Vyhláška č. 23/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z.

Čiastka 9/1997
Platnosť od 30.01.1997 do22.01.1998
Účinnosť od 30.01.1997 do22.01.1998
Zrušený 15/1998 Z. z.

23

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 20. decembra 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa na konci pripája veta „Neautomatické licencie na dovoz a vývoz tovaru uvedeného v colnom sadzobníku3) pod číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 ministerstvo udelí po predchádzajúcom prerokovaní s Ministerstvom pôdohospodárstva.“.

2. V § 2 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „to neplatí pre tovar uvedený v colnom sadzobníku3) pod číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 prepustený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku a pre spätný vývoz tovaru dovezeného z Českej republiky, ak je miesto určenia tohto tovaru v inom štáte ako v Českej republike,“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) § 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) § 88 až 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.“.

6. Doterajšie prílohy A, B, C, D, E a I sa nahrádzajú novými prílohami A, B, C, D, E a I.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Karol Česnek v. r.


Príloha A vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze

ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka Názov tovaru Merná Ročné Štát pôvodu
colného
jednotka množstvo
sadzobníka
2701 čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé tona 4 000 000 okrem EÚ, EZVO
palivá vyrobené z čierneho uhlia a ČR4)
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, tona 300 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
okrem gagátu

4) EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia). EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát pôvodu
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90 ostatný živý hovädzí dobytok tona všetky štáty
0103 91 ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg tona všetky štáty
0103 92 ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg tona všetky štáty
0104 ovce a kozy - živé tona všetky štáty okrem ČR
0105 kohúty, sliepky, kačice, husi, moriaky, morky a perličky tona všetky štáty
- živé, domáce
0201 hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0202 hovädzie mäso, mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso, čerstvé, chladené i mrazené tona všetky štáty
0204 baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebo tona Bulharsko
mrazené
baranie a jahňacie mäso: tona všetky štáty okrem ČR
0204 10 00
0204 21 00
0204 22
0204 30 00
0204 41 00
0204 42
0204 43
0206 jedlé droby tona všetky štáty okrem ČR
0207 mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené tona všetky štáty
alebo mrazené
020900 11 až bravčové sadlo a slanina tona všetky štáty okrem ČR
0299 00 30
0210 mäso a droby, nasolené alebo v slanom náleve, tona všetky štáty okrem ČR
sušené alebo údené, múčky a prášky jedlé, z mäsa alebo
z drobov
0301 93 00 živé ryby - kapry tona všetky štáty okrem ČR
0401 mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce tona všetky štáty
pridaný cukor ani iné sladidla
0402 mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok tona všetky štáty
cukru alebo iných sladidiel
0403 cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné tona všetky štáty
skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež
zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných
sladidiel, alebo ochutené, alebo s prídavkom ovocia,
orechov alebo kakaa
0404 srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo tona všetky štáty
iných sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka, tiež
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde neuvedené
ani nezahrnuté
0405 maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; nátierky tona všetky štáty
z mliečnych tukov
0406 syry a tvaroh tona všetky štáty
0409 00 00 prírodný med tona všetky štáty okrem ČR
0602 20 stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých ks všetky štáty okrem ČR
druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy
0602 30 00 rododendrony a azalky, tiež vrúblované ks všetky štáty okrem ČR
0602 40 ružové kríky, tiež vrúblované ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 41 lesné stromy ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 45 koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov ks všetky štáty okrem ČR
a kríčkov - okrem lesných
0602 90 49 stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než ks všetky štáty okrem ČR
koreňovité odrezky a mladé rastliny
0603 rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo ks všetky štáty
na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené,
napustené alebo inak upravené
0701 zemiaky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0702 00 paradajky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty okrem ČR
0703 10 19 ostatná cibuľa tona Bulharsko
0703 10 90 šalotka tona Bulharsko
0703 20 00 cesnak tona Bulharsko
0703 90 00 pór a iná cesnakovitá zelenina tona Bulharsko
0704 90 10 kapusta biela, kapusta červená tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 05 a hľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.) tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 17
0706 90 30 chren tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 90 ostatné jedlé hľuzy a korene tona všetky štáty okrem ČR
0707 00 uhorky, nakladačky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty okrem ČR
0708 strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0709 51 10 huby rodu Agaricus (šampiňóny) tona Bulharsko
0709 60 10 a sladká paprika tona Bulharsko
0709 60 99
0710 zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, zmrazená tona všetky štáty
0711 zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave tona všetky štáty
nevhodná na používanie
0712 zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo tona všetky štáty
na plátky, drvená alebo v prášku, ale inak
neupravená
0803 00 banány (vrátane plantajnov), čerstvé alebo sušené tona všetky štáty
0805 citrusové plody, čerstvé alebo sušené tona všetky štáty
0806 hrozno, čerstvé alebo sušené tona všetky štáty
0807 11 00 vodné melóny tona Bulharsko
0807 19 00 ostatné melóny tona Bulharsko
0808 jablká, hrušky a dule, čerstvé tona všetky štáty
0809 10 marhule tona všetky štáty okrem ČR
0809 20 čerešne, višne tona Bulharsko
0809 30 broskyne vrátane nektarínok tona všetky štáty okrem ČR
slivky: tona všetky štáty okrem ČR
0809 40 10
0809 40 20
0809 40 30
0809 40 40
0809 40 90 trnky tona Bulharsko
0810 ostatné ovocie, čerstvé tona všetky štáty
0811 ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, tona všetky štáty
mrazené, tiež s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel
0812 ovocie a orechy, dočasne konzervované tona všetky štáty
0904 20 90 korenie - drvené alebo v prášku tona všetky štáty okrem ČR
1001 pšenica a súraž tona všetky štáty
1002 00 00 raž tona všetky štáty
1003 00 jačmeň tona všetky štáty
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona všetky štáty
1008 pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie tona všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona všetky štáty
1102 obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo súraže tona všetky štáty
1103 krupica, krupička a aglomerované výrobky z obilia tona všetky štáty
v tvare valčekov, guľôčok a v podobných tvaroch
1104 obilné zrná inak spracované s výnimkou ryže čísla1006; tona všetky štáty
obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté
1105 múka, krupica, vločky, granuly, pelety a prášok tona všetky štáty okrem ČR
zo zemiakov
1106 múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713, tona všetky štáty
zo sága alebo z koreňov a hľúz čísla 0714, alebo
z výrobkov kapitoly 8
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1108 škroby; inulín tona všetky štáty
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 semená slnečnice, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov tona všetky štáty okrem ČR
1210 chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené; tona všetky štáty okrem ČR
lupulín
1212 91 cukrová repa tona všetky štáty
1512 slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich tona všetky štáty
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené
1514 repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež tona všetky štáty
rafinované, ale chemicky neupravené
1515 ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového tona všetky štáty
oleja) a ich frakcie, tuhé, tiež rafinované, ale chemicky
neupravené
1516 tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, tona všetky štáty
čiastočne alebo úplne hydrogenované,
interesterifikované, reesterifikované alebo
elaidinizované, tiež rafinované, ale inak
neupravené
1517 margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych tona všetky štáty
tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov,
iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516
1601 00 párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z tona všetky štáty
krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov
1602 iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvi tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, tona všetky štáty
v pevnom stave
1702 30 až glukóza, glukózový sirup a izoglukóza tona všetky štáty okrem ČR
1702 40
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1704 cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) tona všetky štáty
1806 čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce tona všetky štáty
kakao
1901 90 11 sladový výťažok s obsahom 90 % alebo väčším tona všetky štáty okrem ČR
hmotnosti suchého výťažku
1902 cestoviny tona všetky štáty
1904 10 a výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením tona všetky štáty okrem ČR
1904 20
1905 pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež tona všetky štáty
s pridaním kakaa
2001 zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, tona všetky štáty
pripravené alebo konzervované v octe
2002 paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako tona Bulharsko
v octe alebo v kyseline octovej
2004 ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak tona všetky štáty
ako v octe, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006
2005 10 00 homogenizovaná zelenina, pripravená alebo tona Bulharsko
konzervovaná inak ako v octe
2005 20 zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe tona Bulharsko
2005 40 00 hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe tona Bulharsko
2005 51 00 a fazuľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe tona Bulharsko
2005 59 00
2005 60 00 špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe tona Bulharsko
2005 80 00 sladká kukurica, pripravená alebo konzervovaná inak tona Bulharsko
ako v octe
2005 90 ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo tona Bulharsko
konzervované inak ako v octe
2007 zaváraniny, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové tona všetky štáty
pretlaky a pasty, pripravené varením, tiež osladené
2008 ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené tona všetky štáty
alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných
sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené
2009 ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové hl všetky štáty
šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež
s prísadou cukru alebo iných sladidiel
2101 výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté hl všetky štáty okrem ČR
a prípravky na základe týchto výrobkov
2102 10 aktívne kvasnice tona všetky štáty okrem ČR
2103 prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenisté hl všetky štáty
zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka
a pripravená horčica
2104 prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky tona všetky štáty
a bujóny; homogenizované zložené potravinové prípravky
2105 00 zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa tona všetky štáty
2106 potravinové prípravky inde neuvedené ani nazahrnuté tona všetky štáty
2201 voda vrátane minerálnych vôd prírodných hl všetky štáty
alebo umelých a sódoviek, bez prísady cukru
