Vyhláška č. 244/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva

Čiastka 104/1997
Platnosť od 18.09.1997 do31.05.2006
Účinnosť od 01.10.1997 do31.05.2006
Zrušený 326/2005 Z. z.

244

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 4. júla 1997

o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10 ods. 5 a § 11 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) vyznačovaní ťažby dreva,

b) ciachach a ich registrácii,

c) označovaní vyťaženého dreva ciachou a súvisiacej evidencii,

d) dokladoch o pôvode dreva,

e) evidencii skladovaného dreva a o obehu dokladov o ňom.

§ 2

(1) Stromy určené na ťažbu dreva sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom s priemerom 5 cm, zreteľným odtlačkom ciachy alebo štítkom vo výške 1,3 m od zeme na kmeni a na koreňovom nábehu.

(2) Pri úmyselnej ťažbe dreva1) hospodárskym spôsobom podrastovým sa pri zakladaní východísk obnovy označia okrajové stromy nezmazateľným farebným šikmým pásom širokým 5 cm z vnútornej strany obnovovaného prvku tým istým druhom farby, ktorým sa označia jednotlivé stromy určené na ťažbu. Tieto stromy sa do doby ďalšieho rozširovania východiska obnovy neťažia.

(3) Pri úmyselnej ťažbe dreva1) hospodárskym spôsobom holorubným sa východiská obnovy označia podľa odseku 2. Jednotlivé stromy určené na ťažbu sa nevyznačujú.

(4) Vyznačené stromy na ťažbu okrem porastov do 50 rokov veku porastu sa zaevidujú na tlačive podľa prílohy č. 1. Výpočet objemu dreva určeného na ťažbu sa vykoná na tlačive podľa prílohy č. 2.

(5) Za správnosť vyznačenia a zaevidovania ťažby dreva zodpovedá odborný lesný hospodár;2) náklady spojené s vyznačovaním stromov určených na ťažbu dreva a s obstarávaním potrebných tlačív znáša v plnom rozsahu užívateľ lesa.

(6) Mimoriadna ťažba dreva3) sa môže vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia alebo povolenia vydaného orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.4) Plocha odlesnenia sa vyznačí červenou farbou ležatými písmenami X na okrajových stromoch, ktoré sa neťažia.

(7) Náhodná ťažba dreva5) sa neodkladne vyznačí bielou farbou takto:

a) pri plošnom napadnutí ťažby, kde nasledovne vzniká zalesňovacia povinnosť, sa vyznačia len hraničné stromy po obvode plochy ležatými písmenami X; tieto stromy sa neťažia,

b) pri rozptýlenej ťažbe sa jednotlivé stromy vyznačia znakom v súlade s odsekom 1, pričom vývraty sa nevyznačujú.

§ 3

(1) Vyznačenú náhodnú ťažbu dreva užívateľ lesa nahlási okresnému úradu6) do 30 dní od jej vzniku a prednostne ju spracuje najneskôr do 6 mesiacov od jej vzniku.

(2) Pri veľkom rozsahu náhodnej ťažby dreva, ktorú užívateľ lesa nie je schopný spracovať do 6 mesiacov od jej vzniku, vypracuje návrh harmonogramu spracovania náhodnej ťažby dreva a predloží ho na schválenie okresnému úradu najneskôr 15 dní pred začatím jej spracovania.

§ 4

(1) Odborný lesný hospodár7) vydáva súhlas podľa osobitného predpisu2) na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3. Vykonávateľ ťažby sa na požiadanie preukáže týmto súhlasom pracovníkom štátnej správy lesného hospodárstva, lesnej stráži a príslušníkom polície; kópiu tlačiva odborný lesný hospodár uchováva do konca platnosti lesného hospodárskeho plánu.

(2) Súhlas na vykonanie ťažby dreva možno vydať až po vyznačení stromov určených na ťažbu.

(3) Na ťažbu stromov, ktorá je súčasťou ochranných opatrení proti podkôrnemu hmyzu, nie je potrebný súhlas. Odborný lesný hospodár vedie osobitnú evidenciu o týchto stromoch s uvedením jednotky priestorového rozdelenia lesa, evidenčných čísel lapákov, dátumu ich ťažby, dátumu kontrol a spôsobu ich asanácie.

§ 5

(1) Ciachou8) sa farebne označuje vyťažené drevo a z neho vyrobené sortimenty na každej výrobnej lokalite.

(2) Ciacha obsahuje tieto znaky:

a) ak ide o lesy v užívaní štátnych organizácií zriade-
&nbsp ných
&nbsp znak
Ministerstvom pôdohospodárstva &nbsp
Slovenskej republiky - ŠL
Ministerstvom obrany Slovenskej &nbsp
republiky - VLM
Ministerstvom školstva Slovenskej &nbsp
republiky - MŠ
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej &nbsp
republiky - MH;
b) ak ide o lesy v užívaní
&nbsp urbárskych spoločenstiev, &nbsp
komposesorátov a iných spoločenstiev - U
miest a obcí - O
cirkvi - C
fyzických osôb - S;
c) ak ide o lesy v užívaní iných subjektov &nbsp
&nbsp a o nákupcov dreva - R;
d) ak ide o odborného lesného hospodára - OLH.

