestnené v zornom uhle vodiča, musia byť viditeľné zo vzdialenosti najmenej 100 metrov a ich značky (šípky) musia byť rozoznateľné najmenej zo vzdialenosti 25 metrov; ich vyhotovenie a umiestnenie musia byť schválené dráhovým správnym úradom a musia znemožnovať manipuláciu nepovolanými osobami.

(9) Poruchy návestidiel musia byť hneď odstránené; počas ich vyradenia z činnosti prevádzkovateľ dráhy zabezpečí označenie nefunkčného návestidla.

(10) Umiestnenie úsekových izolátorov na trolejovom vedení musí byť vyznačené na prevesoch, výložníkoch alebo na stĺpoch trolejového vedenia.

§ 31

Elektricky ovládané výhybky

(1) Elektricky sú výhybky ovládané

a) vodičom prechádzajúceho vlaku pomocou ovládacieho prvku na trolejovom vedení, medzi koľajnicami alebo v bezprostrednej blízkosti trate,

b) diaľkovým ovládaním z pevného stanovišťa.

(2) Postavenie jazykov elektricky ovládanej výhybky je návestené svietiacou šípkou svetelného smerového návestidla. Jeho tvar je určený v prílohe č. 6 druhej časti. Toto opatrenie sa nevzťahuje na prevádzku, ak je v celej sieti liniek určená základná poloha koľajových alebo trolejových výhybiek.

(3) Ak si to vyžaduje prevádzka, musia mať elektricky ovládané výhybky zariadenie zabraňujúce prestaveniu výhybky nasledujúcim vlakom. Zabezpečenie (blokovanie) výmeny proti prestaveniu nasledujúcim vlakom je návestené rozsvietením oranžového návestného svetla. Jeho tvar je určený v prílohe č. 6 druhej časti.

(4) Ovládacie prvky výhybky sa umiestňujú vo vzdialenosti, ktorá zaistí ich bezpečné a spoľahlivé prestavovanie so zreteľom na miestne požiadavky prevádzky.

Druhý diel

Organizovanie dopravy na dráhe

§ 32

Riadenie dopravy

(1) Osobná doprava na dráhe sa vykonáva podľa platného cestovného poriadku.

(2) Základnou požiadavkou organizácie električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy je bezpečnosť, presnosť a plynulosť, ktoré zabezpečuje dodržiavanie cestovného poriadku.

(3) Cestovné poriadky sa zostavujú pre každú električkovú linku a trolejbusovú linku osobitne, a to tak, aby zabezpečili

a) vzájomnú koordináciu jednotlivých druhov dopráv,

b) vzájomnú nadväznosť medzi jednotlivými linkami,

c) pravidelnú, rýchlu a kultúrnu prepravu cestujúcich.

(4) O priebehu operatívnych zmien v riadení dopravy na dráhe sa vedie písomný záznam, ktorý sa musí uchovávať najmenej 1 rok, alebo záznam vykonaný technickým zariadením na iných médiách, ktorý sa musí uchovávať najmenej 12 hodín. Na zázname urobenom technickým zariadením musí byť registrovaný dátum a čas zaznamenávaných informácií.

(5) Prevádzkovateľ dráhy určí jednotné technologické postupy najmä na

a) organizáciu výkonu dopravnej služby (organizáciu dopravy), a to aj pri poruchách, mimoriadnych udalostiach a nehodách,

b) manipuláciu s vlakmi,

c) používanie návestí a návestidiel,

d) základné podmienky na činnosť prevádzkových pracovníkov.

§ 33

Druhy zastávok a zastavovanie na zastávkach

(1) Zastávky z hľadiska zastavovania vlakov na nich sa delia na

a) stále, na ktorých zastavujú vlaky všetkých vyznačených liniek určených na prepravu cestujúcich,

b) na znamenie, na ktorých zastavujú vlaky všetkých vyznačených liniek určených na prepravu cestujúcich za podmienky, že

1. cestujúci, ktorý chce na zastávke nastúpiť, dá včas zdvihnutou rukou znamenie vodičovi z nástupišťa zastávky,

2. cestujúci, ktorý chce na zastávke vystúpiť, dá včas znamenie vodičovi vnútorným dorozumievacím zariadením vlaku,

c) občasné, na ktorých zastavujú vlaky všetkých vyznačených liniek určených na prepravu cestujúcich len v určitom časovom období,

d) dočasné, na ktorých zastavujú vlaky všetkých vyznačených liniek určených na prepravu cestujúcich v časovom období vyvolanom mimoriadnymi opatreniami v doprave.

(2) Zastávka musí byť označená označníkom „Zastávka“, ktorý určuje druh dopravy, názvom zastávky, označením liniek, ktoré zastavujú na zastávke, vyznačením druhu zastávky podľa odseku 1 písm. b), c), d) a cestovným poriadkom zastavujúcich liniek s výnimkou výstupných konečných zastávok.

(3) Na zastávkach môžu zastavovať vlaky samostatne alebo taký počet, aký umožňuje dĺžka nástupišťa (nástupnej hrany). Každý tretí vlak musí na zastávke opäť zastaviť pri označníku „Zastávka“.

§ 34

Riadenie dopravy

(1) Riadenie dopravy musí byť organizované tak, aby zabezpečovalo jazdu podľa cestovného poriadku a umožňovalo

a) vykonávanie kontroly,

b) rýchlu a presnú informáciu riadiaceho stanovišťa o nepresnosti dopravy,

c) operatívne prevádzkové zákroky.

(2) Jazdou podľa cestovného poriadku je jazda podľa údajov cestovného poriadku s určenou časovou toleranciou.

§ 35

Zostavovanie vlakov

Vlaky alebo iné dráhové vozidlá smú spájať a rozpájať len osoby na to určené. Samočinné spriahadlá vozidiel musia byť zabezpečené proti samovoľnému rozpojeniu. Ak vlaky alebo dráhové vozidlá nie sú vybavené samočinnými spriahadlami, musí pre bezpečnú obsluhu spriahacieho zariadenia pri úplnom stlačení spriahadiel zostať medzi najviac vyčnievajúcimi časťami dvoch spojených vozidiel vzdialenosť najmenej 0,6 metra do výšky 2 metrov nad temenom koľajnice, meraná na priamej trati v osi vozidla. Záväzný postup pri spájaní vlakov alebo dráhových vozidiel upraví dopravca v jednotných technologických postupoch.

§ 36

Preberanie a odovzdávanie vlakov vlakovým personálom

(1) Vlaky sa z vozovne nesmú vypraviť, ak ich zariadenie nevyhovuje technickým podmienkam určeným na ich prevádzku.

(2) Každý vlak pred výjazdom z vozovne preberie vodič alebo iný člen vlakového personálu podľa jednotných technologických postupov.

(3) Vodič alebo iný člen vlakového personálu, ktorý preberie vlak, pri vychádzaní na trať sa musí presvedčiť, či sú všetky zariadenia potrebné na bezpečnú obsluhu a vedenie vlaku v poriadku; musí preskúšať najmä činnosť všetkých bŕzd a pieskovačov, ktoré obsluhuje.

(4) Vodič alebo iný člen vlakového personálu sa pred odchodom z vozovne musí presvedčiť, že sa pod vlakom nepracuje a v pracovnej jame nie sú pracovníci ani iné prekážky.

(5) Vodič zodpovedá za správne prevzatie vlaku, jeho výstroja a vybavenia.

PIATA HLAVA

LANOVÁ DRÁHA

§ 37

Zabezpečenie a obsluha dráhy

(1) Pri prevádzkovaní dráhy nesmie byť prekročená určená rýchlosť dráhového vozidla a dopravná rýchlosť lana. Rýchlosť pohybu vozidla musí vždy zodpovedať miestnym podmienkam, najmä poveternostným vplyvom.

(2) Návestná sústava musí umožňovať ľahké, rýchle a jednoznačné vyjadrenie a vnímanie návestí a bezpečné riadenie dopravy na dráhe. Návestnú sústavu tvoria zvukové návesti v určenom vyhotovení, ktoré môžu dopĺňať viditeľné návesti v určenom vyhotovení, tvare a farbe.

(3) Návesti používané na lanovej dráhe sa musia výrazne odlišovať od signálov, zvukov a znamení, ktoré sa môžu vyskytovať v obvode alebo v okolí dráhy.

§ 38

Organizovanie dopravy na dráhe

(1) Osobná doprava na dráhe sa organizuje podľa cestovného poriadku.

(2) O priebehu riadenia dopravy na dráhe sa vedie písomný záznam, ktorý sa musí uchovávať najmenej päť rokov.

(3) Prevádzkovateľ dráhy vypracuje plán záchrany cestujúcich pre prípad, keď cestujúci musia vozidlá núdzovo opustiť. Plán záchrany cestujúcich musí určiť také opatrenia, aby záchrana cestujúcich netrvala viac ako tri hodiny.

(4) Pri prevádzkovaní dráhy prevádzkovateľ dráhy určí jednotné technologické postupy najmä na

a) reguláciu rýchlosti dráhového vozidla,

b) vzájomný vzťah a rozsah pôsobnosti osôb zúčastnených na riadení dopravy na dráhe,

c) postup pri mimoriadnej udalosti,

d) systém vykonávania kontrol, údržby, opráv a skúšok.

TRETIA ČASŤ

PRAVIDLÁ PREVÁDZKOVANIA DOPRAVY NA DRÁHE

§ 39

Obsah prevádzkovania dopravy na dráhe

(1) Pravidlami prevádzkovania dopravy na dráhe je ustanovenie obsahu, spôsobu a podmienok činností dopravcu potrebných na zabezpečovanie prepravných potrieb, najmä

a) používanie dráhového vozidla,

b) vedenie dráhového vozidla,

c) zostavovanie a brzdenie vlaku,

d) sprevádzanie vlaku.

(2) Podrobnejšie podmienky na vykonávanie činností podľa odseku 1 upravujú jednotné technologické postupy a prevádzkové predpisy dopravcu.

(3) Činnosti podľa odseku 1 môže vykonávať len spôsobilá osoba určená dopravcom.

(4) Osobou spôsobilou vykonávať činnosti pri prevádzkovaní dopravy na dráhe je osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je podľa osobitných predpisov1) a podľa prevádzkových predpisov dopravcu odborne, zmyslovo a zdravotne spôsobilá.

(5) Na likvidáciu následkov nehôd musia byť k dispozícii v závislosti od druhu dráh nehodové pomocné prostriedky (napr. pomocné vlaky, nehodové žeriavy, nakoľajovacie zariadenie).

§ 40

Používanie dráhového vozidla

(1) Na chod (jazdu) nesmie byť použité dráhové vozidlo, ktoré

a) má prekročené prípustné medze opotrebenia na prevádzkovo dôležitých častiach vozidla, s výnimkou dráhového vozidla prepravovaného na miesto opravy, ak jeho prepravou nie je ohrozená bezpečnosť,

b) má nefunkčné návestné zariadenie alebo zabezpečovacie zariadenie v rozsahu bezprostredne ohrozujúcom bezpečnosť,

c) nemá vykonanú pravidelnú kontrolu technického stavu,

d) svojím technickým stavom ohrozuje životné prostredie,

e) má poškodenú, prípadne deformovanú vozňovú skriňu alebo podvozok alebo má iné poruchy, ktoré môžu bezprostredne ohroziť bezpečnosť prevádzkovania dopravy alebo dopravnú cestu dráhy,

f) je zjavne nerovnomerne naložené alebo náklad nie je riadne uložený a zabezpečený, alebo preprava nákladu nie je povolená,

g) svojou súčasťou presahuje obrys vozidla alebo akákoľvek časť nákladu na vozidle presahuje určený prechodový prierez, ak nejde o dopravu osobitne povolenú.

(2) Dráhové vozidlo, v ktorom počas chodu (jazdy) došlo k poruchám uvedeným v odseku 1, možno použiť na dojazd, ak je to potrebné, na miesto, kde možno poruchu odstrániť, len ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prevádzky.

(3) Prípustné medze opotrebenia na prevádzkovo dôležitých častiach a medze funkčnosti dráhového vozidla v závislosti od jeho vybavenia, spôsobu použitia a technických požiadaviek dráhy, na ktorej sa dráhové vozidlo používa, určuje dopravca podľa pokynov výrobcu a prevádzkových predpisov tak, aby bolo zabezpečené bezpečné prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe.

