Oznámenie č. 223/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave

Čiastka 98/1997
Platnosť od 14.08.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po dni výmeny diplomatických nót, t. j. 23. júla 1997, na základe článku 11.

223

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. januára 1997 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po dni výmeny diplomatických nót, t. j. 23. júla 1997, na základe článku 11.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o medzinárodnej kombinovanej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

uvedomujúc si, že nenahraditeľnou súčasťou tovarovej výmeny je výkonná medzinárodná preprava tovaru,

poznajúc, že z ekologických dôvodov a z limitovaných kapacít cestnej dopravy je potrebné vytvoriť na železničnej a vodnej ceste moderný prepravný systém v záujme vytvorenia prijateľných alternatív v cestnej doprave, a to tak z hľadiska ochrany obyvateľstva, ako i ekonomického a ekologického hľadiska,

v presvedčení, že systém kombinovanej dopravy sa bude podieľať na vyriešení problémov v medzinárodnej preprave tovarov,

prihliadajúc na iné platné medzinárodné dohody týkajúce sa kombinovanej dopravy a na účely vzájomnej spolupráce,

dohodli sa takto:

Článok 1

Rozsah platnosti

Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú kombinovanú prepravu tovarov, ktorá sa vykonáva čiastočne po železnici alebo vodnou dopravou, čiastočne po cestnej sieti dopravnými prostriedkami evidovanými príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán, a to medzi územiami štátov oboch zmluvných strán alebo cez územie štátu jednej alebo oboch zmluvných strán.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

V zmysle tejto dohody

a) medzinárodná kombinovaná doprava je taký spôsob prepravy, počas ktorého prázdne alebo naložené nákladné vozidlo (ťahač a/alebo ťahané vozidlo) vykonáva prepravu sčasti železničnou alebo vodnou dopravou z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo cez územie niektorého zo štátov zmluvných strán, počas ktorej nákladné vozidlo použije verejnú cestnú sieť len medzi miestom nakládky alebo určenia a najbližším železničným terminálom alebo prístavom, ktorý je na účel nakládky a vykládky vhodný,

b) nákladová jednotka je kontajner (dĺžka najmenej šesť metrov), výmenná nadstavba, náves a príves (žeriavom ovládateľné a neovládateľné), ktoré sú oddeliteľné od motorového vozidla a preložiteľné, a toto všetko je vhodné na uloženie a prepravu tovaru,

c) zvoz a odvoz po cestnej sieti je taká preprava nákladových jednotiek, ktorá sa uskutočňuje na začiatku a na konci prepravného procesu po cestnej sieti, a ďalšia časť ich prepravy sa vykonáva železničnými vagónmi, resp. Ro-Ro člnmi do a z najbližšieho terminálu kombinovanej dopravy alebo Ro-Ro prístavu,

d) terminál kombinovanej dopravy a Ro-Ro prístav je taká prekládková stanica/miesto (železnica/prístav), kde sa uskutočňuje manipulácia s nákladovými jednotkami a motorovými vozidlami, skladanie, nakladanie, prekládka z jedného druhu dopravy na iný,

e) sprevádzaná kombinovaná doprava je preprava nákladného motorového vozidla s prívesom alebo bez prívesu, ťahača alebo ťahača s návesom spolu na železničnom vagóne (pohyblivá cesta, t. j. Ro-La) alebo loďou (Ro-Ro člnom), keď vodič cestuje spolu s motorovým vozidlom,

f) nesprevádzaná kombinovaná doprava je preprava nákladových jednotiek na železničnom vagóne alebo loďou (Ro-Ro člnom),

g) odmeňovacie povolenie je odmena pre cestného dopravcu za využitie pohyblivej cesty (Ro-La) a Ro-Ro; dopravcovi preto za použitie Ro-La alebo Ro-Ro prepravy prislúcha také množstvo prepravných povolení bez dane, ktorých pomer určí už existujúca Zmiešaná komisia pre medzinárodnú cestnú dopravu štátov oboch zmluvných strán v rámci svojho zasadnutia.

