Rozhodnutie č. 230/1997 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 102/1997
Platnosť od 28.08.1997

230

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 18. augusta 1997

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a)  v y h l a s u j e m

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b)  u r č u j e m

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 8. novembra 1997;

c)  s c h v a ľ u j e m

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 230/1997 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 8. novembra 1997

Kraj Okres Obec Volí sa
BRATISLAVSKÝ KRAJ Senec Blatné  poslanci
TRNAVSKÝ KRAJ Skalica Vrádište starosta 
TRENČIANSKY KRAJ Bánovce nad Bebravou Zlatníky starosta 
  Trenčín Petrova Lehota starosta 
    Trenčianske Jastrabie starosta 
NITRIANSKY KRAJ Levice Bohunice starosta 
    Málaš starosta 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Krupina Cerovo starosta 
Rimavská Sobota Ratkovská Suchá starosta 
Žarnovica Nová Baňa primátor 
PREŠOVSKÝ KRAJ Prešov Fričovce starosta 
Humenné Zbudské Dlhé  poslanec
KOŠICKÝ KRAJ Košice I Košice - mestská časť starosta 
    Sever   

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 230/1997 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. novembra 1997

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9 - 3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva obec 4. 9. 1997
    určenie volebných obvodov a počtu   
    poslancov, ktorí sa majú zvoliť   
65 dní 9 - 3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, obec 4. 9. 1997
    ktoré sa majú zvoliť v nových volbách   
40 dní 16 - 3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 29. 9. 1997
  21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí 
      kandidáti 
40 dní 14 - 1 Delegovanie členov do miestnej (mestskej) politické strany 29. 9. 1997
    volebnej komisie   
40 dní 10 - 2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov starosta obce 29. 9. 1997
    a volebných miestností   
37 dní 14 - 3 Prvé zasadanie miestnej (mestskej) volebnej predseda miestnej 2. 10. 1997
    komisie (mestskej) volebnej 
      komisie 
3Odní 17 - 3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna (mestská) 9. 10. 1997
  22 - 2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce volebná komisia 
    (primátora)   
3Odní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 9. 10. 1997
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 14. 10. 1997
20 dní 15 - 1 Delegovanie členov politické strany 19. 10. 1997
    do okrskovej volebnej komisie   
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie miestna (mestská) 19. 10. 1997
    hlasovacích lístkov do tlače volebná komisia 
15 dní 27 Informovanie voličov obec 24. 10. 1997
    o čase a mieste konania volieb   
13 dní 15 - 3 Prvé zasadanie predseda 26. 10. 1997
    okrskovej volebnej komisie okrskovej volebnej 
      komisie 
48 hodín 30 - 4 Skončenie volebnej agitácie politické strany 6. 11. 1997
  26 - 1 Volebný deň okrsková volebná 8. 11. 1997
      komisia