PRVÁ HLAVA

CELOŠTÁTNA DRÁHA, REGIONÁLNA DRÁHA A VLEČKA

§ 41

Vedenie dráhového vozidla

(1) Na vedenie dráhového vozidla musí byť zabezpečené, aby osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo,

a) bola preukázateľne oboznámená s traťovými pomermi na tratiach, v dopravniach a vlečkách, kde vedie dráhové vozidlo s vlastným pohonom,

b) posudzovala zjavné technické chyby vzniknuté na dráhových vozidlách vlaku a rozhodovala o spôsobilosti dráhového vozidla na ďalší chod, ak nie je na to určená iná spôsobilá osoba,

c) odpájala a spájala hnacie dráhové vozidlo (riadiaci vozeň) s inými dráhovými vozidlami, ak nie je na to určená iná spôsobilá osoba; pri spájaní inou osobou kontrolovala správnosť zvesenia závitového spriahadla, spojok, káblov a správnu polohu rukovätí spojkových kohútov medzi hnacím dráhovým vozidlom (riadiacim vozňom) a prvým pripojeným dráhovým vozidlom,

d) pri opustení hnacieho dráhového vozidla a traťového stroja zabezpečila vozidlo proti samovoľnému pohybu a neoprávnenému vstupu do vozidla,

e) viedla hnacie dráhové vozidlo z čelnej kabíny v smere chodu dráhového vozidla; pri riadení dráhového vozidla ovládaného diaľkovo (vysielačkou) osoba riadiaca dráhové vozidlo postupovala podľa technologických postupov pre diaľkovo ovládané dráhové vozidlá (vrátane elektrovozňov),

f) z vedúceho dráhového vozidla pozorovala trať a návesti a konala podľa zistených skutočností,

g) pri posune prispôsobila rýchlosť podmienkam chodu podľa rozhľadových pomerov tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť posunu, sledovala ručné návesti dávané osobou, ktorá posun sprevádza, a okamžite zastavila dráhové vozidlo, ak nie sú ručné návesti viditeľné alebo ak nie sú nahradené iným spôsobom návestenia; podobne pri posune v obsadenom oddiele automatického bloku a aj v iných prípadoch, ak je to nariadené, išla za podmienok chodu podľa rozhľadových pomerov,

h) uviedla dráhové vozidlo do pohybu len na návesť dovoľujúcu chod alebo na rozkaz, ktorý túto návesť nahrádza, v určenom smere za podmienky, že spôsob a cieľ chodu pozná,

i) počas chodu neprekročila rýchlosť určenú cestovným poriadkom alebo nariadenú obmedzenú rýchlosť a najvyššie rýchlosti určené príslušnými traťovými značkami a konštrukčnou rýchlosťou dráhových vozidiel,

j) viedla chod vlaku podľa cestovného poriadku,

k) nepoužívala osvetlenie diaľkovým reflektorom pri stretávaní sa s vedúcim hnacím dráhovým vozidlom protiidúceho vlaku alebo s protiidúcimi cestnými vozidlami na pozemnej komunikácii pozdĺž trate,

l) zastavila vlak alebo posunujúci diel na určenom mieste alebo pred návesťou zakazujúcou chod vlaku alebo posunujúceho dielu,

m) sledovala chod hnacieho dráhového vozidla; pri zistení poruchy urobila potrebné opatrenia, hnacie dráhové vozidlo zastavila, oznámila túto skutočnosť osobe, ktorá riadi dopravu na dráhe, s uvedením približnej dĺžky času potrebnej na odstránenie poruchy, ak nie je možné poruchu na mieste odstrániť, a požiadala o náhradné hnacie dráhové vozidlo,

n) pri zistení výpadku napätia v trakčnom vedení pri chode elektrického hnacieho dráhového vozidla vozidlo zastavila na vhodnom mieste a aby sa spojila s osobou, ktorá riadi dopravu na dráhe, ak nie je na mieste zjavná príčina výpadku.

(2) Osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo, ktoré ide ako vlak, musí byť pri vedení dráhového vozidla vybavená tabuľkami traťových pomerov traťových úsekov, po ktorých vlak ide, a zošitovým cestovným poriadkom, ktorý obsahuje

a) označenie vlakov, zoznam názvov dopravní s koľajiskom, prípadne zastávok, čas odchodu, príchodu alebo prechodu vlaku vo všetkých dopravniach s koľajiskom, čas príchodu vlaku na zastávku a čas odchodu vlaku zo zastávky, ak vlak na zastávke zastavuje; čas sa uvádza v hodinách, minútach, prípadne i v sekundách v intervale od 00.00 do 24.00 hodín,

b) čas chodu vlaku medzi jednotlivými dopravňami s koľajiskom a medzi ďalšími miestami pravidelného zastavenia vlaku,

c) čas pobytu vlaku v dopravni alebo na zastávke,

d) stanovenú rýchlosť vlaku,

e) predpísaný spôsob brzdenia vlaku, podmienky na spoľahlivé zastavenie vlaku a požadované brzdiace percento,

f) časové obmedzenia vedenia vlaku,

g) dôležité dopravné pokyny na riadenie vlaku,

h) dĺžku vlaku, hmotnosť ťahaných vozidiel, typ jazdného odporu, rad hnacieho dráhového vozidla.

(3) Cez priecestie vybavené priecestným zabezpečovacím zariadením, ktoré má poruchu a nedáva výstrahu užívateľom pozemnej komunikácie, a 60 metrov pred ním môže ísť vedúce dráhové vozidlo rýchlosťou najviac 10 km.h-1 a musí opakovane dávať zvukovú výstrahu. S touto skutočnosťou musí byť osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo, vopred oboznámená, ak nie je táto skutočnosť návestená. Ak nejde cez priecestie ako prvé vedúce dráhové vozidlo, musí chod dráhových vozidiel cez priecestie zabezpečiť určená osoba.

§ 42

Zostavovanie vlaku

(1) Do vlaku môžu byť zaradené dráhové vozidlá len na základe vykonanej prehliadky. Prehliadku vykonáva určená osoba dopravcu.

(2) Vlak sa zostavuje tak, aby jeho zostava neohrozovala bezpečnosť a plynulosť prevádzkovania dopravy na dráhe, najmä musí byť zabezpečený určený brzdiaci účinok a nemožno prekročiť dovolené dynamické sily v spriahadlovom a narážacom zariadení dráhových vozidiel a vo vlaku v závislosti od druhu jednotlivých dráhových vozidiel a ich hmotnosti.

(3) Zaťaženie náprav dráhového vozidla nesmie byť väčšie, ako je dovolené pre traťové úseky, po ktorých vozidlo pôjde.

(4) Dĺžka vlaku pre dané traťové úseky nesmie prekročiť hodnotu, ktorú prevádzkovateľ dráhy určí v tabuľkách traťových pomerov, prípadne aj v zošitovom cestovnom poriadku. Dĺžka vlaku sa zisťuje a uvádza pri vlakoch osobnej dopravy v dvojkolesiach, a ak je to potrebné, aj v metroch, pri nákladných vlakoch v metroch a v dvojkolesiach. Najvyšší dovolený počet dvojkolesí vlaku sa vzhľadom na spôsob brzdenia a zábrzdné vzdialenosti na jednotlivých traťových úsekoch uvádza v tabuľkách traťových pomerov, prípadne aj v zošitovom cestovnom poriadku.

(5) Manipulovať s elektrickými spojkami na centrálne zásobovanie vozňov elektrickou energiou, spojkami elektrického vykurovania a káblami viacčlenného riadenia môžu len určené osoby pri zabezpečení beznapäťového stavu.

§ 43

Brzdenie vlaku

(1) Vlak, ktorého určená rýchlosť je vyššia než 40 km.h-1, musí byť brzdený samočinnou priebežnou brzdou.

(2) Vlak musí byť brzdený tak, aby jeho brzdiaci účinok zaistil bezpečné zastavenie vlaku na zábrzdnú vzdialenosť. Brzdiaci účinok musí byť takto určený pomocou tabuliek brzdiacich percent, ktoré vydá prevádzkovateľ dráhy svojím záväzným pokynom pre dopravcov.

(3) Tabuľky brzdiacich percent musia určiť požadovaný brzdiaci účinok vlaku, vyjadrený brzdiacim percentom vlaku, v závislosti od dovolenej rýchlosti vlaku, jeho druhu a dĺžky, rozhodného spádu trate a zábrzdnej vzdialenosti na tejto trati.

(4) Skutočné brzdiace percentá každého vlaku sa zistia výpočtom podľa vzorca

Vzorec 01

Celková brzdiaca hmotnosť vlaku brzdeného priebežnou brzdou sa rovná súčtu všetkých brzdiacich hmotností jednotlivých dráhových vozidiel vlaku s účinkujúcou priebežnou brzdou a pri vlaku s ručne brzdenými dráhovými vozidlami súčtu brzdiacich hmotností jednotlivých vozidiel s obsluhovanou ručnou brzdou. Celková hmotnosť vlaku sa rovná súčtu hmotností jednotlivých dráhových vozidiel vlaku a súčtu hmotností nákladu na dráhových vozidlách.

(5) Skutočné brzdiace percentá vlaku musia byť vyššie alebo sa aspoň rovnať potrebným brzdiacim percentám, ktoré vychádzajú z tabuliek brdziacich percent vydaných prevádzkovateľom dráhy a pre konkrétne traťové úseky a pre konkrétne vlaky sa uvádzajú v zošitovom cestovnom poriadku podľa § 41 ods. 2 písm. e).

(6) Činnosť priebežnej brzdy musí overovať dopravca skúškou brzdy, ktorú môžu vykonávať iba osoby na to určené. Skúška brzdy sa vykonáva pred odchodom vlaku z východiskovej dopravne. Skúška brzdy sa vykoná aj vtedy, ak

a) sa zmení stanovišťe, z ktorého sa vlak riadi, s výnimkou vlakov používaných ako ucelená samostatná jednotka,

b) bol vlak rozpojený, s výnimkou odvesenia vozidiel na konci vlaku.

(7) O vykonanej skúške brzdy pri vlakoch uvedených v § 23 ods. 2 písm. b), c), d), e) a f) sa vykoná zápis. V zápise sa uvedie aj

a) režim brzdenia,

b) číslo vlaku a názov dopravne, v ktorej bola skúška vykonaná,

c) hmotnosť vozidiel, brzdiaca hmotnosť a počet dvojkolesí alebo dĺžka vlaku,

d) počet a druh bŕzd zapojených vo vlaku,

e) požadované brzdiace percentá,

f) skutočné brzdiace percentá,

g) podpisy určených osôb, ktoré vykonali skúšku.

(8) Na zabezpečenie vlaku v prípade poruchy priebežnej brzdy tak, aby mohol byť vlak spoľahlivo zabezpečený proti ujdeniu na najnepriaznivejšom spáde prechádzaného traťového úseku a dopravený do najbližšej dopravne, platia technologické postupy dopravcu.

§ 44

Vlakový personál

(1) Obsadenie vlaku osobami určenými na sprevádzanie vlaku pri prevádzkovaní dopravy na dráhe a vybavenie hnacieho dráhového vozidla a riadiaceho vozňa návestnými a technickými pomôckami potrebnými na prevádzkovanie dopravy na dráhe na danej trati sa riadia pokynmi dopravcu s prihliadnutím na druh vlaku a miestne podmienky.

(2) Ak vlakový personál tvoria viaceré osoby, musí byť určená osoba, ktorá riadi ostatné osoby vlakového personálu.

§ 45

Návestné označenie

(1) Každý vlak musí byť označený návesťou „Koniec vlaku“ a návesťou „Začiatok vlaku“. Návesťou „Koniec časti vlaku“ musí byť vlak označený, ak ide vlak po častiach, a návesťou „Začiatok vlaku idúceho podľa rozhľadu“, ak sa uskutočňuje chod za nemožného dorozumenia.

(2) Hnacie dráhové vozidlo a traťový stroj pri posune musia byť za zníženej viditeľnosti označené bielym svetlom umiestneným na obidvoch čelách vozidla.

(3) Dráhové vozidlo, ktoré ide ako posun medzi dopravňami, musí byť označené ako vlak.

DRUHÁ HLAVA

ŠPECIÁLNA DRÁHA

§ 46

Zostavovanie vlaku

(1) Do vlaku na prepravu cestujúcich nesmú byť zaradené vozidlá určené na iné účely.

(2) Dĺžka vlaku na prepravu cestujúcich nesmie byť väčšia ako dĺžka hrany najkratšieho nástupišťa pre cestujúcich na príslušnom traťovom úseku. Pritom musia byť zohľadnené i možné nepresnosti pri zostavovaní vlaku.

(3) Spätný pohyb vlaku pri preprave cestujúcich je dovolený len so súhlasom osoby, ktorá riadi dopravu na dráhe.

(4) Pri prevádzkovaní dopravy na dráhe dopravca určí jednotné technologické postupy najmä na

a) zostavovanie vlakov a zaraďovanie vozidiel do vlakov,

b) spôsob chodu vlaku pri rôznych prevádzkových režimoch,

c) úkony na začatie a skončenie chodu vlaku,

d) označovanie vlakov návesťami,

e) vybavenie prevádzkovými dokladmi a pomôckami,

f) spôsob informovania cestujúcich vo vlaku,

g) zabezpečenie dopravy pri nehodách a mimoriadnych udalostiach.

§ 47

Vedenie dráhového vozidla

(1) Na vedenie dráhového vozidla musí byť zabezpečené, aby osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo,

a) dodržiavala cestovný poriadok,

b) podľa jednotných technologických postupov dopravcu odovzdala vedenie len osobe na to určenej,

c) opustila dráhové vozidlo až po jeho zabezpečení proti samovoľnému pohybu alebo zásahu nepovolanej osoby,

d) ponechala dráhové vozidlo na trati len za dozoru spôsobilej osoby,

e) presvedčila sa, že cestujúci nebudú odchodom vlaku ohrození,

f) uzatvárala dvere vozidiel vlaku až po predchádzajúcom upozornení cestujúcich.

(2) Pre činnosti pri vedení dráhového vozidla platia jednotné technologické postupy dopravcu.

§ 48

Brzdenie vlaku

(1) Vlak musí byť dostatočne a spoľahlivo brzdený. Účinok bŕzd a druh brzdenia musia zodpovedať traťovým pomerom, druhu a zostave vlaku a jeho zaťaženiu.

(2) Účinnosť brzdenia musí byť taká, aby brzdná dráha bola najviac rovná zábrzdnej vzdialenosti.

§ 49

Rýchlosť chodu vlaku

(1) Rýchlosť chodu vlaku musí byť určená tak, aby bolo zaistené bezpečné a plynulé zastavenie alebo spomalenie chodu vlaku v stanici alebo na mieste, kde je to z prevádzkových dôvodov potrebné.

(2) Na určenie rýchlosti a podmienok chodu vlaku v jednotlivých traťových úsekoch pri rôznych režimoch chodu vlaku platia jednotné technologické postupy dopravcu.