Článok 3

Sprevádzaná kombinovaná doprava

1. V prípade využitia Ro-Ro alebo Ro-La cestnými motorovými vozidlami evidovanými na území štátu druhej zmluvnej strany, pri jazdách z územia štátu alebo na územie, alebo cez územia štátov zmluvných strán dohodne Zmiešaná komisia pre medzinárodnú cestnú dopravu v rámci svojho zasadnutia vzájomný počet prepravných povolení ako odmeňovacie povolenia.

2. Relácie pri využití Ro-La a Ro-Ro, za ktorých použitie možno vydať odmeňovacie povolenie, sú určené aktuálnymi možnosťami a požiadavkami.

3. Určenie počtu odmeňovacích povolení, ktoré si vzájomne vydávajú príslušné slovenské a maďarské orgány, sa vykonáva ročne.

4. Zmluvné strany na základe tejto dohody vzájomne zabezpečia, že zvoz a odvoz nákladových jednotiek, ktoré sa viažu na využitie pohyblivej cesty po cestnej sieti od terminálu kombinovanej dopravy a od vnútrozemského prístavu (Ro-Ro), je v rámci vzdialenosti 70 km vzdušnou čiarou bez poplatkov za používanie ciest a bez dane z vozidiel. Prepravné povolenie na verejnú cestnú prepravu sa nepoužije.

5. Zmluvné strany budú prostredníctvom príslušných orgánov vplývať na to, aby všetky vlaky prepravujúce v systéme Ro-La neprekročili v hraničných priechodových staniciach zdržanie odporúčané Európskou dohodou o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch (AGTC).

Článok 4

Prechod štátnej hranice

1. Doklady potvrdzujúce využitie kombinovanej dopravy musia byť pri každej preprave na území štátu zmluvnej strany uložené vo vozidle a na požiadanie pasových a colných orgánov štátov zmluvných strán predložené na kontrolu.

2. Pasové a colné orgány v prípade sprevádzanej kombinovanej prepravy tovaru umožnia vstup bez povolenia na prepravu tovaru na územie štátu zmluvnej strany dopravcovi alebo prepravcovi (motorovému vozidlu), ktorý má železničný cestovný lístok oprávňujúci na prepravu tovaru kombinovanou dopravou. Pri výstupe zo štátu je potrebné dokladovať využitie kombinovanej prepravy nákladových jednotiek nákladným listom CIM – UIRR (Medzinárodná dohoda o preprave tovaru po železnici – Medzinárodný zväz spoločností kombinovanej železnično-cestnej dopravy) alebo lodným nákladným listom.

3. Kontrola osôb, tovaru a dopravných prostriedkov kombinovanej dopravy na hraničných priechodoch sa vykonáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

4. Dopravca alebo prepravca a sprievodný personál sú povinní dodržiavať zákony a iné právne predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Podpora kombinovanej dopravy

1. Zmluvné strany podniknú kroky u svojich riaditeľstiev železníc, u spoločností zaoberajúcich sa kombinovanou dopravou a u plavebných podnikov, resp. spoločností v záujme urýchleného zladenia opatrení na podporu kombinovanej dopravy pri zohľadnení toho, že mimoriadnymi prednosťami disponuje najmä nesprevádzaná kombinovaná doprava.

2. Zmluvné strany podľa svojich možností poskytnú pomoc vlastným železniciam a prístavom s verejnou dopravou na rozvoj kombinovanej dopravy a jej infraštruktúry.

3. Zmluvné strany budú pôsobiť v tom smere, aby zvoz a odvoz tovaru, ktoré sa týkajú dvojstrannej kombinovanej dopravy, boli vyňaté zo zákazu prevádzkovania v nedeľu a cez sviatky.

