Zákon č. 248/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov

Čiastka 105/1997
Platnosť od 19.09.1997 do31.03.2002
Účinnosť od 19.09.1997 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

248

ZÁKON

z 2. septembra 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Tento zákon upravuje

a) poskytovanie mzdy a odmeny za pracovnú pohotovosť, ako aj zisťovanie a používanie priemerného zárobku na pracovnoprávne účely,

b) usmerňovanie miezd u zamestnávateľov, ktorí sústavne vykonávajú činnosti podľa osobitných predpisov1) a majú povinnosť štatisticky vykazovať podľa osobitného predpisu1a) údaje na výpočet regulačného odvodu (ďalej len „odvod“) podľa § 17a ods. 1 písm. b).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) Napríklad § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

1a) § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1996 Z. z.“.

2. V § 2 sa odkaz 1 označuje ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1b.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.

4. Za ŠTVRTÚ ČASŤ sa vkladá ŠTVRTÁa ČASŤ, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁa ČASŤ

USMERŇOVANIE MIEZD

§ 17a

(1) Zamestnávateľ uvedený v § 1 písm. b) je povinný

a) udržiavať prírastok miezd tak, aby v hodnotenom období primerane vyjadroval vzťah ku kvalitatívnym ukazovateľom,

b) odviesť za porušenie povinnosti podľa písmena a) do štátneho rozpočtu odvod,

c) predložiť výpočet odvodu príslušnému daňovému úradu,9) v ktorého obvode má zamestnávateľ sídlo ku koncu hodnoteného obdobia.

(2) Zamestnávateľ uvedený v § 1 písm. b) uhradí odvod z rezervného fondu;10) zamestnávateľ, ktorý nemá dostatok zdrojov v rezervnom fonde alebo ak od neho zákon nevyžaduje utvorenie rezervného fondu, uhradí odvod z nákladov.

(3) Na účely výpočtu dane z príjmov sa suma odvodu nezahŕňa medzi výdavky (náklady) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.11)

(4) Kontrolu dodržiavania prírastku miezd a správnosti odvodu vykoná príslušný daňový úrad.9)

(5) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky môže na zamedzenie tvrdosti v prípadoch mimoriadnych udalostí,12) sucha alebo kalamity poskytnúť zamestnávateľovi úľavu z povinnosti vykonať odvod podľa odseku 1 písm. b) pri vyrovnaní odvodu, ak o to zamestnávateľ požiada.

(6) Kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výšku odvodu, údaje podľa osobitného predpisu1a) na jeho výpočet na príslušné hodnotené obdobia, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobia ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

§ 17b

(1) Ak zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje § 17a,

a) nedosiahol zisk v hodnotenom období podľa § 17a ods. 6 alebo

b) nezaplatil dane,13) poistné na zdravotné poistenie,14) poistné na nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpečenie15) alebo príspevok na poistenie v nezamestnanosti16) do štyroch mesiacov po uplynutí hodnoteného obdobia,

vedúcemu zamestnancovi4b) tohto zamestnávateľa nevznikne za toto obdobie nárok na časť mzdy dojednanej podľa § 4 ods. 3, ktorá by mu patrila za hodnotené obdobie, a to na časť, ktorá presahuje najviac 2,5-násobok priemernej mzdy všetkých zamestnancov tohto zamestnávateľa za hodnotené obdobie.

(2) Vyplatená mzda, na ktorú nevznikne nárok podľa odseku 1, sa považuje za preddavok na mzdu podľa § 12 ods. 1 písm. b).

(3) Príslušné daňové úrady, poisťovne zriadené na vykonávanie zdravotného poistenia,14) Sociálna poisťovňa15) a Národný úrad práce16) sú povinné poskytovať súčinnosť príslušným kontrolným orgánom17) pri kontrole dodržiavania ustanovení odsekov 1 a 2.

§ 17c

Pracovná zmluva dojednaná s vedúcim zamestnancom4b) je neplatná v tej časti, ktorá je v rozpore s § 17b.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 17 znejú:

9)§ 3 a 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/1994 Z. z.
10)§ 9 zákona č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
§ 67 Obchodného zákonníka
11)§ 24 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
12)§ 3 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
13)Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
§ 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
14)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
15)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
16)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
17)§ 270a Zákonníka práce.
§ 16, 18 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.“.

5. V § 20 sa vypúšťa odsek 3.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.