§ 50

Mimoriadne zastavenie vlaku na trati

(1) Mimoriadne zastavenie vlaku na trati z dôvodu poruchy na dráhovom vozidle, ak nemôže vlak dôjsť do najbližšej stanice, musí osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo, neodkladne ohlásiť osobe riadiacej dopravu na dráhe a vyžiadať pomoc. Až do príchodu pomocného vlaku ostane vlak nespôsobilý na ďalší chod na mieste zastavenia a nesmie byť manipulované s jeho riadením a brzdami.

(2) V prípade nevyhnutnosti opustenia vlaku cestujúcimi musí byť zabezpečené ich bezpečné vystúpenie na trať a odchod na určené miesto.

(3) Pri prevádzkovaní dopravy na dráhe dopravca určí jednotné technologické postupy najmä na

a) mimoriadne zastavenie vlaku na trati,

b) odsun vlaku nespôsobilého na chod z trate,

c) zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich v prípade nevyhnutnosti opustenia vlaku na trati.

§ 51

Chod služobného vlaku

Na zabezpečenie chodu služobného vlaku alebo pomocného vlaku musia byť určené jednotné technologické postupy, ktoré obsahujú

a) podmienky na zabezpečenie činností potrebných na chod,

b) rýchlosť, zostavovanie, vybavenie a brzdenie vlaku,

c) postup pri nehodách a poruchách.

TRETIA HLAVA

ELEKTRIČKOVÁ DRÁHA A TROLEJBUSOVÁ DRÁHA

§ 52

Použitie dráhového vozidla

(1) Každé dráhové vozidlo musí mať pred výjazdom na trať overenú funkčnú spôsobilosť bŕzd. V dráhových vozidlách električkových dráh musí byť zabezpečený aj funkčný stav pieskovačov.

(2) Pri vykonávaní dopravy na dráhe dopravca určí jednotné technologické postupy najmä na

a) spôsob obsluhy vlaku,

b) rozsah a spôsob preberania vlaku pred výjazdom z vozovne a na trati,

c) súpis porúch a nedostatkov, s ktorými vlak nesmie odísť z vozovne,

d) určenie spôsobu zisťovania a odstraňovania bežných nedostatkov a porúch vlaku vodičom na trati,

e) rozsah a spôsob odovzdávania vlaku medzi vodičmi na trati a pri príchode do vozovne,

f) činnosť prevádzkových pracovníkov.

§ 53

Rýchlosť jazdy

(1) Pre električkovú trať a trolejbusovú trať alebo ich úseky musí byť určená najvyššia dovolená rýchlosť tak, aby sa zaistilo bezpečné a plynulé zastavenie alebo spomalenie jazdy električkového vlaku alebo trolejbusového vlaku.

(2) Rýchlosť jazdy a podmienky jazdy električkového vlaku alebo trolejbusového vlaku pre trať a jednotlivé traťové úseky určí dopravca podľa technologických a technických podmienok trate a podľa stavu dopravných zariadení a dráhových vozidiel.

(3) Najvyššia rýchlosť jazdy musí byť určená najmä pri

a) manipulácii, spájaní a rozpájaní vlakov alebo vozidiel vlaku, jazde nad pracovnou jamou, jazde cez umývacie zariadenie a v jeho blízkosti,

b) jazde trolejbusového vozidla s nefunkčným odpružením karosérie,

c) jazde proti hrotu koľajovej výhybky postavenej do odbočovacej vetvy, ak nie je zabezpečená proti nežiaducemu prestaveniu, jazde proti hrotu koľajovej výhybky postavenej do priamej vetvy, ak nie je zabezpečená proti nežiaducemu prestaveniu,

d) jazde v areáli vozovne, garáže a dielne (s výnimkou skúšobnej trate) a pri cúvaní,

e) jazde na miestach, kde sa pracuje, a pri návesti vyžadujúcej pomalú jazdu,

f) jazde cez železničné a vlečkové priecestie,

g) jazde cez povelový trolejový kontakt a návestný (blokovací) trolejový kontakt koľajovej výhybky, jazde po hrote z odbočovacej koľajovej vetvy, jazde cez povelový trolejový kontakt a výhybku trolejového vedenia,

h) jazde cez koľajové kríženie,

i) jazde v koľajovom oblúku s polomerom menším ako 25 metrov,

j) tlačení električkového vlaku,

k) jazde električkového vlaku cez zastávky bez zastavenia.

(4) Na jazdu električkových vlakov a trolejbusových vlakov, ak je dráha vedená po pozemnej komunikácii, sa vzťahujú aj ustanovenia osobitných predpisov.2)

§ 54

Označovanie vlakov

(1) Na správnu orientáciu cestujúcich musia byť vlaky označené

a) vpredu – číslom alebo iným označením linky a názvom cieľovej zastávky, prípadne aj časti mesta čitateľným zvonka aj za tmy,

b) na strane nástupu zvonka a znútra vlaku – číslom alebo iným označením linky, názvom cieľovej zastávky, prípadne aj časti mesta a ďalších dôležitých zastávok čitateľným aj za tmy na každých 15 metrov dĺžky vlaku,

c) vzadu – číslom alebo iným označením linky čitateľným zvonka.

(2) Miesto určené na nástup a výstup s detským kočíkom alebo s vozíkom pre invalidov musí byť na vonkajšej strane vlaku zreteľne označené symbolom.

(3) Vo vlaku musia byť označené príslušným symbolom miesta pre cestujúcich so zníženou schopnosťou pohybu, miesto pre detský kočík, invalidný vozík a vodiaceho psa.

(4) Prvky umiestnené na vlaku, ktoré sú určené na orientáciu a ovládanie cestujúcimi, musia byť zreteľne a zrozumiteľne označené.

(5) Každé dráhové vozidlo musí byť označené

a) obchodným menom alebo znakom dopravcu,

b) evidenčným číslom vozidla na obidvoch vonkajších čelách, bokoch a vo vnútornej prednej časti vozidla,

c) počtom miest na sedenie a státie pri najväčšom obsadení vozidla (najviac osem stojacich osôb na m2),

d) názvom výrobcu vozidla, miestom výroby, rokom výroby a výrobným číslom vozidlovej skrine,

e) najvyššou dovolenou rýchlosťou vozidla.

(6) Reklamy vo vlaku možno umiestniť len na vyhradených miestach; nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky, obmedzovať výhľad vodiča, prípadne sprievodcu.

(7) Za zníženej viditeľnosti musí byť začiatok vlaku označený dvoma svetlometmi s bielym svetlom. Koniec vlaku musí byť za zníženej viditeľnosti označený dvoma červenými koncovými svetlami. Vonkajšie osvetlenie električky a trolejbusu musí spĺňať podmienky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.3)

§ 55

Vodič

(1) Počas jazdy musí vodič dodržiavať pravidlá prevádzkovania dopravy na dráhe a na pozemných komunikáciách, dodržiavať cestovný poriadok a prevádzkové predpisy.

(2) Vodič smie odísť s vlakom zo zastávky len vtedy, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť vystupujúcich a nastupujúcich osôb. Pred odchodom električkového vlaku musí dať vodič výstražnú návesť „Pozor“ a presvedčiť sa, či v smere, v ktorom vlak pôjde, nie sú prekážky. Vodič musí dbať na bezpečnosť cestujúcich pri výstupe a nástupe a pred zatvorením dverí vlaku upozorniť cestujúcich na skončenie výstupu a nástupu zvukovou a svetelnou návesťou „Nenastupujte – Nevystupujte“. Počas jazdy musia byť všetky dvere vlaku zatvorené.

(3) Počas jazdy musí vodič venovať pozornosť vedeniu vlaku, jazdnej dráhe, stavu trate, dopravným značkám, návestiam a návestidlám, postaveniu výhybiek, nesmie sa s nikým rozprávať, nesmie sa vzďaľovať od ovládania vlaku, jesť, piť, fajčiť, púšťať cestujúcich do vyhradeného priestoru stanovišťa vodiča, a pokiaľ je to potrebné, musí dávať včas výstražné znamenia.

(4) Vodič musí zastaviť vlak

a) na zastávkach a na bezpečnostných zastavovacích miestach,

b) pri viditeľnej alebo počuteľnej návesti na zastavenie a podľa pokynov orgánov riadiacich cestnú dopravu,

c) pri nebezpečenstve vykoľajenia alebo zrážky,

d) pri ohrození bezpečnosti cestujúcich alebo chodcov,

e) ak je to potrebné na bezpečný prejazd vozidiel s právom prednosti v jazde (t. j. vozidiel, ktoré dávajú predpísané zvukové a svetelné znamenia),

f) pri každom náhlom náraze a pri poplašných výkrikoch a znameniach cestujúcich alebo chodcov,

g) na pokyn polície,2) určených pracovníkov prevádzkovateľa dráhy, dopravcu a pracovníka železničnej dráhy v blízkosti železničného priecestia,

h) ak ohrozuje nejaká prekážka ďalšiu jazdu vlaku,

i) pri každej nehode alebo mimoriadnej udalosti, na ktorej mal účasť.

(5) Pri jazde za zníženej viditeľnosti musí vodič zvýšiť opatrnosť, primerane zväčšiť vzdialenosť od dráhového vozidla či vlaku idúceho pred ním a v prípade potreby znížiť rýchlosť jazdy a dávať výstražnú návesť.

(6) Pri nebezpečenstve šmyku električkového vlaku alebo pri znečistenej koľaji musí vodič sypaním piesku upravovať zjazdnosť koľaje. Vodič električkového vlaku musí dbať na včasné, účelné a dostatočné použitie piesku aj vtedy, keď koľaj za nepriaznivých pomerov posypávajú pracovníci osobitne určení na tento účel.

(7) Ak vodič musí opustiť vlak, urobí tak len vtedy, ak vykonal všetky opatrenia, aby sa vlak nemohol dať do samovoľného pohybu alebo aby vlak nemohol byť uvedený do pohybu nepovolanou osobou. Podmienky opustenia vlaku upraví dopravca v jednotných technologických postupoch.

(8) Vodič musí byť oboznámený s manipuláciou so zberačmi prúdu a so sťahovačmi zberačov prúdu.

(9) Vodič musí mať pri vedení vozidla pri sebe vodičský preukaz a vedenie vlaku smie odovzdať len určenej osobe.

(10) Pri striedaní vodičov na trati musí odovzdávajúci vodič nastupujúceho vodiča upozorniť najmä na

a) technický stav vlaku, stav bŕzd a ovládanie vlaku, všetky poruchy a poškodenia vlaku, ktoré sa prihodili počas jeho služby,

b) prevzaté príkazy, najmä o spôsobe jazdy vzhľadom na stav trate, trolejového vedenia alebo iného traťového zariadenia,

c) zásobu piesku v pieskovači,

d) poruchy návestidiel.

(11) Pri striedaní vodičov na trati musí sa nastupujúci vodič presvedčiť, či sú v poriadku všetky zariadenia potrebné na bezpečnú obsluhu vlaku.

(12) Ak je vlak vybavený rozhlasovým zariadením, vodič ohlási cestujúcim názov zastávky, a to pred príchodom do zastávky, najneskôr keď vlak stojí na zastávke.

(13) Vodič dbá na správanie sa osôb dopravovaných vo vlaku, pokiaľ to nie je na ujmu bezpečného vedenia vlaku.

§ 56

Odstavenie vlaku

Odstavený vlak musí byť bezpečne zaistený proti samovoľnému pohybu alebo proti uvedeniu do pohybu nepovolanou osobou.

ŠTVRTÁ HLAVA

LANOVÁ DRÁHA

§ 57

Riadenie dopravy na dráhe

(1) Ak sa doprava na lanovej dráhe nevykonávala dlhšie ako tri dni alebo v prípadoch po nepriaznivých klimatických podmienkach, musí sa pred začatím dopravy na dráhe vykonať kontrola trate pochôdzkou po celej dĺžke lanovej dráhy.

(2) Kontrolnou jazdou bez cestujúcich sa musí overiť, či sa na trati nevyskytujú poruchy alebo prekážky, ktoré by mohli ohroziť spoľahlivosť alebo bezpečnosť dopravy na dráhe. Pri obežných lanových dráhach s odpájateľnými vozňami sa vykoná pred kontrolnou jazdou aj skúšobný chod lanovej dráhy bez dráhových vozidiel.

(3) Ak bol počas dňa prerušený chod lanovej dráhy pre zhoršené meteorologické podmienky, pri ktorých mohli vzniknúť škody alebo poruchy na zariadení lanovej dráhy, je potrebné pred obnovením chodu lanovej dráhy urobiť úkony podľa odsekov 1 a 2.

(4) Lanová dráha sa nesmie uviesť do chodu s cestujúcimi, kým na všetkých staniciach nie je prítomný aspoň jeden zamestnanec na jej obsluhu.

(5) Dráhové vozidlá kyvadlových lanových dráh určené na prepravu viac ako 15 osôb musí sprevádzať sprievodca a musia byť vybavené zariadením na spojenie so stanicami lanovej dráhy.

