Oznámenie č. 238/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 103/1997
Platnosť od 06.09.1997
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

238

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 25. augusta 1997 č. 1485/97-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997–1999 uzavretá 3. marca 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením strojárskych podnikov Slovenska je záväzná aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Úplné znenie výnosu a zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje, sa uverejnia v časopise Práca a sociálna politika č. 10/1997.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a v Združení strojárskych podnikov Slovenska.