Oznámenie č. 225/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 99/1997
Platnosť od 16.08.1997

225

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 24. júna 1997 do 31. júla 1997 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997–1998 uzavretá 27. mája 1997 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Asociáciou súkromných stavebných podnikateľov Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1997–1998 uzavretá 17. júna 1997 medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 17. júla 1997 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 4 zo dňa 5. mája 1997 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1998 uzavretej 21. marca 1994 medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky, Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.