(6) Pri prevádzkovaní dopravy na lanovej dráhe dopravca určí jednotné technologické postupy najmä na

a) uvedenie lanovej dráhy do chodu,

b) povinnosti a právomoci osôb podieľajúcich sa na doprave na dráhe,

c) minimálne obsadenie staníc spôsobilými osobami,

d) zastavenie chodu lanovej dráhy pred dosiahnutím neprípustnej hodnoty rýchlosti vetra,

e) skončenie chodu lanovej dráhy,

f) postupy pri nehodách, mimoriadnych udalostiach a ekologických haváriách,

g) prepravu osôb s lyžami na nohách,

h) prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu,

i) údržbu a kontrolu lanovej dráhy.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPÔSOB VYPRACOVANIA, OBSAH A ZVEREJŇOVANIE CESTOVNÉHO PORIADKU A JEHO ZMIEN

PRVÁ HLAVA

CESTOVNÝ PORIADOK NA CELOŠTÁTNEJ DRÁHE A REGIONÁLNEJ DRÁHE

Prvý diel

Spôsob vypracovania

§ 58

Zostavenie cestovného poriadku

(1) Požiadavky dopravcov na trasy sa spracúvajú podľa časového harmonogramu určeného prevádzkovateľom dráhy. Harmonogram musí mať časovú nadväznosť na dohodu európskych železničných správ o cestovnom poriadku a zverejní sa vhodným spôsobom.

(2) Pri zostavovaní cestovného poriadku je rozhodujúce poradie druhov vlakov podľa tejto dôležitosti:

a) medzinárodné vlaky, ktorých trasy boli dohodnuté na medzinárodnej konferencii o cestovnom poriadku,

b) vnútroštátne vlaky osobnej dopravy, ktoré zabezpečujú dopravu cestujúcich, batožín, balíkov a pošty,

c) vlaky nákladnej dopravy, ktoré zabezpečujú predovšetkým dopravu tovaru a prázdnych nákladných vozňov,

d) pracovné, rušňové a služobné vlaky.

(3) Každý vlak musí byť označený druhom vlaku a číslom vlaku. Číslo vlaku sa na dráhe v priebehu od 00.00 do 24.00 hodín nesmie opakovať. Postup pre prideľovanie označenia druhov a čísiel vlakov vo vnútroštátnej doprave sa riadi prevádzkovým predpisom prevádzkovateľa dráhy. Označenie medzinárodných vlakov sa riadi dohodou z medzinárodných konferencií o cestovnom poriadku.

(4) Pri zostave cestovného poriadku nesmie stanovená rýchlosť vlaku prekračovať najvyššiu traťovú rýchlosť a konštrukčnú rýchlosť dráhových vozidiel vlaku a musí zodpovedať určenému radeniu a spôsobu brzdenia vlaku pre jednotlivé druhy vlakov podľa tabuliek traťových pomerov pre príslušný traťový úsek.

(5) Časy chodu v jednotlivých traťových úsekoch navrhnuté dopravcom musia vychádzať z dynamických vlastností používaných hnacích dráhových vozidiel, ktoré umožňujú chod vlaku so stanovenou hmotnosťou pri daných sklonových a smerových traťových pomeroch.

(6) Potrebné údaje cestovného poriadku nákladnej dopravy možno tiež vhodným spôsobom oznámiť obchodným partnerom, pričom sa nesmú zverejniť údaje, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

(7) Cestovný poriadok vypracúvajú osoby určené prevádzkovateľom dráhy.

Druhý diel

Cestovný poriadok verejnej osobnej dopravy

§ 59

Prerokovanie cestovného poriadku

(1) Návrh cestovného poriadku postúpi prevádzkovateľ dráhy na prerokovanie krajskému úradu, ktorého územným obvodom dráha prechádza, najmenej 120 dní pred začiatkom jeho platnosti a konečné znenie uzavrie prevádzkovateľ dráhy najneskôr 100 dní pred začiatkom jeho platnosti.

(2) Na uplatnené pripomienky krajských úradov k návrhu cestovného poriadku prevádzkovateľ dráhy prihliadne a s dotknutými dopravcami ich prerokuje pri uzavretí zmluvy o prevádzkovaní dopravy na dráhe.

§ 60

Zmeny cestovného poriadku

(1) Zmeny cestovného poriadku sa vypracúvajú len v prevádzkovo odôvodnených prípadoch alebo podľa odôvodnených návrhov dopravcov v termínoch podľa harmonogramu určeného prevádzkovateľom dráhy.

(2) Zmeny cestovného poriadku s krajským úradom prerokuje a vydá prevádzkovateľ dráhy.

§ 61

Zverejňovanie cestovného poriadku a jeho zmien

(1) Pre potrebu cestujúcich vydá prevádzkovateľ dráhy najmä vývesný cestovný poriadok pre každú trať, cestovný poriadok dráhy (knižné vydanie) a pre každú stanicu zoznam „Príchody a odchody vlakov“.

(2) Vývesný cestovný poriadok a zoznam „Príchody a odchody vlakov“ vrátane ich opráv sa zverejňujú najmenej 24 hodín pred začiatkom ich platnosti. Cestovný poriadok dráhy (knižné vydanie) a jeho zmeny sa zverejňujú dostatočne zavčasu, a to na celoštátnej dráhe najmenej 10 dní a na regionálnej dráhe najmenej 15 dní pred začiatkom ich platnosti.

(3) Vývesný cestovný poriadok traťového úseku, v ktorom sa stanica nachádza, a nadväzujúcich traťových úsekov a zoznam „Príchody a odchody vlakov“ musia byť na staniciach verejne prístupné, platné a v použiteľnom stave. Na staniciach, kde nie sú cestujúci vybavovaní, stačí na verejne prístupnom mieste umiestniť len platný zoznam „Príchody a odchody vlakov“.

§ 62

Obsah cestovného poriadku

(1) Cestovný poriadok dráhy (knižné vydanie) obsahuje tieto náležitosti:

a) obchodné meno, sídlo a znak prevádzkovateľa dráhy,

b) čas platnosti,

c) obsah,

d) návod na použitie,

e) vysvetlenie použitých značiek,

f) prehľadné grafické znázornenie železničnej siete s označením traťových úsekov,

g) abecedný zoznam železničných staníc,

h) prehľad radenia dráhových vozidiel na prepravu cestujúcich v expresných vlakoch a rýchlikoch,

i) obchodné mená, sídla a znaky dopravcov,

j) zmluvné prepravné podmienky a tarifa,

k) údaje o službách súvisiacich s prepravou (napr. rezervácia miest vo vlakoch, v lôžkových a ležadlových vozňoch, v autovlakoch, pri preprave telesne postihnutých občanov, zaradenie vlaku do integrovaného dopravného systému),

l) časový harmonogram spracovania pripomienok k cestovnému poriadku a termíny vydávania jeho zmien,

m) údaje cestovného poriadku na jednotlivé traťové úseky, ktoré obsahujú

1. označenie traťového úseku, číslo traťového úseku a názov východiskovej a cieľovej železničnej stanice,

2. druh vlaku a jeho číslo,

3. údaje o vozňovej triede, o priamych vozňoch a vozňoch bezbariérovo prístupných,

4. podmienky na použitie vlaku cestujúcimi,

5. údaje o poskytovaných službách,

6. názvy železničných staníc na traťovom úseku,

7. tarifné kilometre vzdialenosti železničných staníc,

8. časové údaje o odchode vlaku zo stanice v hodinách a minútach usporiadané v intervale od 00.00 do 24.00 hodín; ak sa líši časový údaj odchodu vlaku od údaja o príchode o viac ako 20 minút, uvádza sa i časový údaj príchodu vlaku; pri časovom údaji sa uvedie údaj, či tu vlak zastavuje na znamenie, prípadne či je zastavenie vlaku inak obmedzené,

9. časové obmedzenie chodu vlaku,

10. východiskovú cieľovú stanicu vlaku, ak ide vlak po viacerých traťových úsekoch,

11. ďalšie údaje potrebné na informovanie cestujúcich.

(2) Vývesný cestovný poriadok obsahuje tieto náležitosti:

a) obchodné meno, sídlo a znak prevádzkovateľa dráhy,

b) obchodné mená, sídla a znaky dopravcov,

c) čas platnosti,

d) údaje podľa odseku 1 písm. m).

(3) Zoznam „Príchody a odchody vlakov“ sa vydáva pre každú stanicu a obsahuje tieto náležitosti:

a) obchodné meno, sídlo a znak prevádzkovateľa dráhy,

b) názov železničnej stanice,

c) čas platnosti,

d) obchodné mená, sídla a znaky dopravcov,

e) vysvetlenie použitých skratiek,

f) časové údaje o príchode a odchode vlaku zo stanice v hodinách a minútach rozdelené podľa jednotlivých smerov, usporiadané zostupne v intervale od 00.00 do 24.00 hodín v rozsahu:

1. druh vlaku, jeho číslo, znak dopravcu,

2. údaje o priamych vozňoch a službách súvisiacich s prepravou vo vlaku vrátane radenia vozňov bezbariérovo prístupných,

3. podmienky použitia vlaku cestujúcimi,

4. údaj, či vlak zastavuje len na znamenie, prípadne či je zastavenie vlaku inak obmedzené,

5. názov východiskovej a cieľovej stanice vlaku, pri expresnom vlaku a rýchliku i názvy nácestných staníc, kde vlak zastavuje; ak prichádza vlak z východiskovej stanice po rôznych traťových úsekoch alebo ak odchádza vlak do cieľovej stanice na rôzne traťové úseky, uvedie sa na rozlíšenie smeru názov aspoň jednej nácestnej stanice,

6. časové obmedzenie chodu vlaku,

7. ďalšie údaje potrebné na informovanie cestujúcich.

(4) Radenie jednotlivých vlakov v cestovnom poriadku musí byť usporiadané tak, aby časové údaje boli podľa časovej postupnosti v intervale od 00.00 do 24.00 hodín. Úprava a význam používaných skratiek a značiek v cestovnom poriadku musí zodpovedať úprave a významu skratiek a značiek používaných v medzinárodnej železničnej doprave.

DRUHÁ HLAVA

CESTOVNÝ PORIADOK NA ŠPECIÁLNEJ DRÁHE, ELEKTRIČKOVEJ DRÁHE, TROLEJBUSOVEJ DRÁHE A LANOVEJ DRÁHE

§ 63

Spôsob vypracovania

(1) Dopravca vypracúva návrh zastávkového (staničného) cestovného poriadku z konečných zastávok (staníc) verejnej osobnej dopravy na dráhe a predkladá na schválenie príslušnému dráhovému správnemu úradu v termíne určenom týmto úradom.

(2) Zastávkový cestovný poriadok predkladaný na schválenie podľa odseku 1 obsahuje

a) obchodné meno, adresu, prípadne znak dopravcu,

b) označenie jednotlivých liniek,

c) názvy všetkých zastávok jednotlivých liniek električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy,

d) časové údaje o odchodoch vlakov jednotlivých liniek z konečných zastávok v hodinách a minútach usporiadané v čase od 00.00 do 23.59 hodín; ak je interval medzi vlakmi (spojmi) v určitom období rovnaký a kratší ako 15 minút, stačí uviesť časové údaje odchodu prvého spoja v danom období, linkový interval jazdy nasledujúcich spojov a platnosť cestovného poriadku v kalendárnom týždni,

e) obsaditeľnosť vozidiel, ktorými sa bude preprava zabezpečovať,

f) termín začiatku platnosti cestovného poriadku.

§ 64

Obsah a zverejnenie cestovného poriadku a jeho zmien

(1) Zastávkový (staničný) cestovný poriadok obsahuje tieto náležitosti:

a) obchodné meno, adresa, prípadne znak dopravcu,

b) označenie jednotlivých liniek,

c) názvy všetkých staníc špeciálnej dráhy a lanovej dráhy alebo názvy všetkých zastávok jednotlivých liniek električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy s uvedením alebo so zvýraznením názvu zastávky, pre ktorú cestovný poriadok platí,

d) termín začiatku platnosti cestovného poriadku,

e) platnosť cestovného poriadku v kalendárnom týždni,

f) časové údaje o odchodoch vlakov linky zo zastávky v hodinách a minútach usporiadané v čase od 00.00 do 23.59 hodín; ak je interval medzi vlakmi v určitom období rovnaký a kratší ako 15 minút, stačí uviesť časové údaje prvého spoja v danom období a linkový interval nasledujúcich spojov.

Ak je jeden dopravca spoločný pre všetky linky, stačí údaje podľa odseku 1 písm. a) uviesť na zastávke len raz.

(2) Cestovné poriadky sa musia umiestniť na všetkých zastávkach a staniciach s výnimkou výstupných konečných zastávok (staníc) a udržiavať v čitateľnom stave po celý čas platnosti.

(3) Cestovný poriadok a jeho zmeny sa musia zverejniť najneskôr 48 hodín pred začiatkom jeho platnosti vhodným spôsobom na zastávkach (staniciach) a na obvyklých miestach.

(4) Značky alebo použité skratky v cestovnom poriadku musia byť zrozumiteľne vysvetlené.

§ 65

Cestovný poriadok lanovej dráhy

(1) Cestovný poriadok lanovej dráhy musí okrem náležitostí podľa § 64 ďalej obsahovať podmienky mimoriadnych chodov, čas chodu vozňa z nástupnej stanice do výstupnej stanice.

(2) Každé prerušenie prevádzky lanovej dráhy na viac ako 24 hodín sa musí vhodnou formou zverejniť.

PIATA ČASŤ

DRÁHOVÉ VOZIDLÁ

§ 66

Spôsob a podmienky schvaľovania typu dráhového vozidla, jeho výstroja a súčastí

(1) Na dráhach sa môžu používať len dráhové vozidlá schváleného typu.

(2) Typ dráhového vozidla je jeho určenie rozhodujúcimi parametrami určujúcimi vlastnosti a použitie vozidla; sú to najmä rad vozidla a jeho určenie, maximálna rýchlosť, rozchod a výkon.

(3) Návrh na schválenie nového typu dráhového vozidla, jeho stavby podáva výrobca alebo dovozca príslušnému dráhovému správnemu úradu. K návrhu pripojí technické podmienky, doklady o skúškach vykonaných poverenou osobou s vozidlom a doklady potrebné na posúdenie vhodnosti typu dráhového vozidla. Dráhový správny úrad môže určiť lehotu na odstránenie nedostatkov návrhu.