(3) Ciacha ďalej obsahuje znak označujúci organizačnú jednotku užívateľa lesa, značku sídla okresného úradu,9) evidenčné číslo užívateľa lesa, nákupcu dreva alebo odborného lesného hospodára pridelené okresným úradom, číslo exempláru, prípadne iné zdôvodnené označenie určené okresným úradom.

(4) Vyhotovenie ciachy s určenými znakmi zabezpečí na vlastné náklady užívateľ lesa alebo nákupca dreva podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Užívatelia lesov s výmerou menšou ako 50 ha lesa môžu po dohode s odborným lesným hospodárom zabezpečiť výrobu ciachy pre odborného lesného hospodára s označením znaku OLH, ktorú odborný lesný hospodár môže používať u tých užívateľov lesa, u ktorých vykonáva činnosť.

(6) Užívateľ lesa, nákupca dreva a odborný lesný hospodár predloží ciachu na registráciu okresnému úradu, ktorý ju opatrí číselným kódom okresu9) a puncom podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 a odtlačok ciachy zaznamená v evidencii užívateľov lesa a nákupcov dreva.

(7) Užívateľovi lesa, ktorý užíva lesy v pôsobnosti viacerých okresných úradov, nákupcovi dreva, ktorý nakupuje drevo v pôsobnosti viacerých okresných úradov, alebo odbornému lesnému hospodárovi, ktorý vykonáva činnosť v obvode pôsobnosti viacerých okresných úradov, zaregistruje ciachu ten okresný úrad, v ktorého pôsobnosti má užívateľ alebo nákupca sídlo a odborný lesný hospodár trvalý pobyt. Zaregistrovanie ciachy oznámi okresný úrad, ktorý ju zaregistroval, ostatným príslušným okresným úradom.

(8) Pri zmene užívateľa lesa alebo pri zmene odborného lesného hospodára nový užívateľ lesa do 15 dní ohlási príslušnému okresnému úradu zmenu ciachy alebo používanie pôvodnej ciachy.

(9) Stratu a odcudzenie ciachy treba ohlásiť okresnému úradu do piatich dní a zabezpečiť výrobu a registráciu novej ciachy odlišnej od pôvodnej ciachy.

§ 6

(1) Ciachou sa označujú surové kmene a tieto sortimenty dreva:

a) výrezy I., II. a III. triedy akosti,

b) banské drevo a banské výrezy dlhšie ako 2 m,

c) vlákninové drevo a ostatné priemyslové drevo určené na chemické a mechanické spracovanie dlhšie ako 2 m.

(2) Pri uskladňovaní a doprave rovnaného dreva a banských výrezov dĺžky 1 až 2 m a žrdí je prípustné ciachou označiť len jednotlivé kusy vo vrchnom rade. Palivové drevo sa neoznačuje.

§ 7

(1) Užívateľ lesa, prepravca dreva, nákupca dreva, odberateľ dreva a spracovateľ dreva preukazujú pôvod dreva osobitným dokladom,10) ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6. Za správnosť vyhotovenia dokladu zodpovedá dodávateľ dreva.

(2) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré spracúvajú a skladujú drevo, evidujú a uchovávajú doklad podľa odseku 1 najmenej počas dvoch rokov.

(3) Pri použití počítačového systému sa môže preukázať pôvod dreva výstupom z počítača potvrdeným užívateľom lesa, ak obsahuje údaje podľa prílohy č. 6.

§ 8

(1) Užívatelia lesov, nákupcovia dreva a odborní lesní hospodári do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky predložia ciachy na registráciu a opuncovanie okresnému úradu s náležitosťami podľa § 5 ods. 2 a 3.

(2) Ciachy zaregistrované orgánom štátnej správy lesného hospodárstva od 15. marca 1996 do účinnosti tejto vyhlášky ostávajú po opuncovaní podľa odseku 1 naďalej v platnosti.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1997.


Peter Baco v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 244/1997 Z. z.

Vzor 01 - Evidencia vyznačených stromov na ťažbu

Príloha č. 2 k vyhláške č. 244/1997 Z. z.

Vzor 02 - Výpočet objemu dreva určeného na ťažbu

Príloha č. 3 k vyhláške č. 244/1997 Z. z.

Vzor 03 - Súhlas na ťažbu dreva

Príloha č. 4 k vyhláške č. 244/1997 Z. z.

VZORY CIACH

A. Štátne organizácie

Obrázok 04-1

B. Neštátne subjekty

Obrázok 04-2

C. Iné subjekty

Obrázok 04-3

D. Odborný lesný hospodár

Obrázok 04-4

Príloha č. 5 k vyhláške č. 244/1997 Z. z.

VZOR PUNCU

Obrázok 05-1

Skutočná veľkosť 1:1

Obrázok 05-2

Príloha č. 6 k vyhláške č. 244/1997 Z. z.

Vzor 06 - Preukaz pôvodu dreva na prepravu a spracovanie

Poznámky pod čiarou

1) § 10 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z.

2) § 14a ods. 1 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) § 10 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.

4) § 4 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.§ 33 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 10 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) § 10 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.

9) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky.

10) § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.