Oznámenie č. 21/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej doprave

Čiastka 8/1997
Platnosť od 29.01.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpísania, t. j. 25. septembra 1996, na základe článku 13 ods. 1.

21

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. septembra 1996 bola v Bonne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpísania, t. j. 25. septembra 1996, na základe článku 13 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

so želaním upraviť a podporovať medzinárodnú cestnú osobnú dopravu

dohodli sa takto:

Článok 1

Táto dohoda na základe vnútroštátneho práva zmluvných strán upravuje prepravu osôb v medzinárodnej cestnej doprave medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko a tranzit cez tieto štáty dopravcami oprávnenými vykonávať túto prepravu na výsostnom území svojho štátu.

Článok 2

(1) Na účely tejto dohody osobná doprava znamená prepravu osôb a ich batožiny autobusmi a osobnými vozidlami (taxík a prenajaté vozidlo) na vlastný účet alebo na účet tretieho. V súvislosti s týmito dopravnými službami zahŕňa aj prázdne jazdy.

(2) Za autobusy sa považujú motorové vozidlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením vhodné a určené na prepravu viac ako deviatich osôb (vrátane vodiča). Za osobné vozidlá sa považujú motorové vozidlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením vhodné a určené na prepravu nie viac ako deviatich osôb (vrátane vodiča).

Článok 3

(1) Linková doprava je pravidelná preprava osôb na určitej dopravnej linke podľa vopred určeného a uverejneného cestovného poriadku, cestovného a prepravných podmienok, podľa ktorých môžu cestujúci nastupovať a vystupovať na vopred určených zastávkach. Toto platí aj pre dopravu, ktorá sa bude vykonávať v podstate ako linková doprava.

(2) Za linkovú dopravu sa podľa tejto dohody pokladá, nezávisle od toho, kto určuje trasu jázd, aj pravidelná preprava určitých kategórií osôb s vylúčením iných cestujúcich, pokiaľ má charakter linkovej dopravy podľa odseku 1. Táto preprava, najmä preprava zamestnancov na pracovisko a odtiaľ do ich bydliska a preprava žiakov do škôl a odtiaľ do ich bydliska, sa označuje ako „zvláštna forma linkovej dopravy“.

(3) Na linkovú dopravu medzi obidvoma štátmi alebo na tranzitnú dopravu treba povolenie príslušných úradov obidvoch zmluvných strán. Povolenie sa udeľuje po vzájomnej dohode podľa platného práva štátu každej zo zmluvných strán. Povolenie sa môže udeliť až na lehotu piatich rokov.

(4) Zmeny v trase linky, zmeny zastávok, cestovných poriadkov, cestovného a prepravných podmienok musia vopred odsúhlasiť príslušné úrady obidvoch zmluvných strán. To isté platí aj pre zastavenie prevádzky.

(5) Žiadosť dopravcu jednej zmluvnej strany na zriadenie linkovej dopravy, ako aj žiadosť podľa odseku 4 sa posielajú so stanoviskom ministerstva dopravy tejto zmluvnej strany ministerstvu dopravy druhej zmluvnej strany.

(6) Žiadosť podľa odsekov 4 a 5 musí obsahovať najmä tieto údaje:

1. priezvisko a meno alebo firmu, ako aj úplnú adresu dopravcu podávajúceho žiadosť,

2. druh dopravy,

3. požadovanú lehotu povolenia,

4. čas prevádzky a počet jázd (napr. denne, týždenne),

5. cestovný poriadok,

6. presnú trasu linky (zastávky pre nástup a výstup cestujúcich/iné zastávky/hraničné priechody),

7. dĺžku linky v kilometroch (cesta tam/cesta späť),

8. vzdialenosť prejdenú za deň,

9. čas riadenia vozidla a odpočinku vodičov,

10. počet miest na sedenie v použitých autobusoch,

11. cestovné a tarifné podmienky.

Článok 4

(1) Kyvadlová doprava je dopravná služba, pri ktorej sa prepravujú vopred vytvorené skupiny cestujúcich pri viacerých jazdách tam a späť z toho istého východiskového miesta do toho istého cieľového miesta. Skupiny cestujúcich prepravené do cieľového miesta sa prepravia do východiskového miesta pri neskoršej jazde. Pod východiskovým a cieľovým miestom sa rozumie miesto začatia jazdy a miesto ukončenia jazdy, ako aj miesta ležiace 50 km od týchto miest. Okrem prepravy musí prepravná služba zahŕňať ubytovanie pre cestujúcich so stravovaním alebo bez stravovania v cieľovom mieste alebo počas dopravy. Prvá jazda späť a posledná jazda tam v rade kyvadlových jázd musia byť prázdne.

(2) Priradenie prepravnej služby ku kyvadlovej doprave nie je ovplyvnené tým, že cestujúci so súhlasom kompetentných úradov štátu príslušnej zmluvnej strany vykonajú odlišne s odsekom 1 spiatočnú jazdu s inou skupinou.