alebo iných sladidiel, nearomatizovaná;
ľad a sneh
2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom hl všetky štáty
cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné
nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo
zeleninových štiav čísla 2009
2203 00 pivo zo sladu hl všetky štáty
2204 víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného hl všetky štáty
alkoholom; hroznový mušt, iný ako čísla 2009
2205 vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené hl všetky štáty
bylinami alebo inými aromatickými látkami
2206 00 ostatné kvasené (fermentované) nápoje; zmesi kvasených hl všetky štáty
(fermentovaných) nápojov a zmesi kvasených
(fermentovaných) nápojov s nealkoholickými nápojmi,
inde neuvedené
2207 etylalkohol nedenaturovaný s objemovým LPA všetky štáty
alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo viac;
etylalkohol a ostatné liehoviny denaturované,
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom
2208 etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholickým LPA všetky štáty
titrom menším ako 80 % vol. ; destiláty, likéry a ostatné
liehové nápoje
2304 00 00 až pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
2306
2309 prípravky používané na výživu zvierat tona všetky štáty
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401 nespracovaný tabak; tabakový odpad tona všetky štáty
2402 cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) ks všetky štáty
a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek
2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; ks všetky štáty
„homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak;
tabakové výťažky a esencie
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91 soľ vhodná na ľudskú výživu tona všetky štáty okrem ČR
2507 00 20 kaolín tona všetky štáty okrem ČR
2507 00 80 ostatné kaolinické íly tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 10 oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan tona všetky štáty okrem ČR
horečnatý
2523 10 00 cementové slinky tona všetky štáty okrem ČR
2523 21 00 portlandský cement - biely, tiež umelo farbený tona všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement - šedý tona všetky štáty okrem ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerané, okrem gagátu tona ČR, EÚ, EZVO
2704 00 11 koks a polokoks z uhlia - na výrobu elektród tona všetky štáty okrem ČR
2704 00 19 koks a polokoks z uhlia - ostatný tona všetky štáty okrem ČR
2709 00 90 ropa tona všetky štáty okrem ČR
Ropné produkty
2710 00 27 až benzíny tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 39
stredné oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 41 určené na špecifické spracovanie
2710 00 45 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako
je stanovený pre podpoložku 2710 00 41
2710 00 51 kerozín - palivo pre prúdové motory tona všetky štáty okrem ČR
ťažké oleje - plynové: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 61 určené na špecifické spracovanie
2710 00 65 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako
je stanovený pre podpoložku 2710 00 61
2710 00 66 na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0, 05 %
2710 00 67 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0, 05 %, ale
nepresahujúcim 0,2 %
2710 00 68 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 %
2710 00 69 na iné účely (motorová nafta)
ťažké oleje - vykurovacie: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 71 určené na špecifické spracovanie
2710 00 72 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako
je stanovený pre podpoložku 2710 00 71
vykurovacie oleje na iné účely: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 74 s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti
2710 00 76 s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim
2 % hmotnosti
2710 00 77 s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim
2,8 % hmotnosti
2710 00 78 s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti
mazacie oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 00 81 určené na špecifické spracovanie
2710 00 83 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako
je stanovený pre podpoložku 2710 00 81
2710 00 85 určené na vytváranie zmesí
2710 00 87 motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie
oleje pre turbíny
2710 00 88 kvapalné oleje na hydraulické účely
2710 00 89 biele oleje, kvapalný parafín
2710 00 92 prevodové oleje a redukčné oleje
2710 00 94 prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní
odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 00 96 elektrické izolačné oleje
2710 00 98 ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
Plyn a elektrická energia
2711 11 00 zemný plyn skvapalnený tona všetky štáty okrem ČR
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 všetky štáty okrem ČR
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
2804 69 00 kremík tona všetky štáty okrem ČR
2815 12 00 hydroxid sodný vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
2817 00 00 oxid zlnočnatý, peroxid zinku tona všetky štáty okrem ČR
2849 10 00 karbid vápnika tona všetky štáty okrem ČR
2914 22 00 cyklohexanón a metylcyklohexanóny tona všetky štáty okrem ČR
2921 41 00 anilín a jeho soli tona všetky štáty okrem ČR
2933 71 00 kaprolaktám tona všetky štáty okrem ČR
3102 10 močovina, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 30 dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 40 zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým tona všetky štáty okrem ČR
alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nieje hnojivom
3105 20 minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri tona všetky štáty okrem ČR
hnojive prvky: dusík, fosfor a draslík
3505 10 dextríny a iné modifikované škroby tona všetky štáty okrem ČR
3605 00 00 zápalky; iné ako pyrotechnické výrobky čísla 3604 Sk všetky štáty okrem ČR
3904 polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov tona všetky štáty okrem ČR
v primárnych formách (PVC)
ex3920 10 fólie z polymérov etylénu tona všetky štáty okrem ČR
ex3920 20 fólie z polymérov propylénu tona všetky štáty okrem ČR
ex3920 71 fólie z regenerovanej celulózy tona všetky štáty okrem ČR
ex3920 73 fólie z acetátovej celulózy tona všetky štáty okrem ČR
ex3920 79 00 fólie z ostatných derivátov celulózy tona všetky štáty okrem ČR
4011 10 00 nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
vrátane kombinovaných
4011 20 nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 30 protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
4012 10 50 protektorované pneumatiky na autobusy ks všetky štáty okrem ČR
a nákladné automobily
4012 20 90 použité pneumatiky ostatné ks všetky štáty okrem ČR
4104 vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a iných m2 všetky štáty okrem ČR
nepárnokopytníkov
syntetický hodváb z polyamidov: tona všetky štáty okrem ČR
5402 10
5402 31
5402 32 00
5402 41
5402 51
5402 61
syntetický hodváb z polyesterov: tona všetky štáty okrem ČR
5402 20 00
5402 33
5402 42 00
5402 43
5402 52
syntetický hodváb z polypropylénu: tona všetky štáty okrem ČR
5402 39 10
5402 49 91
5402 59 10
umelý hodváb z viskózy: tona všetky štáty okrem ČR
5403 10 00
5403 31 00
5403 32 00
5403 41 00
5501 90 00 kábel zo syntetického hodvábu tona všetky štáty okrem ČR
5506 90 91 syntetické strižové vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne) m3 všetky štáty okrem ČR
4403 10 10 stĺpy ihličnaté, surové a impregnované m3 všetky štáty okrem ČR
surové drevo ihličnaté, tiež nahrubo opracované m3 všetky štáty okrem ČR
(napr. prizmy):
smrekové:
4403 20 10 10 výrezy I. až IV. triedy akosti
4403 20 10 90 ostatné drevo
borovicové:
4403 20 30 10 výrezy I. až IV. triedy akosti
4403 20 30 90 ostatné drevo
ostatné:
4403 20 90 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 20 90 90 ostatné drevo
surové drevo listnaté, tiež nahrubo opracované m3 všetky štáty okrem ČR
(napr. prizmy):
dubové:
4403 91 00 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 91 00 90 ostatné drevo
bukové:
4403 92 00 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 92 00 90 ostatné drevo
topoľové:
4403 99 10 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 10 90 ostatné drevo
gaštanové:
4403 99 20 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 20 90 ostatné drevo
4403 99 50 brezové
ostatné:
4403 99 99 10 výrezy L až IV. triedy akosti
4403 99 99 90 ostatné drevo
4410 drevotrieskové dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4707 zberový (odpad a výmet) papier a lepenka m3 všetky štáty okrem ČR
4818 10 toaletný papier tona všetky štáty okrem ČR
4820 20 zošity tona všetky štáty okrem ČR
Textilné výrobky
5702 a 5703 koberce m2 okrem EÚ, EZVO a ČR
6107 pánske alebo chlapčenské spodky, nočné košele, ks okrem EÚ, EZVO a ČR
pyžamy, kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkované
6108 dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky, ks okrem EÚ, EZVO a ČR
nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie
plášte, župany pletené, alebo háčkované
6109 vrchné tričká (T-shirts), tielka a iné tričká, pletené alebo ks okrem EÚ, EZVO a ČR
háčkované
6110 pletené pulóvre, svetre, vesty ks okrem EÚ, EZVO a ČR
tepláky pletené: ks okrem EÚ, EZVO a ČR
6112 11 00
6112 12 00
6112 19 00
6115 20 11 podkolienky páry okrem EÚ, EZVO a ČR
6115 92 00 a ponožky páry okrem EÚ, EZVO a ČR
6115 93 99
pánske alebo chlapčenské bundy (vrátane lyžiarskych), ks okrem EÚ, EZVO a ČR
vetrovky a podobné výrobky:
6201 91 00 z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov
6201 92 00 z bavlny
6201 93 00 z chemických vlákien
6201 99 00 z iných textilných materiálov
dámske alebo dievčenské bundy (vrátane lyžiarskych), ks okrem EÚ, EZVO a ČR
vetrovky a podobné výrobky:
6202 91 00 z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov
6202 92 00 z bavlny
6202 93 00 z chemických vlákien
6202 99 00 z ostatných textilných materiálov
6203 42 pánske alebo chlapčenské nohavice z bavlny ks okrem EÚ, EZVO a ČR
6204 52 00 dámske alebo dievčenské sukne a nohavicové sukne ks okrem EÚ, EZVO a ČR
z bavlny
6204 62 nohavice dámske alebo dievčenské z bavlny ks okrem EÚ, EZVO a ČR
6205 pánske alebo chlapčenské košele pletené alebo háčkované ks okrem EÚ, EZVO a ČR
Obuv
6402 ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo pár všetky štáty okrem ČR
z plastov
6403 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo pár všetky štáty okrem ČR
z kompozitnej usne a so zvrškom z usne
6404 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo pár všetky štáty okrem ČR
z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov
6405 ostatná obuv pár všetky štáty okrem ČR
Keramické a azbestocementové výrobky
6811 tovar azbestocementový, buničitocementový a iný tona všetky štáty okrem ČR
6904 10 00 tehly m3 všetky štáty okrem ČR
6907 90 99 neglazované keramické dlaždice m2 všetky štáty okrem ČR
6908 90 21 glazované keramické dlaždice a obkladačky m2 všetky štáty okrem ČR
nepresahujúce hrúbku 15 mm
6908 90 29 glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce m2 všetky štáty okrem ČR
hrúbku 15 mm
Tabuľové sklo plavené
m2 všetky štáty okrem
ČR, Slovinska
7005 10
7005 21
7005 29
Železo, oceľ a výrobky z nich
surové železo: tona všetky štáty okrem ČR
7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 20 00
ferozliatiny: tona všetky štáty okrem ČR
7202 11 20
7202 11 80
7202 19 00
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7202 30 00
7202 41 10
7202 41 91
7202 41 99
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona všetky štáty okrem ČR
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne tona všetky štáty okrem ČR
, med:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce tona všetky štáty okrem ČR
hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
odpady zinkové a zinkový šrot, popoly obsahujúce hlavne tona všetky štáty okrem ČR
zinok:
7902 00 00
2620 11 00
7207 až 7217 železo a nelegovaná oceľ tona všetky štáty okrem ČR
7302 koľajnice a príslušenstvo používané na železničný zvršok tona všetky štáty okrem ČR
ex7304 až 7306 oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, tona všetky štáty okrem ČR
7304 49, 7304 51, 7306 30 51, 7306 30 59,
7306 30 71, 7306 30 78, 7306 40, 7306 50

ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

Príloha B vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze

ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok: tona 5 000 všetky štáty okrem ČR
0102 10
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
ex0102 90 71 (iba s hmotnosťou do 450 kg)
0102 90 79
0102 90 90
0103 91 živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci) tona 500 všetky štáty okrem ČR
0103 92 11 a živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci) tona 1 000 všetky štáty okrem ČR
0103 92 19
0104 10 živé ovce a jahňatá tona 1 400 všetky štáty okrem ČR
0201 a 0202 hovädzie mäso, čerstvé, chladené alebo tona 1 500 všetky štáty okrem ČR
mrazené
0203 bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo tona 1 000 všetky štáty okrem ČR
mrazené
0204 10 až baranie a jahňacie mäso tona 500 všetky štáty okrem ČR
0204 43
0207 kohúty a sliepky vrátane kureniec a ich dielov tona 2 000 všetky štáty okrem ČR
0402 sušené a kondenzované mlieko tona 12 000 všetky štáty okrem ČR
0407 00 30 vajcia z domácej hydiny mil. ks 60 všetky štáty okrem ČR
0510 00 00 žľazy a iné látky živočíšneho pôvodu tona 10 všetky štáty okrem ČR
používané na výrobu farmaceutických
výrobkov
Rastlinné výrobky
0602 20 stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiež ks 10 000 všetky štáty okrem ČR
vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé
ovocie a orechy
0602 90 41 sadenice lesných drevín mil. ks 2 všetky štáty okrem ČR
0602 90 45 stromy, kríky a kríčky okrem lesných - ks 15 000 všetky štáty okrem ČR
ich koreňovité odrezky a mladé rastliny
0602 90 49 stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné ks 20 000 všetky štáty okrem ČR
než koreňovité odrezky a mladé rastliny
vianočné stromčeky: ks 2 000 všetky štáty okrem ČR
0604 91 21
0604 91 29
vetvy ihličnanov: tona 100 všetky štáty okrem ČR
0604 91 41
0604 91 49
1001 pšenica a súraž tona 0 všetky štáty okrem ČR
1002 00 00 raž tona 0 všetky štáty okrem ČR
1003 00 90 jačmeň ostatný sladovnícky tona 0 všetky štáty okrem ČR
jačmeň ostatný kŕmny tona 0 všetky štáty okrem ČR
1004 00 00 ovos tona 0 všetky štáty okrem ČR
1005 kukurica tona 0 všetky štáty okrem ČR
1107 slad tona 50 000 všetky štáty okrem ČR
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tona 15000 všetky štáty okrem ČR
tiež drvené
1206 00 slnečnicové semená tona 15000 všetky štáty okrem ČR
1209 99 10 semená lesných stromov tona 20 všetky štáty okrem ČR
1210 chmeľové šuštičky, čerstvé, sušené, tiež tona 300 všetky štáty okrem ČR
drvené v prášku; lupulín
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona 0 všetky štáty okrem ČR
1102 obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka tona 0 všetky štáty okrem ČR
zo súraže
1103 krupica, krupička a aglomerované výrobky tona 0 všetky štáty okrem ČR
z obilia v tvare valčekov, gulôčok a podobných
tvarov
1104 obilné zrná, inak spracované (napr. ošúpané, tona 0 všetky štáty okrem ČR
drvené vo vločkách, perlovité, rezané alebo
šrotované)
1105 múka, krupica, vločky, granuly a pelety tona 0 všetky štáty okrem ČR
a prášok zo zemiakov
1106 múka a krupica zo sušených strukovín tona 0 všetky štáty okrem ČR
čísla 07 13
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá tona 30 000 všetky štáty okrem ČR
sacharóza v pevnom stave
1703 melasa tona 20 000 všetky štáty okrem ČR
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru, tona 0 všetky štáty okrem ČR
jemného alebo trvanlivého pečiva čísla 1905
2207 etylalkohol nedenaturovaný s merným hl 20 000 všetky štáty okrem ČR
alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo
viac; etylalkohol a destiláty denaturované
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom
2302 až 2306 a otruby, pokrutiny a šroty, kŕmne zmesi tona 0 všetky štáty okrem ČR
2309 90
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 50 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2517 10 10 okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň m3 50 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2517 10 20 vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene tona 30 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2517 10 80 ostatné kamene tona 100 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2523 10 00 cementové slinky tona 20 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2523 21 00 portlandský cement - biely tona 15 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2523 29 00 portlandský cement - šedý tona 150 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované tona 1 000 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2704 00 koks z hutníckych koksární tona 120 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2710 00 27 až benzíny automobilové tona 100 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2710 00 39
ťažké oleje - plynové, na iné účely: tona 150 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2710 00 66
2710 00 67
2710 00 68
stredné oleje: tona 150 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2710 00 41
2710 00 45
2710 00 51
2710 00 55
ťažké vykurovacie oleje: tona 100 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
2710 00 61
2710 00 65
2710 00 71
2710 00 72
2710 00 74
2710 00 76
2710 00 77
2710 00 78
2716 00 00 elektrická energia MWh 1 000 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví vrátane farmaceutických výrobkov
3002 10 antiséra a iné krvné zložky kg okrem EÚ, EZVO a ČR
3002 90 10 ľudská krv kg okrem EÚ, EZVO a ČR
3003 a 3004 lieky mil. Sk 100 okrem EÚ, EZVO a ČR
3102 10 močovina tona 50 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
vyčinené chrómom v mokrom stave (wetblue)
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice m3 10 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
a podobne)
4403 10 10 stĺpy ihličnaté, surové a impregnované m3 10 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
surové drevo ihličnaté, tiež nahrubo m3 105 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
opracované (napr. prizmy):
smrekové:
4403 20 10 10 výrezy I. až IV. triedy akosti
4403 20 10 90 ostatné drevo
borovicové:
4403 20 30 10 výrezy I. až IV. triedy akosti
4403 20 30 90 ostatné drevo
ostatné:
4403 20 90 10 výrezy I. až IV. triedy akosti
4403 20 90 90 ostatné drevo
surové drevo listnaté, tiež nahrubo m3 155 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
opracované (napr. prizmy):
dubové:
4403 91 00 10 výrezy I. až IV. triedy akosti
4403 91 00 90 ostatné drevo
bukové:
4403 92 00 10 výrezy L až IV. triedy akosti
4403 92 00 90 ostatné drevo
topoľové:
4403 99 10 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 10 90 ostatné drevo
gaštanové:
4403 99 20 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 20 90 ostatné drevo
4403 99 50 brezové
ostatné:
4403 99 99 10 výrezy L až IV. triedy akosti
4403 99 99 90 ostatné drevo
4406 drevené železničné a podobné podvaly m3 5 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
rezivo ihličnaté: m3 150 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
4407 10 91 smrekové
4407 10 93 borovicové
4407 10 99 ostatné
rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmery m3 50 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
sú väčšie než hrúbka 13 mm, šírka
60 mm, dĺžka 2 000 mm:
4407 91 90 dubové
4407 92 90 bukové
4407 99 91 topoľové
4407 99 93 orechové
4407 99 98 ostatné
Buničina, papier a výrobky z nich
4707 zberový (odpad a výmet) papier tona 5 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
a lepenka
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale ctm okrem EÚ, EZVO a ČR
nemontovane, nezasadené
7106 striebro vrátane zláteného a platinového g okrem EÚ, EZVO a ČR
striebra, surové alebo vo forme polotovaru
alebo prachu
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové g okrem EÚ, EZVO a ČR
alebo vo forme polotovarov
alebo prachu
7109 00 00 obyčajné kovy alebo striebro plátované g okrem EÚ, EZVO a ČR
zlatom, surové alebo opracované
len do formy polotovarov
7110 platina, surová alebo vo forme polotovarov, g okrem EÚ, EZVO a ČR
alebo prachu
7111 00 00 obyčajné kovy, striebro alebo zlato plátované g okrem EÚ, EZVO a ČR
platinou, surové alebo opracované len
do formy polotovarov
7112 odpad a úlomky drahých kovov g okrem EÚ, EZVO a ČR
Obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo tona 10 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
v iných základných tvaroch:
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona 20 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
odpady medené a medený šrot, popoly tona 150 okrem EÚ, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne meď:
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne hliník:
7602 00
2620 40 00
odpady zinkové a zinkový šrot, popoly tona 100 okrem EÚ, EZVO a ČR
obsahujúce hlavne zinok:
7902 00 00
2620 11 00
valcovaný materiál: tona 1 500 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
7207 až 7216
7218 až 7229
7301 až 7302
7304 až 7306 oceľové rúry, rúrky a duté profily tona 140 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
9705 00 00 zbierky a zberateľské predmety zoologickej, ks všetky štáty
botanickej, mineralogickej, anatomickej,
historickej, archeologickej, paleontologickej,
etnografickej alebo numizmatickej hodnoty
9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov ks všetky štáty

ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
živý hovädzí dobytok: tona ČR
0102 10
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
ex0102 90 71 (iba s hmotnosťou do 450 kg)
0102 90 79
0102 90 90
0103 91 živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci) tona ČR
0103 92 11 a živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci) tona ČR
0103 92 19
0201 a 0202 hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona ČR
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona ČR
0407 00 30 vajcia z domácej hydiny ks ČR
Rastlinné výrobky
1001 pšenica a súraž tona ČR
1002 00 00 raž tona ČR
1003 00 90 jačmeň ostatný sladovnícky tona ČR
jačmeň ostatný kŕmny tona ČR
1004 00 00 ovos tona ČR
1005 90 00 kukurica tona ČR
1101 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona ČR
1102 obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo súraže tona ČR
1103 krupica, krupička a aglomerované výrobky z obilia v tvare tona ČR
valčekov, guľôčok a podobných tvarov
1104 obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené tona ČR
vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované)
1105 múka, krupica, vločky, granuly a pelety a prášok tona ČR
zo zemiakov
1106 múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713 tona ČR
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona ČR
1206 00 slnečnicové semená tona ČR
2302 až 2306 £ i otruby, pokrutiny a šroty, kŕmne zmesi tona ČR
2309 90
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza tona ČR
v pevnom stave
1703 melasa tona ČR
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru, jemného tona ČR
alebo trvanlivého pečiva čísla 1905
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 EÚ, EZVO
2517 10 okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň m3 EÚ, EZVO
2523 10 00 cementové slinky tona EÚ, EZVO
2523 21 00 portlandský cement - biely tona EÚ, EZVO
2523 29 00 portlandský cement - šedý tona EÚ, EZVO a ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované tona EÚ, EZVO
2704 00 koks z hutníckych koksární tona EÚ, EZVO
2710 00 27 až benzíny automobilové tona EÚ, EZVO a ČR
2710 00 39
ťažké oleje - plynové, na iné účely: tona EÚ, EZVO a ČR
2710 00 66
2710 00 67
2710 00 68
stredné oleje: tona EÚ, EZVO a ČR
2710 00 41
2710 00 45
2710 00 51
2710 00 55
ťažké vykurovacie oleje: tona EÚ, EZVO a ČR
2710 00 61
2710 00 65
2710 00 71
2710 00 72
2710 00 74
2710 00 76
2710 00 77
2710 00 78
2716 00 00 elektrická energia MWh EÚ, EZVO
Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví vrátane farmaceutických výrobkov
3002 10 antiséra a iné krvné zložky kg EÚ, EZVO
3002 90 10 ľudská krv kg EÚ, EZVO
3003 a 3004 lieky Sk EÚ, EZVO
3102 10 močovina tona EÚ, EZVO
Surové kože a usne
surové hovädzie kože: tona EÚ, EZVO a ČR
4101 10
4101 21 00
4101 22 00
4101 29 00
4101 30
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona EÚ, EZVO a ČR
4103 90 00 surové bravčové kože tona EÚ, EZVO a ČR
4104 22 10 hovädzie kože ďalej neupravované ako vyčinené chrómom tona EÚ, EZVO a ČR
v mokrom stave (wetblue)
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne) m3 EÚ, EZVO a ČR
4403 10 10 stĺpy ihličnaté, surové a impregnované m3 EÚ, EZVO a ČR
surové drevo ihličnaté, tiež nahrubo m3 EÚ, EZVO a ČR
opracované (napr. prizmy):
smrekové:
4403 20 10 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 20 10 90 ostatné drevo
borovicové:
4403 20 30 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 20 30 90 ostatné drevo
ostatné:
4403 20 90 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 20 90 90 ostatné drevo
surové drevo listnaté, tiež nahrubo m3 EÚ, EZVO a ČR
opracované (napr. prizmy):
dubové:
4403 91 00 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 91 00 90 ostatné drevo
bukové:
4403 92 00 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 92 00 90 ostatné drevo
topoľové:
4403 99 10 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 10 90 ostatné drevo
gaštanové:
4403 99 20 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 20 90 ostatné drevo
4403 99 50 brezové
ostatné:
4403 99 99 10 výrezy l. až IV. triedy akosti
4403 99 99 90 ostatné drevo
4406 drevené železničné a podobné podvaly m3 EÚ, EZVO
rezivo ihličnaté: m3 EÚ, EZVO
4407 10 91 smrekové
4407 10 93 borovicové
4407 10 99 ostatné
rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmery sú väčšie ako m3 EÚ, EZVO
13 mm hrúbky, 60 mm šírky, 2 000 mm dĺžky:
4407 91 90 dubové
4407 92 90 bukové
4407 99 91 topoľové
4407 99 93 orechové
4407 99 98 ostatné
Buničina, papier a výrobky z nich
4707 zberový (odpad a výmet) papier a lepenka tona EÚ, EZVO a ČR
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, ctm EÚ, EZVO a ČR
nezasadené
7106 striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surové g EÚ, EZVO a ČR
alebo vo forme polotovaru, alebo prachu
7108 zlato vrátane platinového zlata., surové alebo vo forme g EÚ, EZVO a ČR
polotovarov, alebo prachu
7109 00 00 obyčajné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové g EÚ, EZVO a ČR
alebo opracované len do formy polotovarov
7110 platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo prachu g EÚ, EZVO a ČR
7111 00 00 obyčajné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, g EÚ, EZVO a ČR
surové alebo opracované len do formy polotovarov
7112 odpad a úlomky drahých kovov g EÚ, EZVO a ČR
Obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tona EÚ, EZVO
tvaroch:
7201
7206
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona EÚ, EZVO a ČR
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne meď: tona EÚ, EZVO a ČR
7404 00
2620 30 00
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne tona EÚ, EZVO a ČR
hliník:
7602 00
2620 40 00
odpady zinkové a zinkový šrot, popoly obsahujúce hlavne tona EÚ, EZVO a ČR
zinok:
7902 00 00
2620 11 00
valcovaný materiál: tona EÚ, EZVO a ČR
7207 až 7216
7218 až 7229
7301 až 7302
7304 až 7306 oceľové rúry, rúrky a duté profily tona EÚ, EZVO a ČR
Motorové vozidlá
8701 90 traktory ks všetky štáty

ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

Príloha C vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo do skupín štátov

