249

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 19. júna 1997

o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku na dráhach

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Prevádzkovateľ dopravy na dráhe (ďalej len „dopravca“) vykonáva dopravu na dráhe podľa vlastného prepravného poriadku vyhotoveného pre každý druh dopravy na dráhe podľa tohto vzoru. Prepravný poriadok sa vydáva pre

a) železničnú dráhu,

b) električkovú dráhu, trolejbusovú dráhu a špeciálnu dráhu (ďalej len „mestská dráha“),

c) lanovú dráhu.

(2) Prepravný poriadok obsahuje všetky podmienky dopravcu potrebné na uzavretie

a) zmluvy o preprave osôb1) vo verejnej osobnej doprave na dráhe,

b) zmluvy o preprave nákladu (vecí)2) v nákladnej doprave na dráhe.

(3) Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim vo verejnej osobnej doprave na dráhe a voči odosielateľom a príjemcom vecí v nákladnej doprave na dráhe odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy3) v doprave na dráhe.

(4) Prepravný poriadok neupravuje veci patriace do cestovného poriadku.4)

§ 2

Prepravný poriadok na železničnej dráhe

(1) Prepravný poriadok na železničnej dráhe obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb vo verejnej osobnej doprave na železničnej dráhe a na uzavretie zmluvy o preprave nákladu (vecí) v nákladnej doprave na železničnej dráhe.

(2) Dopravca v prepravnom poriadku na železničnej dráhe podrobne rozpracuje ustanovenia právnych predpisov o doprave na železničnej dráhe, ustanovenia o zmluve o preprave osôb a o zmluve o preprave vecí, ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch, ako aj podmienky týkajúce sa rozsahu prepravnej povinnosti obsiahnuté v osobitnom predpise5) alebo v licencii na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe6) a v zmluve o výkonoch vo verejnom záujme7) upravené na vlastné prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe.

(3) V prepravnom poriadku na železničnej dráhe sa uvedie

a) v časti týkajúcej sa verejnej osobnej dopravy

1. rozsah dopravy, ktorý dopravca prevádzkuje (celoštátna verejná železničná doprava, medzinárodná železničná doprava, regionálna železničná doprava),

2. vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave osôb medzi dopravcom a cestujúcim vo verejnej osobnej doprave, najmä vznik a rozsah prepravnej povinnosti a prevádzkovej povinnosti dopravcu,

3. postavenie cestujúceho vo verejnej osobnej doprave, najmä jeho práva a povinnosti pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po jej skončení, ako aj pri jej neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní a postup uplatňovania práva vyplývajúce zo zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy, za stratu alebo poškodenie batožiny alebo inej veci prevzatej na prepravu a za stratu alebo uhynutie domáceho zvieraťa prevzatého na prepravu,

4. okruh cestujúcich, ktorí majú vo verejnej osobnej doprave prednostné práva, najmä vyhradené miesta na sedenie, právo na sprievodcu alebo na vodiaceho psa, a podmienky prepravy detí, cestujúcich s detským kočíkom, zdravotne postihnutých osôb a organizovaných skupín cestujúcich,

5. okruh cestujúcich, ktorí sú z verejnej osobnej dopravy vylúčení a ktorých možno z uskutočňovanej prepravy vylúčiť, s podrobným uvedením podmienok vylúčenia,

6. úprava vzťahu cestujúceho a sprievodcu a vzťahu cestujúceho a zamestnanca povereného výkonom kontroly (ďalej len „revízor“) vo verejnej osobnej doprave, najmä pravidlá správania sa cestujúcich a sprievodcu bezprostredne pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po jej skončení a oprávnenia a povinnosti cestujúceho a revízora pri kontrole cestovných lístkov a miesteniek počas prepravy,

7. rozsah prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny, domácich zvierat, prípadne iných vecí patriacich cestujúcim, najmä detských kočíkov, bicyklov, invalidných vozíkov a podmienky, za ktorých sa ich preprava uskutoční a za ktorých ich možno z prepravy vylúčiť,

8. okruh vecí, ktoré sú z prepravy vo verejnej osobnej doprave celkom vylúčené alebo ktoré možno prepravovať iba v obmedzenom rozsahu alebo za splnenia určitých podmienok,

9. pravidlá prehliadky podozrivej batožiny cestujúceho alebo opustenej batožiny, alebo iných vecí v staniciach, v dráhových vozidlách, na dráhe a v ochrannom pásme dráhy,

10. problematika cestovných lístkov, batožinových lístkov a miesteniek, najmä pravidlá ich platnosti a neplatnosti, rezervovania, vydávania v staniciach a v dráhových vozidlách, preukazovania sa nimi pri kontrole, ako aj prípadnej možnosti náhrady za ich stratu,