(4) Ak typ schvaľovaného dráhového vozidla spĺňa všetky požiadavky, vydá dráhový správny úrad rozhodnutie o schválení typu.

(5) Ak typ schvaľovaného dráhového vozidla, jeho výstroj a súčasti nevyhovujú všetkým požiadavkám, dráhový správny úrad schvaľovacie konanie preruší a určí lehotu na odstránenie nedostatkov alebo na doplnenie ďalších podkladov.

(6) Na schválenie typu dráhového vozidla, jeho výstroja a súčastí musia byť vypracované technické podmienky určujúce parametre a technicko-prevádzkové vlastnosti vozidla a jeho konštrukčných celkov a častí. Vyhotovenie dráhového vozidla musí

a) zaručovať bezpečnosť prevádzkovania dráhy, prevádzkovania dopravy na dráhe a bezpečnosť osôb,

b) zodpovedať osobitným predpisom4) a určeným technickým podmienkam,

c) zodpovedať priestorovej prechodnosti a parametrom dráhy, pre ktorú je určené,

d) zodpovedať účelu, na ktorý je určené,

e) spĺňať požiadavky na dráhové vozidlo (konštrukčné vyhotovenie a technicko-prevádzkové vlastnosti) uvedené v prílohe č. 1.

(7) Pre dráhové vozidlá určené výhradne na použitie na vlečkách platia ustanovenia prílohy č. 1 tretej B časti primerane.

(8) Obsah technických podmienok na schválenie nového typu dráhového vozidla je uvedený v prílohe č. 1. Pri osobitnom druhu špeciálnej dráhy, špeciálnej dráhe turistickej, ktorá bola stavaná ako železničná dráha a v súčasnosti sa využíva zväčša len občasne na prepravu turistov, platí pre dráhové vozidlá rozsah technických podmienok podľa prílohy č. 1 ako pre regionálnu dráhu primerane. Pre riadiaci vozeň na železničných dráhach platí rozsah technických podmienok ako pre osobné vozne a hnacie dráhové vozidlá primerane. Obsah technických podmienok motorových rušňov uvedených v prílohe č. 1 prvej časti platí aj pre motorové rušne na špeciálnej dráhe.

(9) Pri jednotlivých typoch dráhových vozidiel sa splnenie určených technických podmienok podľa odseku 8 overuje skúškami.

(10) Pri schvaľovaní dráhového vozidla sa posudzuje a schvaľuje aj technická spôsobilosť typu výstroja alebo súčastí dráhového vozidla.

(11) Pre podmienky konštrukcie a vyhotovenia typov vozidiel trolejbusovej dráhy a typov vozidiel električkovej dráhy platia aj príslušné ustanovenia osobitného predpisu.3)

(12) Pre železničné dráhy, električkové dráhy a trolejbusové dráhy sa schvaľujú typy

a) hnacích dráhových vozidiel (rušne, elektrické a motorové vozne, vozidlá a jednotky) alebo ťahaných dráhových vozidiel (osobné, nákladné, služobné, poštové, meracie, závažové a etalónové vozne),

b) špeciálne skonštruovaných koľajových vozidiel určených na údržbu, opravu a rekonštrukciu dráhy alebo na kontrolu stavu dráhy, alebo na odstraňovanie následkov nehôd a mimoriadnych udalostí na dráhe vrátane pojazdov nekoľajových vozidiel umožňujúcich chod nekoľajových vozidiel tiež po koľajach.

§ 67

Podmienky na vymedzenie podstatných zmien schváleného typu dráhového vozidla a schválenia týchto zmien

(1) Podmienky, podľa ktorých sa schvaľuje podstatná zmena schváleného typu dráhového vozidla, sú:

a) overenie rozsahu a druhu podstatných zmien od schváleného typu,

b) overenie zmeny skúškou pri jednotlivých dráhových vozidlách primerane k vykonanej zmene podľa odseku 2,

c) kladný výsledok technicko-bezpečnostnej skúšky vykonanej v rozsahu nevyhnutnom na overenie zmeny na dráhovom vozidle.

(2) Podstatnou zmenou podľa odseku 1 písm. a) je zmena

a) určenia a použitia vozidla,

b) druhu a typu hnacieho motora alebo prenosu výkonu,

c) prevodu na dvojkolesia,

d) zvýšenia výkonu hnacieho motora o viac ako 10 %,

e) obrysu vozidla,

f) brzdového zariadenia, ktorá zmení druh hlavnej brzdy a brzdiaci účinok vozidla (odbrzdenie, brzdiace percentá, brzdiaca hmotnosť) a zníži spoľahlivosť brzdového zariadenia,

g) elektrického trakčného obvodu,

h) elektrického ovládania a zmena regulácie funkcie brzdy,

i) systému vlakového zabezpečovača,

j) súvisiaca s vybavením palubnou diagnostikou s prenosom dát,

k) rozchodu, rozvoru, vzdialenosti otočných čapov a usporiadania dvojkolesí,

l) najvyššej rýchlosti (zvýšenie),

m) nosných častí ovplyvňujúcich ich pevnosť a funkčnosť,

n) vyhotovenia pojazdu,

o) obvodu viacnásobného riadenia,

p) súvisiaca s tlakotesným vybavením vozidla,

r) zdrojových energetických sústav,

s) zabudovaných určených technických zariadení.

(3) Pre schválenie podstatných zmien na dráhovom vozidle platia technické podmienky na schvaľovanie typu dráhového vozidla v rozsahu zodpovedajúcom vykonanej zmene. Pri dráhovom vozidle, pri ktorom nastala podstatná zmena podľa odseku 2, sa zhoda so schváleným typom preukazuje podľa schváleného typu a schválenej zmeny.

(4) Schválenie podstatnej zmeny musí byť zapísané v technickom preukaze dráhového vozidla alebo v technickej dokumentácii, ak vozidlo nemá technický preukaz.

§ 68

Rozsah, spôsob a podmienky overovania a schvaľovania technickej spôsobilosti dráhového vozidla na prevádzku

(1) Technická spôsobilosť na prevádzku hnacieho dráhového vozidla, traťového stroja s vlastným pohonom, ťahaného dráhového vozidla s rýchlosťou nad 160 km.h-1 na železničných dráhach a každého dráhového vozidla električkovej, trolejbusovej, lanovej a špeciálnej dráhy sa overuje na základe preukázania zhody so schváleným typom (typovým osvedčením), na základe vykonanej technickej kontroly podľa prílohy č. 3 a vykonanej technicko-bezpečnostnej skúšky. Technická spôsobilosť na prevádzku ostatných dráhových vozidiel sa overuje preukázaním zhody so schváleným typom a vykonaním technickej kontroly podľa prílohy č. 3. Na tomto základe príslušný dráhový správny úrad vystaví technický preukaz vozidla podľa vzoru, ktorý je prílohou č. 7, pre danú kategóriu dráhy. Dráhové vozidlá sa nesmú v prevádzke používať bez technického preukazu okrem prípadov podľa odsekov 8, 9 a 10.

(2) Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku podľa odseku 1 a technicko-bezpečnostnú skúšku vykonávajú právnické osoby poverené ministerstvom (ďalej len „poverená osoba“).

(3) Technický preukaz dráhového vozidla musí obsahovať

a) evidenčné číslo vozidla,

b) dráhu, na ktorú je dráhové vozidlo určené,

c) prevádzkovateľa dráhy a dopravcu,

d) názov výrobcu,

e) výrobné číslo,

f) rok výroby,

g) typ a druh dráhového vozidla,

h) rad dráhového vozidla,

i) zmeny, rekonštrukcie a úpravy,

j) dátum vydania,

k) základné technické údaje,

l) doklady o schválení určených technických zariadení,

m) potvrdenie o vykonaní technicko-bezpečnostnej skúšky,

n) zápisy o vykonaných technických kontrolách,

o) najvyššiu dovolenú rýchlosť vozidla,

p) obsaditeľnosť vozidla.

(4) Pri zistených technických nedostatkoch, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky na dráhe, dráhový správny úrad technický preukaz vozidla odoberie. Dráhové vozidlo, ktoré podľa odseku 1 technický preukaz má mať, ale ktorému bol odobraný, nesmie sa použiť na prevádzku na dráhach. Dopravca, ktorý má odôvodnenú pochybnosť o tom, či technický stav dráhového vozidla neohrozuje bezpečnosť prevádzky na dráhe, alebo o nedostatkoch na tomto vozidle ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky na dráhe vie, nesmie pripustiť toto vozidlo do prevádzky a technický preukaz vozidla odovzdá príslušnému dráhovému správnemu úradu, a to až do času, kým nebude overené, že technický stav dráhového vozidla zodpovedá požiadavkám na bezpečnosť prevádzky.

(5) Odobraný technický preukaz dráhového vozidla možno vrátiť dopravcovi až po odstránení zistených nedostatkov a overení spôsobu odstránenia nedostatkov na základe jeho žiadosti.

(6) Dráhové vozidlá zahraničných železničných správ prevádzkované na celoštátnej dráhe, regionálnej dráhe a na vlečke sa považujú za vozidlá technicky spôsobilé, ak sú prevádzkované podľa podmienok zmluvného dohovoru prevádzkovateľa dráhy so zahraničnou železničnou správou a zodpovedajú požiadavkám bezpečnosti dopravy na dráhe, bezpečnosti obsluhujúceho personálu a prepravovaných osôb a vecí. Pri týchto dráhových vozidlách sa preukazovanie zhody so schváleným typom nevyžaduje a technický preukaz sa nevystavuje.

(7) Dráhové vozidlá, pri ktorých sa musí na schválenie typu alebo zmeny vykonať skúška počas chodu (jazdy), možno na účely týchto skúšok a skúšobnej prevádzky používať na dráhach len so súhlasom dráhového správneho úradu na čas určitý a za podmienok ním určených.

(8) Pre dráhové vozidlo na železničnej dráhe, špeciálnej dráhe, električkovej dráhe a trolejbusovej dráhe používané pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky dopravca požiada dráhový správny úrad o vydanie technického preukazu dráhového vozidla najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. Ak dopravca v tejto lehote nepožiada o vydanie technického preukazu, po uplynutí tejto lehoty sa dráhové vozidlo považuje za vozidlo bez technického preukazu. Do vydania technického preukazu možno toto dráhové vozidlo na dráhe používať, ak svojou konštrukciou a technickým stavom zaručuje bezpečnosť dopravy, bezpečnosť obsluhujúcich osôb a bezpečnosť prepravovaných osôb, zvierat a vecí.

(9) Technický preukaz dráhového vozidla budú vydávať dráhové správne úrady pre dráhové vozidlá dodané odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky do 30 dní od doručenia žiadosti, pre dráhové vozidlá už predtým používané postupne, ale najneskôr do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. Po tomto termíne sa nesmú v prevádzke používať dráhové vozidlá bez technického preukazu.

(10) Pre dráhové vozidlá lanovej dráhy používané pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky vydá dráhový správny úrad technické preukazy pri prvej pravidelnej technickej kontrole vozidiel vykonávanej pri prehliadke a skúške lanovej dráhy.

(11) Technická spôsobilosť dráhového vozidla schválená pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa posudzuje podľa predpisov platných do nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§ 69

Technicko-bezpečnostná skúška

(1) Technicko-bezpečnostná skúška je overenie dráhového vozidla z hľadiska technických podmienok, ako aj z hľadiska bezpečnosti dráhového vozidla a jeho prevádzky na dráhe.

(2) Technicko-bezpečnostná skúška sa musí vykonať pri novo dodaných dráhových vozidlách a pri každej úprave a rekonštrukcii dráhového vozidla, ktorá má vplyv na bezpečnú prevádzku dráhového vozidla alebo na jeho výkon.

(3) Technicko-bezpečnostná skúška podľa odseku 5 písm. b) sa vykonáva za denného svetla a dobrej viditeľnosti na traťovom úseku, kde možno dosiahnuť skúšobnú rýchlosť, so sklonom trate najviac päť promile, s oblúkmi s polomerom väčším ako 100 m. Pri ucelených súpravách sa technicko-bezpečnostná skúška vykonáva s celou súpravou, pri riadiacich vozňoch a ťahaných dráhových vozidlách v spojení s príslušným hnacím dráhovým vozidlom. Dráhové vozidlá sa na vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky vybavia plnými zásobami prevádzkových hmôt.

(4) Skúšobná rýchlosť je o 10 % vyššia, ako je konštrukčná rýchlosť dráhového vozidla, a skúšané dráhové vozidlo ju musí dosiahnuť v oboch smeroch na dráhe dlhej najmenej 5 km.

(5) Technicko-bezpečnostné skúšky sa vykonávajú na

a) stojacom dráhovom vozidle,

b) pohybujúcom sa dráhovom vozidle.

(6) Pri technicko-bezpečnostnej skúške dráhového vozidla sa na stojacom dráhovom vozidle overuje

a) úplnosť a správnosť dokladov dráhového vozidla vrátane dokladu o preukázaní zhody so schváleným typom vydaným výrobcom,

b) súlad technickej dokumentácie s vyhotovením dráhového vozidla a so schváleným typom,

c) funkčné overenie jednotlivých častí dráhového vozidla.

(7) Pri technicko-bezpečnostnej skúške dráhového vozidla v pohybe sa overujú

a) údaje rýchlomerov a tratimerov,

b) brzdiace vlastnosti dráhového vozidla, zábrzdné dráhy a súčinnosť všetkých brzdových systémov zabudovaných do dráhového vozidla,

c) jazdné a prevádzkové vlastnosti dráhového vozidla pri konštrukčnej rýchlosti a skúšobnej rýchlosti,

d) funkcia naklápania vozidlových skríň,

e) funkcia vlakového zabezpečovacieho zariadenia, automatizovaného riadenia dráhového vozidla a základných elektrických a ochranných obvodov dráhového vozidla.