(3) Na kyvadlovú dopravu vždy treba povolenie príslušných úradov štátu druhej zmluvnej strany. Žiadosť na udelenie povolenia podáva dopravca priamo príslušnému úradu štátu druhej zmluvnej strany. Žiadosť sa musí podať najmenej 60 dní pred začiatkom dopravy.

(4) Žiadosť o povolenie na kyvadlovú dopravu podľa odseku 3 musí obsahovať okrem údajov podľa článku 3 ods. 6 ešte termíny jázd, počet jázd a údaje o mieste a hoteloch alebo o iných zariadeniach, v ktorých budú cestujúci ubytovaní počas ich pobytu, ako aj údaje o dĺžke pobytu.

(5) Zásady povoľovacieho konania pri kyvadlovej doprave, formuláre povolení, kontrolné dokumenty vypracuje a príslušné úrady upresní podľa potreby Zmiešaná komisia zriadená podľa článku 10.

Článok 5

(1) Príležitostná doprava je doprava, ktorá nie je linková doprava podľa článku 3 ods. 1 a nie je ani kyvadlová doprava podľa článku 4.

(2) Na príležitostnú dopravu medzi obidvoma štátmi a na tranzitnú dopravu netreba povolenie v prípade, ak ide

a) o jazdy vykonané jedným motorovým vozidlom, ktoré prepravuje na celej trase rovnakú skupinu cestujúcich a privezie ju do východiskového miesta (okružné jazdy za zatvorenými dverami),

b) o dopravu, pri ktorej sú do cieľového miesta prepravovaní cestujúci a spiatočná jazda je prázdna (prázdne spiatočné jazdy),

c) o prázdne jazdy tam, s cieľom naložiť a prepraviť opäť do východiskového miesta skupinu cestujúcich, ktorú prepravil ten istý dopravca spôsobom opísaným v písmene b).

(3) Pri príležitostnej doprave nesmú cestujúci počas jazdy ani nastupovať ani vystupovať, iba ak by to povolili kompetentné úrady štátu príslušnej zmluvnej strany.

(4) Pre príležitostnú dopravu, ktorá nezodpovedá ustanoveniam odseku 2, vždy treba povolenie kompetentných úradov štátu príslušnej zmluvnej strany. Žiadosť na udelenie povolenia podáva dopravca priamo príslušnému úradu štátu druhej zmluvnej strany, pričom sa musí podať najmenej štyri týždne pred začiatkom dopravy.

(5) Žiadosť podľa odseku 4 musí obsahovať najmä tieto údaje:

1. priezvisko a meno alebo firmu, ako aj úplnú adresu dopravcu prípadne cestovnej organizácie, ktorá vydala príkaz na prepravu,

2. štát, v ktorom sa vytvorí skupina cestujúcich,

3. východiskové a cieľové miesto jazdy,

4. trasu jazdy s hraničnými priechodmi,

5. termíny jázd tam a späť,

6. čas riadenia vozidla a odpočinku vodičov,

7. štátnu poznávaciu značku motorových vozidiel,

8. počet miest na sedenie v použitom autobuse.

(6) Kontrolné dokumenty pre príležitostnú dopravu bez povolenia sa dohodnú v Zmiešanej komisii zriadenej podľa článku 10.

Článok 6

(1) Povolenia udelené podľa článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 3 alebo podľa článku 5 ods. 3 a 4 môžu využívať len dopravcovia, ktorým sú udelené. Nesmú ich využiť iní dopravcovia a v prípade príležitostnej dopravy ani iné vozidlá, ako vozidlá uvedené v povolení. V rámci pravidelnej dopravy môže dopravca, ktorému je udelené povolenie, zaradiť náhradných dopravcov, ktorí nemusia byť v povolení menovaní, ale musia mať so sebou úradný odpis tohto povolenia.

(2) Povolenia, kontrolné dokumenty alebo iné prepravné doklady predpísané touto dohodou musia byť vo vozidle pri jazdách uskutočňovaných podľa tejto dohody a na požiadanie sa musia predložiť zástupcovi príslušných kontrolných úradov. Kontrolné doklady musia byť úplne vyplnené pred začiatkom jazdy.

Článok 7

Pri vykonávaní prepravy podľa tejto dohody sú pri vjazde na územie štátu druhej zmluvnej strany oslobodené od colných poplatkov, vstupných poplatkov (clo, dovozná daň a daň z uhľovodíkových palív a mazív) a povoľovacej povinnosti na dovoz na územie štátu druhej zmluvnej strany

a) pohonné hmoty v hlavnej nádrži patriacej k vozidlu práve platných modelov vozidiel za predpokladu, že nádrž je technicky a konštrukčne spojená s vozidlom a tvorí jeho súčasť; oslobodenie od cla na dovoz pohonných hmôt v hlavnej nádrži je pre autobusy obmedzené na 600 litrov na vozidlo,

b) mazivá, ktoré sa nachádzajú vo vozidle a ktoré zodpovedajú normálnej prevádzkovej potrebe počas prepravy,

c) náhradné dielce a náradie na opravu vozidla, ktorým sa bude vykonávať medzinárodná doprava; nepoužité náhradné dielce, ako aj vymenené staré dielce sa musia opäť vyviezť alebo colne odbaviť podľa ustanovení príslušnej zmluvnej strany.