11. podmienky odstúpenia od zmluvy o preprave osôb a vyrovnania vzájomných záväzkov, ktoré z toho zmluvným stranám vyplývajú,

12. pravidlá nakladania s vecami nájdenými v staniciach, v dráhových vozidlách, na dráhe a v ochrannom pásme dráhy,

13. postup sprievodcu, revízora alebo iného zamestnanca dopravcu pri dopravnej nehode alebo pri požiari dráhového vozidla, úraze alebo pri náhlom ochorení cestujúceho, alebo pri inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, zamestnancov dopravcu alebo iných osôb, a práva a povinnosti cestujúcich počas mimoriadnej udalosti,

b) v časti týkajúcej sa nákladnej dopravy

1. rozsah nákladnej dopravy, ktorú dopravca prevádzkuje (vnútroštátna nákladná doprava, medzinárodná nákladná doprava, kombinovaná doprava, miestna nákladná doprava, prevádzkovanie vlečky pre iné subjekty), jej charakter (vozové zásielky, kusové zásielky a pod.) a druhy prepráv, ktoré vykonáva podľa svojho vozňového parku (preprava sypkých látok, tekutín, nebezpečných vecí, rýchlo sa kaziacich potravín, kontejnerov, živých zvierat a pod.),

2. vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave nákladu (vecí) medzi dopravcom a objednávateľom v nákladnej doprave, najmä vznik a rozsah prepravnej povinnosti dopravcu,

3. postavenie objednávateľa prepravy, najmä jeho práva a povinnosti pred začatím nakládky a prepravy, prípadne počas prepravy (napr. pri preprave živých hospodárskych zvierat) a bezprostredne po jej skončení, ako aj pri jej neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní, ako aj postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy,

4. vymedzenie vecí, ktoré dopravca z dôvodu verejného záujmu prepravuje prednostne,

5. vymedzenie vecí, ktoré sú u dopravcu vylúčené z prepravy vzhľadom na jeho vozňový park, špecializáciu alebo prevádzkové možnosti,

6. úprava vzťahu zamestnancov alebo iných zástupcov objednávateľa prepravy a zamestnancov dopravcu počas nakládky a vykládky, prípadne i počas prepravy, ak to prichádza vzhľadom na druh prepravy do úvahy, ako aj postup pri poškodení dráhového vozidla zamestnancami objednávateľa alebo prijímateľa pri nakládke a vykládke tovaru,

7. podmienky zmeny zmluvy a odstúpenia od zmluvy v nákladnej doprave a vyrovnania vzájomných záväzkov, ktoré z toho zmluvným stranám vyplývajú,

8. pravidlá balenia a označovania tovaru a nakladania s tovarom pri nakládke, počas prepravy a pri jeho vykládke a odovzdaní prijímateľovi, ako aj postup pri poškodení alebo zničení tovaru a pri poškodení dráhového vozidla prepravovaným tovarom,

9. problematika prepravných listín potrebných v nákladnej doprave, prípadne v kombinovanej doprave, najmä ich obsah a manipulácia s nimi, vrátane prepravy nebezpečných vecí alebo rýchlo sa kaziacich sa potravín,

10. postup zamestnancov dopravcu pri dopravnej nehode, pri požiari dráhového vozidla, poškodení nákladu alebo pri inej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie zamestnancov dopravcu alebo iných osôb, alebo hrozí zničenie alebo poškodenie tovaru, dráhového vozidla, dráhy alebo dopravných zariadení.

(4) V medzinárodnej železničnej doprave dopravca rozpracuje v prepravnom poriadku na železničnej dráhe v závislosti od druhu a charakteru železničnej dopravy, ktorý prevádzkuje, medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na medzinárodnú železničnú dopravu, najmä

a) Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 19808) vrátane jeho dodatku B, prílohy I (Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru - RID) a protokolov o jeho zmene,

b) Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodnení z 22. marca 1989.9)

§ 3

Prepravný poriadok na mestskej dráhe

(1) Prepravný poriadok na mestskej dráhe obsahuje podmienky dopravcu vo verejnej pravidelnej osobnej doprave na mestskej dráhe na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

(2) V prepravnom poriadku dopravca podrobne rozpracuje ustanovenia právnych predpisov o dráhach, ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o preprave osôb a ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch, ako aj podmienky týkajúce sa rozsahu prepravnej povinnosti obsiahnuté v licencii a v zmluve o výkonoch vo verejnom záujme upravené na vlastné prevádzkovanie mestskej dráhy. Ak dopravca prevádzkuje viac druhov mestskej dráhy, ktoré spolu tvoria jeden ucelený dopravný systém v meste, vyhotovuje pre všetky druhy mestskej dráhy iba jeden prepravný poriadok.

