Oznámenie č. 209/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 93/1997
Platnosť od 26.07.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. augusta 1997. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

209

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 22. júla 1997 č. R-7/1997, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa upravujú ceny vodného a stočného, ceny elektrickej energie pre podnikateľov a organizácie, ceny za používanie železničnej dopravnej cesty a ceny pohonných hmôt. Súčasne sa zjednocujú maximálne ceny tepla na vykurovanie a na ohrev teplej vody.

Výmer nadobúda záväznosť 1. augusta 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.