Článok 8

(1) Dopravca je povinný dodržiavať ustanovenia právnych predpisov pre oblasť dopravy a prevádzky motorových vozidiel platné na území štátu druhej zmluvnej strany, ako aj platné colné ustanovenia.

(2) Pri závažných alebo pri opakovaných porušeniach právnych predpisov na území štátu druhej zmluvnej strany a pri porušeniach ustanovení tejto dohody, ktorých sa dopustil dopravca a jeho zamestnanci, vykonajú príslušné úrady štátu tej zmluvnej strany, na ktorej území je vozidlo evidované, na žiadosť kompetentných úradov štátu tej zmluvnej strany, v ktorej došlo k porušeniu predpisov, jedno z týchto opatrení:

a) vyzvanie zodpovedného dopravcu na dodržiavanie platných predpisov (napomenutie),

b) prechodné vylúčenie z vykonávania dopravy,

c) zastavenie vydávania koncesií zodpovednému dopravcovi alebo odňatie už pridelenej koncesie na čas, na ktorý príslušný úrad štátu druhej zmluvnej strany vylúčil dopravcu z vykonávania dopravy.

(3) Opatrenie podľa písmena b) môžu bezprostredne vykonať aj príslušné úrady štátu tej zmluvnej strany, na ktorej území došlo k priestupku.

(4) Príslušné úrady štátov zmluvných strán sa v rozsahu vnútroštátneho práva týkajúceho sa sprostredkovania osobných údajov informujú o vykonaných opatreniach.

Článok 9

Ak sa na základe tejto dohody podľa vnútroštátneho práva odovzdávajú osobné údaje, platia tieto ustanovenia:

1. Príjemca využíva údaje len na daný účel a sprístupní ich len za podmienok predpísaných orgánom odovzdávajúcej strany.

2. Príjemca informuje orgán odovzdávajúcej strany o využití odovzdaných údajov a o zistených výsledkoch.

3. Osobné údaje sa môžu odovzdať výlučne úradom činným v trestnom konaní. Odovzdanie na iné miesta môže nasledovať iba s predchádzajúcim súhlasom orgánu odovzdávajúcej strany.

4. Odovzdávajúci orgán je povinný dbať na správnosť odovzdávaných údajov, ako aj na ich nutnosť a rozsah s prihliadnutím na účel sledovaný sprostredkovaním. Pritom treba dodržiavať sprostredkovateľské zákazy platné podľa vnútroštátneho práva. Ak sa zistí, že sa odovzdali nesprávne údaje alebo údaje, ktoré sa nesmú odovzdať, musí sa to neodkladne oznámiť príjemcovi. Ten je povinný údaje opraviť alebo zničiť.

5. Postihnutému sa na jeho žiadosť vydajú dostupné informácie týkajúce sa jeho osoby, ako aj informácie o plánovanom účele použitia. Povinnosť vydať informácie nevzniká, ak sa usúdi, že verejný záujem nevydať informáciu prevažuje nad záujmom postihnutého. V ostatnom sa riadi právo postihnutého získať o svojej osobe dostupné informácie podľa vnútroštátneho práva štátu tej zmluvnej strany, na ktorej území sa informácia požaduje.

6. Odovzdávajúci orgán pri odovzdávaní upozorňuje na lehotu výmazu trestu, ktorú treba dodržiavať podľa platného práva. Nezávisle od tejto lehoty sa odovzdané údaje vymažú po zaniknutí potreby.

7. Miesta poverené vykonávaním tejto dohody sú povinné sprostredkovať a zakladať do spisov osobné údaje a tie účinne chrániť pred neoprávneným prístupom, neoprávnenými zmenami a neoprávneným zverejnením.

Článok 10

Zmiešanú komisiu tvoria zástupcovia ministerstiev dopravy obidvoch zmluvných strán. Zmiešaná komisia sa schádza na žiadosť jednej zmluvnej strany na zabezpečenie riadneho vykonávania tejto dohody. V prípade potreby vypracuje Zmiešaná komisia v spolupráci s inými kompetentnými orgánmi návrhy na prispôsobenie dohody rozvoju dopravy, ako aj zmeneným právnym predpisom. Ak sa nedospeje k zhode, rozhodnú splnomocnení zástupcovia zmluvných strán.

Článok 11

Ministerstvá dopravy obidvoch zmluvných strán si vzájomne oznámia kompetentné úrady podľa článkov 3, 4, 5 a 8 tejto dohody.

Článok 12

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z ich ďalších medzinárodných dohôd, ako aj záväzky Spolkovej republiky Nemecko ako člena Európskej únie ostanú touto dohodou nedotknuté.

Článok 13

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Zostáva v platnosti, kým jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane výpoveď. V takom prípade dohoda stráca platnosť šesť mesiacov po doručení výpovede.

Dané v Bonne 25. septembra 1996 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Dezider Szabó v. r.

Za vládu

Spolkovej republiky Nemecko:

Johannes Nitsch v. r.

Hans Dieter Scheel v. r.