Oznámenie č. 243/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa stanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky

Čiastka 103/1997
Platnosť od 06.09.1997 do31.12.2002
Zrušený 645/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 485/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001.

243

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 21. augusta 1997 č. 2710/1997 – sekr., ktorým sa stanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa na základe § 33 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky stanovuje pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky osobitná účtová osnova a postupy účtovania.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.