Oznámenie č. 234/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici

Čiastka 103/1997
Platnosť od 06.09.1997 do31.12.2003
Zrušený 587/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 8 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť uplynutím tridsiatich dní odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 27. júla 1997.

234

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. októbra 1996 bola v Levoči podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici.

V súlade s článkom 8 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť uplynutím tridsiatich dní odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 27. júla 1997.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe v otázkach pobytu cudzincov z tretích štátov na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky, podpísaná v Prahe 29. októbra 1992 (oznámenie č. 133/1993 Z. z.).

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.