(8) Na dráhové vozidlá určené pre špeciálnu dráhu, električkovú dráhu, trolejbusovú dráhu a lanovú dráhu sa ustanovenia podľa odseku 7 písm. c) a d) a určenie dĺžky podľa odseku 4 nevzťahujú. Technicko-bezpečnostná skúška podľa odseku 5 písm. a) sa vykonáva na električkovej dráhe a na trolejbusovej dráhe tak, aby bol umožnený prípadný pohyb dráhového vozidla, a na ostatných dráhach tak, aby bol umožnený pohyb dráhového vozidla najmenej 100 m.

(9) O vykonanej technicko-bezpečnostnej skúške sa vyhotovuje zápis. Poverená osoba zašle kópiu zápisu dráhovému správnemu úradu pre potreby vyplnenia technického preukazu vozidla.

(10) Ďalšie podmienky a spôsob vykonávania technicko-bezpečnostných skúšok určia jednotné technologické postupy prevádzkovateľa dráhy a dopravcu s ohľadom na podmienky dané výrobcom.

§ 70

Dráhové vozidlá v prevádzke, ktoré podliehajú pravidelným technickým kontrolám, spôsob a podmienky vykonávania týchto kontrol

(1) Pravidelnej technickej kontrole v rozsahu najmenej podľa prílohy č. 3, ktorou sa overuje technický stav dráhových vozidiel zaradených do prevádzky, podliehajú

a) hnacie dráhové vozidlá (rušne, elektrické a motorové vozidlá a jednotky) a riadiace vozne,

b) ťahané dráhové vozidlá (osobné a nákladné),

c) traťové stroje.

(2) Časové alebo kilometrické intervaly na vykonanie pravidelnej technickej kontroly podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Technickej kontrole okrem časového alebo kilometrického intervalu určeného v prílohe č. 2 podliehajú dráhové vozidlá uvedené v odseku 1 aj po nehode alebo po mimoriadnej udalosti s vplyvom na ich technickú spôsobilosť.

(4) Hnacie dráhové vozidlá podliehajú technickej kontrole okrem časového alebo kilometrického intervalu určeného v prílohe č. 2, ak sa viac ako šesť mesiacov neprevádzkovali na dráhe.

(5) Technický stav dráhového vozidla pre celoštátnu dráhu, regionálnu dráhu a vlečku sa zisťuje pravidelnou technickou kontrolou. Rozsah kontroly je uvedený v prílohe č. 3.

(6) Pravidelná technická kontrola dráhového vozidla pre špeciálnu dráhu sa vykonáva v rozsahu určenom v prílohe č. 3, pre električkovú dráhu a trolejbusovú dráhu sa vykonáva v rozsahu určenom pre technicko-bezpečnostné skúšky (§ 69).

(7) Medzné hodnoty rozmerov dvojkolesia dráhového vozidla električkovej dráhy sa posudzujú podľa prílohy č. 4. Pri dráhovom vozidle s prechodnosťou na trate zahraničných železničných správ musia dovolené hodnoty rozmerov dvojkolesí zodpovedať podmienkam medzinárodnej železničnej prepravy.

(8) Organizovať a vykonávať technickú kontrolu jednotlivých typov dráhových vozidiel alebo konštrukčne podobnej skupiny dráhových vozidiel v určenom časovom alebo kilometrickom intervale môžu len spôsobilé osoby určené dopravcom.

(9) Zápis o vykonanej kontrole technického stavu dráhového vozidla sa vykonáva do technického preukazu. Pri dráhovom vozidle, ktoré nemá technický preukaz, sa vykonanie technickej kontroly vyznačuje priamo na určené miesto dráhového vozidla dátumom kontroly a značkou miesta kontroly.

§ 71

Dráhové vozidlá lanových dráh

(1) Pre dráhové vozidlá lanových dráh platia ustanovenia piatej časti okrem § 67 ods. 2 a § 70 ods. 1.

(2) Podstatnou zmenou podľa § 67 ods. 2 je na dráhovom vozidle lanovej dráhy každá zmena vrátane zmeny na závese a jeho častiach.

(3) Pri technicko-bezpečnostnej skúške sa počas chodu dráhového vozidla lanovej dráhy podľa § 69 ods. 7 overuje

a) súčinnosť dráhového vozidla s technickým zariadením lanovej dráhy,

b) brzdové vlastnosti brzdového systému pohonu lanovej dráhy a brzdy dráhového vozidla.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 72

Znalosť predpisov

Prevádzkovateľ dráhy, ak ide o osoby podieľajúce sa na činnosti prevádzkovania dráhy, a dopravca, ak ide o osoby podieľajúce sa na činnosti prevádzkovania dopravy na dráhe, zabezpečia ich preukázateľné oboznámenie sa s vykonávacími predpismi k zákonu o dráhach, prevádzkovými predpismi, ako aj s ich zmenami súvisiacimi s výkonom ich činnosti a ich dodržiavanie.

§ 73

Znalosť návestí

(1) Osoba, ktorá sa pri výkone pracovnej činnosti môže pohybovať na trati dráhy, musí poznať návesť nariaďujúcu okamžité zastavenie dráhového vozidla a podmienky jej použitia.

(2) Osoba, ktorá pri svojej pracovnej činnosti dáva návesti alebo sa nimi riadi, musí byť spôsobilá.

(3) Pokiaľ osoba, ktorá sa pri svojej pracovnej činnosti riadi návesťami, prijme pochybnú alebo nezreteľnú návesť, musí sa správať tak, akoby išlo o návesť závažnejšieho charakteru alebo o zakazujúcu návesť.

§ 74

Oboznámenie so zmenami stavby dráhy

(1) Prevádzkovateľ dráhy oznamuje dopravcovi v časovom predstihu najmenej 21 dní pred uvedením do užívania predvídané zmeny stavebno-technických parametrov stavieb dráh a stavieb na dráhe, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť, presnosť a plynulosť dopravy na dráhe, najmä pokiaľ ide o zmeny priestorovej prechodnosti a prechodnosti dráhových vozidiel, zmeny v návestení, zmeny zabezpečovacieho zariadenia zariadenia vlakového zabezpečovača, zariadenia elektrickej trakcie a zmeny oznamovacieho zariadenia určeného na prenos informácií zo zariadení trate na dráhové vozidlo a naopak.

(2) Vodič musí byť pred začatím chodu (jazdy) v dotknutom úseku preukázateľne upovedomený o zmenách stavebno-technických parametrov stavieb dráh a stavieb na dráhe podľa odseku 1, a to spravidla počas 21 dní od uvedenia týchto zmien do užívania.

(3) Vodič musí byť vopred preukázateľne upovedomený o okamžitých zmenách stavebno-technických parametrov stavieb dráh a stavieb na dráhe, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť, presnosť a plynulosť dopravy, pokiaľ sú osobe riadiacej dopravu na dráhe známe, vrátane potrebných opatrení.

§ 75

Riadenie podľa jednotného času

(1) Vlaková doprava sa riadi jednotným časom s časovým rozdelením od 00.00 do 24.00 hodín. Základný čas je stredoeurópsky.

(2) Hodiny na dráhe musia ukazovať jednotný čas. Ak dôjde k ich poruche, určuje jednotný čas prevádzkovateľ dráhy.

§ 76

Vlakové rádiové zariadenie

(1) Vlakové rádiové zariadenie sa zriaďuje na rádiotelefónne spojenie vodiča vlaku alebo osôb tvoriacich vlakový personál s osobou, ktorá riadi dopravu na dráhe. Ďalej ho možno použiť na prenos signálov z vedúceho dráhového vozidla na pevné zariadenie dráhy a naopak po dohode s organizáciou telekomunikácií na verejné telekomunikačné účely.5)

(2) Ak vlakové rádiové zariadenie prenáša signály na riadenie chodu (jazdy) vedúceho dráhového vozidla alebo ak možno jeho prostredníctvom riadiť zariadenia na dráhe, musí byť takáto prevádzka registrovaná záznamovým zariadením umožňujúcim spätnú kontrolu činnosti riadenia chodu najmenej počas 12 hodín. Jedným z prenášaných signálov na vedúce dráhové vozidlo musí byť povel na okamžité zastavenie chodu vlaku.

(3) Ak sa využíva vlakové rádiové zariadenie aj na verejné telekomunikačné účely podľa osobitného zákona,6) musí mať prevádzka zabezpečujúca vedenie dráhového vozidla alebo riadenie zariadení na dráhe prednosť pred verejnou prevádzkou.

(4) Mobilná časť vlakového rádiového zariadenia je súčasťou dráhového vozidla, traťová časť (základňová rádiostanica) je súčasťou pevného zariadenia dráhy.

§ 77

Zabezpečovanie bezpečnosti cestujúcich

(1) Pravidelný nástup a výstup cestujúcich do a z dráhových vozidiel sa uskutočňuje len na miestach, ktoré sú na to určené.

(2) V staniciach bez mimoúrovňového prístupu k vlaku musí byť zabezpečený bezpečný prístup cestujúcich k vlaku s ohľadom na pohyb dráhových vozidiel.

(3) Prevádzkovateľ dráhy a dopravca musia vytvárať zodpovedajúce podmienky na prepravu cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu tak, aby táto preprava bola bezpečná.

§ 78

Informačné systémy pre verejnosť

(1) Na verejne prístupných miestach v staniciach a na zastávkach musia byť umiestnené informácie o plánovaných zmenách v doprave na dráhe a v staniciach zabezpečujúcich predaj cestovných lístkov, ako aj prepravné podmienky a tarify. Na celoštátnej dráhe a regionálnej dráhe v staniciach, kde zastavujú expresné vlaky a rýchliky osobnej dopravy, sa umiestňuje prehľad radenia vozidiel týchto vlakov.

(2) V staniciach, kde sa riadi doprava vlakov, musí byť pre verejnosť zabezpečená informácia o jednotnom čase používanom pri organizovaní dopravy na dráhe.

(3) Cestujúci musia byť v staniciach informovaní o zmenách v osobnej doprave, ktoré nie sú uvedené v cestovnom poriadku. Rovnako musia byť v staniciach informovaní o omeškaní vlaku, ak je omeškanie päť minút a väčšie, a to najneskôr v čase pravidelného príchodu alebo odchodu vlaku. Predvídané obmedzenie dopravy sa oznamuje v staniciach alebo zastávkach pomocou oznamov.

(4) Podávanie informácií o chode (jazde) vlakov v staniciach sa pre cestujúcu verejnosť zabezpečuje prostredníctvom zvukových a vizuálnych informačných zariadení. Základné informácie v grafickom vyhotovení musia byť zreteľne viditeľné zo vzdialenosti, z ktorej sa majú čítať. Tieto informácie sa podľa možnosti v stanici dopĺňajú akustickými, taktilnými a viditeľnými prvkami, ktoré slúžia osobám so zmyslovým postihnutím.

(5) V staniciach, v ktorých možno nastupovať súčasne do dvoch a viacerých vlakov rôznych smerov, musia byť cestujúci na prístupovej ceste na nástupište a na nástupišti informovaní o smere chodu konkrétneho vlaku a o čase odchodu vlaku, ak ide o celoštátnu dráhu alebo o regionálnu dráhu.

§ 79

Opatrenia pri nehodách

(1) Prevádzkovateľ dráhy a dopravca musia spracovať systém záchranných opatrení v rozsahu potrebnom na spoľahlivé a účinné zvládnutie činnosti pri odstraňovaní následkov nehody a ekologickej havárie na zabránenie vzniku ďalších škôd, na zabezpečenie obnovenia prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe a spolupráce s ostatnými účastníkmi pri týchto činnostiach a spracovať postup pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

(2) V systéme záchranných opatrení musia byť definované povinnosti prevádzkovateľa dráhy a dopravcu na dráhe v procese odstraňovania následkov nehody, postupy, adresy, volacie znaky rádiostaníc, ako aj iné dôležité údaje, telefónne čísla, faxové čísla, na ktoré sa musí nehoda alebo mimoriadna udalosť ohlásiť s uvedením, ktoré fyzické osoby a právnické osoby musia byť o nehode alebo o mimoriadnej udalosti vyrozumené.

V tomto systéme záchranných opatrení sa zároveň uvedie spôsob spojenia s orgánmi a organizáciami, ktoré pôsobia pri odbornom vyšetrovaní a odstraňovaní následkov nehody.

(3) Ak dôjde na niektorom úseku dráhy k nehode, ktorá by mohla spôsobiť neschodnosť úseku dráhy, nesmie byť takýto úsek prevádzkovaný až do času zistenia skutočného stavu.

(4) Na dvoj- a viackoľajných tratiach možno povoliť chod po susednej koľaji až po spoľahlivom zistení, že nehodou nevznikla prekážka pre chod na susednej koľaji (koľajach).

(5) Prevádzkovateľ dráhy a dopravca musia vypracovať aj systém kontroly práce zamestnancov na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a predchádzania nehodám a ekologickým haváriám na dráhe.

§ 80

Kategorizácia nehôd

(1) Prevádzkovateľ dráhy a dopravca vedú evidenciu a štatistiku nehôd. Výsledky štatistiky predkladajú v štvrťročných intervaloch príslušnému dráhovému správnemu úradu.

(2) Primárnym určovacím znakom na zaraďovanie nehôd do kategórií sú následky nehody alebo stupeň ohrozenia bezpečnosti dopravy na dráhe so zreteľom na možné následky.

