Oznámenie č. 216/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 96/1997
Platnosť od 09.08.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

216

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 30. júla 1997 č. R-8/1997, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa určujú minimálne (garantované) ceny potravinárskej pšenice z úrody roku 1997 pre štátny intervenčný nákup.

Výmer nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.