Oznámenie č. 232/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 102/1997
Platnosť od 28.08.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. septembra 1997. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

232

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 11. augusta 1997 č. R-9/1997, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa menia a dopĺňajú Pravidlá cenovej regulácie a podrobné vymedzenie skupín výrobkov a výkonov v zdravotníctve (príloha č. 7 výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996).

Výmer nadobúda záväznosť 1. septembra 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.