(3) Podľa následkov nehody alebo stupňa ohrozenia bezpečnosti dopravy na dráhe sa určujú tieto kategórie nehôd:

a) veľká nehoda,

b) stredná nehoda,

c) ohrozenie bezpečnosti dopravy,

d) poškodenie životného prostredia.7)

(4) Kategória „veľká nehoda“ je udalosť, ktorá má najmenej jeden z týchto následkov:

a) smrteľný úraz,

b) ťažký úraz,

c) ublíženie na zdraví siedmim a viacerým osobám,

d) škodu veľkého rozsahu.8)

(5) Nehody kategórie „veľká nehoda“ prevádzkovateľ dráhy a dopravca bezodkladne ohlásia ministerstvu.

(6) Kategória „stredná nehoda“ je udalosť, ktorá má najmenej jeden z týchto následkov:

a) ublíženie na zdraví najviac šiestim osobám,

b) značná škoda.8)

(7) Do kategórie „ohrozenie bezpečnosti dopravy“ patria udalosti analogické s udalosťami uvedenými v odsekoch 4 a 5, pri ktorých sa nevyskytli následky pre zaradenie do kategórie „veľká nehoda“ alebo „stredná nehoda“, ale takéto následky mohli nastať.

§ 81

Druhy následkov

(1) Úrazom sa rozumie porucha zdravia fyzickej osoby vyvolaná pôsobením vonkajšej príčiny okrem chorôb.

(2) Smrteľným úrazom sa rozumie každý úraz, ktorý spôsobil smrť fyzickej osoby ihneď alebo kedykoľvek neskôr, ak podľa lekárskeho posudku smrť nastala následkom tohto úrazu.

(3) Ťažkým úrazom sa rozumie každý úraz fyzickej osoby, ktorý mal za následok stratu orgánu (anatomickú alebo funkčnú) alebo jeho podstatnej časti, alebo také poškodenie zdravia vrátane priemyselných otráv, ktoré lekár označil za ťažké (napr. strata oka, sluchu, komplikovaná zlomenina, vyvolanie potratu, roztrhnutie pľúc, poranenie srdca, otras mozgu spojený s bezvedomím, roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky, roztrhnutie pečene, sleziny, popáleniny II. a III. stupňa väčšieho rozsahu).

(4) Ublížením na zdraví sa rozumie zdravotná porucha sťažujúca postihnutému obvyklý spôsob života, výkon obvyklých činností alebo sťažujúca spoločenské uplatnenie, prípadne porucha, ktorá je príčinou pracovnej neschopnosti dlhšej ako sedem pracovných dní.

§ 82

Prvá zdravotná pomoc

(1) Na zabezpečenie prvej zdravotnej pomoci musia prevádzkovatelia dráhy a dopravcovia vytvárať zodpovedajúce podmienky, najmä musia byť k dispozícii zdravotnícke záchranné pomôcky a prostriedky a musí byť zabezpečené spojenie s orgánmi lekárskej záchrannej služby. Určené osoby pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe musia byť školené na poskytovanie prvej zdravotnej pomoci v nadväznosti na charakter ich pracovnej činnosti.

(2) Všetky stanice na celoštátnej dráhe, regionálnej dráhe a na lanovej dráhe musia byť vybavené skrinkou prvej pomoci a najmenej troma nosidlami s dvoma prikrývkami na každé nosidlo. Všetky stanice na špeciálnej dráhe musia byť vybavené skrinkou prvej pomoci a najmenej jednými nosidlami s dvoma prikrývkami. Zdravotnícke záchranné pomôcky a prostriedky musia byť uložené na prístupnom a zreteľne označenom mieste.

(3) Vlak na prepravu cestujúcich a pomocný vlak na celoštátnej dráhe, regionálnej dráhe a na vlečke musia byť vybavené zdravotníckou taškou, vlak na prepravu cestujúcich na špeciálnej dráhe musí byť vybavený lekárničkou. Zdravotnícka taška a lekárnička musia byť uložené tak, aby boli dostupné vlakovému personálu. V dráhovom vozidle na prepravu cestujúcich na električkovej dráhe a na trolejbusovej dráhe musí byť lekárnička umiestnená na prístupnom a zreteľne označenom mieste.

(4) Obsah zdravotníckej tašky, lekárničky a skrinky prvej pomoci je určený v prílohe č. 5.


§ 83

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1997.


Ján Jasovský v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 250/1997 Z. z.

PODMIENKY TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI DRÁHOVÝCH VOZIDIEL

Príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 250/1997 Z. z.

ČASOVÉ ALEBO KILOMETRICKÉ INTERVALY NA VYKONÁVANIE PRAVIDELNEJ TECHNICKEJ KONTROLY

Kontrolu technického stavu dráhových vozidiel musí dopravca zabezpečiť vždy najneskôr v týchto intervaloch (kilometrické intervaly prehliadok sa používajú pri vozidlách, pri ktorých je sledovanie kilometrického priebehu preukázateľné):

A. Pre celoštátnu dráhu, regionálnu dráhu a vlečku

Por. č. Druh dráhového vozidla Interval kontroly
1. Hnacie vozidlá 6 mesiacov9)
2. Osobné vozne 
2.1 Vozne salónne a spoločenské 
  - na medzinárodnú dopravu RIC10) 12 mesiacov9)
  - na vnútroštátnu dopravu 18 mesiacov9)
2.2 Vozne lôžkové, reštauračné a ležadlové 
  - na medzinárodnú dopravu RIC10) 12 mesiacov11)
  - na vnútroštátnu dopravu 18 mesiacov12)
2.3 Vozne ostatné (okrem vozňov uvedených v bodoch 2.1 a 2.2 
  - na medzinárodnú dopravu RIC10) 12 mesiacov11)
  - na vnútroštátnu dopravu vlakmi Intercity 18 mesiacov12)
2.4 Vozne štvornápravové na vnútroštátnu dopravu s rýchlosťou nad 120 km.h-1 18 mesiacov12)
  (okrem vozňov uvedených v bodoch 2.1, 2.2 a 2.3) 
2.5 Vozne štvornápravové na vnútroštátnu dopravu do rýchlosti 120 km.h-1 vrátane 24 mesiacov11)
  (okrem vozňov uvedených v bodoch 2.1, 2.2 a 2.3) 
2.6 Vozne dvojnápravové a úzkorozchodné 24 mesiacov9)
2.7 Vozne vojenské a služobné vozne pre nákladné vlaky 24 mesiacov9)
2.8 Vozne prípojné k motorovým vozňom 6 mesiacov9)
3. Nákladné vozne 
3.1 Vozne pre rýchlosť do 100 km.h-1 vrátane13) 6 rokov
3.2 Vozne pre rýchlosť do 120 km.h13) 2 roky
3.3 Vozne s krátkymi závesmi pružnie 4 roky
4. Vozne na osobitné účely železnice 
4.1 Vozne meracie 3 roky
4.2 Vozne pomocné (radu Pom) 3 roky
4.3 Vozne stáleho zdravotníckeho vlaku 4 roky
4.4 Vozne dielenských a nehodových vlakov 4 roky
4.5 Vozne ostatné do 70 km.h-1 6 rokov
4.6 Vozne ostatné do 80 km.h-1 4 roky
4.7 Vozne historické nákladné a osobné 4 roky
5. Traťové stroje 1 rok
6. Železničné koľajové žeriavy 6 rokov

B. Pre špeciálnu dráhu

Por. č. Druh dráhového vozidla Interval kontroly
1. Vozidlo na prepravu cestujúcich 2 roky14)
2. Hnacie vozidlo nezávislej trakcie 2 roky15)
3. Traťový stroj 5 rokov15)

C. Pre električkovú dráhu a trolejbusovú dráhu

Por. č. Druh dráhového vozidla Interval kontroly
1. Vozidlo na prepravu cestujúcich 2 roky
2. Traťový stroj 5 rokov

D. Pre lanovú dráhu

Por. č. Druh dráhového vozidla Interval kontroly
1. Vozidlo na prepravu cestujúcich 3 roky15)
2. Traťový stroj 3 roky15)

Príloha č. 3 k vyhláške č. 250/1997 Z. z.

ROZSAH TECHNICKEJ KONTROLY

Prvá časť

Rozsah technickej kontroly dráhového vozidla pre celoštátnu dráhu, regionálnu dráhu a vlečku

Použité skratky (druh dráhového vozidla) majú tento význam:

E - elektrické rušne

M - motorové rušne

MVJ - motorové vozne a jednotky

EVJ - elektrické vozne a jednotky

O - osobné vozne16)

N - nákladné vozne16)

T - traťové stroje určené na výstavbu, opravy a údržbu dráh (na ich zariadenia a nadstavby platia osobitné podmienky)

Por. č. Rozsah Druh vozidla
1. Každé novovyrobené, rekonštruované alebo opravené E M MVJ EVJ O N T
  vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole. Kladný             
  výsledok technickej kontroly je jednou z podmienok             
  na schválenie technickej spôsobilosti vozidla a overenia             
  zhodnosti so schváleným typom.             
2. Pri technickej kontrole, alebo pravidelnej technickej kontrole             
  podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky sa musí skontrolovať:             
2.1 Správnosť a úplnosť jeho označenia a nápisov uvedených na E M MVJ EVJ O N T
  vozidle (pozri prílohu č. 1 prvú časť bod 12)             
2.2 Narážacie zariadenie (typ, výška nad rovinou temena koľaje) E M MVJ EVJ O N T
2.3 Ťažné zariadenie (typ, výška nad rovinou temena koľaje) E M MVJ EVJ O N T
2.4 Dvojkolesie (rozkolie, jazdný obrys kolesa)17) E M MVJ EVJ O N T
2.5 Úplnosť a funkčnosť brzdového výstroja vrátane stacionárnej E M MVJ EVJ O N T
  skúšky tesnosti a funkcie odbrzďovača             
2.6 Funkčnosť zaisťovacej brzdy E M MVJ EVJ O N T
2.7 Dôležité rozmerové parametre (vrátane kontroly obrysu E M MVJ EVJ O N T
  pri prvom uvedení do prevádzky a po periodickej oprave)             
2.8 Skutočná hmotnosť vozidla (dodržanie podmienok)18) E M MVJ EVJ     
2.9 Hmotnosť na jednotlivé kolesá18) E M MVJ EVJ     
2.10 Priemerná skutočná hmotnosť na nápravu každého E M MVJ EVJ     
  dvojkolesia18)             
2.11 Splnenie podmienok pre vzťah medzi hmotnosťami na koleso E M MVJ EVJ     
  toho istého dvojkolesia18)             
2.12 Splnenie podmienok pre vzťah medzi hmotnosťami E M MVJ EVJ     
  na nápravu dvojkolesia toho istého podvozku18)             
2.13 Tesnosť proti úniku mazadiel E M MVJ EVJ O N T
2.14 Stav dôležitých dielov vozidla (úchytu dielov proti pádu E M MVJ EVJ O N T
  na trať, vypruženie, podvozok, spojkové hadice vzduchových             
  okruhov brzdy a napájacieho potrubia)             
2.15 Úplnosť vybavenia vozidla E M MVJ EVJ O N T
2.16 Úplnosť dokladov vozidla (zápisy o kontrole hlavných E M MVJ EVJ O N T
  agregátov, tlakových nádob, o revízii elektrických zariadení             
  a iné)             
2.17 Predpísané vybavenie (návestné lampáše, húkačky, vnútorné E M MVJ EVJ O  T
  osvetlenie pracovných priestorov, hasiace prístroje a iné)             
2.18 Funkčnosť vonkajšieho osvetlenia vozidla E M MVJ EVJ O  T
2.19 Funkčnosť klimatizačného zariadenia vozidla E M MVJ EVJ O  T
2.20 Funkčnosť vykurovania a vetrania kabíny rušňovodiča E M MVJ EVJ    T
  a pri traťových strojoch stanovišťa obsluhy             
2.21 Funkčnosť ovládacích prvkov vozidla (stanovišťa rušňovodiča) E M MVJ EVJ    T
2.22 Funkčnosť pieskovacieho zariadenia E M MVJ EVJ    T
2.23 Funkčnosť vlakového zabezpečovača alebo zariadenia E M MVJ EVJ    T
  na kontrolu bdelosti             
2.24 Kontrola typu rýchlomeru E M MVJ EVJ    T
2.25 Funkčnosť pomocných strojov E M MVJ EVJ    T
2.26 Funkčnosť zariadenia na vytváranie čistiaceho účinku E M MVJ EVJ    T
  pomocou brzdových klátikov             
2.27 Funkčnosť meničov E M MVJ EVJ O  T
2.28 Funkčnosť zariadení na mazanie okolesníkov E M MVJ EVJ    T
2.29 Funkčnosť uzemňovačov, odpojovačov, zberačov, hlavného E M MVJ EVJ O N T
  vypínača, trakčného transformátora a pod.             
2.30 Funkčnosť vnútorného osvetlenia priestoru pre cestujúcich    MVJ EVJ O   
2.31 Funkčnosť vykurovania a vetrania priestoru pre cestujúcich    MVJ EVJ O   
2.32 Ovládateľnosť dverí, okien a zariadení určených na ovládanie E M MVJ EVJ O  T
2.33 Kontrola držadiel, stúpačiek a nakladacích plošín pre E M MVJ EVJ O N T
  invalidné vozíky             
2.34 Kontrola emisií spaľovacieho motora  M MVJ      T
2.35 Funkčnosť spúšťacieho zariadenia spaľovacieho motora  M MVJ      T
2.36 Funkčnosť prístrojov podávajúcich údaje o činnosti  M MVJ      T
  spaľovacieho motora             
2.37 Funkčnosť regulačného zariadenia okruhov chladenia  M MVJ      T
  spaľovacieho motora             
2.38 Funkčnosť požiarnej signalizácie E M MVJ EVJ    T
  a protipožiarneho systému             
2.39 Funkčnosť viacnásobného riadenia pri zdvojených hnacích E M MVJ EVJ    T
  vozidlách             
2.40 Funkčnosť ovládacích mechanizmov E M MVJ EVJ O N T
2.41 Zhotovenie podláh, bočníc a strechy a ich stav E M MVJ EVJ O N T
2.42 Zhotovenie príchytiek na colné uzávery a ich stav          N 
2.43 Funkčnosť WC    MVJ EVJ O   
2.44 Funkčnosť umývame E M MVJ EVJ O  T
2.45 Funkčnosť meracích, kontrolných a signalizačných E M MVJ EVJ O  T
  prístrojov a ochrán             
2.46 Funkčnosť elektrickej výzbroje E M MVJ EVJ O  T
2.47 Stav prechodového zariadenia na prechod medzi vozidlami E  MVJ EVJ O  T
2.48 Funkčnosť pracovnej časti traťového stroja            T