ČASŤ I – TEXTILNÝ TOVAR

Štát Číslo kategórie Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
Nórsko 1 6201 vesty a saká, blejzre, anoraky a pod., perkasy, komplety ks
&nbsp &nbsp 6202 a kostýmy z tkaného materiálu pre mužov, ženy a deti &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 11 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 12 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 21 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 22 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 23 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 29 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 32 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 33 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 39 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 11 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 12 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 13 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 21 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 23 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 29 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 32 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 33 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 39 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6211 20 00 &nbsp &nbsp
&nbsp 7 6302 10 posteľná bielizeň kg
&nbsp &nbsp 6302 21 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 22 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 29 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 31 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 32 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 39 &nbsp &nbsp
USA 410 5111 tkaniny obsahujúce mykané a česané vlnené priadze a jemné m2
&nbsp &nbsp 5112 zvieracie chlpy &nbsp
&nbsp &nbsp ex5007 10 00 tkaniny s obsahom vlnenej prímesi &nbsp
&nbsp &nbsp ex5007 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5212 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5407 91 00 tkaniny s obsahom 36 % a viac vlny alebo jemných zvieracích &nbsp
&nbsp &nbsp ex5407 92 00 chlpov &nbsp
&nbsp &nbsp ex5407 93 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5407 94 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5408 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5408 32 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5408 33 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5408 34 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5515 13 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5515 22 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5515 92 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5516 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5516 32 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5516 33 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5516 34 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5309 21 tkaniny s obsahom 17 % a viac vlny alebo jemných zvieracích &nbsp
&nbsp &nbsp ex5309 29 chlpov &nbsp
&nbsp &nbsp ex5311 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6301 20 prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp koberčeky z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov &nbsp
&nbsp 433 &nbsp pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a komplety ks
&nbsp &nbsp 6103 21 00 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo &nbsp
&nbsp &nbsp ex6103 23 00 jemných zvieracích chlpov &nbsp
&nbsp &nbsp 6103 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6103 33 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6103 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 21 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny &nbsp
&nbsp &nbsp ex6203 23 alebo jemných zvieracích chlpov &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6203 33 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6203 39 &nbsp &nbsp
&nbsp 435 &nbsp dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, ks
&nbsp &nbsp &nbsp bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky, komplety, &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp kabátiky a blejzre, časti zvrchníkov a kabátikov, lyžiarske &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp odevy a teplákové súpravy &nbsp
&nbsp &nbsp 6102 10 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo &nbsp
&nbsp &nbsp ex6102 30 10 jemných zvieracích chlpov &nbsp
&nbsp &nbsp ex6102 90 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6104 21 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6104 23 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6104 29 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6104 31 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6104 33 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6104 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6117 90 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6202 1 1 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny &nbsp
&nbsp &nbsp ex6202 13 alebo jemných zvieracích chlpov &nbsp
&nbsp &nbsp ex6202 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6202 91 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6202 93 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6202 99 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 21 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6204 23 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6204 29 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6204 33 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6204 39 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6211 20 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6211 41 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6217 90 00 &nbsp &nbsp
&nbsp 443 &nbsp pánske alebo chlapčenské obleky ks
&nbsp &nbsp 6103 11 pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo &nbsp
&nbsp &nbsp ex6103 12 00 jemných zvieracích chlpov &nbsp
&nbsp &nbsp ex6103 19 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 11 00 iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny &nbsp
&nbsp &nbsp ex6203 12 00 alebo jemných zvieracích chlpov &nbsp
&nbsp &nbsp ex6203 19 00 &nbsp &nbsp
Kanada 3A &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 3.1. 6103 11 00 pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo háčkované ks
&nbsp &nbsp 6103 12 00 a tkané vrátane večerných spoločenských oblekov &nbsp
&nbsp &nbsp 6103 19 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 11 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 12 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 19 00 &nbsp &nbsp
&nbsp 3.3. 6103 31 až 33 pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené, &nbsp
&nbsp &nbsp 6103 39 háčkované a tkané &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 31 až 33 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 39 &nbsp &nbsp
&nbsp 5 6103 41 až 43 pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské nohavice, ks
&nbsp &nbsp 6103 49 nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke &nbsp
&nbsp &nbsp 6104 61 až 64 nohavice, pletené, háčkované a tkané &nbsp
&nbsp &nbsp 6104 69 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 41 až 43 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 49 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 61 až 63 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 69 &nbsp &nbsp
&nbsp 31A &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 31.1. 5112 vlnené tkaniny z česanej vlny alebo z jemných zvieracích kg
&nbsp &nbsp &nbsp chlpov; tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310, &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp 5311, 5407, 5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907, &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp ktorých základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp s česanou vlnou alebo s jemnými zvieracími chlpmi, &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp gáza z česanej vlny &nbsp
&nbsp 42A 6302 60 00 toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkových bavlnených kg
&nbsp &nbsp &nbsp textílií, tkaná, pletená alebo háčkovaná, ostatná toaletná &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp a kuchynská bielizeň &nbsp
Európska 2 5208 11 10 bavlnené tkaniny, iné než gáza, froté tkaniny, úzke tkaniny, kg
únia a &nbsp 5208 11 90 vlasové tkaniny, ženilkové tkaniny, tyly a iné sieťoviny &nbsp
Turecko &nbsp 5208 12 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 12 13 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 12 15 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 12 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 12 91 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 12 93 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 12 95 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 12 99 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 13 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 19 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 21 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 21 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 22 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 22 13 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 22 15 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 22 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 22 91 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 22 93 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 22 95 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 22 99 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 23 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 29 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 13 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 15 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 91 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 93 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 95 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 99 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 33 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 41 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 42 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 43 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 49 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 51 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 52 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 52 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 53 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 59 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 11 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 12 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 19 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 21 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 22 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 29 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 32 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 41 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 42 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 43 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 49 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 49 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 51 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 52 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 59 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 11 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 11 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 12 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 19 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 21 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 21 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 22 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 29 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 31 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 31 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 32 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 41 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 42 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 49 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 51 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 5 200 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 59 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 11 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 12 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 19 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 21 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 22 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 29 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 32 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 41 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 42 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 43 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 49 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 49 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 51 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 52 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 59 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 11 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 11 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 12 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 12 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 13 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 13 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 14 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 14 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 15 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 15 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 21 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 21 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 22 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 22 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 23 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 23 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 24 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 24 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 25 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 25 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5811 00 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6308 00 00 &nbsp &nbsp
&nbsp 2A 5208 31 00 z toho: iné ako nebielené alebo bielené tkaniny kg
&nbsp &nbsp 5208 32 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 13 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 15 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 91 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 93 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 95 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 32 99 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 33 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 41 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 42 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 43 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 49 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 51 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 52 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 52 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 53 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5208 59 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 32 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 41 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 42 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 43 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 49 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 49 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 51 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 52 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5209 59 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 31 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 31 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 32 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 41 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 42 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 49 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 51 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 52 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5210 59 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 32 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 41 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 42 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 43 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 49 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 49 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 51 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 52 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5211 59 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 13 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 13 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 14 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 14 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 15 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 15 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 23 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 23 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 24 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 24 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 25 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5212 25 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5811 00 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6308 00 00 &nbsp &nbsp
&nbsp 3 5512 11 00 tkaniny zo syntetických vlákien diskontinuitných alebo kg
&nbsp &nbsp 5512 19 10 odpadových, iné než úzke tkaniny, vlasové tkaniny vrátane &nbsp
&nbsp &nbsp 5512 19 90 froté tkanín a ženilkové tkaniny &nbsp
&nbsp &nbsp 5512 21 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5512 29 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5512 29 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5512 91 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5512 99 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5512 99 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 11 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 11 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 11 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 12 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 13 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 19 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 21 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 21 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 21 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 22 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 23 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 29 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 32 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 33 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 41 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 42 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 43 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5513 49 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 11 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 12 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 13 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 19 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 21 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 22 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 23 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 29 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 32 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 33 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 41 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 42 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 43 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5514 49 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 11 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 11 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 11 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 12 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 12 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 12 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 13 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 13 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 13 91 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 13 99 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 19 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 19 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 19 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 21 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 21 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 21 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 22 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 22 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 22 91 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 22 99 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 29 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 29 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 29 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 91 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 91 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 91 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 92 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 92 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 92 91 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 92 99 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 99 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 99 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5515 99 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5803 90 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5905 00 70 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6308 00 00 &nbsp &nbsp
&nbsp 4 6105 10 00 košele, T-shirts, ľahké roláky, tielka, iné tričká a polokošele, ks
&nbsp &nbsp 6105 20 10 pulóvre (iné ako vlnené alebo z jemných zvieracích chlpov), &nbsp
&nbsp &nbsp 6105 20 90 vesty a pod., pletené alebo háčkované &nbsp
&nbsp &nbsp 6105 90 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6109 10 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6109 90 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6109 90 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 20 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 30 10 &nbsp &nbsp
&nbsp 5 6101 10 90 pulóvre, svetre, vesty, twinsety, kardigany, nočné kabátiky ks
&nbsp &nbsp 6101 20 90 (Iné ako saká a blejzre), anoraky, vetrovky a pod., pletené alebo &nbsp
&nbsp &nbsp 6101 30 90 háčkované &nbsp
&nbsp &nbsp 6102 10 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6102 20 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6102 30 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 10 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 10 31 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 10 35 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 10 38 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 10 91 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 10 95 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 10 98 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 20 91 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 20 99 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 30 91 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6110 30 99 &nbsp &nbsp
&nbsp 6 6203 41 10 pánske alebo chlapčenské tkané jazdecké nohavice, šortky, ks
&nbsp &nbsp 6203 41 90 iné ako kúpacie, nohavice (vrátane nohavíc na voľný čas), &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 42 31 dámske alebo dievčenské tkané nohavice (vrátane nohavíc &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 42 33 na voľný čas) z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien, krátke &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 42 35 nohavice, dolné časti teplákových súprav s podšívkou z bavlny &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 42 90 alebo z umelých vlákien, iné ako v kategórii 16 alebo 29 &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 43 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 43 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 49 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 49 50 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 61 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 62 31 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 62 33 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 62 39 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 63 18 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 69 18 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6211 32 42 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6211 33 42 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6211 42 42 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6211 43 42 &nbsp &nbsp
&nbsp 7 6106 10 00 dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, ks
&nbsp &nbsp 6106 20 00 blúzy, aj pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo &nbsp
&nbsp &nbsp 6106 90 10 z umelých vlákien &nbsp
&nbsp &nbsp 6206 20 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6206 30 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6206 40 00 &nbsp &nbsp
&nbsp 8 6205 10 00 pánske alebo chlapčenské košele, Iné ako pletené alebo ks
&nbsp &nbsp 6205 20 00 háčkované, z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien &nbsp
&nbsp &nbsp 6205 30 00 &nbsp &nbsp
&nbsp 12 6115 12 00 pančuchové nohavice, ponožky, pančuchy, podkolienky páry
&nbsp &nbsp 6115 19 10 a pod., pletené alebo háčkované, Iné ako dojčenské, vrátane &nbsp
&nbsp &nbsp 6115 19 90 pančúch na kŕčové žily &nbsp
&nbsp &nbsp 6115 20 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6115 20 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6115 91 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6115 92 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6115 93 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6115 93 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6115 93 99 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6115 99 00 &nbsp &nbsp
&nbsp 15 6202 11 00 dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa ks
&nbsp &nbsp ex6202 12 10 a iné, pláštenky a peleríny, saká a blejzre z vlny, bavlny alebo &nbsp
&nbsp &nbsp ex6202 12 90 z umelých vlákien (iné ako odevy v kategórii 21) &nbsp
&nbsp &nbsp ex6202 13 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6202 13 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 32 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 33 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 39 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6210 30 00 &nbsp &nbsp
&nbsp 16 6203 11 00 pánske alebo chlapčenské šaty (obleky) a komplety okrem ks
&nbsp &nbsp 6203 12 00 lyžiarskych odevov, iné ako pletené alebo háčkované, &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 19 10 z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 19 30 pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou ks
&nbsp &nbsp 6203 21 00 z bavlny alebo z umelých vlákien &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 22 80 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 23 80 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 29 18 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6211 32 31 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6211 33 31 &nbsp &nbsp
&nbsp 17 6203 31 00 pánske alebo chlapčenské saká a blejzre, iné ako pletené alebo ks
&nbsp &nbsp 6203 32 90 háčkované, z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 33 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 39 19 &nbsp &nbsp
&nbsp 20 6302 21 00 posteľoviny, iné než pletené alebo háčkované kg
&nbsp &nbsp 6302 22 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 29 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 31 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 31 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 32 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 39 90 &nbsp &nbsp
&nbsp 24 6107 21 00 pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie ks
&nbsp &nbsp 6107 22 00 plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované &nbsp
&nbsp &nbsp 6107 29 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6107 91 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6107 91 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6107 92 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6107 99 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6108 31 10 dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie ks
&nbsp &nbsp 6108 31 90 plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované &nbsp
&nbsp &nbsp 6108 32 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6108 32 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6108 32 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6108 39 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6108 91 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6108 91 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6108 92 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6108 99 10 &nbsp &nbsp
&nbsp 36 5408 10 00 tkaniny z nekonečných umelých vlákien, iné ako tkaniny na kg
&nbsp &nbsp 5408 21 00 pneumatiky v kategórii 114 &nbsp
&nbsp &nbsp 5408 22 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5408 22 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5408 23 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5408 23 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5408 24 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5408 31 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5408 32 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5408 33 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5408 34 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5811 00 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex5905 00 70 &nbsp &nbsp
&nbsp 39 6302 51 10 stolná bielizeň, toaletná a kuchynská bielizeň, iná ako pletená kg
&nbsp &nbsp 6302 51 90 alebo háčkovaná a iná ako froté uterákoviny alebo podobné &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 53 90 bavlnené froté tkaniny &nbsp
&nbsp &nbsp ex6302 59 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 91 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 91 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 93 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6302 99 00 &nbsp &nbsp
&nbsp 76 6203 22 10 pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné ako pletené kg
&nbsp &nbsp 6203 23 10 alebo háčkované, dámske alebo dievčenské zástery, pracovné &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 29 11 plášte a iné pracovné odevy iné ako pletené alebo háčkované &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 32 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 33 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 39 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 42 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 42 51 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 43 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 43 31 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 49 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6203 49 31 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 22 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 23 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 29 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 32 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 33 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 39 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 62 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 62 51 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 63 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 63 31 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 69 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6204 69 31 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6211 32 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6211 33 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6211 42 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6211 43 10 &nbsp &nbsp
&nbsp 90 5607 41 00 motúzy, šnúry, povrazy, laná zo syntetických vlákien, spletené kg
&nbsp &nbsp 5607 49 11 alebo nie &nbsp
&nbsp &nbsp 5607 49 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5607 49 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5607 50 11 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5607 50 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5607 50 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5607 50 90 &nbsp &nbsp
&nbsp 117 5309 11 11 ľanové a ramiové tkaniny kg
&nbsp &nbsp 5309 11 19 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5309 11 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5309 19 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5309 19 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5309 21 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5309 21 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5309 29 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5309 29 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5311 00 10 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5803 90 90 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5905 00 31 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 5905 00 39 &nbsp &nbsp
&nbsp 118 6302 29 10 stolná bielizeň a kuchynská bielizeň z ľanu alebo z ramie, kg
&nbsp &nbsp 6302 39 10 iná ako pletená alebo háčkovaná &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 39 30 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 52 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6302 59 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp 6302 92 00 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp ex6302 99 00 &nbsp &nbsp

ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

ČASŤ II – POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY

Štát Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
Európska únia 0104 živé ovce a jahňatá tona
0204 baranie a jahňacie mäso tona

Príloha D vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ČASŤ I – ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória Merná jednotka
1211 90 95 Rastliny, časti rastlín, semená, plody, z toho len kg
- koka - list (1)
- konope (1)
1302 11 00 Ópium (1) kg
1302 19 99 Ostatné rastlinné šťavy a výťažky, z toho len kg
- koncentrát z toboliek a slamy maku (1)
- živice z konopí (1)
2524 00 80 Krocidolit (6) kg
2804 70 00 Fosfor (biely, žltý, červený) (4) kg
2804 80 00 Arzén (2) kg
2806 10 00 Kyselina chlorovodíková (4) tona
2807 00 10 Kyselina sírová (4) tona
2811 19 90 Ostatné anorganické kyseliny, z toho len kg
- selenovodík (2)
2811 29 90 Ostatné anorganické zlúčeniny nekovov, z toho len kg
- oxid seleničitý (2)
2812 90 00 Ostatné halogenidy a halogenidy nekovov, z toho len kg
- tetrajodiddifosfan (2)
2825 90 50 Oxid ortutnatý (6) kg
2827 39 90 Chlorid ortutnatý (kalomel) (6) kg
2830 90 19 Sírnik amónny (vrátane kyslého) (6) kg
2830 90 90 Polysulfid amónny (6) kg
2833 29 70 Sírany olova (6) kg
2836 70 00 Uhličitan olovnatý (6) kg
2841 61 00 Manganistan draselný (4) tona
2842 90 10 Soli, podvojné soli alebo komplexné soli kyseliny seleničitej alebo kg
teluričitej, z toho len
- selenan sodný (2)
- teluričitany (2)
2843 90 90 Ostatné zlúčeniny, amalgámy drahých kovov, z toho len kg
- oxid osmičelý (2)
2845 90 10 Tetradeuterometanol (2) kg
2848 00 00 Fosfidy iných kovov alebo nekovov, z toho len kg
- fosfidy medi (2)
- fosforovodík (2)
2850 00 Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované kg
i nedefinované, iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidy čísla 2849,
z toho len
- pentabóran (2)
- arzenovodík (2)
2851 00 90 Brómkyán, Jódkyán (2) kg
2902 20 Benzén (6) kg
2902 30 Toluén (4) tona
2903 14 00 Tetrachlórmetán (6) kg
2903 15 00 1 ,2-dichlóretán (6) kg
2903 21 00 Vinylchlorid (6) kg
2903 22 00 Trichlóretylén (6) kg
2903 23 00 Tetrachlóretylén (6) kg
2903 30 31 1 ,2-dibrómmetán (6) kg
2903 30 90 Metyljodid (6) kg
2903 59 Aldrín, Chlordan, Heptachlór, Campechlór (toxafén) (6) kg
2903 62 00 Hexachlórbenzén a DDT, z toho len kg
- hexachlórbenzén (2)
- l,l,l-trichlór-2,2 bis (parachlórfenyl) etán (DDT) (2)
2903 69 Polychlórované bifenyly, terfenyly, polybrómované bifenyly (6) kg
2904 20 Deriváty uhľovodíkov obsahujúce len nitro- alebo nitrózoskupinu kg
2905 11 00 Metanol (metylalkohol) (2) kg
2905 39 10 Hexylénglykol (5) kg
2905 50 Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty alkalických alkoholov, z toho len kg
- etylchlórvinol (3) kg
2908 90 00 Ostatné halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo kg
fenolalkoholov, z toho len
- 2,4-dinitrofenol (2)
- 2,4-dinitrofenolát sodný (2)
- 4,6-dinitro-o-krezol (DNOK) (2)
Dinoseb (2)
2909 11 00 Dietyléter (4) kg
2909 19 00 Bis (chlórmetyl) éter (6) kg
2909 30 90 Nitrofen (6) kg
2910 10 00 Etylénoxid (oxiran) (2) kg
2910 30 00 Epichlórhydrín (6) kg
2910 90 00 Ostatné epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery s troj článkovým kg
kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len
- endrín (2)
- dieldrín (2)
2913 00 00 O-nitrobenzaldehyd (6) kg
2914 11 00 Acetón (4) tona
2914 12 00 Metyletylketón (4) kg
2914 31 00 l-fenyl-2-propanón (fenylacetón) (4) kg
2915 24 00 Acetanhydrid (4) kg
2915 39 90 Ostatné estery kyseliny octovej, z toho len kg
- dinoseb acetát (2)
2915 90 80 Ostatné nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, kg
halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny, ich halogén-, sulfo- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- fluóroctan sodný (2)
- kyselina fluóroctová (2)
- prchavé estery kyseliny brómoctovej (metyl-, etyl-, propyl- (6)
a butylbrómacetát)
2916 34 00 Kyselina fenyloctová, jej soli (4) tona
2916 35 00 Estery kyseliny fenyloctovej (4) tona
2918 13 00 Soli a estery kyseliny vinnej , z toho len kg
- vínan antímonyldraselný (2)
2919 00 90 Ostatné fosforečné estery a ich soli vrátane laktofosfátov, ich halogén-, kg
sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len
- tris (o-krezol) fosfát (2)
- dichlórfos (2)
- heptenofos (2)
- mevinfos (2)
- tris-(2,3-dibrómpropyl) fosfát (6)
2920 10 00 Tiofosforečné estery a ich soli, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo kg
nitrózoderiváty, z toho len
- brórnfos-etyl (2)
- paration (2)
- paration-metyl (2)
2920 90 Ostatné estery ostatných anorganických kyselín (okrem esterov kg
halogenovodíkov) a ich solí, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo
nitrózoderiváty, z toho len
- sulfotep (2)
- dimetylsulfát (6)
2921 19 80 Ostatné acyklické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- metylbis (2-chlóretyl) amín (2)
- tris (2-chlóretyl) amín (2)
- N-nitrózodimetylamín (6)
2921 30 99 Ostatné cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické mono- alebo kg
polyamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len
- propylhexedrín (3)
2921 45 00 2-naftylamín (6) kg
2921 49 90 Ostatné aromatické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- eticyklidín (PCE) (3)
- amfetamín (3)
- dexamfetamín (3)
- levamfetamín (3)
- levometamfetamín (3)
- metamfetamín (3)
- metamfetamín racemát (3)
- benzfetamín (3)
- fentermín (3)
- lefetamín (SPA) (3)
- fenkamfamín (3)
- mefenorex (3)
- etylamfetamín (3)
- 4-aminobifenyl (6)
2921 51 90 Benzidín (6) kg
3 , 3 -dichlórbenzidín (6)
2922 19 00 Ostatné aminoalkoholy, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré obsahujú viac kg
ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len
- acetylmetadol (1)
- alfaacetylmetadol (1)
- alfametadol (1)
- betacetylmetadol (1)
- betametadol (1)
- katín (3)
- dimefeptanol (1)
- noracylmetadol (1)
- dextropropoxylén (1)
2922 22 00 3,4-metyléndioxyamfetamín (MDA) (3) kg
2922 29 00 Ostatné aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou, z toho len kg
- 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamín (3)
- 2,5-dimetoxy-4-bróm-amfetamín (DÔB) (3)
- dimetoxyamfetamín (DMA) (3)
- parametoxyamfetamín (PMA) (3)
- trimetoxyamfetamín (TMA) (3)
- 2,5-dimetoxy-4-etyl-amfetamín (DOET) (3)
2922 30 00 Aminoaldehydy, aminoketóny a aminochinóny, iné ako tie, ktoré obsahujú kg
viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len
- izometadón (1)
- metadón (1)
- normetadón (1)
- amfepramón (3)
2922 43 50 Kyselina antranilová (4) kg
2922 49 70 Tilidín (1) kg
2922 50 00 Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a iné aminozlúčeniny s kyslíkatou kg
funkciou, z toho len
- dimenoxadol (1)
2923 90 00 Ostatné kvartérne amónne soli a hydroxidy, lecitíny a iné fosfoaminolipidy, kg
z toho len
- benzyltrimetylamónium chlorid (2)
2924 10 00 Acyklické amidy (vrátane acyklických karbamátov) a ich deriváty, kg
ich soli
- fluóracetamid (2)
- monocrotofos (2)
- fosfamidon (2)
- meprobamát (3)
- amid kyseliny monojódoctovej (2)
