Vyhláška č. 219/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky č. 9/1994 Z. z., vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu a vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu

Čiastka 97/1997
Platnosť od 13.08.1997 do31.12.2008
Účinnosť od 13.08.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

219

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 24. júla 1997,

ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky č. 9/1994 Z. z., vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995, vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu a vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 228/1993 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu v znení vyhlášky č. 9/1994 Z. z. sa mení takto:

V § 4 ods. 2 tretia veta znie:

„V ľavej časti kupónu je v rovnakom smere vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.“.

Čl. II

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 93/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1995 sa mení takto:

V § 4 ods. 2 druhá veta znie:

„V ľavej časti kupónu je v rovnakom smere vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.“.

Čl. III

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995 sa mení takto:

1. V § 3 písmeno b) znie:

b) na rube bankovky v ľavej časti kupónu je drobným písmom v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.“.

2. V § 4 písmeno b) znie:

b) na rube bankovky v ľavej časti kupónu je drobným písmom v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.“.

Čl. IV

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 182/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1995 sa mení takto:

V § 4 ods. 2 tretia veta znie:

„V ľavej časti kupónu je v rovnakom smere vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska.“.

Čl. V

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu sa mení takto:

V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:

a) v ľavej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky červenou farbou drobným písmom vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska,“.

Čl. VI

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 282/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu sa mení takto:

V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:

a) v ľavej časti kupónu je v smere zhora nadol rovnobežne so šírkou bankovky hnedou farbou drobným písmom vytlačené miesto vydania a dátum tlače bankovky a faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska,“.


Čl. VII

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.