Druhá časť

Rozsah technickej kontroly dráhového vozidla pre špeciálnu dráhu

Použité skratky (druh vozidla) majú tento význam:

EVM - elektrické vozidlá metra

S - motorové rušne, špeciálne konštruované koľajové vozidlá určené na výstavbu, opravy a údržbu metra

M - motorové rušne špeciálnej dráhy turistickej

O - osobné vozne špeciálnej dráhy turistickej

N - nákladné vozne špeciálnej dráhy turistickej

Por. č. Rozsah Druh vozidla
1. Skúšobný chod, pri ktorom sa overia jednotlivé funkcie M O N EVM S
  vozidla         
2. Skontrolovať sa musí         
2.1 správnosť a úplnosť jeho označenia a nápisov uvedených M O N EVM S
  na vozidle         
2.2 narážacie zariadenie (typ, výška nad rovinou temena koľaje) M O N  S
2.3 ťažné zariadenie, spriahadlo (typ, výška nad rovinou temena M O N EVM S
  koľaje)         
2.4 podvozok, dvojkolesie (rozkolie, jazdný obrys kolesa) M O N EVM S
2.5 úplnosť a funkčnosť brzdového výstroja vrátane stacionárnej M O N EVM S
  skúšky a funkcie odbrzďovača         
2.6 funkčnosť zaisťovacej brzdy M O N EVM S
2.7 dôležité rozmerové parametre (vrátane kontroly obrysu M O N EVM S
  pri prvom uvedení do prevádzky a po oprave)         
2.8 skutočná hmotnosť vozidla (dodržanie podmienok)18) M O N EVM S
2.9 hmotnosť na jednotlivé kolesá18) M O N EVM S
2.10 tesnosť proti úniku mazadiel M O N EVM S
2.11 stav dôležitých dielov vozidla (úchytu dielov proti pádu M O N EVM S
  na trať, vypruženie, podvozok, spojkové hadice vzduchových         
  okruhov brzdy a napájacieho potrubia)         
2.12 úplnosť vybavenia vozidla M O N EVM S
2.13 úplnosť dokladov vozidla (zápisy o kontrole hlavných M O N EVM S
  agregátov, tlakových nádob, o revízii elektrických zariadení         
  a iné)         
2.14 predpísané vybavenie (návestné lampáše, húkačky, vnútorné M O  EVM S
  osvetlenie pracovných priestorov, hasiace prístroje a iné)         
2.15 funkčnosť vonkajšieho osvetlenia vozidla M O  EVM S
2.16 funkčnosť vykurovania a vetrania kabíny rušňovodiča M    EVM S
  a emisná kontrola         
2.17 funkčnosť ovládacích prvkov vozidla (stanovišťa rušňovodiča) M    EVM S
2.18 funkčnosť vlakového zabezpečovača alebo zariadenia M    EVM 
  na kontrolu bdelosti         
2.19 funkčnosť rýchlomeru M    EVM S
2.20 funkčnosť pomocných strojov M    EVM S
2.21 funkčnosť meničov M O  EVM S
2.22 funkčnosť uzemňovačov, odpojovačov, zberačov, hlavného M O  EVM S
  vypínača a pod.         
2.23 funkčnosť vnútorného osvetlenia priestoru pre cestujúcich  O  EVM 
2.24 ovládateľnosť dverí (a signalizácia), okien a zariadení, ktoré M O N EVM S
  sú určené na ovládanie         
2.25 funkčnosť požiarnej signalizácie a protipožiarneho systému M    EVM S
2.26 funkčnosť viacnásobného riadenia M    EVM 
2.27 zhotovenie podláh, bočníc a strechy M O N EVM 
2.28 funkčnosť meracích, kontrolných a signalizačných prístrojov M    EVM S
  a ochrán         
2.29 funkčnosť elektrickej výzbroje M O  EVM S
2.30 stav prechodového zariadenia na prechod medzi vozidlami  O  EVM 

Príloha č. 4 k vyhláške č. 250/1997 Z. z.

1. Najmenšie prípustné rozmery okolesníkov sú pri kolesách s profilom:
výška (mm) šírka (mm)
a) električkovým (valcovým) 10 8
b) železničným (krivkovým) 18 12
2. Výška okolesníkov sa meria od bodu „X" na obežnej ploche venca (obruče) kolesa vzdialeného pri vozidlách s profilom
kolies
a) električkovým 35 mm,
b) železničným 45 mm
od líca obruče (venca) zo strany okolesníka.
Šírka okolesníka sa vždy meria vo výške 9 mm smerom k obvodu kolesa od bodu „X".
3. Najmenšia prípustná hrúbka obručí električkových kolies je 18 mm. Hrúbka obručí sa meria v radiálnej rovine
kolesa vo vzdialenosti 750 mm od pozdĺžnej osi vozidla pri vozidlách s normálnym rozchodom a 525 mm od pozdĺžnej
osi vozidla pri vozidlách s rozchodom 1 000 mm.
4. Pri celistvých kolesách (monoblokoch) je najmenšia prípustná hrúbka venca na jeho okraji 10 mm.
5. Rozchod dvojkolesia nesmie byť väčší ako 1 430 mm pri vozidlách s normálnym rozchodom a 996 mm pri vozidlách
s rozchodom 1 000 mm.
Rozchod dvojkolies sa meria vo vzdialenosti 9 mm nad bodom „X".
6. Vzdialenosť medzi vnútornými plochami obručí (vencov) kolies vozidiel - rozkolesie musí zodpovedať rozdielu
určených mier rozchodu dvojkolies pri kolesách v neopotrebovanom stave a dvojnásobnej šírky okolesníkov nových
kolies zväčšenej o príslušnú veľkosť vnútorného zošikmenia okolesníkov. Prípustná odchýlka môže byť -3 mm.
7. Hodnoty rozkolesí namerané na jednom dvojkolesí v troch rovinách prechádzajúcich osou dvojkolesia a navzájom
zvierajúcich uhol 120° 5° sa nesmie od seba líšiť o viac ako 0,5 mm.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 250/1997 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH PROSTRIEDKOV

1. Zdravotnícka taška uložená vo vlaku s prepravou cestujúcich a v pomocnom vlaku na celoštátnej dráhe, regionálnej dráhe a vlečke obsahuje:
Liečivá
Septonex alebo iný vhodný dezinfekčný prostriedok 1 ks
Obväzový a iný zdravotnícky materiál
Obväzový balíček, sterilný, č. 2 8 cm x 5 m 2 ks
Obvínadlo hydrofilné, sterilné 6 cm x 5 m 4 ks
Obvínadlo hydrofilné, sterilné 10 cm x 5 m 5 ks
Obvínadlo hydrofilné, sterilné 14 cm x 5 m 2 ks
Obvínadlo pružné 10 cm x 5 m 1 ks
Obvínadlo na popáleniny 1 ks
Gáza hydrofilná, sterilná, lisovaná 20 cm x 2 m 3 ks
Šatka trojrohá 2 ks
Náplasť - rýchloobväz 8 cm x 4 cm 4 ks
Obvínadlo škrtiace, gumové 1 ks
Zdravotnícke pomôcky
Rúško resuscitačné 2 ks
Rukavice gumové, chirurgické, sterilné 2 ks
Dlaha nafukovacia 2 ks
T-tubus 1 ks
Rôzne pomôcky
Nožnice pre domácnosť, leštené 10 1/2 palca 1 ks
Špendlíky zatváracie, biele, veľkosť 3 1 zväzok
Obsahový list a evidenčný zošit 1 ks
Ceruzka 1 ks
Zdroj svetla 1 ks
2. Skrinka prvej pomoci uložená v stanici obsahuje:
Liečivá
Septonex alebo iný vhodný dezinfekčný prostriedok 1 ks
Acylpyrin (alebo Paralen) tbl. 10 x 0,5 g 2 ks
Ophtal 1 ks
Obväzový a iný zdravotnícky materiál
Obväzový balíček, sterilný, č. 2 8 cm x 5 m 2 ks
Obvínadlo hydrofilné, sterilné 6 cm x 5 m 4 ks
Obvínadlo hydrofilné, sterilné 10 cm x 5 m 5 ks
Obvínadlo hydrofilné, sterilné 14 cm x 5 m 2 ks
Obvínadlo pružné 10 cm x 5 m 1 ks
Obvínadlo na popáleniny 1 ks
Gáza hydrofilná, sterilná, lisovaná 20 cm x 2 m 3 ks
Šatka trojrohá 3 ks
Náplasť - rýchloobväz 8 cm x 4 cm 1 ks
Náplasť 5 cm x 1 m 1 ks
Vata obväzová, lisovaná, sterilná 25 g 1 ks
Obvínadlo škrtiace, gumové 2 ks
Zdravotnícke pomôcky
Rúško resuscitačné 2 ks
Rukavice gumové, chirurgické, sterilné 2 ks
Dlaha nafukovacia alebo dlaha Kramerova 50 cm x 8 cm 4 ks
Rôzne pomôcky
Nožnice pre domácnosť, leštené 10 1/2 palca 1 ks
Pinzeta špicatá 1 ks
Špendlíky zatváracie, biele, veľkosť 3 1 zväzok
Zdravotnícky popruh 6,5 cm x 360 cm 1 ks
Obsahový list a evidenčný zošit 1 ks
Ceruzka 1 ks
Zdroj svetla 1 ks
Špachtl'a 1 ks
3. Lekárnička uložená u osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo na špeciálnej dráhe, a vo vozidle na prepravu cestujúcich na električkovej dráhe a na trolejbusovej dráhe obsahuje:
Liečivá
Septonex alebo iný vhodný dezinfekčný prostriedok 1 ks
Obväzový a iný zdravotnícky materiál
Obväzový balíček, sterilný, č. 2 8 cm x 5 m 2 ks
Obvínadlo hydrofilné, sterilné 6 cm x 5 m 4 ks
Obvínadlo hydrofilné, sterilné 10 cm x 5 m 5 ks
Obvínadlo hydrofilné, sterilné 14 cm x 5 m 2 ks
Obvínadlo pružné 10 cm x 5 m 1 ks
Obvínadlo na popáleniny 1 ks
Gáza hydrofilná, sterilná, lisovaná 20 cm x 2 m 3 ks
Šatka trojrohá 3 ks
Náplasť - rýchloobväz 8 cm x 4 cm 2 ks
Náplasť 5 cm x 1 m 1 ks
Vata obväzová, lisovaná, sterilná 25 g 1 ks
Obvínadlo škrtiace, gumové 2 ks
Zdravotnícke pomôcky
Rúško resuscitačné 2 ks
Rukavice gumové, chirurgické, sterilné 2 ks
Dlaha nafukovacia alebo dlaha Kramerova 50 cm x 8 cm 4 ks
Rôzne pomôcky
Nožnice pre domácnosť, leštené 10 1/2 palca 1 ks
Pinzeta špicatá 1 ks
Špendlíky zatváracie, biele, veľkosť 3 1 zväzok
Zdravotnícky popruh 6,5 cm x 360 cm 1 ks
Obsahový list a evidenčný zošit 1 ks
Ceruzka 1 ks
Zdroj svetla 1 ks

Príloha č. 6 k vyhláške č. 250/1997 Z. z.

ZÁKLADNÉ NÁVESTI A CHROMATICKOSŤ FARIEB NÁVESTNÝCH SVETIEL

Príloha 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 250/1997 Z. z.

Vzor 07-1

Vzor 07-2

Vzor 07-3

Poznámky pod čiarou

1) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.

3) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z.

5) Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 96/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z.

6) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 110/1964 Zb. v znení zákona č. 150/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 96/1993 Z. z.

7) § 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

8) § 89 ods. 14 Trestného zákona.

9) Najneskôr po ubehnutí 100 000 km.

10) Vozne, ktoré majú prechodnosť na zahraničné trate podľa Dohovoru o vzájomnom používaní osobných a batožinových vozňov medzinárodnej preprave RIC.

11) Najneskôr po ubehnutí 200 000 km.

12) Najneskôr po ubehnutí 300 000 km.

13) Rýchlosťou sa pri nákladných vozňoch rozumie uvedená rýchlosť v naloženom stave vozňa.

14) Ak nie je výrobcom určené inak.

15) Najneskôr po ubehnutí 165 000 km.

16) Platí primerane aj na vozne na osobitné účely.

17) Po vykoľajení vozidla.

18) Vykonáva sa po oprave, úprave vozidla majúcej vplyv na rozloženie hmotnosti, alebo ak je pri pravidelnej technickej kontrole zistené nerovnomerné rozloženie hmotnosti (príloha č. 1 prvú časť bod 13).