2924 22 00 Kyselina N-acetylantranilová (4) kg
2924 29 90 Ostatné zlúčeniny s karboxyamidovou funkciou, zlúčeniny kyseliny uhličitej kg
s amidovou funkciou, z toho len
- diapromid (1)
- etinamát (3)
2926 10 00 Akrylonitril (6) kg
2926 90 10 Acetónkyánhydrín (2) kg
2926 90 80 Ostatné zlúčeniny s nitrilovou funkciou, z toho len kg
- benzaldehydkyánhydrín (2)
- butyronitril (2)
- 3-chlórakrylonitril (2)
- 4-chlórbutylonitril (2)
- 3-chlórpropionitril (2)
- kyánacetamid (2)
- malonitril (2)
- propionitril (2)
- etylester kyseliny kyánomravčej (2)
- metylester kyseliny kyánomravčej (2)
- metadon - medziprodukt (1)
- fenproporex (3)
- brómbenzylkyanid (2)
- 2-chlórbenzylidénmalononitril (6)
- tetrakyánoetylén (2)
- flucythrinate (2)
2927 00 00 Diazometán (6) kg
2928 00 90 Fenylhydrazín (6) kg
2930 90 70 Ostatné organické zlúčeniny síry, z toho len kg
- benzylrodanid (2)
- etylrodanid (2)
- N-fenyltiomočovina (2)
- bis (2-chlóretyl) sulfid (2)
- 4-chlórfenyldiazotiomočovina (2)
- alfa-naftyltiomočovina (2)
- tetrametyléndisulfotetramín
- aldicarb (2)
- disulfoton (2)
- fenamifos (2)
- metamidofos (2)
- metomyl (2)
- ometoate (2)
- oxamyl (2)
- forát (2)
- propetamfos (2)
- tiofanox (2)
- tiokarbonyltetrachlorid (2)
- tetrametyléndisulfotetramín (2)
2931 00 80 Ostatné organicko-anorganické zlúčeniny, z toho len kg
- trialkylolovičité soli (2)
- pentakarbonyl železa (2)
- alkylzlúčeniny ortuti (2)
- tetraetylolovo (2)
- tetraizopropylfosforamid (2)
- tetrakarbonyl niklu (2)
- tetrametylolovo (2)
- fonofos (2)
- bis-tributylcínoxid (2)
- alkoxylalkyl a arylzlúčeniny ortuti (6)
- organické zlúčeniny cínu (6)
2932 19 00 Carbosulfan (2) kg
Furatiocarb (2) kg
2932 29 Ostatné laktóny, z toho len kg
- brodifacoum (2)
- beta-propiolaktón (6)
2932 91 00 Izosafrol (4) kg
2932 92 00 3,4-metyléndioxyfenyl propán-2-ón (4) kg
2932 93 00 Piperonal (4) kg
2932 94 00 Safrol (4) kg
2932 99 70 5-metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín (MMDA) (3) kg
3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA) (3) kg
2932 99 90 Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatými heteroatómami, z toho len kg
- carbofurán (2)
3- l,2-dimetylheptyl-l-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-
-6H-dibenzol (b,d) pyrán (DMHP) (3)
- parmexyl (3)
2933 32 00 Piperidín (4) kg
2933 39 95 Ostatné zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyridínový kruh kg
(hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), z toho len
- 2-amino-3-nitropyridín (2)
- 2-amino-5-nltropyridín (2)
- alylprodín (1)
- alfaprodín (1)
- acetyl-alfa-metyl-fentanyl (1)
- alfa-metylfentanyl (1)
- 3-metylfentanyl (1)
- pepap (1)
-MPPP (1)
- alfentanil (1)
- anileridín (1)
- benzetidín (1)
- betameprodín (1)
- betaprodín (1)
- bezitramid (1)
- difenoxín (1)
- difenoxylát (1)
- dipipanón (1)
- etoxeridín (1)
- fenampromid (1)
- fenoperidín (1)
- fentanyl (1)
- hydroxypetidín (1)
- norpipanón (1)
- petidín (1)
- petidín - medziprodukt A (1)
- petidín - medziprodukt B (1)
- petidín - medziprodukt C (1)
- piminodín (1)
- piritramid (1)
- properidín (1)
- trimepiridín (1)
- propiram (1)
- ketobemidón (1)
- fencyklidín (3)
- metylfenidát (3)
2933 51 10 Fenobarbital (INN) a jeho soli (3) kg
2933 51 30 Barbital (INN) a jeho soli (3) kg
2933 51 90 Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a jej deriváty, jej soli, z toho len kg
- sekobarbital (3)
- amobarbital (3)
- cyklobarbital (3)
- pentabarbital (3)
- butalbital
- metylfenolbarbital (3)
- allobarbital (3)
- butabarbital (3)
- sekbutabarbital (3)
- vinylbital (3)
2933 79 00 Ostatné laktámy, z toho len kg
- methyprylon (3)
2933 90 60 Diazepíny, z toho len kg
- midazolam (midazolamum) (3)
- loprazolam (3)
- klobazam (3)
- alprazolam (3)
- bromazepam (3)
- chlórdiazepoxid (3)
- delorazepam (3)
- diazepam (3)
- estazolam (3)
- etylloflazepát (3)
- fludiazepam (3)
- flunitrazepam (3)
- flurazepam (3)
- halazepam (3)
- klonazepam (3)
- klorazepát (3)
- lormetazepam (3)
- lorazepam (3)
- medazepam (3)
- nordazepam (3)
- nitrazepam (3)
- nimetrazepam (3)
- oxazepam (3)
- pirazepam (3)
- prazepam (3)
- temazepam (3)
- tetrazepam (3)
- triazolam (3)
2933 90 95 Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými heteroatómami, nukleové kg
kyseliny a ich soli, z toho len
- triazofos (2)
- etonitazen (1)
- fenazocín (1)
- fenomorfan (1)
- klonitazen (1)
- levorfanol (1)
- levorfenacylmorfan (1)
- metazocín (1)
- moramid - medzlprodukt (1)
- proheptazín (1)
- racemorfan (1)
- N,N-dietyltryptamín (DET) (3)
- N,N-dimetyltryptamín (DMT) (3)
- rolicyklidín (3)
- kamazepam (3)
- mazindol (3)
- pyrovaleron (3)
- drotebanol (1)
- norlevorfanol (1)
- racemetorfan (1)
- pentazocín (3)
- tris-aziridinyl-fosfínoxid (TEPA, trietylénfosforamid) (6)
- parafluórfentanyl (1) kg
- beta-hydroxyfentanyl (1) kg
- beta-hydroxy-3-metylfentanyl (1) kg
2934 90 89 Nukleové kyseliny a ich soli, z toho len kg
- krimidín (2)
- pirimifos-etyl (2)
-fenetyllín (3)
- meklochalón (3)
- metachalón (3)
2934 90 98 Ostatné heterocyklické zlúčeniny, z toho len kg
- pyrolidínditiokarbamát sodný (1)
- metidation (2)
- dextromoramid (1)
- dietyltiabutén (1)
- dimetyltiabutén (1)
- dioxafetylbutyrát (1)
- etylmetyltiambutén (1)
- furetidín (1)
- levomoramid (1)
- morferidín (1)
- sufentanil (1)
- tenocyklidín (TCP) (3)
- fenmetrazín (3)
- fendimetrazín (3)
- haloxazolam (3)
- ketazolam (3)
- klotiazepam (3)
- kloxazolam (3)
- oxazolam (3)
- pemolín (3)
- 4-metylaminorex (3)
- alfa-metyltiofentanyl (1)
- tiofentanyl (1)
- 3-metyltiofentanyl (1)
2936 29 90 Ostatné vitamíny a ich deriváty, z toho len kg
- aminopterín (2)
2938 90 90 Scilliroside (2) kg
2939 10 00 Alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- acetorfín hydrochlorid (1)
- dihydromorfín (1)
- hydrokodón (1)
- hydromorfinol (1)
- hydromorfón (1)
- metyldesorfín (1)
- metyldihydromorfín (1)
- morfín (1)
- moríln metobromid (1)
- moríln N-oxid (1)
- myrofín (1)
- metopón (1)
- nicomorfín (1)
- normorfín (1)
- oxykodón (1)
- oxymorfón (1)
- tebaín (1)
- tebakon (1)
- acetyldihydrokodeín (1)
- dihydrokodeín (1)
- etylmorfín (1)
- folkodín (1)
- kodeín (1)
- nikodín (1)
- nikodikodín (1)
- norkodeín (1)
- desomorfín (1)
- etorfín (1)
- heroín (1)
- bezylmorfín (1)
- kodoxím (1)
- buprenorfín (3)
2939 41 00 Efedrín (4) kg
2939 42 00 Pseudoefedrín (4) kg
2939 61 00 Ergometrín (4) kg
2939 62 00 Ergotamín (4) kg
2939 63 00 Kyselina lysergová (4) kg
2939 69 00 Ostatné alkaloidy razového námeľa a ich deriváty, ich soli, z toho len kg
- (+)-N,N-dietyllysergamid (LSD) (3)
- dietylamid kyselina D-lysergovej (LSD-25) (3)
2939 90 11 Kokaín surový (1) kg
2939 90 19 Ostatný kokaín a jeho soli, ekgonín (1) kg
2939 90 90 Ostatné rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou, a ich kg
soli, étery, estery a ostatné deriváty, z toho len
- anabazín [2-(3-pyridyl)-piperidín] (2)
- brucín (2)
- strychnín (2)
Meskalín (3)
Psilotsín (3)
8107 Kadmium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu (6) kg
8112 91 89 Tálium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu (2) kg
8112 99 90

