Oznámenie č. 217/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určuje zmena maximálnej ceny lieku – 19. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 96/1997
Platnosť od 09.08.1997
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. októbra 1997.

217

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a podľa položky č. 6 časti I/A výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami

výmer zo 4. júla 1997 č. Z-10/1997, ktorým sa určuje zmena maximálnej ceny lieku – 19. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996.

Výmerom sa určuje zmena maximálnej ceny tuzemského lieku.

Výmer nadobúda záväznosť 1. októbra 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.