(3) V prepravnom poriadku na mestskej dráhe sa uvedie

a) rozsah dopravy, ktorý dopravca prevádzkuje (trolejbusová doprava, električková doprava, mestská pozemná alebo podzemná rýchlodráha, ozubnicová dráha),

b) vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave osôb medzi dopravcom a cestujúcim, najmä vznik a rozsah prepravnej povinnosti a prevádzkovej povinnosti dopravcu,

c) postavenie cestujúceho v doprave, najmä jeho práva a povinnosti pred začatím prepravy, počas prepravy a pri jej neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní, a postup uplatňovania práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy a za poškodenie príručnej batožiny,

d) okruh cestujúcich, ktorí majú v doprave prednostné práva, najmä prednosť pri nastupovaní, vyhradené miesta na sedenie, právo na sprievodcu alebo vodiaceho psa, a podmienky prepravy detí, cestujúcich s detským kočíkom a zdravotne postihnutých osôb,

e) okruh cestujúcich, ktorí sú z dopravy vylúčení a ktorých možno z uskutočňovanej prepravy vylúčiť, s podrobným uvedením podmienok vylúčenia,

f) úprava vzťahu cestujúceho a členov osádky dráhového vozidla počas prepravy, najmä pravidlá správania sa cestujúcich a osádky dráhového vozidla bezprostredne pred začatím prepravy, počas nej a bezprostredne po jej skončení,

g) oprávnenia a povinnosti cestujúceho a vodiča alebo iného člena osádky dráhového vozidla, alebo revízora pri kontrole cestovných lístkov,

h) rozsah prepravy príručnej batožiny a iných vecí cestujúcich, najmä detského kočíka, invalidného vozíka, lyží a domácich zvierat, ako aj podmienky, za ktorých sa ich preprava uskutoční a za ktorých ich možno z prepravy vylúčiť,

i) okruh vecí, ktoré sú z dopravy celkom vylúčené, prípadne ktoré možno prepravovať v obmedzenom rozsahu alebo keď sú splnené určité podmienky, ako aj pravidlá prehliadky podozrivej alebo opustenej batožiny v dráhovom vozidle,

j) veci týkajúce sa cestovných lístkov, najmä pravidlá ich platnosti a neplatnosti, vydávania v dráhovom vozidle alebo mimo neho a preukazovania sa nimi pri kontrole,

k) pravidlá nakladania s nájdenými vecami,

l) postup osádky dráhového vozidla, dispečera a iných osôb pri dopravnej nehode alebo pri požiari dráhového vozidla, úraze, alebo pri náhlom ochorení cestujúceho, alebo pri inej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky dráhového vozidla alebo iných osôb, a práva a povinnosti cestujúcich počas tejto udalosti.

§ 4

Prepravný poriadok na lanovej dráhe

(1) Prepravný poriadok na lanovej dráhe obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb vo verejnej osobnej doprave na lanovej dráhe.

(2) V prepravnom poriadku dopravca podrobne rozpracuje ustanovenia právnych predpisov o dráhach, ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o preprave osôb, ako aj podmienky týkajúce sa rozsahu prepravnej povinnosti obsiahnuté v licencii a v zmluve o výkonoch vo verejnom záujme upravené na vlastné prevádzkovanie lanovej dráhy. Ak ten istý dopravca vykonáva verejnú osobnú dopravu na železničnej dráhe i na lanovej dráhe, vyhotovuje prepravný poriadok pre každú z nich osobitne; to neplatí, ak lanová dráha tvorí ucelený dopravný systém so železničnou dráhou v mieste.

(3) V prepravnom poriadku na lanovej dráhe sa uvedie

a) rozsah dopravy (celoročná doprava, sezónna doprava),

b) vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave osôb medzi dopravcom a cestujúcim, najmä vznik a rozsah prepravnej povinnosti dopravcu,

c) postavenie cestujúceho v doprave, najmä jeho práva a povinnosti pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po jej skončení, ako aj pri jej neuskutočnení alebo nedokončení a postup uplatňovania práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy a za stratu alebo poškodenie príručnej batožiny alebo inej veci prevzatej na prepravu,

d) okruh cestujúcich, ktorí majú v doprave prednostné práva, najmä prednosť pri nastupovaní, vyhradené miesta na sedenie, právo na sprievodcu alebo vodiaceho psa, a podmienky prepravy detí, zdravotne postihnutých osôb a organizovaných skupín cestujúcich, ak to vzhľadom na druh dráhového vozidla a charakter prepravy prichádza do úvahy,