Vysvetlivky: (1) omamné látky

(2) zvlášť nebezpečné jedy

(3) psychotropné látky

(4) prekurzory

(5) pomocné chemické látky

(6) ostatné jedy a špecifické karcinogénne látky

ČASŤ II – RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY

Položka Názov tovaru Kate- Merná
colného
gória jednotka
sadzobníka
2844 40 20 Umelé rádioaktívne izotopy kg

ČASŤ III – LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória Merná jednotka
2903 14 00 tetrachlórmetán tona
2903 19 10 1,1,1 -trichlóretán tona
2903 30 33 Metylbromid tona
2903 41 00 trichlórfluórmetán tona
2903 42 00 dichlórdifluórmetán tona
2903 43 00 trichlórtrifluóretány tona
2903 44 10 dichlórtetrafluóretány tona
2903 44 90 chlórpentafluóretán tona
2903 45 10 chlórtrifluórmetán tona
2903 45 15 pentachlórfluóretán tona
2903 45 20 tetrachlórdifluóretán tona
2903 45 25 heptachlórfluórpropán tona
2903 45 30 hexachlórdifluórpropán tona
2903 45 35 pentachlórtrifluórpropán tona
2903 45 40 tetrachlórtetrafluórpropán tona
2903 45 45 trichlórpentafluórpropán tona
2903 45 50 dichlórhexafluórpropán tona
2903 45 55 chlórheptafluórpropán tona
2903 45 90 Ostatné deriváty perhalogénové iba s chlórom a fluórom - ostatné: tona
dichlórfluórmetán
chlórdifluórmetán
chlórfluórmetán
tetrachlórfluóretán
trichlórdifluóretán
dichlórtrifluóretán
chlórtetrafluóretán
trichlórfluóretán
dichlórdifluóretán
chlórtrifluóretán
dichlórfluóretán
chlórdifluóretán
chlórfluóretán
hexachlórfluórpropán
pentadifluórpropán
tetrachlórtrifluórpropán
trichlórtetrafluórpropán
dichlórpentafluórpropán
chlórhexafluórpropán
pentachlórfluórpropán
tetrachlórdifluórpropán
trichlórtrifluórpropán
dichlórtetrafluórpropán
chlórpentafluórpropán
tetrachlórfluórpropán
trichlórdifluórpropán
dichlórtrifluórpropán
chlórtetrafluórpropán
trichlórfluórpropán
dichlórdifluórpropán
chlórtrifluórpropán
dichlórfluórpropán
chlórdifluórpropán
2903 46 10 chlórfluórpropán brómchlórdifluórmetán tona
2903 46 20 brómtrifluórmetán tona
2903 46 90 dibrómtetrafluóretán tona
2903 47 00 dibrómfluónnetán tona
brómdifluórmetán
brómfluórmetán
tetrabrómfluóretán
tribrómdifluóretán
dibrómtrifluóretán
brómtetrafluóretán
tribrómfluóretán
dibrómdifluóretán
brómtrifluóretán
dibrómfluóretán
brómdifluóretán
brómfluóretán
hexabrómfluórpropán
pentabrómdifluórpropán
tetrabrómtrifluórpropán
tribrómtetrafluórpropán
dibrómpentafluórpropán
brómhexafluórpropán
pentabrómfluórpropán
tetrabrómdlfluórpropán
tribrómtrifluórpropán
dibrómtetrafluórpropán
brómpentafluórpropán
tetrabrómfluórpropán
tribrómdifluórpropán
dibrómtrifluórpropán
brómtetrafluórpropán
tribrómfluórpropán
dibrómdifluórpropán
brómtrifluórpropán
dibrómfluórpropán
brómdifluórpropán
brómfluórpropán
Stroje a elektrické zariadenia
ex8415 Klimatizačné stroje a prístroje obsahujúce látky poškodzujúce ozónovú ks
vrstvu Zeme
ex8418 Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace zariadenia ks
obsahujúce látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme

ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo (zariadenia obsahujúce v chladiacom okruhu látky a tepelnoizolačné materiály používané v konštrukčných častiach zariadení, ktorých používanie je od 1. 1. 1996 podľa Kodanského dodatku zakázané)

Príloha E vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
3601 00 00 Práškové výmetové výbušniny kg
3602 00 00 Prípravné výbušniny, iné ako práškové výmetové výbušniny kg
3603 00 Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zapaľovače, elektrické rozbušky ks
3604 Ohňostroje, signálne rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné kg
pyrotechnické výrobky5)
3605 00 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky čísla 36045) ks
8407 Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory5), 6) ks
8408 Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)5), 6) ks
8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na motory čísiel 8407 alebo 84085), 6) Sk
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny6) ks
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto kapitole
inde neuvedené ani nezahrnuté7)
8525 20 99 Vysielacie prístroje rádiotelegrafické alebo rádiotelefonické - vysielacie prístroje ks
s prijímacím zariadením - ostatné5), 6)
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje ks
a rádiové prístroje na diaľkové riadenie5)
8527 90 99 Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu alebo na rádiotelegrafiu - ostatné prístroje ks
- ostatné5), 6)
8705 Motorové vozidlá na zvláštne účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na ks
osobnú alebo na nákladnú dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne
automobily, žeriavové nákladné automobily, nákladné automobily s miešačkou na
betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné
röntgenové stanice)5)
871000 Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami; ich časti a súčasti ks
8802 Ostatné letúne (napr. vrtuľníky, lietadlá), kozmické lode (vrátane družíc a ich ks
štartovacích nosičov)5)
8803 10 Vrtule a rotory a ich časti a súčasti5), 6) Sk
8803 20 Podvozky a ich časti a súčasti5), 6) Sk
8803 30 Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov6) Sk
8805 10 90 Letecké katapulty, palubné lapače a podobné mechanizmy, pozemné prístroje na ks
letecký výcvik, ich časti a súčasti - ostatné5), 6)
8906 00 Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a záchranných člnov okrem veslových ks
8907 Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, prístavné mostíky, boje ks
a výstražné svetelné plaváky)5)
9013 1000 Zameriavacie ďalekohľady na zbrane, periskopy, ďalekohľady na stroje a prístroje, ks
prístroje a nástroje tejto kapitoly triedy XVI6)
9014 Buzoly vrátane navigačných kompasov, iné navigačné nástroje a prístroje5), 6) ks
9015 Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, fotogrammetrické, ks
hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne
nástroje a prístroje okrem kompasov, diaľkomery5), 6)
9020 00 Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky okrem ochranných masiek bez ks
mechanických častí a vymeniteľných filtrov5)
9301 00 00 Vojenské zbrane, iné ako revolvery, pištole a zbrane čísla 9307 ks
9302 00 Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304 ks
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia fungujúce na princípe výbuchu strelného ks
prachu (napr. športové brokovnice a guľovnice, strelné zbrane, ktoré možno
nabíjať len ústím hlavne, pištole, vystreľujúce rakety a ostatné zariadenia určené
len na vypúšťanie signálnych rakiet, pištole a revolvery na streľbu slepými
nábojmi, jatočné pištole, delá na vrhanie kotvového lana)
9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu alebo na ks
plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísiel 9301 až 9304 Sk
9306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, podobná vojenská výzbroj a jej ks
časti; náboje a ostatné strelivo a strely, ich časti vrátane brokov a nábojových
krytiek (zátok)
9307 00 00 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti ks
a ich pošvy
Technologické Stroje a zariadenia (iné ako čísla 8479) slúžiace predovšetkým na výrobu tovaru Sk
zariadenia uvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto prílohe
a opravy
Služby Služby poskytované zahraničným osobám a prijímanie služieb od zahraničných Sk
osôb v súvislosti so zabezpečovaním obrany a bezpečnosti štátu alebo v súvislosti
s výskumom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby a zabezpečovaním servisu
výrobkov, náhradných dielcov a komponentov k nim, ktoré sú osobitou
konštrukciou alebo usporiadaním určené na použitie v ozbrojených
a bezpečnostných zložkách
5) Ak sú osobitou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených silách.
6) Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo na opravy iných druhov tovaru uvedených v prílohe.
7) Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.

Príloha I vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z.

Příloha 01