4. Zmluvné strany sa budú snažiť podľa možnosti vytvoriť podmienky na výkon zvozu a odvozu motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou 44 ton.

5. Zmluvné strany v rámci svojich možností budú vytvárať vhodné podmienky, aby sa nákladové jednotky kombinovanej dopravy mohli colne vybaviť v termináloch kombinovanej dopravy a v Ro-Ro prístavoch.

6. Zmluvné strany vykonávajú opatrenia, aby sa vzájomne zaviedlo preberanie železničných vagónov používaných pre kombinovanú dopravu na základe dôvery.

7. Zmluvné strany podľa svojich možností podporia spoluprácu spoločných medzinárodných spoločností pre kombinovanú dopravu.

8. Zmluvné strany budú podporovať vytvorenie vhodných podmienok na rozvoj medzinárodnej kombinovanej dopravy.

Článok 6

Spolupráca

1. Zmluvné strany budú stimulovať železnice k tomu, aby v spolupráci so spoločnosťami zúčastnenými na kombinovanej doprave a s plavebnými podnikmi alebo spoločnosťami vypracovali konkurencieschopné návrhy pre kombinovanú dopravu s osobitným zreteľom na kvalitu prepravy, na zníženie času a dodržanie termínov prepravy a na ekonomicky zdôvodniteľné tarify.

2. Zmluvné strany sa budú usilovať o to, aby cestná preprava v čo najväčšej miere prešla na kombinovanú dopravu.

3. Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o tých opatreniach, ktoré napomôžu zvýšenie kvality kombinovanej dopravy a úrovne služieb.

Článok 7

Porušenie nariadení

1. Ak niektorý dopravca alebo prepravca, jeho člen alebo jeho zamestnanec poruší zákony alebo iné právne predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany, alebo ustanovenia tejto dohody, na žiadosť príslušných orgánov štátu tej zmluvnej strany, na ktorého území k porušeniu došlo, príslušné orgány štátu druhej zmluvnej strany vykonajú niektoré z týchto opatrení:

a) vyzvú príslušného dopravcu alebo prepravcu na dodržiavanie platných predpisov,

b) pozastavia vydanie odmeňovacích povolení príslušnému dopravcovi alebo prepravcovi alebo odnímu už vydané odmeňovacie povolenia na také obdobie, na aké ho príslušné orgány zmluvnej strany vylúčili z prepravného procesu.

2. Príslušné orgány sa vzájomne upovedomia o prijatých opatreniach.

Článok 8

Ochrana údajov

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky údaje a informácie okrem údajov oficiálnej štatistiky a výkazov budú chránené voči tretej strane.

2. Údaje a informácie sa môžu poskytovať len správnym orgánom, policajnému zboru, prokuratúre a súdom. Vydanie údajov vo všetkých ostatných prípadoch je možné len na základe súhlasu právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej takú informáciu poskytnúť.

Článok 9

Mimoriadne situácie

Zmluvné strany sa zaväzujú k tomu, že v prípade prevádzkových porúch kombinovanej dopravy, ktoré prekročia 12 hodín a nastanú z dôvodov vyššej moci alebo technických porúch, prijmú mimoriadne vzájomne odsúhlasené opatrenia.

Článok 10

Zmiešaná komisia

Zmluvné strany sa budú stretávať podľa potreby pri zasadnutí Zmiešanej komisie pre medzinárodnú cestnú dopravu štátov oboch zmluvných strán na účely výmeny potrebných informácií a na zabezpečenie funkčného uplatňovania tejto dohody.

Článok 11

Nadobudnutie platnosti dohody

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi predpismi štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni výmeny diplomatických nót o tomto vnútroštátnom schválení.

Článok 12

Zmeny

Táto dohoda môže byť menená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny musia byť vykonané písomnou formou diplomatickou cestou.

Článok 13

Platnosť a vypovedanie dohody

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Budapešti 28. januára 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eva Mitrová v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Sándor Gyurkovics v. r.