e) okruh cestujúcich, ktorí sú z dopravy vylúčení a ktorých možno z uskutočňovanej prepravy vylúčiť, s podrobným uvedením podmienok vylúčenia,

f) úprava vzťahu cestujúceho a zamestnancov dopravcu zabezpečujúcich prevádzku, najmä pravidlá správania sa cestujúcich a zamestnancov dopravcu bezprostredne pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po jej skončení,

g) oprávnenia a povinnosti cestujúceho a revízora alebo iného zamestnanca dopravcu pri kontrole cestovných lístkov a v priestoroch dopravcu vyhradených pre cestujúcich,

h) rozsah prepravy príručnej batožiny a iných vecí cestujúcich, najmä invalidného vozíka, lyží, a domácich zvierat, ako aj podmienky, za ktorých sa ich preprava uskutočňuje a za akých ich možno z prepravy vylúčiť,

i) okruh vecí, ktoré sú z dopravy celkom vylúčené, prípadne, ktoré možno prepravovať v obmedzenom rozsahu alebo keď sú splnené určité podmienky, ako aj pravidlá prehliadky podozrivej alebo opustenej batožiny v dráhovom vozidle alebo v stanici,

j) veci týkajúce sa cestovných lístkov, prípadne batožinových lístkov, ak možno prevážať inú batožinu než príručnú a iné veci cestujúcich, najmä pravidlá ich platnosti a neplatnosti, vydávania vo výdajni, v dráhovom vozidle alebo pred nastúpením do dráhového vozidla a preukazovania sa nimi pri kontrole,

k) pravidlá nakladania s nájdenými vecami,

l) postup zamestnancov dopravcu zabezpečujúcich prevádzku lanovej dráhy pri prevádzkovej nehode alebo pri požiari dráhového vozidla, úraze, alebo pri náhlom ochorení cestujúceho, alebo pri inej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, zamestnancov dopravcu alebo iných osôb, a práva a povinnosti cestujúcich počas tejto udalosti.

§ 5

Vyhotovenie prepravného poriadku

(1) Súčasťou prepravných poriadkov podľa § 2 až 4 sú ustanovenia zákonov, ktoré obsahujú povinnosti vlastníka dráhy, povinnosti prevádzkovateľa dráhy a povinnosti dopravcu voči cestujúcim.10) Odchýliť sa od nich môže iba v rozsahu, ktorý zákon pripúšťa. To isté platí o ustanoveniach o zmluve o preprave osôb a zmluve o preprave nákladu (vecí).

(2) Podrobnosti o obchodných záväzkových vzťahoch pri vykonávaní dopravy na dráhe upraví dopravca podľa svojich podnikateľských potrieb s prihliadnutím na obchodné zvyklosti vychádzajúc zo všeobecných ustanovení o záväzkových vzťahoch medzi podnikateľmi a z ustanovení o zmluve o preprave nákladu. Ak zákon alebo medzinárodná zmluva nepripúšťa možnosť odchýliť sa od ustanovení zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ani možnosť vylúčiť11) ustanovenia zákona alebo medzinárodnej zmluvy, dopravca prevezme ustanovenia zákona alebo medzinárodnej zmluvy do prepravného poriadku bez zmeny.

(3) Uceleným dopravným systémom je prevádzkovanie dvoch alebo viacerých druhov dráh jedným alebo niekoľkými dopravcami, ak prevádzka týchto dráh je v jednom mieste prevádzkovo zosúladená (napr. cestovnými poriadkami alebo tarifami, rovnakými právami a povinnosťami cestujúcich) alebo prepojená (napr. používajú sa rovnaké cestovné lístky alebo spoločné cestovné lístky, cestujúci môžu prestupovať medzi vozidlami rôznych dráh).

(4) Ak ucelený dopravný systém tvorí prevádzkovanie osobnej dopravy na dráhe v meste (napr. mestskej dráhy) a mestskej autobusovej dopravy, dopravca môže vydať spoločný prepravný poriadok pre všetky druhy osobnej dopravy v meste.

(5) Prepravný poriadok sa vnútorne člení na články a články na odseky spravidla v takom poradí, v akom sú uvedené v § 2 ods. 3, § 3 ods. 3 a § 4 ods. 3.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1997.


Ján Jasovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 29 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 760 až 764 a § 772 Občianskeho zákonníka.

2) § 610 až 629 Obchodného zákonníka.§ 765 až 773 Občianskeho zákonníka.

3) § 43 až 45 Občianskeho zákonníka.

4) § 22 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.

6) § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.

7) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.

8) Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).

9) Oznámenie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 60/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.

10) § 16 až 21 a § 27 a 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.

11) § 263 Obchodného zákonníka.